Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

15. schůze rady města 19. 09. 2018

datum zveřejnění: 4.10.2018 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 15/2018/RM - konečná (anonymizovaná) verze

 

* ANONYMIZOVANÁ VERZE *

 

Soubor usnesení - 15/2018/RM

Konáno dne: 19.9.2018

Rada města Hrádek nad Nisou

* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

 

 

15/687/RM/18 - Program 15. řádného jednání Rady města / Ostatní

Rada města schvaluje program 15. řádného jednání Rady města konaného dne 19.9.2018 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/688/RM/18 - Zápis a usnesení Rady města / Ostatní

Rada města po projednání:

a) schvaluje zápis ze 14. řádného jednání Rady města konaného dne 5.9.2018

b) bere na vědomí plnění usnesení ze 14. řádného jednání Rady města konaného dne 5.9.2018.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Vinšová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/689/RM/18 - Zpráva o činnosti městské policie za měsíc srpen 2018 / Městská policie

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za měsíc srpen 2018.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Krňáková

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/690/RM/18 - Souhlas s přijetím věcného daru pro DDM DRAK_Bistiak / Ostatní

Rada města po projednání souhlasí s přijetím věcného daru v celkové hodnotě 4.000,-Kč pro potřeby pro potřeby DDM DRAK na akci vodácký tábor od společnosti XXX Bistiak, (IČ: 12797600) do vlastnictví příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983224).

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/691/RM/18 - Smlouva o propagaci Lesy České republiky, s.p. / Smlouvy

Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o zabezpečení propagace a reklamy se společností Lesy České republiky, s.p. (IČ: 42196451), se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/692/RM/18 - Prověrka účetní závěrky Brána Trojzemí / Ostatní

Rada města po projednání schvaluje:

1) revokaci usnesení č. 10/467/RM/18 bod č. 7) ze dne 20.6.2018, ve kterém byla schválena veřejnoprávní kontrola společnosti Brána Trojzemí, příspěvková organizace (IČ: 01851969),

2) prověrku účetní závěrky společnosti Brána Trojzemí, příspěvková organizace (IČ: 01851969) auditorkou XXX Černou (IČ: 13922807).

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/693/RM/18 - Čerpání rezervního fondu ZŠ Donín / Školství

Rada města po projednání schvaluje čerpání rezervního fondu organizace Základní škola, Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, příspěvková organizace (IČ: 70983119) ve výši 30.000,- Kč na úhradu mzdových prostředků na EU projekt - školní asistent za období říjen 2018 - březen 2019.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/694/RM/18 - Rekonstrukce soc. zázemí sokolovny - Smlouva o dílo - INGSPORT s.r.o. / Dotace, příspěvky

Rada města po projednání:

a) schvaluje výběr dodavatele, společnost INGSPORT s.r.o., na zajištění přípravy a zpracování dokumentace, dle vyhlášených podmínek Ministerstva školství, tělovýchovy a sportu pro rok 2018, pro projekt Rekonstrukce sociálního zázemí sokolovny  - Hrádek nad Nisou, v souladu s čl.6, odst.4, písm.d) směrnice Města Hrádek nad Nisou - Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2017 schválenou Radou města usnesením č. 11/496/RM/17,

b) schvaluje návrh Smlouvy o dílo na zajištění přípravy a zpracování dokumentace k projektu Rekonstrukce sociálního zázemí sokolovny  - Hrádek nad Nisou, dle podmínek programu Ministerstva školství, tělovýchovy a sportu, se společností INGSPORT, s.r.o., se sídlem Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1, Praha 7, IČ:03467775, v celkové výši odměny 130 589,- Kč bez DPH, 158 012,69 Kč včetně DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Davidová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/695/RM/18 - Přijetí dotace z MK - Sousoší Piety v Doníně / Dotace, příspěvky

Rada města po projednání schvaluje přijetí účelového finančního příspěvku ve výši 175 000 Kč z Ministerstva kultury, programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, na obnovu nemovité kulturní památky - sousoší Piety, rejstř. č. ÚSKP 28197/5-4315, v rozsahu těchto prací podstatných pro zachování její souhrnné památkové hodnoty: obnova - restaurování a další související práce.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Matušková

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/696/RM/18 - Vyhodnocení VZ - Dodavatel osobních ochranných prostředků PO / Dotace, příspěvky

Rada města po projednání:

a) bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené pověřenou osobou, které je zaznamenáno v Zápise o vyhodnocení pověřenou osobou ze dne 17. 9. 2018 na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou zadavatelem pod evid. číslem VZMR/2018/304  s názvem „Dodavatel osobních ochranných prostředků požární ochrany - kompletní zásahový oděv, zásahové rukavice“,

b) schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením pověřené osoby pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Dodavatel osobních ochranných prostředků požární ochrany - kompletní zásahový oděv, zásahové rukavice“, vedené pod evid. číslem VZMR/2018/304  a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: SDH plus, s.r.o., se sídlem Radimovice 100, 463 44  Sychrov, IČO 25027191 za celkovou nabídkovou cenu 114 216,38 Kč vč. DPH (94 393,70 Kč bez DPH),

c) ukládá odboru ODK ve spolupráci s velitelem JSDHO Hrádek nad Nisou zpracování objednávky.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Matušková

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/697/RM/18 - Schválení přijetí dotací z Dotačního fondu LK – Podpora jednotek PO / Dotace, příspěvky

Rada města po projednání schvaluje přijetí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 1.1: Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje na projekty:

a) Obnova osobních ochranných prostředků požární ochrany - zásahové obleky a rukavice ve výši 57 254 Kč a zajištěném spolufinancování ve výši 59 591 Kč v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,

b) Částečná oprava CAS 32 T 815 ve výši 300 000 Kč a zajištěném spolufinancování ve výši 1 700 000 Kč v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,

c) Oprava hasičské zbrojnice na Dolním Sedle ve výši 174 000 Kč a zajištěném spolufinancování ve výši 407 123 Kč v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Matušková

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/698/RM/18 - Projekt: Obnova historické aleje – finanční korekce / Dotace, příspěvky

Rada města po projednání: 

a) bere na vědomí Výzvu k úhradě prostředků dotčených pochybením zaslanou Ministerstvem životního prostředí, odborem fondů EU jako Řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí 207 - 2013 na projekt „Obnova historické aleje, CZ.1.02/6.5.00/08.03478“,

b) schvaluje úhradu finanční korekce ve výši 11 853,39 Kč (11 194,87 Kč ERDF, 658,52 Kč SFŽP) dle Výzvy k úhradě prostředků dotčených pochybením a ukládá odboru ODK ve spolupráci s vedoucí FO zahrnout tuto částku do změny rozpočtu města na rok 2018.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Matušková

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/699/RM/18 - Mezinárodní fotbal. turnaj mládeže Hrádek n.N 2019-podaná žádost o podporu / Dotace, příspěvky

Rada města schvaluje podanou žádost o podporu v rámci projektu „Mezinárodní fotbalový turnaj mládeže Hrádek nad Nisou 2019" do Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko, v rámci Fondu mikroprojektů Nisa-Nysa, v celkové výši způsobilých výdajů 18 692,60 € (467 315 Kč), předpokládané výši dotace 15 888,71 € (397 217,75 Kč) a spolufinancování z rozpočtu města ve výši 2 803,89 € (70 097,25 Kč), při kurzu 1€ = 25 Kč.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Davidová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

 

15/700/RM/18 - Analýza rizik Bekon - Rozhodnutí o poskytnutí dotace / Dotace, příspěvky

Rada města po projednání schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt "Analýza rizik ohrožení povrchových a podzemních vod chemickými látkami používanými při provozu přádelny brownfield Bekon - Hrádek nad Nisou", vydané Ministerstvem životního prostředí, o celkových nákladech projektu 916 034,80 Kč, dotaci 778 629,58 Kč a finančních prostředcích z rozpočtu města ve výši 137 405,22 Kč.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Davidová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/701/RM/18 - Žádost o povolení užití znaku města / Kultura

Rada města po projednání schvaluje panu P. Vachulovi užití znaku města Hrádek nad Nisou na sportovním dresu při sportovních událostech.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Davidová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/702/RM/18 - MŠ Donín - žádost o povolení výjimky z počtu dětí / Školství

Rada města povoluje Mateřské škole, Hrádek nad Nisou - Donín, Rybářská 36, příspěvková organizace výjimku z počtu dětí ve školním roce 2018/2019 takto: ve II. třídě „Želvičky“ z počtu 24 dětí na 26 dětí, tj. o 2 děti; ve III. třídě „Žabičky“ z počtu 24 dětí na 26 dětí, tj. o 2 děti, a to za předpokladu, že nebude překročena celková kapacita dětí v této MŠ, a že toto zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Šalátová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/703/RM/18 - Změna v Nájemní smlouvě č. 2947208306 / Ostatní

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č.4 k nájemní smlouvě č.2947208306 ze dne 18.08.2006 v souladu s předloženým návrhem na pronájem pozemků: část p.č. 1598/1, ostatní plocha, dráha, o výměře 52 m2, část p.č. 1766/1, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 41 m2, část p.č. 1766/2, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 5 m2 a část p.č. 1769/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 526 m2 a část p.č. 1770/2, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 261 m2, vše v k.ú. Hrádek nad Nisou, které jsou ve vlastnictví Českých drah, a.s., IČO 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15  Praha 1, za celkové roční nájemné ve výši 2 695 Kč + DPH v zákonem stanovené výši a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Jirotková

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/704/RM/18 - Pod Ovčím kopcem – Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení (NN) / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) revokuje usnesení č.10/484/RM/18 ze dne 20.06.2018 na uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 18_SOBS01_41214152000.

2) schvaluje uzavřít Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 18_SOBS01_4121444717 mezi Městem Hrádek nad Nisou a společností ČEZ Distribuce, IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín v rámci akce zasíťování 7 pozemků v lokalitě Pod Ovčím kopcem na pozemcích p.č. 609 a p.č. 610 vše v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou a pověřuje starostu města podpisem.

3) ukládá odboru OIaSM ve spolupráci s Finančním odborem zajistit uhrazení podílu na oprávněných nákladech spojených s připojením odběrných zařízení a se zajištěním požadovaného příkonu ve výši 87 500 Kč nejpozději do 15 dní od uzavření smlouvy č. 18_SOBS01_41214152000.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Jirotková

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

 

15/705/RM/18 - Dodatek č.1 ke kupní smlouvě ev.č.02/14/2018 / Smlouvy

Rada města po projednání:

1) schvaluje dodatek č.1 Kupní smlouvy ev.č. 02/14/2018 z důvodu vynucené změny předmětu koupě související s úpravou vybavení šaten, kupní ceny a termínu dodaní interiérového vybavení na akci „Rekonstrukce sociálního zázemí Sokolovny - interiér šaten“

2) pověřuje starostu podpisem dodatku.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Nývlt

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/706/RM/18 - Hodnocení VZMR/2018/628 „Hrádek nad Nisou – víceúčelové hřiště sídliště Pod tratí – opakované zadání“ / Ostatní

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí podanou nabídku a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v Protokole o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 18.09.2018 pro veřejnou zakázku malého rozsahu ev.č. VZMR/2018/628 s názvem „Hrádek nad Nisou - víceúčelové hřiště sídliště Pod tratí - opakované zadání“.

2) schvaluje vítězné pořadí účastníka v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky vedené zadavatelem pod ev.č. VZMR/2018/628 s názvem „Hrádek nad Nisou - víceúčelové hřiště sídliště Pod tratí - opakované zadání“ a schvaluje vítězného účastníka (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku společnosti Profil Plus s.r.o., IČO 43225110, se sídlem Dlouhý Most 15, 463 12  Dlouhý Most, za celkovou cenu 2 024 313 Kč vč. DPH (1 672 985,72 Kč bez DPH) dle podané nabídky.

3) pověřuje odbor OIaSM dopracovat a projednat s vítězným účastníkem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a podmínkami poskytovatele dotace, a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy.

4) ukládá odboru OIaSM provést zveřejnění uzavřené smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Nývlt

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/707/RM/18 - Dopravní omezení na kom. I/35 - stanovení objízdné trasy / Doprava

Rada města po projednání schvaluje návrh objízdné trasy a DIO ze dne 13.9.2018 schválené DIPČR čj.j.KRPL - 92387-1/ČJ-2018180506-02 pro firmu Silnice Žáček s.r.o. IČ 44569432

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Olša

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/708/RM/18 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 04/024/18 / Smlouvy

Rada města po projednání:

1/ schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č.sml. 04/024/18  na akci pod názvem „Rekonstrukce ZŠ Lidická - Oprava silnoproudých rozvodů“ ze dne 19.06. 2018, uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou Říha a Bureš spol. s.r.o., IČO: 47311827, se sídlem: Nová 332/20, 460 10 Liberec 10. předmět dodatku je specifikace víceprací celková cena díla bude navýšena o cenu víceprací (po odečtení méně prací 272.712 Kč s DPH), tedy o částku 352.868 Kč bez DPH.

2/ ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění návrhu dodatku č. 1 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu a ukládá odboru OIaSM uveřejnit dodatek č. 1 na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Prchlík

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/709/RM/18 - Vypsání VZMR/2018/629 Park Cihelna / Ostatní

Rada města po projednání

1/ schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu, vedené pod evidenčním číslem VZMR/2018/629 pro výběr zhotovitele na akci s názvem „Park Cihelna Hrádek nad Nisou - I. etapa“ a  schvaluje předložený návrh znění podmínek zadávací dokumentace, výzvy pro podání nabídek a návrh SoD na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou pod evidenčním číslem VZMR/2018/629, pro výběr zhotovitele akce s názvem „Park Cihelna Hrádek nad Nisou - I. etapa“ a ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění Zadávacích podmínek a pověřuje starostu města podpisem konečného znění zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek.

2/ stanovuje v rámci výše uvedené zakázky složení komise pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a to: XXX Horinka, XXX Nývlt, XXX Prchlík,

náhradníci: XXX Farský, XXX Palas, XXX Jirotková.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Prchlík

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/710/RM/18 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/052/17 Kulturní dům, odstranění bariér. / Smlouvy

Rada města po projednání:

1/

schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č.sml. 04/052/17  na akci pod názvem: ,,Hrádek nad Nisou, mobilita - Kulturní dům, odstranění bariér“ ze dne 14. 11. 2017 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou XXX Hochman, se sídlem: XXXXX XXX, Hrádek nad Nisou - Dolní Sedlo, 463 34, IČ: 01913026, předmět dodatku je specifikace nepředvídatelných víceprací včetně úpravy celkové ceny díla, na níž se smluvní strany dohodly s ohledem na nedostatky zjištěné v průběhu realizace. V závislosti na výše uvedených skutečnostech bude navýšena celková cena díla o cenu víceprací (po odečtení méně prací 708.675,26 Kč s DPH), tedy o částku 585.682,03 Kč bez DPH.

2/

 ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění návrhu dodatku č. 1 a zaslat ke kontrole k poskytovateli dotace, následně po kontrole pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu a ukládá odboru OIaSM uveřejnit dodatek č. 1 na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Palas J

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/711/RM/18 - Vyhlášení sběrové soutěže pro ZŠ a MŠ 2018/2019 / Ostatní

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení sběrové soutěže pro základní a mateřské školy pro rok 2018/2019 s tím, že odměněny budou čtyři nejlepší kolektivy mateřských škol, pět nejlepších kolektivů základních škol, pět nejlepších jednotlivců z celého města sbírajících všechny komodity, dále pak tři nejlepší jednotlivci v jednotlivých komoditách, sbírané komodity jsou: PET- lahve, Tetra pack, papír.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Doleželová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/712/RM/18 - Vstup a uložení sítí - Hrádek nad Nisou - rozšíření optiky ul. Nádražní / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání souhlasí se vstupem na pozemky a uložením sítě elektronických komunikací v rámci realizace stavby "Hrádek nad Nisou - rozšíření optiky ul. Nádražní " -  p.č. 103/9, 103/10, 103/11, 1768/4, 29, 531 k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města dle dokladů žádostí č.j.: 3999/2018 a č.j.: 4332/2018 za podmínky, že na předmětnou stavbu bude s městem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě a dále budou veškeré dotčené pozemky, tělesa chodníků a komunikací ve vlastnictví města uvedeny do původního stavu dle popisu a podmínek stanovených přílohou PODMÍNKY VSTUPU do pozemků a těles komunikací ve vlastnictví a správě města.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Jirkalová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/713/RM/18 - Vstup a uložení sítí - kabelová smyčka NN Donín/Loučná, stavba IV-12-4016923 LB-Hrádek n.N.-ppč. 768, kNN+SS101, Bimont s.r.o. / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání schvaluje vstup a uložení inženýrských sítí v rámci realizace stavby "IV-12-4016923 LB-Hrádek n.N.-ppč. 768, kNN+SS101" dle dokladů a příloh žádosti č.j.: 6010/2018 do pozemků p.č. 37/1, 476/2 v k.ú. Loučná ve vlastnictví města za podmínky, že na předmětnou stavbu bude s městem uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě, dotčené pozemky budou uvedeny do původního stavu a asfaltový povrch komunikace MK III. tř. 51c  umožní-li to technické podmínky bude provedeno bezvýkopovou technologií a v případě zásahu do asfaltového povrchu bude obnoven v plné šíři komunikace v minimální vzdálenosti 5m od hrany výkopu na obě strany.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Jirkalová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/714/RM/18 - Zábor veřejného prostranství - Hasičská louka, Artistická skupina Mistral / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o užívání veřejného prostranství mezi žadatelem dle žádosti č.j.: 6486/2018 ze dne 11.9.2018 a městem Hrádek nad Nisou, IČ: 00262854 na Hasičské louce o výměře do 500 m2 v termínu od 28.9. - 30.9.2018 za účelem pořádání artistické produkce skupiny Mistral úplatně za celkovou cenu 3000,- Kč v souladu s vyhláškou č. 1/2011 (oblast vyjmutá) a v souladu s předchozími případy v uvedené lokalitě, dále stanovuje vratnou jistotu na zajištění úklidu a povinností vypůjčitele prostranství ve výši 3000,- Kč a pověřuje starostu k podpisu smluvního dokumentu.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Jirkalová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/715/RM/18 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 941 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 941  v k.ú.  Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení zemního kabelu NN a právo vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zemního kabelu NN na pozemku p.č. 941 v  k.ú. Hrádek nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou pro: ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV,  úplatně za cenu 1500 Kč bez DPH,

2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi smluvními stranami : ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV, zast. společ. ENPRO Energo s.r.o., se sídlem: Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí  IČO: 28628250 (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti) - úplatně dle GP č. 1534-4070/2018  za cenu 1500 Kč bez DPH,

3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Černohorská

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

 

15/716/RM/18 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 413 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 413  v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení zemního kabelu NN a právo vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zemního kabelu NN na pozemku p.č. 413 v  k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou pro: ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV,  úplatně za cenu 1000 Kč bez DPH,

2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi smluvními stranami : ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV, zast. společ. BIMONT s.r.o., se sídlem: České Mládeže 713/122, 460 08 Liberec  IČO: 47781262 (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti) - úplatně dle GP č. 579-133/2018  za cenu 1000 Kč bez DPH,

3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Černohorská

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2 /

SCHVÁLENO

 

15/717/RM/18 - SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 1362 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje uzavření  budoucí smlouvy o zřízení služebnosti  na stavbu "kanalizační  přípojky k p.p.č.1396/9" na p.p.č. 1362 v k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Město Hrádek nad  Nisou  (budoucí povinný ze služebnosti) a s žadatelem pod č.j. 5556/2018 (budoucí oprávněný ze služebnosti) - úplatně  za cenu 500,- Kč bez DPH,

2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Černohorská

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2 /

SCHVÁLENO

 

15/718/RM/18 - Smlouva o právu k provedení stavby OLP/3872/2018 / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby OLP/3872/2018  na stavbu "Autobusové zastávky - k.ú. Dolní Suchá u Chotyně" na p.p.č. 679/1 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně, obec Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami Město Hrádek nad  Nisou  (stavebník) a Liberecký kraj IČO 70891508, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2  (vlastník) - bezúplatně,

2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o právu k provedení stavby.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Černohorská

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2 /

SCHVÁLENO

 

15/719/RM/18 - Silnice k vyřazení / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit:

a) převzetí silnice  ev. číslo III/2719 Hrádek nad Nisou v délce 1,059 km, která se nachází  na p.p.č. 120/1, 1602/15, 1602/20, 1602/61, 1602/62, 1733/1 (Husova ul., Oldřichovská ul.) a navazující p.p.č. 1733/2, 1733/3, 1733/7 a 1733/6 vše k.ú. Hrádek nad Nisou,

b) převzetí silnice III/27110 v délce 1,905 km, která se nachází na p.p.č. 354/6, 1187/1 a p.p.č. 1270 k.ú. Oldřichov na Hranicích,

c) převzetí silnice III/2712 Bílý Kostel-Václavice (přes Pekařku) v délce 2,507 km, která se nachází na p.p.č. 3012 k.ú Václavice u Hrádku nad Nisou a dále p.p.č. 2768/1 odbočka na Uhelnou ke Spálené Lípě, které jsou ve vlastnictví Liberecké kraje, ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o. IČ 70946078, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Černohorská

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/720/RM/18 - Pacht pozemku p.č. 1377/2 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí informaci OIaSM o otvírání obálek ze dne 12.9.2018.

2) schvaluje pacht pozemku p.č.1377/2, zahrada, o výměře 198 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, žadateli s podanou vyšší nabídkou č.j. 6445/2018 a to za cenu nabídnutou v obálkové metodě, tj. 28,5 Kč/m2/rok, na  dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku s tím, že se pozemek nachází v aktivní záplavové zóně.

3) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 2) tohoto usnesení s účinností od 1.10.2018 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/721/RM/18 - Směna pozemků v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit směnu pozemku p.č. 354/183, ostatní plocha, o výměře 125 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou za část pozemku p.č. 358/2, ostatní plocha, (z pozemku p.č. 358/2 byl geometrickým plánem č. 1449-200/2016 ze dne 29.8.2016 oddělen pozemek p.č. 358/7, ostatní plocha, komunikace, o výměře 105 m2, který je předmětem směny) a část pozemku p.č. 354/13 ostatní plocha, komunikace (z pozemku p.č. 354/13 byl geometrickým plánem č. 1449-200/2016 ze dne 29.8.2016 oddělen pozemek p.č. 354/185, ostatní plocha, komunikace, o výměře 3 m2, který je předmětem směny) oba ve vlastnictví známé osoby za cenu vzájemně započitatelnou dle dohody obou stran v souladu se „Zásadami prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/722/RM/18 - Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 487 v k.ú. Hrádek nN / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí žádost č.j. 4337 ze dne 14.6.2017 na prodej pozemku p.č. 487, zahrada, o výměře 319 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.

2) bere na vědomí žádost č.j. 1911 ze dne 8.3.2018 o změnu v Pachtovní smlouvě č. 13/056/14  uzavřené dne 10.3.2014.

3) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 487, zahrada, o výměře 319 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za minimální cenu 484 Kč/m2 s DPH, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, formou obálkové metody s tím, že k části pozemku je uzavřen nájemní vztah s účinností do 31.12.2018 a také s tím, že se pozemek nachází v památkové zóně.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/723/RM/18 - Zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 145/1 v k.ú. HnN / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí žádost č.j. 2928 ze dne 16.4.2018 na propachtování části pozemku p.č. 145/1, zahrada, o výměře 271 m2 z celkových 1930 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.

2) bere na vědomí žádost č.j. 3315 ze dne 2.5.2018 na propachtování části pozemku p.č. 145/1, zahrada, o výměře 271 m2 z celkových 1930 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.

3) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 145/1, zahrada, o výměře 271 m2 z celkových 1930 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, obálkovou metodou, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za minimální cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/724/RM/18 - Zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 145/1 v k.ú. HnN / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí žádost č.j. 4456 ze dne 18.6.2018 na propachtování části pozemku p.č. 145/1, zahrada, o výměře 200 m2 z celkových 1930 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.

2) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 145/1, zahrada, o výměře 200 m2 z celkových 1930 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za minimální cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/725/RM/18 - Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 15/12 a části p.č. 2773/12 v k.ú. Václavice u HnN / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí žádosti č.j. 5321 a č.j. 5322 oba ze dne 25.7.2018 o pronájem pozemku p.č. 15/12, trvalý travní porost, o výměře 1 301 m2 a části pozemku p.č. 2773/12, ostatní plocha, komunikace, o výměře cca 185 m2 oba v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.

2) schvaluje zadání geometrického plánu na oddělení části pozemku p.č. 2773/12 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou dle návrhu odboru OIaSM.

3) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 15/12, trvalý travní porost, o výměře 1 301 m2 a části pozemku p.č. 2773/12, ostatní plocha, komunikace, o výměře, která bude upřesněna na základě vypracovaného geometrického plánu, za minimální cenu 242 Kč/m2 s DPH, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, formou obálkové metody s tím, že k pozemkům bude zřízeno předkupní právo jako právo věcné ve prospěch Města Hrádek nad Nisou.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/726/RM/18 - Zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 13/4 v k.ú. Dolní Sedlo / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí žádost č.j. 3967 ze dne 30.5.2018 na pronájem pozemku p.č. 13/4, trvalý travní porost, o výměře 335 m2 v k.ú. Dolní Sedlo.

2) schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č.13/4, trvalý travní porost, o výměře 335 m2 v k.ú. Dolní Sedlo za účelem sekání trávy, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 0,1 Kč/m2/rok na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/727/RM/18 - Zveřejnění záměru pronajmout soubor pozemků v k.ú. Donín u HnN / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí žádost č.j. 3968 ze dne 30.5.2018 na pronájem pozemků p.č. 873/1, trvalý travní porost, o výměře 861 m2, p.č. 871, orná půda, o výměře 2052 m2 a p.č. 872, ostatní plocha, o výměře 1927 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou.

2) schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky p.č. 873/1, trvalý travní porost, o výměře 861 m2, p.č. 871, orná půda, o výměře 2052 m2 a p.č. 872, ostatní plocha, o výměře 1927 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou za účelem sekání trávy, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 0,1 Kč/m2/rok na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/728/RM/18 - Bezúplatný převod pozemku p.č. 979/2 v k.ú. Donín u hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku č. 1002991841, kdy vlastníkem pozemku je Česká republika a ke kterému má právo hospodařit Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha, IČ 1312774. Na základě této smlouvy se nabyvatelem pozemku p.č. 979/2, ostatní plocha, o výměře 11 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou stane Město Hrádek nad Nisou.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/729/RM/18 - Převod pojízdné stříkačky – přívěs PPS12 Obec Višňová / Ostatní

Rada města Hrádek nad Nisou po projednání důvodové zprávy

1) schvaluje převod (prodej) nepotřebné, opotřebené pojízdné stříkačky- přívěsu PPS12, rok výroby1968, v.č.304/553 Obci Višňová, IČO 00263265, se sídlem Višňová 184, 46334 Hrádek nad Nisou za kupní cenu 270Kč bez DPH;

2) schvaluje kupní smlouvu o prodeji nepotřebné, opotřebené pojízdné stříkačky- přívěsu PPS12, rok výroby1968, v.č.304/553 Obci Višňová, IČO 00263265, se sídlem Višňová 184, 46334 Hrádek nad Nisou a pověřuje starostu jejím podpisem, která mimo jiné tvoří přílohu důvodové zprávy k tomuto usnesení.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Karlíková

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/730/RM/18 - Pronájem volební místnosti – Oldřichov na Hranicích / Ostatní

1) schvaluje pronájem nebytového prostoru v nemovitosti č.p. 127, Oldřichov na Hranicích, za účelem zřízení volební místnosti pro volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017, která je ve vlastnictví paní XXX Zvoníčkovou, bytem XXXXX, 463 34 Hrádek nad Nisou, s výší nájemného 3 000 Kč.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Smlouvy o nájmu nebytových prostor dle návrhu a v souladu s bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít, která mimo jiné tvoří přílohu důvodové zprávy k tomuto usnesení.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Karlíková

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/731/RM/18 - Výpůjčky kontejneru IBC na užitkovou vodu / Ostatní

Rada města po projednání:

1)     schvaluje vzorovou smlouvu na výpůjčku kontejneru IBC o objemu 1 000 l jako nádrž na užitkovou vodu (která mimo jiné tvoří přílohu důvodové zprávy k tomuto usnesení), určených pro obyvatele Václavic, které byly pořízeny v souladu s usnesením Zastupitelstva města č. 07/145/ZM/18,

2)     pověřuje starostu města uzavřít smlouvu o výpůjčce, dle bodu 1) tohoto usnesení s osobami: paní Červenou, panem Kirschnerem, panem Vaškovičem, panem Martinem, panem Macurem, panem Kučerou, panem Svobodou, uvedenými v příloze, která mimo jiné tvoří přílohou důvodové zprávy k tomuto usnesení.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Doleželová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

15/732/RM/18 - Program 8. řádného jednání Zastupitelstva města / Ostatní

Rada města po projednání schvaluje program 8. řádného jednání Zastupitelstva města konaného dne 26.9.2018.

Termín: 3.10.2018

Zodpovědná osoba: Blažková

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

 

Ověřovatelé usnesení:

XXX Horinka, XXX Farský

 

 

 

Poznámky:

- Soubor usnesení  uveřejněn v anonymizované podobě v souladu s ochranou osobních dat (text, resp. osobní data jsou částečně upravena, pseudo-anonymizována [např. prostřednictvím č. j. apod.], případně nahrazena symboly).

- Jednání rady města je neveřejné a usnesení v plné textové podobě je součástí zápisu ze schůze rady města v souladu s §101 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení).

 

Jiří Timulák, tajemník městského úřadu

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou