Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

3. mimořádná schůze rady města 28.3.2018

datum zveřejnění: 29.3.2018 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 3mim/2018/RM - konečná verze

 

Soubor usnesení - 3mim/2018/RM
Konáno dne: 28.3.2018
Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *


3mim/018/RM/18 - Program 3. mimořádného jednání Rady města  / Ostatní
Rada města schvaluje program 3. mimořádného jednání Rady města konaného dne 28.3.2018 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

3mim/019/RM/18 - Smlouva o poradenské a konzultační činnosti implementace GDPR / Smlouvy
Rada města po projednání:
1)  schvaluje uzavření Smlouvy o poradenské a konzultační činnosti se společností CATANIA GROUP s.r.o (IČ: 28253591),za cenu ve výši 77 440 Kč vč. 21% DPH (64 000 Kč bez DPH)
2) pověřuje starostu města jejím podepsáním
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Navrátil Radek
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

3mim/020/RM/18 - Smlouva o výkonu funkce pověřence GDPR / Smlouvy
Rada města po projednání:
1)  schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu funkce pověřence GDPR
 se společností CATANIA GROUP s.r.o (IČ: 28253591), za měsíční cenu 10 769 Kč vč. 21% DPH (8 900Kč bez DPH)
2) pověřuje starostu města jejím podepsáním
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Navrátil Radek
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:2/
SCHVÁLENO

3mim/021/RM/18 - Přijetí věcného daru ZŠ TGM / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání souhlasí s přijetím věcného daru (knihy pro školní knihovnu) pro účely Základní školy ZŠ TGM v celkové hodnotě 1.884,- Kč od dárce pana Jiřího Paseky do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola T.G.Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983011).
Termín: 21.3.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

3mim/022/RM/18 - Čerpání rezervního fondu MŠ Donín / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání schvaluje čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Rybářská 36, příspěvková organizace (IČ: 70983208) v celkové maximální výši 66.190,- Kč na úhradu dodavatelské faktury za nábytek do budovy MŠ Donín.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

3mim/023/RM/18 - Dodatek č.2 SoD Dubová alej k Trojzemí-Revitalizace aleje ul. Žitavská / Smlouvy
Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 26.9.2017, zavedené pod evidenčním číslem 04/047/2017, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Dubová alej k Trojzemí - Revitalizace aleje ul. Žitavská“ firmou ALL4TREESS, s.r.o., Otvovice 147, 273 27 Otvovice, IČ:28998880, kterým se na  základě souhrnu méněprací uvedených v příloze č.1 výše uvedeného dodatku č.2, který snižuje celkovou cenu za provedení díla  o 3 583,00,-Kč bez DPH, 4 335,43,-Kč včetně DPH z původních 244 421,50,-Kč bez DPH, 295 750,15-Kč včetně DPH  na 240 838,50,- Kč bez DPH, 291 414,59,- Kč včetně DPH, pověřuje starostu města jeho podpisem a ukládá odboru OIaSM zveřejnit dodatek na profilu zadavatele.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

3mim/024/RM/18 - Vyhodnocení ZPŘ/2018/602 Rekonstrukce sociálního zázemí Sokolovny- Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v protokolu z jednání komise ze dne 26. 3. 2018 pro veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“), vedenou zadavatelem pod evid. číslem: ZPŘ/2018/602, s názvem: „Rekonstrukce sociálního zázemí Sokolovny - Hrádek nad Nisou
b/
schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky, vedené zadavatelem pod evid. číslem ZPŘ/2018/602, s názvem: „Rekonstrukce sociálního zázemí Sokolovny - Hrádek nad Nisou a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: VERSANA s.r.o., se sídlem: Kytlice 11, 407 45 Kytlice, IČ: 02634767, za celkovou cenu 10.014.933,00Kč vč. DPH (8.276.804 Kč bez DPH) dle podané nabídky
c/
pověřuje odbor OIaSM, ve spolupráci s osobou externě zajišťující organizaci zadávacího řízení, dopracovat a projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy.
d/
ukládá odboru OIaSM provést zveřejnění uzavřené smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

3mim/025/RM/18 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 04/007/18 / Smlouvy
Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci pod názvem ,,Restaurátorské práce na sousoší Piety v Doníně u Hrádku nad Nisou“ ze dne 26. 2. 2018 (ev.č.sml.04/007/18), s firmou Jakub Jurek, IČO: 75182530, se sídlem: Žitavská 204, 46334 Hrádek nad Nisou, předmět dodatku je úprava termínu započetí a dokončení díla z 2. 4. 2018 - 31. 7. 2018 na 2. 7. 2018 - 31. 10. 2018 a ukládá odboru OIaSM dopracovat konečný návrh dodatku č.1 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Prchlík Vojtěch
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

3mim/026/RM/18 - VZMR/2018/610 - Výměna vrchních rozvodů veřejného osvětlení AlFe za izolované rozvody AES v rámci rekonstrukce rozvodné sítě NN ČEZ Distribuce, a.s., ev.č. IE-12-4002894 a demontáž a montáž svítidel VO / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1/ schvaluje zveřejnění Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace dle předloženého znění návrhu a zadávacích podmínek v rámci otevřené výzvy dle směrnice města IP/1/2017 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Výměna vrchních rozvodů veřejného osvětlení AlFe za izolované rozvody AES v rámci rekonstrukce rozvodné sítě NN ČEZ Distribuce, a.s., ev.č. IE-12-4002894 a demontáž a montáž svítidlel VO" vedenou pod evidenčním číslem VZMR/2018/610,
2/ jmenuje komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek v rámci výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu ve složení - a/ Pavel Farský - místotarosta (náhradník Jan Krečman - zastupitel), b/ Jiří Tesař - odporný poradce pro správu VO (náhradník Miroslava Karlíková  pověřená vedením oddělení majetku OIaSM), c/ Ing. Zdeňka Jirkalová - referent odboru OIaSM ((náhradník Bc. Naděžda Černohorská - referent odboru OIaSM), d/ Jiří Palas pověřený vedením oddělení investic OIaSM (náhradník Vojtěch Prchlík - referent odboru OIaSM), e/ Pavel Nývlt - referent odboru OIaSM (náhradník Monika Bartošová - referent odboru OIaSM).
3/ schvaluje seznam oslovovaných uchazečů dle důvodové zprávy - podklad usnesení.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

3mim/027/RM/18 - Vstup na pozemky - vyměřovací práce, Závod Spréva/Nisa / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje vstup na pozemky k.ú. Loučná p.č.: 159, 561, 580/1, 580/2, 591, 592/1, 592/2, 597, 600/1, 601, 602, 603, 604/1, 605, 624, 626, 628/2, 629, 630/1, 630/2, 630/3, 636/3, 637/3, 644/2, 782, 787,
a k.ú. Hrádek nad Nisou p.č.: 195/1, 216/3, 216/7, 1501, 1504, 1510, 1514/1, 1516, 1520/9, 1521/1, 1522, 1523, 1524/1, 1524/2, 1526, 1555/5, 1556/1, 1560/1, 1562/1, 1562/12, 1562/3, 1562/5, 1566/1, 1566/2, 1566/4, 1568, 1569/3, 1569/11, 1572/3, 1572/9, 1587, 1589, 1591/2, 1818/3, 1818/4, 1818/10, 1818/11, 1818/21, 1818/22, 1818/23, 1818/24, 1818/25, 1818/26, 1818/27, 1818/28, 1818/29, 1818/30, 1818/31, vše ve vlastnictví města za účelem provádění vyměřovacích (zeměměřičských) prací v termínu od 6.4.2018 do 25. týdne společností ARGE Pro Survey i IB Pfitzner Ingenieurbüro für Vermessung (inženýrská kancelář pro vyměřování), Dorfstrasse 262a, 02829 Königshain (společnost pověřená Závodem Spréva/Nisa), v rámci akce Lužická Nisa - přeshraniční hydrodynamická numerická 2D simulace; dotčené pozemky nebudou činností poškozeny.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

3mim/028/RM/18 - Vyjádření k projektovému záměru - Revitalizace aleje staré Drážďanské cesty  (Václavice p.p.č. 2768/4) / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání nemá námitek k realizaci projektu Revitalizace aleje staré Drážďanské cesty dle předložené PD zpracované Ing. Martin Dušek, PF Agency s.r.o., Husova 986/89, 463 01 Liberec realizované investorem Ing. Štěpánem Brodským za podmínky, že dotčené pozemky ve vlastnictví města p.č. 2748/4, 1614/3 a 2926 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou budou uklizeny a uvedeny do původního stavu a bude zachováno jejich stávající využití a průjezd pro lesní a zemědělskou techniku a dále vytěžená dřevní hmota ze stromů na pozemcích ve vlastnictví města zůstane majetkem Města Hrádek nad Nisou.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

3mim/029/RM/18 - Přijetí dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání:
1) schvaluje přijetí účelové dotace z Lesnického fondu od Libereckého kraje na hospodaření v lesích ve výši 28 775 Kč,
2) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu mezi Libereckým krajem IČO 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 a Městem Hrádek nad Nisou,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Lesnického fondu Libereckého kraje č. OLP/382/2018.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

3mim/030/RM/18 - Ředitelka PS – změna zařazení a náplně práce / Příspěvkové organizace
Rada města po projednání:
I.     schvaluje zařazení pozice ředitele/ky organizace města: Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace (IČ: 71177248) do 12. třídy v souladu s aktuálním zněním Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (ve znění pozdějších předpisů) a Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (ve znění pozdějších předpisů), účinných od 1. 1. 2018 a stanovila tak nový platový výměr. Důvodem je vykonávání práce pro danou třídu dle katalogové pozice 1.01.12 uvedené v příslušném nařízení.
II.     schvaluje změnu náplně ředitele/ky organizace města: Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace, kterou dojde k doplnění o popis práce dle katalogové pozice 1.01.12 pro danou třídu uvedené v příslušném nařízení 222/2010 Sb. (ve znění pozdějších předpisů).
III.     ukládá personální zaměstnankyni odboru FO zpracovat nový platový výměr a dokument popisu náplně práce se schválenými změnami (dle tohoto usnesení) pro paní ředitelku Mgr. Šárku Jeníčkovou a po podepsání starostu města, kterého tímto pověřuje rada města jejich podpisem, předání dokumentů paní ředitelce.
IV.     dále pak ukládá paní ředitelce Pečovatelské služby Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace, zapracovat změnu do interních procesů organizace a dále ji realizovat v souladu s předanými dokumenty a platnou legislativou ČR.
Termín: 28.3.2018
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 5/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2/
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka, Pavel Farský

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou