Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

7. mimořádná schůze rady města 27.6.2018

datum zveřejnění: 29.6.2018 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 7mim/2018/RM - konečná (anonymizovaná) verze

 

Soubor usnesení - 7mim/2018/RM
Konáno dne: 27.6.2018
Mimořádná Rada města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *
* Anonymizovaná verze *

7mim/046/RM/18 - Program 7. mimořádného jednání Rady města  / Ostatní
Rada města schvaluje program 6. mimořádného jednání Rady města konaného dne 30.5.2018 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou. 

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Timulák
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO

7mim/047/RM/18 - Návratná finanční výpomoc – Staří známí / Finanční výdaj
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hrádek nad Nisou společnosti Taneční skupina Staří známí, z.s. (IČ: 22891226) ve výši 198.554,- Kč, s dobou vrácení finančních prostředků do 30.12.2019. 

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO

7mim/048/RM/18 - Souhlas s přijetím věcného daru pro DDM DRAK_Bambulka04 / Ostatní
Rada města po projednání souhlasí s přijetím věcného daru v celkové hodnotě 960,- Kč pro potřeby pro potřeby DDM DRAK na akci Hrádecká bambulka od společnosti XXX Motlová (IČ: 72760281) do vlastnictví příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983224).

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO

7mim/049/RM/18 - Žádost o dotaci z rozpočtu města – Český rybářský svaz / Dotace, příspěvky
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Hrádek nad Nisou, se sídlem Tovární 628, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 00482552 ve výši 150 000 Kč na Opravu oplocení mezi zahradou u Rybářského domu a místní komunikace (III. etapa) a pověřit starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Matušková
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO

7mim/050/RM/18 - Přijetí dotace z ERN FMP – Umělecké sympózium v Trojzemí 2018 / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje přijetí dotace ze Společného fondu malých projektů v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 na projekt „Umělecké sympózium v Trojzemí, ERN-0664-CZ-23.04.2018“ ve výši 14 975,21 EUR  ( 374 380,25 Kč, při kurzu 1€= 25 Kč), zajištění spolufinancování ve výši 2 642,69 EUR (66 067,25 Kč) a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dotaci.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Matušková
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO

7mim/051/RM/18 - Žádost o dotaci z rozp. města – Římskokatolická farnost – Oprava ciferníku  / Dotace, příspěvky
Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou, se sídlem Liberecká 76, 463 34  Hrádek nad Nisou, IČ: 46745581 ve výši 34 000 Kč na zajištění „Havarijní opravy ciferníku na věži kostela sv. Bartoloměje“ a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Matušková
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO

7mim/052/RM/18 - Oprava příjezdové a manipulační plochy Větrná u čp.445 / Doprava
Rada města pro projednání důvodové zprávy:
a/     schvaluje zadání veřejné zakázky na stavební práce: „Hrádek nad Nisou, ul. Větrná, oprava  příjezdové a manipulační plochy před firmou D PLAST - EFTEC a.s.“ v souladu s čl. 6 odst. 4 písm. d) a f) směrnice IP/1/2017 (Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - schv. usn. č. 11/496/RM/17), z důvodu časové potřebnosti a zajištění výrobního provozu společnosti D PLAST - EFTEC a.s., dále pak z důvodu návaznosti prací, kdy na pozemcích uvedené společnosti a v bezprostřední blízkosti navrhovaných prací realizuje, nebo bude realizovat obdobné stavební práce společnost EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed - závod Liberec (IČ: 45274924).

b/     schvaluje nabídku společnosti EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed - závod Liberec (IČ: 45274924) ze dne 22. 6. 2018, na provedení stavebních prací: „Hrádek nad Nisou, ul. Větrná,oprava příjezdové a manipulační plochy před firmou D plast - EFTEC a.s.“, za cenu v čase i místě obvyklou, resp. ve výši 2.838.258,28 Kč vč. 21% DPH (2.345.668,- Kč bez DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy na tuto akci v souladu s nabídkou.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Olša
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO

7mim/053/RM/18 -  Vyhodnocení VZMR/2018/609 ZŠ Lidická - ZTI / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:
a/
bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v Protokole o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 25.6. 2018 pro veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou zadavatelem pod evid. číslem: VZMR/2018/609 s názvem: Rekonstrukce ZŠ Lidická - Zdravotně technické instalace.
b/
schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky, vedené zadavatelem pod evid. číslem VZMR/2018/609, s názvem: Rekonstrukce ZŠ Lidická - Zdravotně technické instalace a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: MAXEL s.r.o., Liberecká 382, Hrádek nad Nisou 463 34, IČ 62740261 s celkovou nabídkovou cenou, 325.535 Kč včetně DPH (269.037 Kč bez DPH) dle podané nabídky. 
c/
pověřuje odbor OIaSM projednat s vybraným zhotovitelem konečný návrh smlouvy o dílo, starostu města podpisem jejího konečného znění.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Prchlík
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO

7mim/054/RM/18 - Vyhodnocení – Nová Loučná – kanalizace projektová dokumentace / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:

1/ 
bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené pověřenou osobou, které je zaznamenáno v zápisu pověřenou osobou ze dne 18. 6. 2018 pro veřejnou zakázku zadanou, vedenou zadavatelem pod názvem: „Nová Loučná - kanalizace - vyhotovení projektové dokumentace“.

2/
schvaluje výběr zhotovitele firmu PK Slavík s.r.o., Janovská 10, 460 15 Liberec XXIX - Kunratice IČ 05577314  za cenu 526.350,- Kč vč. DPH (435.000,- Kč  bez DPH).

3/
pověřuje odbor OIaSM projednat s vybraným zhotovitelem konečný návrh smlouvy o dílo, starostu města podpisem jejího konečného znění.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Palas
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO

7mim/055/RM/18 - Vyhodnocení VZMR/2018/613 – OPRAVA STŘECHY HZ D.Sedlo  / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:

a/
bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v Protokole o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20. 6. 2018 pro veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou zadavatelem pod evid. číslem: VZMR/2018/613 s názvem: OPRAVA STŘECHY OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE, Dolní Sedlo Hasičská čp. 99 46334 Hrádek nad Nisou.

b/
schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky, vedené zadavatelem pod evid. číslem VZMR/2018/613, s názvem: OPRAVA STŘECHY OBJEKTU HASIČSKÉ ZBROJNICE, Dolní Sedlo Hasičská čp. 99 46334 Hrádek nad Nisou a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: XXX Hochman, se sídlem: Lužická 98, Hrádek nad Nisou, 463 34 IČ: 11420723, za celkovou cenu 580.619,00 s DPH (479.850,00 Kč bez DPH) dle podané nabídky. 

c/
pověřuje odbor OIASM, dopracovat a projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a podmínkami poskytovatele dotace, a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Palas
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO

7mim/056/RM/18 - Vyhodnocení VZMR/2018/614- Instalace fotovoltaického sys. ZŠ TGM / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:

a/
bere na vědomí podanou nabídku a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v Protokole o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 12. 06 2018 zpracovaným externím administrátorem firmou Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o., IČ: 03920071 pro veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vedenou zadavatelem pod evid. číslem: VZMR/2018/614 s názvem: Instalace fotovoltaického systému na střechu ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou.

b/
schvaluje vítězné pořadí účastníka v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky vedené zadavatelem pod evid. číslem VZMR/2018/614, s názvem: Instalace fotovoltaického systému na střechu ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou a schvaluje vítězného účastníka (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku účastníka: ČEZ Solární, s.r.o., se sídlem: Mydlářská 105/10, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec IČO: 272 82 074, za celkovou cenu 1.149.500,- Kč včetně DPH (950.000,- Kč bez DPH) dle podané nabídky. 

c/
pověřuje odbor OIASM, dopracovat a projednat s vítězným účastníkem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a podmínkami poskytovatele dotace, a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy.

d/
ukládá odboru OIASM provést zveřejnění uzavřené smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Palas
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO

7mim/057/RM/18 - Vstup a uložení sítí - chránička HDPE, ADV Computers s.r.o. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání schvaluje uložení chráničky HDPE do pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou dotčených realizací stavby investora ČEZ Distribuce a.s. s názvem "IE-12-4004718 LB_Hrádek n.Nisou, obnova kVN 22 kV" v rámci jednoho výkopu, přičemž tento souhlas není vyjádřením k projektové dokumentaci na předmětnou stavbu telekomunikační sítě a nenahrazuje souhlas vlastníka pozemků k realizaci stavby pro potřebu získání územního souhlasu či jiného souhlasu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO

7mim/058/RM/18 - Vstup a uložení sítí - stavba LB-Hrádek n. Nisou, Liberecká, obnova NN , Maděra a Šípek spol. s r.o. - změna trasy / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání nemá námitek ke změně trasy uložení kabelu NN v rámci akce "IE-12-4005671 LB-Hrádek n. Nisou, Liberecká, obnova NN"  v lokalitě ke hřibitovu ul. Liberecká z důvodu ochrany kořenového systému alejových stromů v souladu s vyjádřením Magistrátu Města Liberec, které žadatel obdržel na akci; podmínky stanovené usnesením č. 8/436/RM/18 zůstávají beze změny.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Jirkalová
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO

7mim/059/RM/18 - Sejmutí předkupního práva z pozemkům p.č. 923/6 a p.č. 923/13 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání:

1) bere na vědomí žádost č.j. 4569 ze dne 22.6.2018 o zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 923/6, trvalý travní porost, o výměře 703 m2 a k pozemku p.č. 923/13, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 100 m2  vše v k.ú. Hrádek nad Nisou.

2) doporučuje Zastupitelstvu města vzdát se předkupního práva k pozemku p.č. 923/6, trvalý travní porost, o výměře 703 m2 a k pozemku p.č. 923/13, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 100 m2  vše v k.ú. Hrádek nad Nisou.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO

7mim/060/RM/18 - Prodej pozemků p.č.699 a část p.č.700, Hrádek n.N. / Majetkoprávní operace
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města prodej p.p.č.699, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 157m2 za kupní cenu 75988Kč a část p.p.č.700 o celkové výměře  454m2 zahrada, její oddělenou část p.p.č. 700/2 o výměře 159m2 zahrada dle GP č. 1469-299/2016 za kupní cenu 15900Kč známému zájemci vlastníku budovy č.p. 170, kterým je MOTORSPORT KLUB v AČR, IČ 46746013, se sídlem Francouzská 170, 463 34 Hrádek nad Nisou.

Termín: 18.7.2018
Zodpovědná osoba: Karlíková
Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1
SCHVÁLENO


Ověřovatelé usnesení:
p. Horinka, p. FarskýSoubor usnesení  uveřejněn v anonymizované podobě v souladu s ochranou osobních dat.


Jiří Timulák, tajemník městského úřadu

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou