Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

2. schůze rady města 18.1.2018

datum zveřejnění: 30.1.2018 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 2/2018/RM - konečná verze

 

Soubor usnesení - 2/2018/RM
Konáno dne: 18.01.2018
Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

02/045/RM/18 - Program 2. řádného jednání Rady města  / Ostatní

Rada města schvaluje program 2. řádného jednání Rady města konaného dne 17.1.2018 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

02/046/RM/18 - Zápis a usnesení Rady města / Ostatní
Rada města po projednání:
a) schvaluje zápis z 1. řádného jednání Rady města konaného dne 10.1..2018
b) bere na vědomí plnění usnesení z 1. řádného jednání Rady města konaného dne 10.1. 2018
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

02/047/RM/18 - Návrh veřejnoprávní smlouvy / Smlouvy
Rada města po projednání schvaluuje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Hrádek nad Nisou a obcí Chotyně ve věci výkonu pravomocí strážníků Městské policie.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Krňáková Iva
Hlasování: Pro: 7/ proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

02/048/RM/18 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o Obhospodařování investičních nástrojů / Smlouvy
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 2 ke Smlouvě o obhospodařování investičních nástrojů.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

02/049/RM/18 - Rozpočtová změna města za rok 2017 č.11 / Rozpočet města
Rada města schvaluje 11. změnu rozpočtu města 2017. Rozpočet města po 11. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový objem příjmů částkou 150.136.595,12 Kč, celkový objem výdajů částkou 268.505.042,88 Kč a salda ve výši 118.368.447,76 Kč ve třídě financování.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

02/050/RM/18 - Veřejnoprávní smlouva pro poskytování dotací z rozpočtu pro rok 2018 / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje vzorový text Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města pro rok 2018 na účel určený žadatelem v žádosti.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

02/051/RM/18 - Žádost o dotaci z rozpočtu města – MS Soják Hrádek / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Myslivecký spolek Soják Hrádek, se sídlem Dolní Suchá 159, 463 34  Hrádek nad Nisou, IČ: 46747419 ve výši 4 840 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním Mysliveckého plesu dne 13.01.2018 a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

02/052/RM/18 - Společenský večer města - ocenění za rok 2017 / Kultura
Rada města po projednání:
a) Bere na vědomí předložené návrhy kandidátů na udělení Ocenění starosty města, která budou předána u příležitosti  Společenského večera města dne 3.2.2017.  
b) Schvaluje udělení Ocenění starosty města v kategoriích "za práci pro město" a "sportovec roku".
c) Schvaluje navržený systém volby oceněných osob dle důvodové zprávy.
d) Schvaluje udělení Ocenění starosty města za rok 2017 za práci pro město Romanu Sedláčkovi za propagaci města a vytvožení filmového zpravodaje Hrádecká zastavení.
e) Schvaluje udělení Ocenění starosty města za rok 2017 za práci pro město JUDr. Marku Řeháčkovi a Petru Ferdyši Poldovi za zpracování knihy Hrádek nad Nisou, vyprávění o městě a lidech.
f) Schvaluje udělení Ocenění starosty města za rok 2017 za práci pro město  Jaroslavu Jiránkovi za iniciaci, vznik, vedení a zajištění sportovní činnosti pro děti a mládež ve volejbalu.
g) Schvaluje udělení Ocenění starosty města za rok 2017 - Sportovec roku Tomáši Strnadovi za dobrou reprezentaci a umístění při závodech.
h) Schvaluje udělení Ocenění starosty města za rok 2017 - Sportovec roku Lucii Kořínkové za dobrou reprezentaci a umístění při závodech.
ch) Schvaluje udělení Ocenění starosty města za rok 2017 - Sportovec roku Janě Jánošíkové Bielské za dobrou reprezentaci a umístění při soutěžích v oblasti chovatelství psů.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

02/053/RM/18 - Změna územního plánu č. 18.a / Změna územního plánu
Rada města Hrádek nad Nisou po projednání bere na vědomí zprávu o projednání návrhu 18.a změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou a návrh 18.a změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou a doporučuje zastupitelstvu města
a) schválit 18.a změnu územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí.
 b) schválenou 18.a změnu územního plánu vydat opatřením obecné povahy Města Hrádek nad Nisou, kterou se mění Územní plán sídelního útvaru Hrádek nad Nisou vydaný obecně závaznou Vyhláškou č.19/98/208/MZ, kde jsou vymezeny kategorie ploch s rozdílným způsobem využití (funkční využití ploch) a specifikovány regulativy funkčního a prostorového uspořádání území o vyhlášení závazné části územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Rada Milan
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

02/054/RM/18 - Vstup a uložení sítí – úprava sítě NN pro vlastníka p.p.č. 1710 k.ú. Hrádek nad Nisou  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 8876/2017 ve věci souhlasu s úpravou distribuční sítě NN na pozemku p.č. 1696 v k.ú. Hrádek nad Nisou a vyjádření se k existenci zařízení ve správě města pro potřebu územního souhlasu a zajištění povolení realizace stavby „IV-12-4016158-LB-Hrádek n.N.-ppč1710,kNN,SS“,
2/ souhlasí se vstupem na pozemek p.č. 1696 k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města a realizací stavby výše uvedené dle doložené PD zpracované RYDVAL-ELEKTRO s.r.o., IČ: 25298194 v 12/2017 za následujících podmínek:
a/ na předmětnou stavbu bude s městem Hrádek nad Nisou uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě,
b/ předmětný pozemek bude po dokončení stavby bezodkladně uveden do původního stavu, v místě výkopu dostatečně zhutněn, urovnán a za vhodných klimatických podmínek oset travní směsí.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

02/055/RM/18 - Vstup a uložení sítí – kabel NN p.p.č. 1438/7 k.ú. Hrádek n. N., Kollert elektro s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 8855/2017 žadatele Kollert elektro s.r.o., Svárovská 108, 46010 Liberec 22, IČ: 25 46 47 87, ve věci vyjádření se k záměru realizace akce s názvem: „IP-12-4007902 - LB - Hrádek n.N. - ppč. 1438/4, vNN,svod+kNN“ a dále vyjádření se k existenci sítí a zařízení ve správě města pro potřebu územního řízení,
2/ nemá námitek z titulu účastníka řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) k výše uvedenému záměru dle doložené dokumentace a textové zprávy zpracované žadatelem v 10/2017.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

02/056/RM/18 - Vyjádření ke stavebnímu záměru – Zahradní domek pro rodinnou rekreaci na p.p.č. 1140/48 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 381/2018 ze dne 5.1.2018 ve věci vyjádření se ke stavebnímu záměru - stavby „Zahradního domku pro rodinnou rekreaci včetně jímky na splaškové vody na p.p.č. 1140/48 a st.p.č. 1140/15, k.ú. Hrádek nad Nisou“,
2/ z titulu účastníka řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) jako vlastník sousedního pozemku p.č. 1151/2 k.ú. Hrádek nad Nisou nemá námitek k výše uvedenému stavebnímu záměru dle předložené koordinační situace stavby a technické zprávy zpracované autorizovanou osobou, ČKAIT č. e. 0500587 v 10/2017.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

02/057/RM/18 - Vstup a uložení sítí – přípojky inženýrských sítí pro p.p.č. 147/2 k.ú. Hrádek nad Nisou, ulice Větrná / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí souhrnnou žádost č.j.: 415/2018 žadatelů investorů jednotlivých staveb přípojek inženýrských sítí k pozemku p.č. 147/2 k.ú. Hrádek nad Nisou ve věci poskytnutí souhlasu se vstupem na pozemek a uložením sítí vodovodní a kanalizační přípojky a STL plynovodní přípojky do pozemku p.č. 1691 k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města,
2/ souhlasí se vstupem a uložením vodovodní a kanalizační přípojky a STL plynovodní přípojky do pozemku p.č. 1691 k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města - místní komunikace III. třídy MK 16c v ulici Větrná dle předložených technických popisů a výkresů situačních na uvedené stavby zpracovaných oprávněnými osobami ČKAIT ev.č. 0500082 a ev. č. 0500436 za následujících podmínek:
a/ s Městem Hrádek nad Nisou budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě jednotlivě na všechny uvedené přípojky,
b/ realizace stavby proběhne bezpodmínečně před dokončením obnovy asfaltového povrchu místní komunikace MK16c, dotčený pozemek bude v místě stavby uveden do původního stavu, v místě výkopu dostatečně zhutněny konstrukční vrstvy dle aktuálních platných norem pro konstrukce komunikací III. třídy.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

02/058/RM/18 - Vyjádření – změna územního rozhodnutí a změna stavby před dokončením – VGP CZ VI., a.s. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí žádost č.j.: 26/2018 žadatele VGP CZ VI., a.s., Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice, IČ: 28742621 ve věci vyjádření se ke změně územního rozhodnutí a změně stavby před dokončením, název stavby: „VGP Park Hrádek nad Nisou, hala H4, H5 na pozemku p.č. 1594/52 k.ú. Hrádek nad Nisou“,
2/ z titulu vlastníka pozemku p.č. 1594/1 k.ú. Hrádek nad Nisou a dále z titulu účastníka řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon) nemá námitek k navrhovaným změnám výše uvedené stavby spočívajících ve změně inženýrských a stavebních objektů: IO-04 Venkovní úpravy, IO-09 Areálové rozvody NN a venkovní osvětlení, IO-10 Areálové kabelové vedení VN, SO-12 Vrátnice, SO-02 Hala H5 na pozemcích v k.ú. Hrádek nad Nisou p.č. 1594/52, 1594/15, 1594/39, 1594/62, 1594/57, 1594/34 ve vlastnictví žadatele a dále p.č. 1594/1 ve vlastnictví města, dle předložené dokumentace a zaznamenaných změn zpracované Profes Projekt spol. s r.o. v 11/2017, č. zak. 17010C.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

02/059/RM/18 - Zpracovatel Stavebně historického průzkumu - "Azyl" č.p. 67 ul. Gen. Svobody / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí a v souladu se směrnicí IP/1/2017 schvaluje cenovou nabídku ze dne 12.1. 2018 Mgr. Miroslava Nového, IČ: 86791737,  na zpracování Stavebně historického průzkumu (SHP) v souladu s platnou metodikou pro objekt č.p. 67, Generála Svobody, bytový dům ve vlastnictví města, prohlášená kulturní památka rejstříkové číslo 19336/5-4306, ve výši 48.700,- Kč (celková cena),
2/ schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování Stavebně historického průzkumu objektu č.p. 67, nemovitá kulturní památka 19336/5-4306, dle předloženého znění návrhu podmínek mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČ: 00262854 jako objednatelem a zhotovitelem Mgr. Miroslav Nový, IČ: 86791737, Stříbrnické nivy 1850/15, 400 11 Ústí nad Labem.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

02/060/RM/18 - Provozní řád kanalizace Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje jako vlastník části kanalizace v Hrádku nad Nisou - v ulici Slepá a Hladká (označené LI 020 076 a LI 020 032) - Provozní řád kanalizace Hrádek nad Nisou zpracovaný v 1/2018 společností Severečeské vodovody a kanalizace, a.s., kdy platnost provozního řádu je od 1.2.2018 po dobu životnosti vodního díla, a pověřuje starostu k podpisu dokumentu.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

02/061/RM/18 - SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 124/1 a 134 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  na stavbu "REKO MS Hrádek nad Nisou - Komenského ul." na p.p.č. 124/1 a 134 k.ú. Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami GasNet s.r.o., se sídlem: Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem IČO 27295567 zast. GridServices, s.r.o. se sídlem: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno IČO 27935311 (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) úplatně za cenu 250  Kč/bm bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

02/062/RM/18 - SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 1151/2 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)  schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  na stavbu " č. IV-12-4016003 přípojka NN p.p.č. 1140/47"  na p.p.č. 1151/2 k.ú. Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IČO 24729035 zast. RYDVAL -ELEKTRO  s.r.o., se sídlem plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou  IČO 25298194 (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) úplatně za cenu 250  Kč/bm bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

02/063/RM/18 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 606 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 606  v k.ú.  Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení zemního kabelu NN a právo vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zemního kabelu NN na pozemku p.č. 606 v  k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou pro: ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV,  úplatně za cenu 1500 Kč bez DPH,
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi smluvními stranami : ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV, zast. společ. RYDVAL-ELEKTRO s.r.o., se sídlem: plk. Truhláře 114, 512 51 Lomnice nad Popelkou  IČO: 25298194 (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti) - úplatně dle GP č. 571-3915/2017 za cenu 1500 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

02/064/RM/18 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 130 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 130  v k.ú.  Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo  umístění  nadzemního vedení nízkého napětí včetně sloupu a právo vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním nadzemního vedení nízkého napětí na pozemku p.č. 130 v  k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou pro: ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV,  úplatně za cenu 500 Kč bez DPH,
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi smluvními stranami : ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV, zast. společ. ENPRO Energo s.r.o., se sídlem: Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí  IČO: 28628250 (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti) - úplatně dle GP č.428-87/2011 za cenu 500 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

02/065/RM/18 - Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 175/2 v k.ú. Václavice u HnN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 8348 ze dne 5.12.2017 na prodej pozemku p.č. 175/2, zahrada, o výměře 297 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
2) ukládá odboru OIaSM informovat žadatele o nepravosti podkladu a žádost vrátit žadateli s tím, že se jí bude Město Hrádek nad Nisou zabývat po doložení správných úředně ověřených podkladů.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

02/066/RM/18 - Zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 81 v k.ú. Václavice u HnN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 295 ze dne 9.1.2018 o pronájem pozemku p.č. 81, ostatní plocha, o výměře 340 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou za účelem údržby a sekání trávy.
2) schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 81, ostatní plocha, o výměře 340 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou za účelem údržby a sekání trávy, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 0,1 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

02/067/RM/18 - Zveřejnění záměru změny ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/037/13 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 8329 ze dne 5.12.2017 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/037/13 uzavřené dne 19.6.2013.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/037/13 uzavřenou dne 19.6.2013 na pronájem části pozemku p.č. 1740/1, zahrada, o výměře 450 m2 z celkových 1822 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.6.2018 do 31.5.2023.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

02/068/RM/18 - Pacht pozemku p.č. 99 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 8772 ze dne 20.12.2017 o pronájem pozemku p.č. 99, zahrada, o výměře 619 m2 v k.ú. Loučná.
2) schvaluje pacht pozemku p.č. 99, zahrada, o výměře 619 m2 v k.ú. Loučná, panu Martinovi Vyhlasovi, bytem Donínská 210, 463 34 Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
3) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 2) tohoto usnesení s účinností od 1.2.2018 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

02/069/RM/18 - Zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j 6861 ze dne 2.10.2017.
2) schvaluje zadání geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. 239 a p.č. 236 oba  v k.ú. Loučná dle návrhu odboru OIaSM.
3) schvaluje zveřejnění záměru směny části pozemku p.č. 239, o výměře,  která bude upřesněna vypracovaným geometrickým plánem v k.ú. Loučná ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou za část pozemku p.č. 236, o výměře, která bude upřesněna vypracovaným geometrickým plánem v k.ú. Loučná ve vlastnictví pana Jana Rouse a Paní Žanety Landsmanové za cenu vzájemně započitatelnou dle dohody obou stran v souladu se „Zásadami prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15 a to  za podmínky, že z pozemku, který je předmětem směny a je ve vlastnictví žadatelů, bude sejmuto zástavní právo.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1 /
SCHVÁLENO

02/070/RM/18 - Změna v Kupní smlouvě č. 02/103/13 / Smlouvy
Rada města po projednání
doporučuje Zastupitelstvu města schválit Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě č. 02/103/13, kterým dojde ke změně čl. VI. Změnou tohoto článku dochází k úpravě úhrady daně z nabytí nemovitosti ze strany prodávající na stranu kupující v souladu se zákonem č. 254/2016 Sb.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

02/071/RM/18 - Zveřejnění záměru změny ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/001/05 / Smlouvy
Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/001/05 uzavřenou v roce 2005 včetně všech jejích dodatků  na pronájem pozemků dle uvedené smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení,  v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou se mění a doplňuje předmět nájmu o údržbu komunikací ze strany pronajímatele a dále výše nájemného o zákonnou sazbu DPH. Zveřejněno bude po dobu zákonné lhůty tj. minimálně 15 dnů.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

02/072/RM/18 - Program 1. řádného jednání Zastupitelstva města  / Ostatní
Rada města po projednání schvaluje program 1. řádného jednání Zastupitelstva města konaného dne 24.1.2018.
Termín: 17.01.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 7/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:/
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka, Pavel Farský

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou