Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

14. mimořádná schůze rady města 13.12.2017

datum zveřejnění: 3.1.2018 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 14mim/2017/RM - konečná verze

 

Soubor usnesení - 14mim/2017/RM
Konáno dne: 13.12.2017
Mimořádná Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854

14mim/091/RM/17 - Program 14. mimořádného jednání Rady města  / Ostatní

Rada města schvaluje program 14. mimořádného jednání Rady města konaného dne 13.12.2017 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 14.12.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

14mim/092/RM/17 - Odpis pohledávek za místními poplatky / Finanční výdaj
Rada města bere na vědomí odpis nedobytných pohledávek místních poplatků za psem ve výši 2.500,- Kč a za odpadem ve výši 310.735,98 Kč z účetní evidence města Hrádek nad Nisou.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

14mim/093/RM/17 - Rozpočet ZŠ Lidická – změna rozpočtu č. 10 / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu rozpočtu organizace Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983003) ve výši 68.758,- Kč,
2) doporučuje zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření 2017 č. 10 převod finančních prostředků z rezervy školství do příspěvkové organizace ZŠ Lidická ve výši 68.758,- Kč.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

14mim/094/RM/17 - Permanentky - motivace úhrady poplatků / Ostatní
Rada města po projednání schvaluje:
1) nákup 2.700 ks permanentních vstupenek na sezónu 2018 v ceně za 5Kč/1ks od společnosti Kristýna, a.s.,
2) vydávání permanentních vstupenek poplatníkům, uvedených v ČL. 2 odst. 1a)schválené Obecně závazné vyhlášky města Hrádek nad Nisou o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2018, na základě předložení potvrzení o zaplacení poplatku za odpad nejpozději do 31.5.2018 a současně předložení potvrzení o bezdlužnosti poplatníka vůči Městskému úřadu v Hrádku nad Nisou.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

14mim/095/RM/17 - Přijetí finančního daru MŠ Liberecká / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 5.000,- Kč na financování vzdělávání žáků organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983135) od pana Zdenka Lačňáka.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

14mim/096/RM/17 - Přijetí finančního daru od společnosti Brána Trojzemí, o.p.s. / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje přijetí finančního daru ve výši 800.000,- Kč na zajištění nákupu nové techniky na promítání filmů v Multifunkčním centru Trojzemí od společnosti Brána Trojzemí, o.p.s. (IČ: 28717708) a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

14mim/097/RM/17 - Žádost o dotaci z rozpočtu města – Brána Trojzemí o.p.s. / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Brána Trojzemí o.p.s., se sídlem Horní náměstí 71, 463 34  Hrádek nad Nisou, IČ: 28717708 ve výši 50 000 Kč na zajištění činnosti Brány Trojzemí o.p.s. (zajištění auditu, vedení účetnictví, DPP) a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

14mim/098/RM/17 - Žádost o dotaci z rozpočtu města – Lužický sportovní spolek / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Lužický sportovní spolek, se sídlem Pod tratí 639, 463 34  Hrádek nad Nisou, IČ: 05536782 ve výši 20 000 Kč na podporu činnosti spolku (pomůcky pro společný trénink, zakoupení jednotného sportovního oblečení) a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

14mim/099/RM/17 - VZMR/2017/625 "Hrádek nad Nisou, koupaliště Kristýna - cesty" / Majetkoprávní operace
Ráda města po projednání
1/schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběr zhotovitele akce s názvem „Hrádek nad Nisou, koupaliště Kristýna - cesty“ vedené po evidenčním číslem VZMR/2017/625
2/schvaluje návrh zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Hrádek nad Nisou, koupaliště Kristýna - cesty“ vedenou po evidenčním číslem VZMR/2017/625 a ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění zadávacích podmínek a starostu města jejich podpisem
3/ ustanovuje v rámci výše uvedené veřejné zakázky komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
1. Mgr. Josef Horinka (starosta města), 2. Nikola Vinklárková (referent odboru OIaSM), 3. Ing. Radek Petr (zastupitel města), 4. Petr Dlouhý (zastupitel města)
Náhradníci - 1. Pavel Farský (místostarosta města), 2. Jiří Palas (vedoucí oddělení investic), 3. Radomír Sekvard (zastupitel města), 4. Jaroslav Poláček (zastupitel města)
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

14mim/100/RM/17 - VZMR/2017/622 - města zachraňují přes hranice - protipovodňový ořístřešek"  / Majetkoprávní operace
Ráda města po projednání
1/schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběr zhotovitele akce s názvem „4 města zachraňují přes hranice - protipovodňový přístřešek“ v rámci veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod ev. číslem  VZMR/2017/622 zadané v souladu s Příručkou pro české kooperační partnery - realizace projektu, Program na podporu přeshraniční spolupráce 2014-2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, v platném znění a Metodickým pokynem MMR pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2014 - 2020, v platném znění
2/schvaluje návrh zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „4 města zachraňují přes hranice - protipovodňový přístřešek“ vedenou po evidenčním číslem VZMR/2017/622 a ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění zadávacích podmínek na základě stanoviska vydaného po konečné kontrole  poskytovatele dotace a starostu města jejich podpisem
3/ ustanovuje v rámci výše uvedené veřejné zakázky komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
1. Mgr. Josef Horinka (starosta města), 2. Nikola Vinklárková (referent odboru OIaSM), 3. Ing. Jaromír Mottl (zastupitel města), 4. Josef Olča (technik) 5. Jana Matušková (vedoucí odboru ODK)
Náhradníci - 1. Pavel Farský (místostarosta města), 2. Jiří Palas (vedoucí oddělení investic), 3. Petr Dlouhý (zastupitel města), 4. Pavel Nývlt (referent odboru OIaSM), 5. Ing. Jana Davidová (referent odboru ODK)
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

14mim/101/RM/17 - Vyhodnocení VZMR/2017/621 Oprava hřbitovní zdi D. Suchá / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/
bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 08.12. 2017 pro veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou zadavatelem pod evid. číslem: VZMR/2017/621
s názvem: „Oprava hřbitovní zdi na Dolní Suché“
2/
schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky, vedené zadavatelem pod evid. číslem VZMR/2017/621, s názvem: „Oprava hřbitovní zdi na Dolní Suché“. a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: Jakub Jurek, se sídlem: Žitavská 204,
463 34 Hrádek nad Nisou IČ: 75182530, za celkovou cenu 796.394 Kč vč. DPH (658.177,45 Kč bez DPH) dle podané nabídky
3/
pověřuje odbor OIASM, dopracovat a projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a podmínkami poskytovatele dotace, a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy, a ukládá odboru OIASM provést zveřejnění uzavřené smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 12.12.2017
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

14mim/102/RM/17 - Vyhodnocení VZMR/2017/620  Oprava hřbitovní zdi, hřbitov Václavice / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v Protokole o druhém jednání hodnotící komise ze dne 8.12.2017 pro veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou zadavatelem pod evid. číslem: VZMR/2017/620 s názvem: Oprava hřbitovní zdi, hřbitov Václavice.
b/
schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky, vedené zadavatelem pod evid. číslem VZMR/2017/620, s názvem: Oprava hřbitovní zdi, hřbitov Václavice a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: DURANGO s.r.o., se sídlem: Kopeckého 186, 460 14 Liberec, IČ: 49097091 s celkovou nabídkovou cenou, 1 198 047,55 Kč včetně DPH (990 121,94 Kč bez DPH) dle podané nabídky.
c/
pověřuje odbor OIASM, seznámit všechny uchazeče s rozhodnutím a oznámením o výběru nejvhodnější nabídky, po uplynutí lhůty umožňující odvolání dopracovat a projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a podmínkami poskytovatele dotace, a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy.
d/
ukládá odboru OIASM provést zveřejnění uzavřené smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Prchlík Vojtěch
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

14mim/103/RM/17 - Dodatek č. 8 smlouvy o dílo SKS / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 8 Smlouvy o dílo na zajištění komunálních služeb ve městě Hrádek nad Nisou s firmou Severočeské komunální služby s.r.o., IČO: 62738542, se sídlem: Smetanova 91, 466 01, Jablonec nad Nisou, jehož předmětem je změna přílohy "Ceny služeb". V ceníku služeb se tímto dodatekem mění ceny na zajištění komunálních služeb v městě Hrádek nad Nisou a to od 1.1.2018.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

14mim/104/RM/17 - Dodatek č. 1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1. ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 20.3.2007 (ev.č.sml. 11/021/07), uzavřený se společností Elektrowin a.s, IČO: 27257843, se sídlem: Michelská 300/60, 140 00, Praha 4, platný od 1.1.2018.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

14mim/105/RM/17 - Dodatek č. 2 Smlouvy ev.č. 04/44/17 - Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Starý Dvůr - Hrádek nad Nisou" / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí změny při realizaci akce Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Starý Dvůr Hrádek nad Nisou spočívající v změně uložení hloubky kabelového vedení VO pod krajskou komunikací a změnu typu svítidla a umístění světelného místa před č.p. 762 z důvodu požadavku vlastníka sousedního pozemku a s tím spojené vzniklé vícepráce,
2/ schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy 04/44/17 dle předloženého návrhu znění podmínek mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 a společností EMJ s.r.o., Karoliny Světlé 1121, 46401 Frýdlant, IČO: 27268632, kterým dojde k navýšení ceny díla z původních 193.053,- Kč bez DPH tj. 233.594,13 Kč vč. DPH o částku víceprací 34.533,- Kč bez DPH tj. 41.784,93,- Kč vč. DPH na celkových 227.586,00,- Kč bez DPH tj, 275.379,06 Kč vč. DPH.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

14mim/106/RM/17 - Vyjádření ke stavebnímu záměru - DČOV pro rodinný dům č.p. 321 na st. p.č. 407, k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost  žadatele p. Ing. Kopala  v zast. manželů Štverákových ve věci souhlasu se stavebním záměrem - umístěním stavby domovní čistírny odpadních vod na pozemcích p.č. 183,1261/5, 184/2 a 2785/6, k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou k rodinnému domu č.p. 321 na  st.p.č. 407 ve vlastnictví manželů Štverákových,
2/ souhlasí z titulu vlastníka sousedního pozemku p.č. 2785/1 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou s umístěním stavby domovní čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. 321 na  st.p.č. 407 ve vlastnictví manželů Štverákových dle předložené situace koordinační C.3 zpracované Ing. Kopalem 10/2017.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

14mim/107/RM/17 - Odpis nedobytných pohledávek po zrušení Fondu rozvoje bydlení / Finanční výdaj
Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit odpis (úplné vyřazení) nedobytných pohledávek z účetní evidence Města Hrádek nad Nisou v částce 87.051 Kč po zrušení Fondu rozvoje bydlení schválený usnesením Zastupitetsva města č.11/286/ZM ze dne 14.12.2016.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

14mim/108/RM/17 - Dodatek č. 2 – Oprava místní komunikace Zahradní / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 27.6.2017, zavedené pod evidenčním číslem 04/028/2017, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Oprava místní komunikace Zahradní“ firmou 1. Jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884, kterým se na základě souhrnu víceprací a méněprací uvedených v příloze č.1 výše uvedeného dodatku č.2 a poskytnuté slevy z provedeného díla snižuje celková cena za provedení díla z původních 5 410 902,64,-Kč bez DPH, 6 6547 192,19-Kč včetně DPH na  na 4 630 981,71,- Kč bez DPH, 5 603 487,87 Kč včetně DPH včetně DPH, pověřuje starostu města jeho podpisem a ukládá odboru OIaSM zveřejnit dodatek na profilu zadavatele.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka, Pavel Farský

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou