Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

10. mimořádná schůze rady města 24. 10. 2018

datum zveřejnění: 30.10.2018 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 10mim/2018/RM - konečná (anonymizovaná) verze

 

* ANONYMIZOVANÁ VERZE *

 

Soubor usnesení - 10mim/2018/RM

Konáno dne: 24. 10.2018

Mimořádná Rada města Hrádek nad Nisou

* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

 

 

10mim/086/RM/18 - Program 10. mimořádného jednání Rady města / Ostatní

Rada města schvaluje program 10. mimořádného jednání Rady města konaného dne 24.10.2018 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.

Termín: 7.11.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

10mim/087/RM/18 - Dodatek č.1 ke smlouvě ke smlouvě o dílo č.04/011/18 / Smlouvy

Rada města po projednání:

1/

schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č.sml. 04/011/18 na akci pod názvem Ul. Oldřichovská - kanalizace  pro řadové domy a oprava komunikace přilehlých uliček ze dne 16. 04. 2018 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou 1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o. se sídlem: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884, předmět dodatku je prodloužení termínu realizace stavby do 14.12.2018 z důvodu prodloužení kanalizační stoky v rozsahu umožňující připojení RD č.p. 591,Oldřichovská na vodohospodářskou infrastrukturu.

2/

ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění návrhu dodatku č.1 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu a ukládá odboru OIaSM uveřejnit dodatek č. 1 na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Termín: 7.11.2018

Zodpovědná osoba: Nývlt

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

10mim/088/RM/18 - SOD - " Hrádek nad Nisou, ul.Větrná, příjezdová, parkovací a manipulační plocha před firmou Eftec a.s. u čp.445",  / Smlouvy

Rada města pro projednání schvaluje předloženou smlouvu (příloha k podkladu usnesení) o dílo na akci (stavbu) „Hrádek nad Nisou, ul. Větrná, příjezdová, parkovací a manipulační plocha před firmou EFTEC a.s. u čp. 445“, a to v souladu s usnesením rady města č. 17/771/RM/18, kterým byla akce schválena, a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

Termín: 7.11.2018

Zodpovědná osoba: Olša

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

10mim/089/RM/18 - Vyhodnocení VZMR/2018/629 Park Cihelna / Dotace, příspěvky

Rada města po projednání:

a/

bere na vědomí podané nabídky a hodnocení nabídek provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v Protokole o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 22.10.2018 pro veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou zadavatelem pod evid. číslem: VZMR/2018/629 s názvem: „Park Cihelna Hrádek nad Nisou - I. etapa“.

b/

schvaluje vítězné pořadí uchazečů v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky, vedené zadavatelem pod evid. číslem VZMR/2018/629, s názvem: „Park Cihelna Hrádek nad Nisou - I. etapa“ a schvaluje vítězného uchazeče (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku uchazeče: Jakub Jurek, se sídlem: Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 75182530, za celkovou cenu 4.170.927,12 Kč s DPH (3.447.047,21 Kč bez DPH) dle podané nabídky.

c/

pověřuje odbor OIASM, dopracovat a projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a podmínkami poskytovatele dotace, a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy.

Termín: 7.11.2018

Zodpovědná osoba: Prchlík

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

 

Ověřovatelé usnesení:

XXX Horinka, XXX Farský

 

 

 

Poznámky:

- Soubor usnesení  uveřejněn v anonymizované podobě v souladu s ochranou osobních dat (text, resp. osobní data jsou částečně upravena, pseudo-anonymizována [např. prostřednictvím č. j. apod.], případně nahrazena symboly).

- Jednání rady města je neveřejné a usnesení v plné textové podobě je součástí zápisu ze schůze rady města v souladu s §101 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení).

 

Jiří Timulák, tajemník městského úřadu

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou