Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

6. mimořádná schůze rady města 30.5.2018

datum zveřejnění: 4.6.2018 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 6mim/2018/RM - konečná (anonymizovaná) verze

 


Soubor usnesení - 6mim/2018/RM
Konáno dne: 30.5.2018
Mimořádná Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *
* Anonymizovaná verze *

6mim/038/RM/18 - Program 6. mimořádného jednání Rady města  / Ostatní
Rada města schvaluje program 6. mimořádného jednání Rady města konaného dne 30.5.2018 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou. 
Termín: 6.6.2018
Zodpovědná osoba: Timulák J.
Hlasování: Pro: 6 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO

6mim/039/RM/18 - Permanentky – nákup permanentek / Kristýna
Rada města po projednání schvaluje dodatečný nákup 300 ks permanentních vstupenek na sezónu 2018 v ceně za 5Kč/1ks od společnosti Kristýna, a.s. (IČ: 44568657).
Termín: 6.6.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová I.
Hlasování: Pro: 6 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO


6mim/040/RM/18 - Čerpání investičního fondu ZŠ TGM / Školství
Rada města po projednání schvaluje:
1) převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic organizace Základní škola T.G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983011) ve výši 253.495,- Kč v souladu s §30 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
2) čerpání fondu investic organizace Základní škola T.G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983011) v celkové maximální výši 253.495,- Kč na úhradu dodavatelské faktury za elektrický varný kotel do školní jídelny.
Termín: 6.6.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová I.
Hlasování: Pro: 6 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO


6mim/041/RM/18 - Vyhodnocení VZMR/2018/612 4 města zachraňují přes hranice – protipovodňový přístřešek (2.zadání)   / Ostatní
Rada města po projednání:
 
1/ bere na vědomí podanou nabídku, její hodnocení a posouzení provedené komisí pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek uvedené v Protokolu o otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek č.1 ze dne 18.5.2018 a Protokolu o otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek č.2  ze dne 29.5.2018  pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce vedenou pod evidenčním číslem VZMR/2018/612 s názvem: 4 města zachraňují přes hranice - protipovodňový přístřešek (2.zadání)
2/ rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod evidenčním číslem VZMR/2018/612 s názvem: 4 města zachraňují přes hranice - protipovodňový přístřešek (2.zadání) vítěznému uchazeči  Miroslavu Hochmanovi, Lužická 102, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ 01913026 s celkovou nabídkovou cenou 1 955 800,-Kč bez DPH, 2 366 518,- Kč včetně DPH, pověřuje odbor OIaSM projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy o dílo v souladu s podmínkami zadávacího řízení, starostu města podpisem konečného znění smlouvy o dílo a odbor OIaSM následným zveřejněním na profilu zadavatele
Termín: 6.6.2018
Zodpovědná osoba: Nývlt P.
Hlasování: Pro: 6 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO


6mim/042/RM/18 - Vyhodnocení průzkumu thu– TDI na S.E.N. a nástavba odborných učeben ZŠ Lidická / Ostatní
Rada města po projednání:
1/  bere na vědomí podané nabídky a schvaluje výběr zhotovitele firmu Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 - Petřiny, IČO: 290 292 10  za cenu  459.800,00Kč vč. DPH (380.000,00 Kč  bez DPH).
2/  pověřuje odbor OIaSM projednat s vybraným zhotovitelem konečný návrh smlouvy o dílo, starostu města podpisem jejího konečného znění.
Termín: 6.6.2018
Zodpovědná osoba: Palas J.
Hlasování: Pro: 6 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO


6mim/043/RM/18 - Vyhodnocení poptávek na činnost KOOBOZP na S.E.N. a nástavba odborných učeben ZŠ Lidická / Ostatní
Rada města po projednání:
1/  bere na vědomí podané nabídky a schvaluje výběr na zajištění koordinátora BOZP firmu Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 - Petřiny, IČO: 290 292 10  za cenu  128.260,00Kč vč. DPH (106.000,00 Kč  bez DPH).
2/  pověřuje odbor OIaSM projednat s vybraným zhotovitelem konečný návrh smlouvy o dílo, starostu města podpisem jejího konečného znění.
Termín: 6.6.2018
Zodpovědná osoba: Palas J.
Hlasování: Pro: 6 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO


6mim/044/RM/18 - Vypsání ZPŘ/2018/615 S.E.N. a nástavba odborných učeben ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou / Ostatní
Rada města po projednání:
1/ schvaluje vypsání nadlimitní veřejné zakázky v zjednodušeném podlimitním řízení v souladu  s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), na služby dle zadávacích podmínek zpracovaných firmou Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o., se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 - Veleslavín, IČ 03920071, v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, na akci s názvem „Snížení energetické náročnosti a nástavba odborných učeben ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou“ vedenou pod ev. číslem ZPŘ/2018/615.
2/ schvaluje návrh znění a podmínek Výzvy k podání nabídek a Zadávací dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku, ukládá odboru OIaSM poskytnout součinnost firmě Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o., (IČ 03920071) pro dopracování konečného znění Zadávacích podmínek a pověřuje starostu města podpisem konečného znění zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek.
3/ ustanovuje v rámci zadávacího řízení s názvem „Snížení energetické náročnosti a nástavba odborných učeben ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou“ dle § 42 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách komisi pro otevírání obálek s nabídkami posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek ve složení: XXX XXXXX, XXX XXXXX, XXX XXXXX, XXX XXXXX, XXX XXXXX, náhradníci: XXX XXXXX, XXX XXXXX, XXX XXXXX, XXX XXXXX, XXX XXXXX.
Termín: 6.6.2018
Zodpovědná osoba: Palas J.
Hlasování: Pro: 6 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO


6mim/045/RM/18 - Zrušení ZPŘ/2018/603, vypsání ZPŘ/2018/617 / Ostatní
Rada města po projednání:
1/ bere na vědomí doporučení hodnotící komise stanovenou pro podlimitní veřejnou zakázku vedenou pod evidenčním číslem ZPŘ/2018/603  s názvem: Komunitní centrum Hrádek nad Nisou
2/ rozhoduje o vyřazení nabídky z hodnocení a v souladu s hodnocením hodnotící komise schvaluje vyloučení uchazeče: EMH stavební CZ s.r.o., se sídlem: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 01972197, resp. nabídky č. 1, z účasti v zadávacím řízení, a to z důvodů uvedených v Protokolu o posouzení a hodnocení nabídek specifikovaném dle bodu a/ tohoto usnesení, resp. pro nesplnění zadávacích podmínek zadávacího řízení vedeném zadavatelem pod evid. číslem ZPŘ/2018/603.
3/ rozhoduje o zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku vedenou pod evidenčním číslem ZPŘ/2018/603 s názvem: Komunitní centrum Hrádek nad Nisou v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 ZZVZ, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není po vyloučení Účastníka 1 žádný účastník zadávacího řízení.
4/ schvaluje opětovné vypsání zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku vedenou pod evidenčním číslem ZPŘ/2018/617 s názvem: Komunitní centrum Hrádek nad Nisou - opakované zadání, administrovanou firmou RUNICON Consulting s.r.o., se sídlem: Praha - Hostivař, Bratislavská 1488/6, PSČ 102 00, IČ 01635671, v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ v souladu s podmínkami poskytovatele dotací na výše uvedenou zakázku
5/ ukládá odboru OIaSM poskytnout součinnost firmě RUNICON Consulting, s.r.o., (IČ 01635671) pro dopracování konečného znění Zadávacích podmínek veřejnou zakázku vedenou pod ev. č. ZPŘ/2018/617 (viz bod 1/ tohoto usnesení) a pověřuje starostu města podpisem těchto dokumentů, a následně po provedené kontrole CRR zveřejnit na profilu zadavatele.
6/  stanovuje v rámci výše uvedené zakázky komisi pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a to ve složení: XXX XXXXX, XXX XXXXX, XXX XXXXX, XXX XXXXX, XXX XXXXX,  náhradníci: XXX XXXXX, XXX XXXXX, XXX XXXXX, XXX XXXXX, XXX XXXXX      
Termín: 6.6.2018
Zodpovědná osoba: Palas J.
Hlasování: Pro: 6 Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO


Ověřovatelé usnesení:
p. Horinka, p. Farský


Soubor usnesení  uveřejněn v anonymizované podobě v souladu s ochranou osobních dat.

 

 

Jiří Timulák, tajemník městského úřadu


 

Doprovodná informace (GDPR) (158 kB)   Doprovodná informace (GDPR)
(158 kB)

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou