Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

11. schůze rady města 18. 07. 2018

datum zveřejnění: 24.7.2018 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 11/2018/RM - konečná (anonymizovaná) verze

 

Soubor usnesení - 11/2018/RM

Konáno dne: 18. 7. 2018

Rada města Hrádek nad Nisou

* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 

* Anonymizovaná verze *

 

 

11/515/RM/18 - Program 11. řádného jednání Rady města / Ostatní

Rada města schvaluje program 11. řádného jednání Rady města konaného dne 18.7.2018 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3

SCHVÁLENO

 

11/516/RM/18 - Zápis a usnesení RM / Ostatní

Rada města po projednání:

a) schvaluje zápis z 10. řádného jednání Rady města konaného dne 20.6.2018 a 7. mimořádného jednání Rady města konaného dne 27.6.2018

b) bere na vědomí plnění usnesení z 10. řádného jednání Rady města konaného dne 20.6.2018 a 7. mimořádného jednání Rady města konaného dne 27.6.2018.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Vinšová

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3

SCHVÁLENO

 

11/517/RM/18 - Zpráva o činnosti městské policie za měsíc červen 2018 / Městská policie

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za měsíc červen 2018.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Krňáková

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3

SCHVÁLENO

 

11/518/RM/18 - Změna rozpočtu města 2018 č.7 / Změna rozpočtu

Rada města po projednání schvaluje změnu rozpočtu města 2018 č. 7. Rozpočet města 2018 po změně č. 7 má stanoven celkový objem příjmů částkou 183.343.889,29 Kč, celkový objem výdajů částkou 323.979.638,29 Kč a salda ve výši 140.635.749,- Kč ve třídě financování.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3

SCHVÁLENO

 

11/519/RM/18 - Čerpání investičního fondu ZŠ Donín / Školství

Rada města po projednání schvaluje:

1) převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic organizace Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, příspěvková organizace (IČ: 70983119) ve výši 42.500,- Kč,

2) čerpání investičního fondu organizace Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, příspěvková organizace (IČ: 70983119) ve výši 42.500,- Kč na úhradu dodavatelské faktury za instalaci ochranných dřevěných krytů na topení v učebnách a chodbě v prvním patře ZŠ Donín.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3

SCHVÁLENO

 

11/520/RM/18 - Odvod zřizovateli DDM DRAK / Školství

Rada města po projednání schvaluje:

1) v souladu s §30 odst. 4 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, převod 50.000,-Kč z rezervního fondu organizace Dům dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983224) do fondu investic,

2) v souladu s § 31 odst. 2c) zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, odvod z investičního fondu Dům dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983224) do rozpočtu zřizovatele ve výši 119.889,- Kč.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3

SCHVÁLENO

 

11/521/RM/18 - Směrnice rady města – platový předpis – školství / Školství

Rada města po projednání schvaluje směrnici Města Hrádek nad Nisou č. IP/2/2018 - platový předpis pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných Městem Hrádek nad Nisou, a to s účinností 19.7.2018.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3

SCHVÁLENO

 

11/522/RM/18 - Platový výměr – školství / Školství

Rada města po projednání:

1) stanovuje v souladu s platnou právní legislativou platový výměr ředitelce příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace (IČ: 70983127), ve výši dle předloženého návrhu, který je přílohou důvodové zprávy,

2) ukládá personalistce finančního odboru vypracovat platový výměr v souladu s usnesením a pověřuje starostu města jeho podpisem.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3

SCHVÁLENO

 

11/523/RM/18 - Zastávkový informační systém – podání žádosti na LK / Dotace, příspěvky

Rada města po projednání schvaluje podanou žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Zastávkový informační systém v Hrádku nad Nisou“, o celkových výdajích ve výši 250 000 Kč, požadované dotaci ve výši 200 000 Kč, vlastním podílu ve výši 50 000 Kč.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Matušková

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3

SCHVÁLENO

 

11/524/RM/18 - Žádost o dotaci z rozpočtu města – „Šipkový klub“ / Dotace, příspěvky

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadatelce XXX Doležalové, bytem XXXXX, XXX XXXXX ve výši 25 000 Kč na úhradu nákladů spojených s přípravou 16. ročníku „O pohár starosty“ a zajištěním ligové šipkové sezóny a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Matušková

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3

SCHVÁLENO

 

11/525/RM/18 - Rozhodnutí o příjetí dotace - Zvýšení bezpečnosti u ZŠ Donín / Dotace, příspěvky

Rada města po projednání schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2018 na akci „Hrádek nad Nisou - Zvýšení bezpečnosti u ZŠ Donín“, při celkových nákladech na akci 1 233 499,54 Kč a výši finančního příspěvku 948 000,00 Kč.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Davidová

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3

SCHVÁLENO

 

11/526/RM/18 - Žádost o příspěvek - Domov Srdce v dlaních Jiříkov / Sociální věci

Rada města schvaluje poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč na zajištění poskytování sociálních služeb pro klienty domova „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov, Filipov č. 65, Jiříkov, IČ: 47274581, zastoupeného ředitelem XXX XXXXX, schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy. 

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Šalátová

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3

SCHVÁLENO

 

 

11/527/RM/18 - Pod O. kopcem - Sml. o podm. napojení, o spolupráci...(STL a 4 přípojky) / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a smlouvě budoucí nájemní č. 9418001815/2018/4000216658, která bude uzavřena mezi Městem Hrádek nad Nisou a provozovatelem distribuční soustavy společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 40001 Ústí nad Labem, IČ 27295567, jejímž předmětem je zasíťování pozemků v lokalitě Pod Ovčím kopcem s názvem stavby plynárenského zařízení - „Hrádek nad Nisou, p.č 610 aj., STL plynovod a přípojky 4RD“ a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Vinklárková

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3

SCHVÁLENO

 

11/528/RM/18 - Výzva k podání nabídek „Oprava povrchu místní komunikace ul. Polní“ / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje, na základě čl. 6 odst. d směrnice č. IP/1/2017 pro veřejnou zakázku malého rozsahu 3. kategorie, zadání veřejné zakázky na akci: „Oprava povrchu místní komunikace ul. Polní“ způsobem, kdy se výzvou osloví tři vybrané uchazeče a to z důvodu časové potřebnosti a rozsahu zakázky, a dále z důvodu kontinuity realizace zakázky z důvodu rekonstrukce zařízení společnost SVS a.s. v této komunikaci, a dále z důvodu požadovaných a zadavateli známých odborných i kapacitních možností vybraných uchazečů pro předmět zakázky.

2) schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava povrchu místní komunikace ul. Polní“

3) ukládá odboru OIaSM administrativně zajistit výběr dodavatele zaslat výzvu vč. zadávací dokumentace firmám

1.SYNER VHS Vysočina, a.s., Na Hranici 14, 58601 Jihlava

2.EUROVIA CS, a.s. závod Liberec, Londýnská 564, 460 11 Liberec,

3.Jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Pražská 392,463 42 Hodkovice nad Mohelkou

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Vinklárková

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3

SCHVÁLENO

 

11/529/RM/18 - Vypsání VZMR/2018/619-„Stromy v Trojzemí - revitalizace aleje Žitavská a propagace přírodního dědictví" a „Uhelná – revitalizace aleje a úprava prostranství pro turisty“ / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání

1/schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběr zhotovitele akce s názvem „Stromy v Trojzemí - revitalizace aleje Žitavská a propagace přírodního dědictví" a „Uhelná - revitalizace aleje a úprava prostranství pro turisty“ v rámci veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod ev. číslem  VZMR/2017/619 zadané v souladu s v souladu s Metodickými pokyny pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 Verze 4, březen 2017 vydanými Ministerstvem pro místní rozvoj ČR znění a Metodickým pokynem MMR pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2014 - 2020, v platném znění

2/schvaluje návrh zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Stromy v Trojzemí - revitalizace aleje Žitavská a propagace přírodního dědictví" a „Uhelná - revitalizace aleje a úprava prostranství pro turisty“ vedenou po evidenčním číslem VZMR/2017/619 a ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění zadávacích podmínek na základě stanoviska vydaného po konečné kontrole poskytovatele dotace a starostu města jejich podpisem

3/ ustanovuje v rámci výše uvedené veřejné zakázky komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:

1. XXX XXXXX (starosta města), 2. XXX XXXXX (referent odboru OIaSM), 3. XXX XXXXX (technik odboru OIaSM), 4. XXX XXXXX (zastupitel města) 5. XXX XXXXX (referent odboru ODK)

Náhradníci - 1. XXX XXXXX (místostarosta města), 2. XXX XXXXX (vedoucí oddělení investic), 3. XXX XXXXX (zastupitel města), 4. XXX XXXXX (referent odboru OIaSM), 5. XXX XXXXX (vedoucí odboru ODK)

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Vinklárková

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3

SCHVÁLENO

 

11/530/RM/18 - Dodatek č.1 „4města–protipovodňový přístřešek (2. zadání)“ / Smlouvy

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 12.7.2018,jejímž předmětem je realizace akce s názvem „4městazachraňují přes hranice-protipovodňový přístřešek (2. zadání)“  se zhotovitelem XXX XXXXX, Lužická 102, 463 34 Hrádek nad Nisou IČ:01913026, kterým se posouvá termín dokončení realizace zakázky do 28.9.2018 z důvodu delšího trvání zadávacího řízení, než bylo předpokládáno před jeho zahájením, pověřuje starostu města jeho podpisem a ukládá odboru OIaSM zveřejnit dodatek na profilu zadavatele.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Vinklárková

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3

SCHVÁLENO

 

11/531/RM/18 - Vyhodnocení poptávkového řízení Chodník Okružní / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

a/

bere na vědomí podanou nabídku a hodnocení zaznamené v Zápise o vyhodnocení pověřenou osobou pověřenou osobou ze dne 16. 07. 2018

b/

schvaluje vítězné pořadí v souladu s vyhodnocením ze zápisu pověřenou osobou a schvaluje vítězného účastníka (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku účastníka: BASLET, s.r.o., se sídlem: Chotyně 196, 463 34 Chotyně IČO: 2160005, za celkovou cenu 157.518,77,- Kč včetně DPH (130.180,80) dle podané nabídky.

c/

ukládá odboru OIaSM vystavit objednávku

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Nývlt

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3

SCHVÁLENO

 

11/532/RM/18 - Vyhodnocení VZMR/2018/616 – sokolovna - interiér šaten / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

a/

bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v Protokole o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11. 7. 2018 pro veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou zadavatelem pod evid. číslem: VZMR/2018/616 s názvem: Rekonstrukce sociálního zázemí sokolovny- interiér šaten.

b/

schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky, vedené zadavatelem pod evid. číslem VZMR/2018/616, s názvem: Rekonstrukce sociálního zázemí sokolovny- interiér šaten a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: ABCD Služby školám s.r.o. , se sídlem: Kaplanova 574, Liberec XXIII-Doubí, 463 12 Liberec, IČ: 62244892, za celkovou cenu 319.307,00 s DPH (263.890,00 Kč bez DPH) dle podané nabídky.

c/

pověřuje odbor OIASM, dopracovat a projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Nývlt

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3

SCHVÁLENO

 

11/533/RM/18 - Dopravní omezení (DIO) - Zlatá Výšina + Jílová / Doprava

Rada města po projednání schvaluje předložené dopravně inženýrské opatření pro stavbu - rekonstrukce  plynovodu v komunikaci Zlatá Výšina, Jílová v době od 18.7 do 31.8.2018

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Olša

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3

SCHVÁLENO

 

11/534/RM/18 - Modernizace měřícího zařízení ČHMU - LG Hrádek n/N - Lužická Nisa / Ostatní

Rada města po projednání souhlasí s předloženým návrhem a projektovou dokumentací na "Budování a modernizace měřících zařízení ČHMÚ, LG Hrádek n/N - Lužická Nisa", č.PD 24/2017.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Olša

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3

SCHVÁLENO

 

11/535/RM/18 - Vyhodnocení VZMR/2018/618 Odstavná plocha ZŠ Lidická / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

a/

bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v Protokole o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 26. 6. 2018 pro veřejnou zakázku zadanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou zadavatelem pod evid. číslem: VZMR/2018/618 s názvem: Odstavná plocha ZŠ Lidická, Školní ulice čp.325, 46334 Hrádek nad Nisou.

b/

schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky, vedené zadavatelem pod evid. číslem VZMR/2018/618, s názvem: Odstavná plocha ZŠ Lidická, Školní ulice čp.325, 46334 Hrádek nad Nisou a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější a zároveň jedinou nabídku uchazeče: Baslet s.r.o., se sídlem: Chotyně 196, 463 34, IČ: 2160005, za celkovou cenu 667.294,43 s DPH (551.483,00 Kč bez DPH) dle podané nabídky.

c/

pověřuje odbor OIASM, dopracovat a projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a podmínkami poskytovatele dotace, a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Prchlík

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3

SCHVÁLENO

 

11/536/RM/18 - Oprava hřbitovních zdí Liberecká / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

a/

schvaluje výběr zhotovitele na akci s názvem ,,Oprava havarijního stavu hřbitovních hřbitov Liberecká Hrádek nad Nisou“ v souladu s čl. 6 odst. 4 b) směrnice IP/1/2017, z důvodu havarijního stavu zdí je navržen zhotovitel stavebních prací: se sídlem: Žitavská 204, Hrádek nad Nisou 463 34 IČO: 75182530, a bere na vědomí podanou nabídku.

b/

schvaluje přidělení zakázky na stavební práce „Oprava havarijního stavu hřbitovních hřbitov Liberecká Hrádek nad Nisou „ firmě XXX XXXX, se sídlem: Žitavská 204, Hrádek nad Nisou 463 34 IČO: 75182530 za nabídkovou cenu 316.008,44 Kč včetně DPH (261.164,00 Kč bez DPH) a pověřuje odbor OIaSM vystavit vybranému uchazeči objednávku.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Palas

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3

SCHVÁLENO

 

11/537/RM/18 - Vypsání VZMR/2018/620 Částečná oprava CAS 32 T 815 / Ostatní

Rada města po projednání:

1) schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu, vedenou pod evidenčním číslem VZMR/2018/620 pro výběr zhotovitele s názvem „Částečná oprava CAS 32 T 815“, v souladu se směrnicí IP/1/2017.

2) schvaluje předložený návrh znění podmínek zadávací dokumentace, výzvy pro podání nabídek a návrh SoD na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou pod evidenčním číslem VZMR/2018/620, pro výběr zhotovitele akce s názvem „Částečná oprava CAS 32 T 815“ a pověřuje starostu města podpisem konečného znění zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek.

3) stanovuje v rámci výše uvedené zakázky komisi pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek, a to ve složení: XXX Horinka, XXX Palas, XXX Mottl; náhradníci: XXX Farský, XXX Nývlt, XXX Jirotková.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Jirotková

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3

SCHVÁLENO

 

11/538/RM/18 - Slavnostní osvětlení významných prvků v historickém centru města / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání schvaluje v souladu se směrnicí IP 1/2017 dle Článku 6 bod 4d) z důvodu, že se jedná o specifické a technicky náročné řešení, cenovou nabídku společnosti NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 40722 Benešov nad Ploučnicí, IČ: 25016261 na dodávku Slavnostního osvětlení významných prvků v Hrádku nad Nisou za celkovou cenu 117.346,- Kč včetně DPH, přičemž celkové náklady na pořízení a montáž slavnostního osvěltení činí max. 145.000,- Kč včetně DPH.

Termín: 8.8.2018

Zodpovědná osoba: Jirkalová

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3

SCHVÁLENO

 

11/539/RM/18 - Vyjádření k záměru - změna užívání stavby "VGP Park Hrádek nad Nisou, hala H4, H5 na pozemku p.č. 1594/52 k.ú. Hrádek nad Nisou" / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání nemá námitek se změnou užívání stavby "VGP Park Hrádek nad Nisou, hala H4, H5 na pozemku p.č. 1594/52 k.ú. Hrádek nad Nisou" spočívající zejména v umístění výrobní technologie do části haly H5.1, dle předložených dokladů žádosti č.j.: 4738/2018 žadatele VGP CZ VI., a.s., IČ: 28742621 se sídlem Jenišovice 59, 46833 Jenišovice u Jablonce nad Nisou, změna stavby je v souladu s platným ÚP, jedná se o naplnění původního záměru a z pohledu ochrany ovzduší a emisních limitů budou dodrženy zákonem stanovené normy.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Jirkalová

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: 1 / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

11/540/RM/18 - Vyjádření ke stavebnímu záměru - Rodinný dům k.ú. Dolní Sedlo na p.č. 73/2 / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání nemá námitek z titulu účastníka řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavení zákon) ke stavebnímu záměru "Rodinný dům k.ú. Dolní Sedlo p.č. 73/2" včetně umístění stavby studny, domovní ČOV a zřízení sjezdu na místní komunikací III. třídy 70c ve správě a vlastnictví města, dle dokladů žádosti č.j.: 4204/2018 zpracovaných autorizovanou osobou ČKAIT 020219 v 05/2018, stavba je v souladu s platným územním plánem obce a nemá negativní vliv na majetek města.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Jirkalová

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

11/541/RM/18 - Vyjádření ke stavebnímu záměru - Garáž-Jansová-Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání nemá námitek z titulu účastníka řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavení zákon) ke stavebnímu záměru "Garáž-Jansová-Hrádek nad Nisou" včetně napojení stavby - pozemku na komunikací III. třídy 6c ve správě a vlastnictví města, dle dokladů žádosti č.j.: 4488/2018 zpracovaných autorizovanou osobou ČKAIT 0102219 v 2017, stavba je v souladu s platným územním plánem obce a nemá negativní vliv na majetek města a je doložena přípoustným stanoviskem odboru hlavního architekta Magistrátu města Liberec.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Jirkalová

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

11/542/RM/18 - Vstup a uložení sítí - přípojka NN, stavba IP-12-4008452, Oldřichov na Hranicích p.p.č. 987/1, ELMOS Liberec s.r.o. / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání schvaluje vstup a uložení inženýrské sítě NN s názvem "IP-12-4008452, LB-Oldřichov n.H.-ppč987/1,vNN,svod+kNN" dle dokladů žádosti č.j.: 4552/2018 žadatele ELMOS LIBEREC s.r.o., Hodkovická 39, 46312 Liberec 23, IČ: 47780126 zastupujícího na základě plné moci investora stavby ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, do pozemků ve vlastnictví města p.č. 1025, 1257, 1258/1, 913 k.ú. Oldřichov na Hranicích za podmínky, že na předmětnou stavbu bude s městem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě, dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a nepřipouští se vstup do asfaltového povrchu komunikace III. tř. 204c na p.p.č. 1258/1 k.ú. tamtéž.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Jirkalová

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3

SCHVÁLENO

 

11/543/RM/18 - Vstup a uložení sítí - přípojka NN - stavba IV-12-4016875 - LB - Hrádek n. N. - ppč.1709, kNN,SS - Kollert elektro s.r.o. / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání schvaluje vstup a uložení inženýrské sítě NN s názvem "IV-12-4016875 - LB - Hrádek n. N. - ppč.1709, kNN,SS" dle dokladů žádosti č.j.: 4637/2018 žadatele Kollert elektro s.r.o., Svárovská 108, 46010 Liberec 22, IČ: 25464787 zastupujícího na základě plné moci investora stavby ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, do pozemku ve vlastnictví města p.č. 1696 k.ú. Hrádek nad Nisou za podmínky, že na předmětnou stavbu bude s městem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě, dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu.

Termín: 18.7.2018

Zodpovědná osoba: Jirkalová

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: /Nepřítomen: 3

SCHVÁLENO

 

11/544/RM/18 - Vstup a uložení sítí - kanalizační přípojka pro rekreační objekt na p.p.č. 589/24 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání schvaluje žadateli dle žádosti č.j.: 4886/2018 vstup a uložení kanalizační přípojky do pozemku ve vlastnictví města p.č. 493 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou v rámci realizace akce s názvem "Přípojka splaškové kanalizace k rekreačnímu domku p.p.č. 589/24 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou" dle dokladů a projektové dokumentace zak.č. 30/2018 zpracované autorizovanou osobou ČKAIT 0500910 za podmínky, že na předmětnou stavbu bude s městem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě, dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu, uložení IS pod komunikací proběhne výhradně bezvýkopově, město nepřipouští dotčení asfaltového povrchu komunikace v ulici Dubová.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Jirkalová

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

11/545/RM/18 - Vstup a uložení sítí - kanalizační přípojka pro rekreační objekt na p.p.č. 589/9 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání schvaluje žadateli dle žádosti č.j.: 4959/2018 vstup a uložení kanalizační přípojky do pozemku ve vlastnictví města p.č. 493 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou v rámci realizace akce s názvem "Přípojka splaškové kanalizace k rekreačnímu domku p.p.č. 589/9 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou" dle dokladů a projektové dokumentace zak. č. 31/2018 zpracované autorizovanou osobou ČKAIT 0500910 za podmínky, že na předmětnou stavbu bude s městem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě, dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu, uložení IS pod komunikací proběhne výhradně bezvýkopově, město nepřipouští dotčení asfaltového povrchu komunikace v ulici Dubová.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Jirkalová

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

11/546/RM/18 - Vyjádření ke stavebnímu záměru - Reko MS Hrádek nad Nisou - Liberecká III, INPOS Projekt, s.r.o. / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání nemá námitek z titulu účastníka řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., (stavení zákon) ke stavebnímu záměru "Reko MS Hrádek nad Nisou - Liberecká III" dle dokladů žádosti č.j.: 4640/2018 zpracovaných INPOS Projekt, s.r.o. se sídlem Nitranská 381/7a, 46012 Liberec, IČ: 25446355, zodpovědný projektant ČKAIT 050014, číslo stavby 7700101640, stavba nemá negativní vliv na majetek města a bude probíhat v koordinaci s dalšími investory realizujícími vlastní investice v místěv uvedném předpokládaném termínu.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Jirkalová

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

11/547/RM/18 - Oprava střechy - dům dětí a mládeže - ul. Žitavská 260, Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1/ bere na vědomí průběh veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava střechy - dům dětí a mládeže - ul. Žitavská č.p. 260, Hrádek nad Nisou " včetně dokumentu  Protokol hodnocení nabídek pověřenou osobou na uvedenou veřejnou zakázku,

2/ schvaluje nejvhodnější cenovou nabídku XXX XXXXX, IČO: 692579250, Revoluční 608, 463 34 Hrádek nad Nisou za celkovou nabídkovou cenu 214.726,60 Kč včetně DPH,

3/a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Černohorská

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

11/548/RM/18 - SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 1696 k.ú. Hrádek nad Nisou / Smlouvy

Rada města po projednání:

1)  schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti  na stavbu " č. IV-12-4016875 přípojka NN p.p.č. 1709"  na p.p.č. 1696 k.ú. Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IČO 24729035 zast. KOLLERT ELEKTRO s.r.o., se sídlem Svárovská 108, 460 10 Liberec 22  IČO 25464787 (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) úplatně za cenu 250  Kč/bm bez DPH,

2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Černohorská

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

11/549/RM/18 - Dodatky ke Smlouvám o nájmu pozemku / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/036/13 a č. 13/56/13, kterými dojde k úpravě doby trvání nájmu od 1.6.2018 do 31.5.2023 a dle přiložené tabulky, která je součástí důvodové zprávy.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatků ke Smlouvě o nájmu pozemku 13/036/13 a č. 13/56/13 v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tyto dodatky uzavřít.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

11/550/RM/18 - Dodatky ke Smlouvám o nájmu pozemku / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/59/13,  č. 13/045/13,  č. 13/076/13, č. 13/073/13, č. 13/047/13 a č. 13/069/13,  kterými dojde k úpravě doby trvání nájmu dle přiložené tabulky, která je součástí důvodové zprávy.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatků ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/59/13,  č. 13/045/13,  č. 13/076/13, č. 13/073/13, č. 13/047/13 a č. 13/069/13 v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tyto dodatky uzavřít.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

11/551/RM/18 - Dodatky ke Smlouvám o nájmu pozemku / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/034/14, č. 13/001/14, č. 13/008/14, č. 13/031/14, č. 13/029/14, č. 13/013/14, č. 13/025/14, č. 13/021/14, č. 13/022/14, č. 13/026/14, kterými dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.12.2018 do 30.11.2023 a dle přiložené tabulky, která je součástí důvodové zprávy.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatků ke Smlouvě o nájmu pozemku č. č. 13/034/14, č. 13/001/14, č. 13/008/14, č. 13/031/14, č. 13/029/14, č. 13/013/14, č. 13/025/14, č. 13/021/14, č. 13/022/14, č. 13/026/14 v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tyto dodatky uzavřít.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

11/552/RM/18 - Dodatky ke smlouvám o nájmu pozemku / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č.13/071/14, č. 13/047/14, č. 13/050/14, č. 13/079/14, č. 13/004/12, č. 13/049/14, č. 13/023/12, č. 13/067/14, č. 13/060/14, č. 13/068/14, kterými dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.1.2019 do 31.12.2023 a dle přiložené tabulky, která je součástí důvodové zprávy.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatků ke Smlouvě o nájmu pozemku č.13/071/14, č. 13/047/14, č. 13/050/14, č. 13/079/14, č. 13/004/12, č. 13/049/14, č. 13/023/12, č. 13/067/14, č. 13/060/14, č. 13/068/1 v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tyto dodatky uzavřít.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

11/553/RM/18 - Pacht části pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje pacht části pozemku p.č. 147/1, zahrada, o výměře 460 m2 z celkových 4 029 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení zahrady, žadateli dle žádosti č.j. 1995/2018, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.7.2018 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

11/554/RM/18 - Pacht části pozemku p.č. 246 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje pacht části pozemku p.č. 246, ostatní plocha, o výměře 89 m2  v k.ú. Loučná, za účelem údržby a zřízení zázemí k nemovitosti, žadateli dle žádosti č.j. 3892/2018 za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.8.2018 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

11/555/RM/18 - Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 550 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí žádost č.j. 4958 ze dne 12.7.2018 na prodej pozemku p.č. 550, zahrada, o výměře 364 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.

2) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 550, zahrada, o výměře 364 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu 484 Kč/m2 s DPH, formou obálkové metody, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15 za účelem zřízení zahrady a možností zřízení drobné stavby podléhající kolaudaci s tím, že k pozemku bude zřízeno předkupní právo ve prospěch Města Hrádek nad Nisou.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

11/556/RM/18 - Odvolání proti usnesení ZM ke zveřejnění záměru prodeje st. pozemku č. 324 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí odvolání  proti usnesení ZM ke zveřejnění záměru prodeje st. pozemku č. 324 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou č.j. 4246/2018.

2) ukládá odboru OIaSM informovat žadatele o skutečnosti, že výše uvedený pozemek je druhem pozemku veden jako zastavěná plocha a nádvoří a neslouží jako veřejná přístupová komunikace a dále informovat žadatele o skutečnosti, že rozhodnutí zastupitelstva města není správním úkonem, proto nelze proti tomuto podat odvolání.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

11/557/RM/18 - Směna pozemků v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p.č. 624/3, zahrada, o výměře 300 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 624 na základě geometrického plánu č. 550-297/2016 ze dne 29.11.2016), který je v podílovém spoluvlastnictví XXX a XXX Všetečkových za pozemek p.č. 622/1, o výměře 300 m2, ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou, oba v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, kdy oba předmětné pozemky se nacházejí v plochách zastavitelných a kdy cena obou pozemků činí 363 Kč s DPH/m2, vše v souladu se „Zásadami prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

11/558/RM/18 - Nabídka na koupi pozemků p.č. 354/1, p.č. 354/7 a p.č. 354/10 v k.ú. Oldřichov na Hranicích / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí nabídku  VGP- industriální stavby s.r.o. se sídlem Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice u Jablonce nad Nisou, IČO 25695011 č.j. 4639 ze dne 26.6.2018.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

11/559/RM/18 - Změna smlouvy o nájmu NP ev.č.01/002/14  / Ostatní

Rada města po projednání schvaluje změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor ev.č.01/002/14 ze dne 1. 9. 2013. Změna se týká prodloužení doby trvání od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2023 za stejných podmínek výše uvedené smlouvy v souladu s občanským zákoníkem č.89/2012Sb. a zákonem o obcích 128/2000 Sb. v platném znění a pověřuje starostu podpisem dodatku.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Karlíková

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

11/560/RM/18 - Zveřejnění záměru vyběr. řízení na správu sportovního areálu SOKOLOVNA / Ostatní

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí ukončení činnosti správce sportovního areálu Sokolovna k 31.08.2018,

2) schvaluje zveřejnění záměru vyhlášení výběrového řízení o obstarání správy a údržby sportovního areálu Sokolovna ul. Legionářská 269, Hrádek nad Nisou s přidělením správcovského bytu.

Termín: 1.8.2018

Zodpovědná osoba: Karlíková

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

 

Ověřovatelé usnesení:

p. Horinka, p. Farský

 

 

Poznámka: Soubor usnesení  uveřejněn v anonymizované podobě v souladu s ochranou osobních dat (osobní data jsou částečně upravena, případně nahrazena symboly).

 

Jiří Timulák, tajemník městského úřadu

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou