Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

7. schůze rady města 9.5.2018

datum zveřejnění: 11.5.2018 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 7/2018/RM - konečná verze

 

Soubor usnesení - 7/2018/RM
Konáno dne: 9.5.2018
Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

7/296/RM/18 - Program 7. řádného jednání Rady města  / Ostatní
Rada města schvaluje program 7. řádného jednání Rady města konaného dne 9.5.2018 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/297/RM/18 - Zápis a usnesení RM / Ostatní
Rada města po projednání:
a) schvaluje zápis z 6. řádného jednání Rady města konaného dne 11.4.2018 a 4. mimořádného jednání Rady města konaného dne 18.4.2018.
b) bere na vědomí plnění usnesení z 6. řádného jednání Rady města konaného dne 11.4.2018 a 4. mimořádného jednání Rady města konaného dne 18.4.2018.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Vinšová Andrea
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/298/RM/18 - Zpráva o činnosti městské policie za měsíc duben 2018 / Městská policie
Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za měsíc duben 2018.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Krňáková Iva
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/299/RM/18 - Smlouva o propagaci - SČVak / Smlouvy
Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o zabezpečení propagace a reklamy ve výši 5.000,-Kč bez DPH se společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (IČ: 49099451), se sídlem Teplice, Trnovany, Přítkovská 1689/14 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: Proti: Zdržel se: Nepřítomen:
7/300/RM/18 - Přijetí věcného daru ZŠ TGM / Školství
Rada města po projednání souhlasí s přijetím věcného daru (PC, monitor, tiskárna) ve výši 23.935,- Kč od pana J. Paseky - pro potřeby zpracování informací na 1. stupni Základní školy T.G.Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec (IČ: 70983011).
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: Proti: Zdržel se: Nepřítomen:
7/301/RM/18 - Čerpání rezervního fondu ZŠ Lidická / Školství
Rada města po projednání schvaluje čerpání rezervního fondu organizace Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983003) ve výši 7.382,- Kč na úhradu dodavatelské faktury společnosti TrollComputers za servisní služby.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: Proti: Zdržel se: Nepřítomen:
7/302/RM/18 - Žádost o dotaci z rozpočtu města – Outdoor Challenge, z. s. / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Outdoor Challenge, z. s. , se sídlem Svornosti 1000, 463 11  Liberec XXX, IČ: 22841687 ve výši 30 000 Kč na podporu akce „Triatlon Hrádek nad Nisou 2018“ a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/303/RM/18 - Žádost o dotaci z rozpočtu města – Náboženská obec CČSH / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Náboženská obec Církve československé husitské v Hrádku nad Nisou, se sídlem Lutherova 496, 463 34  Hrádek nad Nisou, IČ: 66112184 ve výši 50 000 Kč na zajištění oprav historické památky -  Chrámu Pokoje a dále fary (dokončení pokládky dlažby, výmalba, drobné stavební úpravy) a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: 1 / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/304/RM/18 - Žádost o poskytnutí daru – Mistrovství ČR v požárním sportu 2018 / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje poskytnutí daru ve výši 10 000 Kč žadateli ČR - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01  Liberec III, IČ: 70888744 na zajištění konání Mistrovství České republiky v požárním sportu v roce 2018 v Liberci  a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/305/RM/18 - Schválení přijetí dotace z OPŽP – Fotovoltaika ZŠ T. G. M. / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020 na projekt „Instalace fotovoltaického systému na střechu ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou“ ve výši 445 541,20,-Kč a zajištěném spolufinancování ve výši 668 311,80,-Kč v souladu s Registrací akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/306/RM/18 - Přijetí dotace z DF LK – Stavebně historický průzkum objektu č. p. 67 / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje přijetí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 7.3 Stavebně historický průzkum na projekt „Stavebně historický průzkum objektu č. p. 67, ul. Gen. Svobody, Hrádek nad Nisou“ ve výši 14 610 Kč a zajištěném spolufinancování ve výši 34 090 Kč a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí účelového dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/307/RM/18 - Sociální - dotace na sociální práci 2018 / Dotace, příspěvky
Rada města souhlasí s podáním žádosti o dotaci na sociální práci a pověřuje vedoucí správního a sociálního odboru zpracováním a podáním žádosti.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/308/RM/18 - Finanční příspěvek - Ostrov života Hrádek n. N. / Dotace, příspěvky
Rada města schvaluje poskytnutí daru ve výši 20.000 Kč Občanskému sdružení Hrádek n. N. - Ostrov života, Hartavská 328, Hrádek nad Nisou, IČ: 22742689, schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.  
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/309/RM/18 - Oprava podlah Hasičské zbrojnice / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
schvaluje výběr zhotovitele na stavební práce jejiž obsahem je oprava podlahy Hasičské zbrojnice u čp. 454 Sokolská na akci: OPRAVA PODLAH HASIČSKÉ ZBROJNICE, v souladu s čl. 6 d) směrnice IP/1/2017, a bere na vědomí podanou nabídku od firmy Miroslav Dušánek - podlahářství, která odpovídá ceně v daném místě a čase obvyklé ověřené kvalifikovaným posouzením.
b/
schvaluje přidělení zakázky na práce a úkony specifikované v cenové nabídce ze dne 16.1. 2018 na akci: „OPRAVA PODLAH HASIČSKÉ ZBROJNICE“ oprava podlahy Hasičské zbrojnice u čp. 454, firmě Miroslav Dušánek - podlahářství, adresa: Bilejova 418, Stráž nad Nisou 463 03, IČO 12029840 dodala cenovou nabídku ve výši 145.296,8 Kč s DPH (bez DPH 120.080,0 Kč) a pověřuje odbor OIASM vystavením vybranému zhotoviteli objednávku.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Prchlík Vojtěch
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/310/RM/18 - Výběr zhotovitele oprava fasády Beseda čp.124 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
schvaluje výběr zhotovitele opravy západní fasády KD Beseda čp. 124 Hrádek nad Nisou - zázemí pro účinkující a provedení nátěru nově provedené fasády“, v souladu s čl. 6 d) směrnice IP/1/2017, a bere na vědomí podanou nabídku podanou firmou Stavby MH - Miroslav Hochman, která odpovídá ceně v daném místě a čase obvyklé.
b/
 schvaluje přidělení zakázky na stavební práce na akci: „Oprava západní fasády KD Beseda čp. 124 Hrádek nad Nisou - zázemí pro účinkující a provedení nátěru nově provedené fasády“, firmě Stavby MH - Miroslav Hochman, Dolní Sedlo 102,463 34 Hrádek nad Nisou, 463 34 Hrádek nad Nisou IČO:01913026 za nabídkovou cenu 167 384,00 Kč s DPH (bez DPH 138.333,61 Kč) a pověřuje odbor OIASM vystavit firmě objednávku.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/311/RM/18 - Vyhodnocení VZMR/2018/611- Nábytek do dětské skupiny  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
bere na vědomí podanou nabídku a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v Protokole o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 03. 05 zpracovaným externím administrátorem Mgr. Roman Novotný RUNICON consulting s.r.o.,. 2018 pro veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vedenou zadavatelem pod evid. číslem: VZMR/2018/611 s názvem: Vybudování dětské skupiny v Hrádku nad Nisou - Interiér (opakované zadání).
b/
schvaluje vítězné pořadí účastníka v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky vedené zadavatelem pod evid. číslem VZMR/2018/611, s názvem: Vybudování dětské skupiny v Hrádku nad Nisou - Interiér (opakované zadání) a schvaluje vítězného účastníka (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku účastníka: ABCD Služby školám s.r.o., se sídlem: Kaplanova 574, Liberec XXIII-Doubí, 463 12 Liberec IČO: 62244892, za celkovou cenu 622.521,- Kč včetně DPH (514.480,- Kč bez DPH) dle podané nabídky.
c/
pověřuje odbor OIASM, dopracovat a projednat s vítězným účastníkem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a podmínkami poskytovatele dotace, a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy.
d/
ukládá odboru OIASM provést zveřejnění uzavřené smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Palas Jiří
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/312/RM/18 - Pronájem bytu č.3, Žitavská 733, Hrádek nad Nisou / Bytová operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje přidělení bytu č.3, typ 1+1, o rozloze 39,45 m2 ve 2. podlaží budovy č.p. 733, Žitavská, Hrádek nad Nisou, panu Ladislavu Fialkovi, bytem Hartavská 97, Hrádek nad Nisou, za měsíční nájemné ve výši 2 330 Kč na dobu určitou 1 rok, se stanovením jistoty (kauce) ve výši 6 990 Kč a jako náhradníka schvaluje paní Dagmar Bartůňkovou, bytem Tichá 672, Hrádek nad Nisou.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat Nájemní smlouvu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Jirotková Simona
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/313/RM/18 - Jednání FRVU  / Ostatní
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí Zápis z jednání FRVU ze dne 25.4.2018
2) bere na vědomí stav finančních prostředků na účtu FRVU ke dni 31.3.2018 ve výši 3 714 987,44 Kč
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/314/RM/18 - Jednání FRM / Ostatní
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí Zápis z jednání FRM ze dne 25.4.2018
2) bere na vědomí stav účtu FRM ke dni 31.3.2018 ve výši 46 357 422,30 Kč
3) doporučuje Zastupitelstvu města schválení uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve výši 34 980 Kč na přeložku elektrického vedení paní Michaele Schmoranzové, travle bytem Nádražní 825, 463 34, Hrádek nad Nisou
4) doporučuje Zastupitelstvu města schválení převedení částky ve výši 3 000 000 Kč z účtu FRM do běžného rozpočtu města k dofinancování II. etapy Sokolovny Hrádek nad Nisou ( šatny a sauna)
5) doporučuje Zastupitelstvu města schválení zapůjčení finančních prostředků z účtu FRM na účet města na "Projekt instalace fotovoltaického systému střech ZŠ T.G.M." ve výši 1 259 126 Kč s vrácením na účet FRM rok 2019
6) doporučuje Zastupitelstvu města schválení zapůjčení finančních prostředků z účtu FRM na účet města ve výši 30 118 427 Kč a to na projekt "Nástavby odborných učeben" a "Snížení energetické náročnosti" ZŠ Lidická s vrácením na účet města rok 2019
7) doporučuje Zastupitelstvu města schválení zapůjčení finančních prostředků z účtu FRM Římskokatolické farnosti Hrádek nad Nisou, se sídlem Liberecká 73, 463 34, Hrádek nad Nisou, IČO: 46745581 na předfinancování projektu "Paměť v krajině Trojzemí" ve výši 1 400 000 Kč s vrácením na účet FRM rok 2019
8) doporučuje Zastupitelstvu města schválit Veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí účelové dotace ve výši 35 581 Kč na vybudování přečerpávací stanice splaškových vod na pozemku 1788/4 a 1798/4 v k.ú. Hrádek nad Nisou panu Tomáši Milerovi, trvale bytem Poděbradská 159/4, 460 01, Liberec 12 ,dle dohody kupní smlouvy ze dne 12.1.2010
9) doporučuje Zastupitelstvu města schválení odpisu nedobytných pohledávek půjček z FRM v celkové výši 116 742 Kč a to:
a) č.sml. 200908 ze dne 1.12.2009 ve výši 96 724 Kč
b) č.sml. 200706 ze dne 13.6.2007 ve výši 20 000 Kč
10) doporučuje Zastupitelstvu města schválení "Dohody o uznání závazku a splátkový kalendář " mezi Městem Hrádek nad Nisou a paní K.M. a pana E.M. z neuhrazeného závazku půjčky z FRM č. sml. 200911 ze dne 8.2.2010 ve výši 90 034 Kč
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/315/RM/18 - Cestovní pojištění Colonnade Insurance S.A. sml. 2209248318 / Ostatní
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí změnu a prodej společnosti AIG Europe Limited
2) schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy se společností AIG Europe Limited č.sml. 800451207
3) schvaluje uzavření pojistné smlouvy č.2209248318 skupinové cestovní pojištění a pojištění úrazu oddíl A - úrazové pojištění za paušální pojistné 13 600 Kč/20 osob + oddíl B - cestovní pojištění/ předpokládaný počet procestovaných dní100, pojistné na osobu a den Evropa 57 Kč, svět 80 Kč, celkové zálohové pojistné 18 600 Kč se společností Colonnade Insurance S.A., se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00, Praha 4, IČO: 04485297 a pověřuje starostu jejím podpisem
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/316/RM/18 - Vstup a uložení sítí ul. Slepá - prodloužení lhůty pro opravu povrchu komunikace, Grafneterovi / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání revokuje usnesení č. 20/964/RM/17 v bodě 2/ části: "v termínu max. do 30.4.2018" a nově prodlužuje žadateli lhůtu na provedení finální opravy asfaltového povrchu komunikace v ulici Slepá do 31.5.2018 z důvodu nevhodných klimatických podmínek a plné kapaciy dodovatelů asfaltových směsí; ostatní podmínky usnesení č. 20/964/RM/17 zůstávají zachovány.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/317/RM/18 - Souhlas s provedením ohňostroje - p. Jozífek, Společnou cestou 26.5.2018 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání souhlasí s provedením ohňostroje firmou pana Aleše Jozífka (ALEJO), IČO: 44560346, Nová 228, 471 54 Cvikov dne 26.5.2018 na pozemku p.č. 1818/4, k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města (lokalita Trojzemí) v rámci pořádání akce Společnou cestou; ohňostroj proběhne v souladu se zákonem č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/318/RM/18 - Vstup a uložení sítí - kanalizační přípojka pro čp 135 ul. Hartavská / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje vstup do pozemku p.č. 158 k.ú. Loučná a  uložení kanalizační přípojky pro objekt č.p. 135 ul. Hartavská do pozemku výše uvedeného ve vlastnictví města dle předložené PD DSP: "Přípojka splaškové kanalizace pro rodinný dům Hartavská 135 Hrádek nad Nisou" zpracované autorizovanou osobou 0500910 pod zak. č. 54/2017 za podmínky, že na předmětnou stavbu bude s městem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě a dotčený pozemek ve vlastnictví města bude uveden do původního stavu, v místě výkopu dostatečně zhutněn a provedena lokální oprava asfaltu v rozsahu 0,5 na obě strany od hrany výkopu.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/319/RM/18 - Zábor veřejného prostranství - lešení ul. Žitavská čp 93 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o užívání veřejného prostranství dle žádosti č.j.: 3057/2018 mezi žadatelkou, spoluvlastníkem objektu č.p. 93 ulice Žitavská, 46334 Hrádek nad Nisou a Městem Hrádek nad Nisou, IČ: 00262854 za účelem stavby lešení pro opravu střechy objektu v termínu od 7.5. - 21.5.2018 o výměře 16 m2 a to beúplatně po dobu 30ti dnů z důvodu, že se jedná o zlepšení vzhledu objektu a tím zlepšení prostředí města, v souladu s vyhláškou č. 1/2011 a v souladu s obdobnými případy a dále stanovuje vratnou jistotu ve výši 5000,- Kč na zajištění úklidu a povnností vypůjčitele a pověřuje starostu podpisem dohody.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2 /
SCHVÁLENO

7/320/RM/18 - Vstup a uložení sítí - NTL plynovodní přípojka pro p.p.č. 936/2 ul. Zlatá výšina / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje vstup a uložení NTL plynovodní přípojky dle předložené PD DSŘ s názvem: "NTL plynovodní přípojka pro plynofikaci novostavby rodinného domu Martina Baňase na parc. 936/2 Zlatá výšina, 463 34 Hrádek nad Nisou", zpracované leden 2018, Ing. Pavel Staněk, autor. č. 0500437, do pozemku p.č. 941 k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města za podmínky, že na předmětnou stavbu bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě a dále v místě výkopu bude provedeno dostatečné zhutnění za současného respektování konstrukčních vrstev komunikace a stavba proběhne bezpodmínečně před finální opravou asfaltového povrchu komunikace v ul. Zlatá výšina.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2 /
SCHVÁLENO

7/321/RM/18 - SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 540/1 k.ú. Dolní Sedlo / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)  schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  na stavbu " č. IV-12-4016172/VB003 přípojka NN p.p.č. 274/1"  na p.p.č. 540/1 k.ú. Dolní Sedlo - mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IČO 24729035 zast. Energetická montážní společnost Liberec s.r.o., se sídlem Svárovská 108, 460 10 Liberec 22 IČO 62743325 (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) úplatně za cenu 250  Kč/bm bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2 /
SCHVÁLENO

7/322/RM/18 - SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 1734/1, 1734/2, 1737 a 1738 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)  schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  na stavbu " č. IV-12-4016339 přípojka NN p.p.č. 1738"  na p.p.č. 1734/1, 1734/2, 1737 a 1738 k.ú. Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IČO 24729035 zast. Bimont s.r.o., se sídlem České Mládeže 713/122, 460 08 Liberec 8 IČO 47781262 (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) úplatně za cenu 250  Kč/bm bez DPH,
2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1 /
SCHVÁLENO

7/323/RM/18 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 832/1 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. p.p.č.  832/1  v k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení  plynárenského zařízení a právo vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na pozemku p.č.  p.p.č. 832/1 k.ú. Hrádek nad Nisou. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou  pro:  GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem,  úplatně za cenu 3500 Kč bez DPH,
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti  mezi smluvními stranami  GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem zast. GridServices, s.r.o. IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti) - úplatně dle GP č.  1515-11831/2018  za cenu 3500 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1 /
SCHVÁLENO

7/324/RM/18 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 965 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 965  k.ú.  Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení  vodovodní  a kanalizační přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a udržování na pozemku p.č.965   k.ú. Hrádek nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníků  pozemku p.č.981/11  - Jakub Pokorný, Dělostřelecká 1141/13, Liberec a Benešová Markéta, Zlatá výšina 685, Hrádek nad Nisou.
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti  mezi smluvními stranami Jakub Pokorný, Dělostřelecká 1141/13, Liberec a Benešová Markéta, Zlatá výšina 685, Hrádek nad Nisou, (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti - úplatně dle GP č. 1526-89/2018 za cenu 500 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1 /
SCHVÁLENO

7/325/RM/18 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 1288/7, 1288/8 a 1289 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 1288/7, 1288/8 a 1289  k.ú.  Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení  vodovodní   přípojky, vstup a vjezd pro její provozování a udržování na pozemku p.č. 1288/7, 1288/8 a 1289  k.ú. Hrádek nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu životnosti stavby příslušné inženýrské sítě, ve prospěch vlastníků  pozemku p.č.1288/5  - Miroslav a Veronika Mansfeldovi, V Rokli 821, Hrádek nad Nisou.
2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti  mezi smluvními stranami Miroslav a Veronika Mansfeldovi, V Rokli 821, Hrádek nad Nisou, (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti - úplatně dle GP č. 1521-96/2018 za cenu 500 Kč bez DPH,
3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/326/RM/18 - Zveřejnění záměru změn ve Smlouvách o nájmu pozemku  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí seznam žadatelů o změnu ve Smlouvách o nájmu pozemku.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvy o nájmu pozemku č. 13/036/13  č. 13/56/13, kterými dojde k úpravě doby trvání nájmu od 1.6. 2018 do 31.5.2023 a dle přiložené tabulky, která je součástí důvodové zprávy.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/327/RM/18 - Zveřejnění záměru změn ve Smlouvách o nájmu pozemku  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí seznam žadatelů o změnu ve Smlouvách o nájmu pozemku.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvy o nájmu pozemku č. 13/59/13,  č. 13/045/13,  č. 13/076/13, č. 13/073/13, č. 13/047/13 a č. 13/069/13,  kterými dojde k úpravě doby trvání nájmu dle přiložené tabulky, která je součástí důvodové zprávy.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/328/RM/18 - Zveřejnění záměru změn ve Smlouvách o nájmu pozemku  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí seznam žadatelů o změnu ve Smlouvách o nájmu pozemku.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvy o nájmu pozemku č. 13/034/14, č. 13/001/14, č. 13/008/14, č. 13/031/14, č. 13/029/14, č. 13/013/14, č. 13/025/14, č. 13/021/14, č. 13/022/14, č. 13/026/14, kterými dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.12.2018 do 30.11.2023 a dle přiložené tabulky, která je součástí důvodové zprávy.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/329/RM/18 - Zveřejnění záměru změn ve Smlouvách o nájmu pozemku  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí seznam žadatelů o změnu ve Smlouvách o nájmu pozemku.
2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvy o nájmu pozemku č.13/071/14, č. 13/047/14, č. 13/050/14, č. 13/079/14, č. 13/004/12, č. 13/049/14, č. 13/023/12, č. 13/067/14, č. 13/060/14, č. 13/068/14, kterými dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.1.2019 do 31.12.2023 a dle přiložené tabulky, která je součástí důvodové zprávy.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/330/RM/18 - Pacht části pozemku p.č. 1382 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje pacht části pozemku p.č. 1382, ostatní plocha, o výměře cca 240 m2 z celkových 1 100 m2 v k.ú. Hrádek n. Nisou, pnu Janu Robovi, bytem Legionářská 10, 463 34 Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok (zahrada) a 10 Kč/m2/rok (zastavěná plocha)  na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.6.2018 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/331/RM/18 - Pacht části pozemků p.č. 140 a p.č. 142/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje pacht části pozemku p.č. 140, zahrada, o výměře 311 m2 z celkových 1041 m2 a  části pozemku p.č. 142/1, zahrada, o výměře 95  m2 z celkových 1685 m2 oba v k.ú. Hrádek nad Nisou, paní Haně Sefcik, bytem Husova 312, 463 34 Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.6.2018 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/332/RM/18 - Dodatky ke Smlouvám o nájmu pozemku  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/069/14, č. 13/030/13, č. 13/029/13, č. 13/022/12, č. 13/028/13, č. 13/057/13, č. 13/048/13 a č. 13/035/13, kdy dojde k úpravě doby trvání nájmu dle přiložené tabulky, která je součástí důvodové zprávy.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatků ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/069/14, č. 13/030/13, č. 13/029/13, č. 13/022/12, č. 13/028/13, č. 13/057/13, č. 13/048/13 a č. 13/035/13 v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tyto dodatky uzavřít.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/333/RM/18 - Prodej části st. pozemku č. 181/2 v k.ú. Václavice u Hrádku nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí informaci OIaSM o otvírání obálek ze dne 11.4.2018.
2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 3335 , ostatní plocha, o výměře 253 m2 (pozemek oddělen ze st. pozemku č. 181/2, zastavěná plocha a nádvoří, dle geometrického plánu č. 635-5/2018 ze dne 25.1.2018) v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za nabídnutou cenu 245 Kč/m2 s DPH + 5 500 Kč - náklady na vypracování geometrického plánu, tj. za celkovou kupní cenu 67 485 Kč s DPH, panu Martinu Masákovi, bytem Sametová 714, 460 06 Liberec 6, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/334/RM/18 - Prodej pozemku p.č. 96/1, p.č. 95 a pp.č. 94/1 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
1) bere na vědomí zprávu OIaSM o výsledku otvírání obálek ze dne 11.4.2018.
2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 96/1, zahrada, o výměře 1 127 m2 , pozemku p.č. 95, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 57 m2  a pozemku p.č. 94/1, zahrada, o výměře 674 m2.vše v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou za nabídnutou cenu 310 Kč/m2 bez DPH + 4 235 Kč - náklady na vypracování znaleckého posudku, tj. za celkovou kupní cenu 701 171 Kč s DPH, panu Janu Nývltovi, bytem Za Školou 342, 463 34 Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15 s tím, že se část pozemku nachází v aktivní záplavové zóně a také s tím, že k pozemkům bude zřízeno předkupní právo jako právo věcné ve prospěch Města Hrádek nad Nisou.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/335/RM/18 - Zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 147/1 v k.ú. HnN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 1995 ze dne 13.3.2018 na pronájem části pozemku p.č. 147/1, zahrada, o výměře 460 m2 z celkových 4 029 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
2) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 147/1, zahrada, o výměře 460 m2 z celkových 4 029 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/336/RM/18 - Ukončení Pachtovní smlouvy č. 13/016/16 a zveřejnění záměru propachtovat část p.p.č. 1083/17 v k.ú. Hrádek nN / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 3167 ze dne 24.4.2018 na ukončení Pachtovní smlouvy č. 13/016/16 uzavřené dne 19.10.2016 na pronájem části pozemku p.č. 1083/17, zahrada, o výměře 620 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
2) schvaluje ukončení Pachtovní smlouvy č. 13/016/16 uzavřené dne 19.10.2016 na pronájem části pozemku p.č. 1083/17, zahrada, o výměře 620 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou včetně všech jejích dodatků.
3) ukládá odboru OIaSM vypracovat Dohodu o ukončení Pachtovní smlouvy s datem ukončení k 31.5.2018 v souladu s bodem 2) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto dohodu uzavřít.
4) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 1083/17, zahrada, o výměře 620 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/337/RM/18 - Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2787 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí žádost č.j. 3023 ze dne 17.4.2018 o prodej části pozemku p.č. 2787, zahrada, o výměře cca 326 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
2) bere na vědomí žádost č.j. 3024 ze dne 17.4.2018 o prodej části pozemku p.č. 2787, zahrada, o výměře cca 326 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
3) revokuje usnesení Rady města č. 15/724/RM/17 v bodě 3)
3) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2787/3, zahrada, o výměře cca 196 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 2787 geometrickým plánem č. 627-206/2017 ze dne 2.1.2018) v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za minimální cenu 200 Kč/m2 bez DPH + 5 735 Kč - náklady na vypracování geometrického plánu, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, formou obálkové metody s tím, že budou respektovány podmínky stanovené od Povodí Labe s.p., provozní správy Liberec.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1 /
SCHVÁLENO

7/338/RM/18 - Zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 246 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) revokuje usneseni Rady města č. 15/729/RM/17 v bodě 2)
2) schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p.č. 246, ostatní plocha, o výměře 89 m2  v k.ú. Loučná, za účelem údržby a zřízení zázemí k nemovitosti, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/339/RM/18 - Prodej pozemku p.č. 363 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1)  bere na vědomí žádost č. j. 3055 ze dne 18.4.2018 na prodej pozemku p.č. 363, trvalý travní porost, o výměře 1 179 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou
2) doporučuje Zastupitelstvu města revokovat usnesení ze dne 25.10.2017 č. 8/159/ZM/17 z důvodu úmrtí žadatele.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/340/RM/18 - Informace prodej pozemku p.č. 303/1 v k.ú. Hrádek n ad NIsou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
1) bere na vědomí informaci o přípisu pana Špíse ze dne 3.5.2018
2) schvaluje předání případu právnímu zástupci  města ve věci podané žaloby  na zřízení (služebnosti)  nezbytné cesty ve prospěch nemovitosti pozemku p.č. 302/6, jehož součástí je stavba bez č.p.,
3) ukládá OIaSM předložit uvedený materiál do písemných informací na nejbližší jednání Zastupitelstva města.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/341/RM/18 - Zveřejnění záměru změny smlouvy o výpůjčce MŠ Liberecká / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje zveřejnění změny smlouvy o výpůjčce ev.č.11/188/09 ze dne 20.10.2009 pro Mateřskou školu, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace, IČO 70983135, se sídlem Hrádek nad Nisou, Liberecká 607 za účelem vybudování Dětské skupiny - zařízení pro předškolní děti. Změna se týká rozšíření předmětu výpůjčky dle smlouvy uvedené v čl.II bodu 1) o část :
1) pozemku vyčleněnou geometrickým plánem z pozemku p.č.1233/1 o celkové výměře 1996m2 - zahrada, na kterém bude stát spojovací krček (budoucí šatny) mezi dvěma budovami čp.607 a čp.587 ul.Liberecká, k.ú. Hrádek nad Nisou;
2) nebytových prostor o výměře 278,6m2 v budově čp. 587, objekt občanské vybavenosti na p.p.č.1234 o výměře 410m2 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Hrádek nad Nisou
za stejných podmínek výše uvedené smlouvy v souladu s občanským zákoníkem č.89/2012Sb. a zákonem o obcích 128/2000 Sb. v platném znění;
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1 /
SCHVÁLENO

7/342/RM/18 - Čerpání fin. rezerv na sanaci a rekultivaci ZAPA beton a.s. pro rok 2018 / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje žadateli firmě ZAPA beton a.s., IČ: CZ25137026 se sídlem Vídeňská 495, 142 00 Praha 4, čerpání finančních rezerv na rekultivaci a sanaci pozemků dotčených vlivem dobývání v dobývacích prostorech Václavice II v celkové výši 750.000,- Kč pro rok 2018 v souladu a podle „ Plánu rekultivace DP Václavice II-plocha rozšíření“ , který byl zpracován 2/2012 a schválen Krajským úřadem Libereckého kraje , Odborem životního prostředí a zemědělství dne 29.6.2012 čj. KULK32510/2012 sp.zn. OŽPZ 751/2012 a OBÚ pro území krajů Libereckého a Vysočina dne 29.1.2013 čj. SBS 41820/2012.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/343/RM/18 - Smlouva o výpůjčce movitý majetek Jednota bratrská Hrádek nad Nisou / Smlouvy
Rada města po projednání schvaluje výpůjčku movitého majetku- stolní fotbálek a kulečník s příslušenstvím pro Jednotu bratrskou Hrádek nad Nisou, IČO: 03965058, Liberecká 587, Hrádek nad Nisou po dobu trvání nájemního vztahu v nebytových prostorech v budově  čp. 138, Václavská, Hrádek nad Nisou (areál Bekon).
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

7/344/RM/18 - Termíny RM a ZM na druhé pololetí r. 2018 / Ostatní
Rada města po projednání:
1. schvaluje termíny Rady města: 11.7., 1.8., 22.8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 7.11., 21.11., 12.12
2. doporučuje Zastupitelstvu města scvhválit termíny Zastupitelstva města : 29.8.. 26.9., 24.10., 28.11., 19.12.
Termín: 23.5.2018
Zodpovědná osoba: Vinšová Andrea
Hlasování: Pro: 7 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Josef Horinka, Pavel Farský

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou