Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

2. mimořádná schůze rady města 21.2.2018

datum zveřejnění: 9.3.2018 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 2mim/2018/RM - Konečná verze

 

Soubor usnesení - 2mim/2018/RM
Konáno dne: 21.2.2018
Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *


2mim/007/RM/18 - Program 2. mimořádného jednání Rady města  / Ostatní
Rada města schvaluje program 2. mimořádného jednání Rady města konaného dne 21.2.2018 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1/
SCHVÁLENO

2mim/008/RM/18 - Doplnění k bodu Úvěrová smlouva – investice města / Smlouvy
Rada města:
1) bere na vědomí podanou nabídku společnosti Komerční banka, a.s. (IČ: 45317054) ze dne 19.2.2018,
2) bere na vědomí úvěrovou smlouvu společnosti Česká spořitelna, a.s. (IČ: 45244782),
3) souhlasí s předloženým usnesením č. 3/084/RM/18 ze dne 14.2.2018 s doporučením schválit úvěrovou smlouvu č. 0317684439/LCD v zastupitelstvu města.
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

2mim/009/RM/18 - Mimořádná odměna členům volebních komisí / Sociální věci
Rada města schvaluje vyplacení mimořádných odměn členům okrskových volebních komisí za volbu prezidenta ČR, které proběhly v lednu 2018 dle přiloženého seznamu, a to formou daru z rozpočtu města Hrádek nad Nisou.
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

2mim/010/RM/18 - Vyhodnocení poptávkového řízení - Pravidelná údržba UT3G v Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek, které je zaznamenáno v Protokolu o posouzení, hodnocení nabídek ze dne 12. 02. 2018 , s názvem: Pravidelnou údržbu UT3G v Hrádku nad Nisou“.
b/
schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu se zápisem pověřenou osobou, s názvem Pravidelná údržba UT3G v Hrádku nad Nisou“ a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: : Sport -Technik Bohemia s.r.o, se sídlem: Sokolovská 40, Praha 8 - Karlín, 180 00, IČ: 49618555, za celkovou cenu 149.798 Kč vč. DPH (123.800,00 Kč bez DPH) dle podané nabídky dle podané nabídky.
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

2mim/011/RM/18 - Vyhodnocení ZPŘ/2018/600 Analýza rizik ohrožení povrchových a podzemních vod chemickými látkami používanými při provozu přádelny brownfield Bekon - Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v Protokolech o jednání komise a zprávě hodnocení nabídek ze dne 14. 2. 2018 pro veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“), vedenou zadavatelem pod evid. číslem: ZPŘ/2018/600, s názvem: „Analýza rizik ohrožení povrchových a podzemních vod chemickými látkami používanými při provozu přádelny brownfield Bekon - Hrádek nad Nisou
b/
schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky, vedené zadavatelem pod evid. číslem ZPŘ/2018/600, s názvem: „Analýza rizik ohrožení povrchových a podzemních vod chemickými látkami používanými při provozu přádelny brownfield Bekon - Hrádek nad Nisou a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o., se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČ: 15053695, za celkovou cenu 832.758,91 vč. DPH (688.230,50 Kč bez DPH) dle podané nabídky
c/
pověřuje odbor OIaSM, ve spolupráci s osobou externě, zajišťující organizaci zadávacího řízení, dopracovat a projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy.
d/
ukládá odboru OIaSM provést zveřejnění uzavřené smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

2mim/012/RM/18 - Dodávka podzemních nádrží - fotbalový stadión Donín  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek, které je zaznamenáno zápisem pověřenou osobou ze dne 14. 02. 2018 , s názvem: Dodávka podzemních nádrží - fotbalový stadión Donín
b/
schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu se zápisem pověřenou osobou, s názvem Dodávka podzemních nádrží - fotbalový stadión Donín“ a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: AQUA Program s.r.o, se sídlem: Ohrazenice 255, Turnov, 511 01, IČ:25950151 ,
za celkovou cenu 93.763 Kč vč. DPH (77.490,00 Kč bez DPH) dle podané nabídky.
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

2mim/013/RM/18 - Uzavírka části komunikace Žitavská / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje celkové uzavření komunikace Žitavská od kruhové křižovatky ke křižovatce spojky s Větrnou ul. na dobu od 5.3 - 25.3.2018
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Olša Josef
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

2mim/014/RM/18 - Vyhodnocení VZMR/2018/605 Pieta Donín / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené pověřenou osobou, které je zaznamenáno v Zápisu o vyhodnocení pověřenou osobou ze dne 12.02.2018 pro veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou zadavatelem pod evid. číslem: VZMR/2018/605 s názvem: Restaurátorské práce na sousoší Piety v Doníně u Hrádku nad Nisou.
b/
schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením pověřené osoby pro realizaci veřejné zakázky, vedené zadavatelem pod evid. číslem VZMR/2018/605, s názvem: Restaurátorské práce na sousoší Piety v Doníně u Hrádku nad Nisou a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: Jakub Jurek, se sídlem: Žitavská 204, Hrádek nad Nisou 46334, IČ: 75182530 s celkovou nabídkovou cenou, 265 808,00 Kč včetně DPH (231 137,00 Kč bez DPH) dle podané nabídky.
c/
pověřuje odbor OIASM, dopracovat a projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a podmínkami poskytovatele dotace, a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy.
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Prchlík Vojtěch
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se/ Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

2mim/015/RM/18 - Zrušení VZMR/2017/622 - Protipovodňový přístřešek / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí doporučení zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vedenou pod evidenčním číslem VZMR/2017/622  na akci s názvem „4 města zachraňují přes hranice - protipovodňový přístřešek“,
2/ rozhoduje o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vedenou pod evidenčním číslem VZMR/2017/622 na akci s názvem „4 města zachraňují přes hranice - protipovodňový přístřešek“ bez udání důvodů v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v článku 14. odstavci 14.7. v Zadávacích podmínkách.
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

2mim/016/RM/18 - Pronájem bytu č.7, Liberecká 378, Hrádek nad Nisou  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje přidělení do nájmu byt č.7 se zázemím, typ 5+kk o podlahové ploše 145,8m2 ve 3.patře budovy čp.378, Liberecká, Hrádek nad Nisou za měsíční nájemné 13.262,-Kč na dobu určitou 1 roku s  jistotou panu Sukovi, bytem Hrádek nad Nisou.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat Nájemní smlouvu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 6/ Proti: /  Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

2mim/017/RM/18 - Výroční zpráva za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb. / Ostatní
Rada města po projednání:
I.
schvaluje Výroční zprávu za rok 2017 Města Hrádek nad Nisou o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů).
II.
ukládá tajemníkovi městského úřadu, aby tuto Výroční zprávu za rok 2017 Města Hrádek nad Nisou o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací zveřejnil v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů) v příslušné sekci internetových stránek města.
Termín: 21.2.2018
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 6/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:1/
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka, Pavel Farský

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou