Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

18. schůze rady města 7. 11. 2018

datum zveřejnění: 19.11.2018 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 18/2018/RM - konečná (anonymizovaná) verze

 

* ANONYMIZOVANÁ VERZE *

 

Soubor usnesení - 18/2018/RM

Konáno dne: 7.11.2018

Rada města Hrádek nad Nisou

* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

 

 

18/791/RM/18 - Program 18. řádného jednání Rady města / Ostatní

Rada města schvaluje program 18. řádného jednání Rady města konaného dne 7.11.2018 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/792/RM/18 - Zápis a usnesení RM / Ostatní

Rada města po projednání:

a) schvaluje zápis ze 17. řádného jednání Rady města konaného dne 17.10.2018 a 10. mimořádného jednání Rady města konaného dne 24.10.2018

b) bere na vědomí plnění usnesení ze 17. řádného jednání Rady města konaného dne 17.10.2018 a 10. mimořádného jednání Rady města konaného dne 24.10.2018.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Vinšová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/793/RM/18 - Jednací řád Rady města Hrádek nad Nisou 2018-2022 / Ostatní

Rada města po projednání SCHVALUJE návrh znění a vydává Jednací řád Rady města Hrádek nad Nisou pro volební období 2018-2022.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/794/RM/18 - Užití závěsného odznaku se státním znakem České republiky / Ostatní

Rada města po projednání STANOVUJE, že v souladu s ustanovením § 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

   1. členové zastupitelstva města, kteří byli pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství v působnosti matričního obvodu města Hrádek nad Nisou formou občanského sňatku (usnesení č.: Ust/21/ZM/18) mají právo při občanských obřadech a při významných příležitostech užívat závěsný odznak se státním znakem České republiky.

   2. tajemník městského úřadu Hrádek nad Nisou má právo užívat závěsný odznak se státním znakem České republiky při významných občanských událostech.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/795/RM/18 - Určený zastupitel pro pořizování ÚP / Ostatní

Rada města Hrádek nad Nisou po projednání DOPORUČUJE Zastupitelstvu města Hrádek nad Nisou, v souladu s § 43 a násl., zejména pak § 47 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších zákonů, schválit jako určeného zastupitele Mgr. Josefa Horinku, pro pořizování územního plánu města Hrádek nad Nisou, včetně jeho budoucích změn, a to pro volební období 2018-2022.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Timulák

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/796/RM/18 - Kontrola CRR – Protokol o výsledku kontroly „4 města zachraňují přes hranice“ / Dotace, příspěvky

Rada města bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly, vykonané u Města Hrádek nad Nisou v souvislosti s realizací projektu 4 města zachraňují přes hranice, číslo 100253106 v rámci operačního programu: Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Matušková

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/797/RM/18 - Žádost o dotaci z rozpočtu města – Lužický sportovní spolek / Dotace, příspěvky

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Lužický sportovní spolek, se sídlem Pod tratí 639, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 05536782 ve výši 20 000 Kč na podporu činnosti spolku (náklady spojené s týmovým soustředěním, nákup jednotného sportovního oblečení) a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Matušková

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/798/RM/18 - Společně a přeshraničně v oblasti primární prevence - podání žádosti / Dotace, příspěvky

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt "Společně a přeshraničně v oblasti primární prevence", do Fondu malých projektů v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020, při celkových nákladech 17 611,14 € (440 279 Kč), výši dotace 14 969,46 € (374 237 Kč) a vlastním podílu města 2 641,68 € (66 042 Kč), při kurzu 1€=25 Kč.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Davidová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/799/RM/18 - Revokace usnesení č. 9mim/076/RM/18 - VZMR/2018/625 / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) revokuje usnesení Rady města č. 9mim/076/RM/18 ze dne 26.09.2018 ve smyslu § 49 Zákona o zadávání veřejných zakázek z důvodu doporučení kontrolního orgánu poskytovatele dotace.

2) stanovuje v rámci veřejné zakázky malého rozsahu č. VZMR/2018/625 komisi pro hodnocení a posouzení nabídek, a to ve složení: XXX Horinka, XXX Palas, XXX Jirotková, XXX Matušková; náhradníci: XXX Farský, XXX Olša, XXX Nývlt, XXX Davidová a ukládá této komisi provést znovu posouzení doručených nabídek.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Jirotková

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/800/RM/18 - Vstup a uložení sítí na p.p.č. 243;253 v k.ú.Hrádek n.N. / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

schvaluje vstup a uložení sítí pro stavbu na p.p.č. 1331 v komunikaci č.37c - ul.Tovární ležící na p.p.č. 243; 253 vše v k.ú.Hrádek nad Nisou za podmínky, kdy spára a řez bude proveden s hranou dešťových vpustí  č.1 a 2 ležící na p.p.č. 243 a 253 ve směru do Chotyně, v opačném směru k Hrádku bude řez a spára provedena kolmo na osu vozovky a to s hranicí p.p.č. 251. Povrch bude odfrézován a položen strojně v celé šíři, délce a skladbě, jako je uvedená vozovka. Práce budou dokončeny do 6 měsíců od zásypu rýh, které budou po tuto dobu zadlážděny zámkovou dlažbou. Tento zásah do komunikace je možno využít i pro stavbu ležící na p.p.č. 235 v k. ú tamtéž.

 

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Olša

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/801/RM/18 - Výběr zhotovitele na zpracování PD – Dolní Sedlo - vodovod  / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

a/

bere na vědomí podané nabídky a schvaluje výběr zhotovitele uvedený v zápise pověřenou osobou na sloučenou projektovou dokumentaci, DŮR + DSP+IČ (sloučenou dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení a inženýrskou činnost) na akci s názvem „Dolní Sedlo - vodovod, Hrádek

nad Nisou“, v souladu s čl. 6 směrnice IP/1/2017, dle provedeného průzkumu trhu je navržen zhotovitel: Fiala Projekty s.r.o., Lečkova 1521/15, Chodov, 149 00 Praha, IČ: 28997450.

b/

schvaluje přidělení zakázky na sloučené projektové práce DÚR +DSP+IČ (dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a inženýrskou činnost) na akci s názvem „Dolní Sedlo - vodovod, Hrádek nad Nisou“, firmě: Fiala Projekty s.r.o., Lečkova 1521/15, Chodov, 149 00 Praha, IČ:     28997450 za nabídkovou cenu 883.300,00 Kč včetně DPH (730.000,00 Kč bez DPH) a pověřuje odbor OIaSM projednat se zhotovitelem konečný návrh smlouvy o dílo, starostu města podpisem jejího konečného znění a ukládá odboru OIASM provést zveřejnění uzavřené smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Palas

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/802/RM/18 - Výběr zhotovitele PD „MÚ Hrádek nad Nisou – návrh interiéru, zasedací místnost" / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

a/

schvaluje výběr zhotovitele architektonického návrhu a projektové dokumentace vedené pod názvem „MÚ Hrádek nad Nisou - návrh interiéru, zasedací místnost " (budova městského úřadu) v souladu s čl. 6 směrnice IP/1/2017, z důvodu kontinuity je navržen zhotovitel již realizované studie proveditelnosti Projektový ateliér DAVID s.r.o., a bere na vědomí podanou nabídku

b/

schvaluje přidělení zakázky na vyhotovení architektonického návrhu a projektové dokumentace vedené pod názvem „MÚ Hrádek nad Nisou - návrh interiéru, zasedací místnost" firmě Projektový ateliér DAVID s.r.o., Ruprechtická 199, PSČ 46014 Liberec 14, IČ: 27277577 za nabídkovou 202.191,00 Kč včetně DPH (167.100,00 Kč bez DPH) a pověřuje odbor OIaSM vystavením objednávky vybranému zhotoviteli 

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Palas

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

18/803/RM/18 - Výběr zhotovitele na zpracování PD – Azyl / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

a/

schvaluje výběr zhotovitele sloučené projektové dokumentace studie, DÚR + DSP+IČ (studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a inženýrskou činnost) na akci s názvem „Bytový dům Azyl, Hrádek nad Nisou“, v souladu s čl. 6 směrnice IP/1/2017, z důvodu kontinuity je navržen zhotovitel již realizované PD (projektového záměru): Projektový ateliér DAVID s.r.o., Ruprechtická 199, PSČ 46014 Liberec 14, IČ: 27277577 a bere na vědomí podanou nabídku, která odpovídá ceně v daném místě a čase obvyklé ověřené kvalifikovaným posouzením.

 

b/

schvaluje přidělení zakázky na sloučené projektové práce DÚR + DSP+IČ (dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a inženýrskou činnost) na akci s názvem „Bytový dům Azyl, Hrádek nad Nisou“, firmě Projektový ateliér DAVID s.r.o., Ruprechtická 199, PSČ 46014 Liberec 14, IČ: 27277577 za nabídkovou cenu 853.050,00 Kč včetně DPH (705.000,00 Kč bez DPH a pověřuje odbor OIaSM projednat se zhotovitelem konečný návrh smlouvy o dílo, starostu města podpisem jejího konečného znění a ukládá odboru OIASM provést zveřejnění uzavřené smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Palas

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/804/RM/18 - Motivační program města rok 2019 / Ostatní

Rada města po projednání:

schvaluje Dodatek č. 6  ke smlouvě o dílo na zajištění komunálních služeb (ev.č.sml. 04/011/05) na rok 2019, pro zajištění sběru, svozu, vykládky a výkupu tříděných komodit PET a papír v motivačním programu města Hrádek nad Nisou s firmou Severočeské komunální služby, s.r.o., IČO: 62738542, se sídlem: Smetanova 4588/91, 466 01, Jablonec nad Nisou, cena výkupu pro rok 2019: papír 0,40 Kč/kg, PET 0 Kč/kg, hodinová sazba za svoz, sběr a vykládku činí 305/Kč hod bez DPH.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Doleželová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/805/RM/18 - SoBS o zřízení služebnosti na p.p.č. 103/9, 103/10, 103,11, 1768/4, 531 a 29 v k.ú.Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti, z důvodu uložení optického kabelu na p.p.č. 103/9, 103/10, 103/11, 1768/4, 531 a 29    k.ú. Hrádek nad Nisou - mezi smluvními stranami ADV Computers s.r.o., se sídlem Dr. Milady Horákové 44/119, 460 06 Liberec IČO 25276018 (budoucí oprávněný ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) úplatně za cenu 250  Kč/bm bez DPH,

2) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Černohorská

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/806/RM/18 - Smlouva o zřízení služebnosti p.p.č. 1202 k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 1202 v k.ú.  Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení zemního kabelu NN a právo vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním zemního kabelu NN na pozemku p.č. 1202 v  k.ú. Hrádek nad Nisou. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje na dobu neurčitou pro: ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV, úplatně za cenu 1000 Kč bez DPH,

2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi smluvními stranami: ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV, zast. společ. Energetická montážní společnost Liberec s.r.o., se sídlem: Budyšínská ul. 1294, 460 01 Liberec  IČO: 62743325 (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti) - úplatně dle GP č. 1542-4127/2018 za cenu 1000 Kč bez DPH,

3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Černohorská

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/807/RM/18 - Dodatek č.1 ke smlouvě CES 2427/2013 / Smlouvy

Rada města po projednání schvaluje  uzavření Dodatku č.1 k nájemní smlouvy ev.č. 01/018/14 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a Severočeskou vodárenskou společností a.s., IČO: 49099469 se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice na provozování vodního díla "Hrádek nad Nisou - Slepá ul." - kanalizace" pro veřejnou potřebu; dodatkem se  prodlužuje termín předložení Zápisu o předání a převzetí stavby do majetku do 30.06.2019 (původně 30.06.2018) a zároveň stanovuje nový nejzazší termín pro uzavření kupní smlouvy na 30.11.2019 (původně 30.11.2018).

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Černohorská

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/808/RM/18 - Vstup a uložení sítí -  el. přípojky pro vlastníka p.p.č. 682 k.ú. Dolní Suchá u Chotyně. / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1/ bere na vědomí žádost č.j.: 7348/2018 ve věci souhlasu s uložením el. přípojky do pozemku p.č. 673/1 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně  a vyjádření se k existenci zařízení ve správě města pro potřebu územního souhlasu a zajištění povolení realizace stavby „el. přípojky pro p.p.č. 682 k.ú. Dolní Suchá u Chotyně“,

2/ souhlasí se vstupem na pozemek p.č. 673/1 k.ú. Dolní Suchá u Chotyně ve vlastnictví města a realizací stavby výše uvedené dle doložené PD,  za následujících podmínek:

a/ předmětný pozemek bude po dokončení stavby bezodkladně uveden do původního stavu, v místě výkopu dostatečně zhutněn, urovnán a asfaltový povrch bude obnoven v plné šíři komunikace v minimální vzdálenosti 2 m od hrany výkopu na obě strany,

3) schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu „el. přípojky k p.p.č. 682“ na p.p.č. 673/1 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně  mezi smluvními stranami Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) a s žadatelem č.j. 7348/2018 (budoucí oprávněný ze služebnosti) - úplatně za cenu 500,- Kč bez DPH,

4) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Černohorská

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/809/RM/18 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/001/05 / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 01/001/05, kterou dojde k úpravě výše nájemného z částky 441 313 Kč + zákonná sazba DPH na částku 882 626 Kč + zákonná sazba DPH s tím, že datum uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední den splatnosti nájemného a to po dobu 3 let od podpisu Dodatku - počínaje rokem 2018.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 3 v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/810/RM/18 - Pacht části pozemku p.č. 354/64 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje pacht části pozemku p.č. 354/64, ostatní plocha, o výměře cca 36 m2 z celkových 2 501 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, panu Petrementovi, tedy žadateli pod č.j. 3452, za účelem zřízení zahradního posezení, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku s tím, že pozemek bude využit pouze k zahradnímu posezení, bez chovu zvířat, pěstování plodin či parkování automobilů.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.12.2018 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/811/RM/18 - Pacht pozemku p.č. 279/1 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje pacht pozemku p.č. 279/1, trvalý travní porost, o výměře 1 120 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, paní Spáčilové, tedy žadateli pod č.j. 4887, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.12.2018 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/812/RM/18 - Pacht pozemku p.p.č. 99 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje pacht pozemku p.č. 99, zahrada, o výměře 619 m2 v k.ú. Loučná, paní Tuhé, tedy žadateli pod č.j. 3651, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.12.2018 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/813/RM/18 - Pacht pozemku p.č. 155 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje pacht pozemku p.č. 155, zahrada, o výměře 245 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, panu Tacincovi, tedy žadateli pod č.j. 3943, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.12.2018 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/814/RM/18 - Pacht části pozemku p.č. 206/1 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje pacht části pozemku p.č. 206/1, ostatní plocha, o výměře 890 m2 z celkových 3 049 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, paní Konůpkové, tedy žadateli pod č.j. 4980, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.12.2018 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/815/RM/18 - Prodej pozemků p.č. 685 a p.č. 686v k.ú. Hrádek nad  Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města prodej pozemku p.č. 685, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 136 m2  a  pozemku p.č. 686, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 415 m2 vše v k.ú. Hrádek nad Nisou, paní Brsové, tedy žadateli pod č.j. 3908, za cenu 400 Kč/m2 bez DPH, tj. za celkovou cenu 220 400 Kč a to bez DPH v souladu se Zákonem o DPH, kdy pozemky pod stavbou starší 5ti let jsou od této daně osvobozeny, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/816/RM/18 - Pacht části pozemku p.č. 145/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje pacht části pozemku p.č. 145/1, zahrada, o výměře 200 m2 z celkových 1930 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, panu Válkovi, tedy žadateli pod č.j. 4456, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za minimální cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.12.2018 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/817/RM/18 - Pronájem souboru pozemků v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje pronájem pozemků p.č. 873/1, trvalý travní porost, o výměře 861 m2, p.č. 871, orná půda, o výměře 2 052 m2 a p.č. 872, ostatní plocha, o výměře 1 927 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, panu Schneiderovi, tedy žadateli pod č. j. 3968, za účelem sekání trávy, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 0,1 Kč/m2/rok na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku s tím, že bude na pozemku p.č. 872 zachován přístup ke studni, která je ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Smlouvy o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.1.2019 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

 

 

18/818/RM/18 - Pronájem pozemku p.č. 13/4 v k.ú. Dolní Sedlo / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje pronájem pozemku p.č.13/4, trvalý travní porost, o výměře 335 m2 v k.ú. Dolní Sedlo, panu Schneiderovi, tedy žadateli pod č.j. 3967,  za účelem sekání trávy, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 0,1 Kč/m2/rok na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05.kalendářního roku.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Smlouvy o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.1.2019 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/819/RM/18 - Dodatky ke Smlouvám o nájmu pozemku / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/012/14, č. 13/023/14, č. 13/016/14, č. 13/032/14, kterými dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.12.2018 do 30.11.2023 a dle přiložené tabulky, která je součástí důvodové zprávy.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatků ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/012/14, č. 13/023/14, č. 13/016/14, č. 13/032/14 v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tyto dodatky uzavřít.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/820/RM/18 - Dodatky ke Smlouvám o nájmu pozemku / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/075/14, č. 13/073/14, č. 13/058/14, č. 13/065/14, č. 13/064/14 a č. 13/098/14, kterými dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.1.2019 do 31.12.2023 a dle přiložené tabulky, která je součástí důvodové zprávy.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatků ke Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/075/14, č. 13/073/14, č. 13/058/14, č. 13/065/14, č. 13/064/14 a č. 13/098/14 v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tyto dodatky uzavřít.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/821/RM/18 - Pacht části pozemku p.č. 145/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí informaci OIaSM o otvírání obálek ze dne 29.10.2018.

2) schvaluje pacht části pozemku p.č. 145/1, zahrada, o výměře 271 m2 z celkových 1930 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, žadateli s podanou vyšší nabídkou č.j. 7677/2018 a to za cenu nabídnutou v obálkové metodě, tj. 7 Kč/m2/rok, na  dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.

3) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 2) tohoto usnesení s účinností od 1.12.2018 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

 

18/822/RM/18 - Prodej pozemku p.č. 487 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí informaci OIaSM o otvírání obálek ze dne 29.10.2018.

2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 487, zahrada, o výměře 319 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu nabídnutou v obálkové metodě 610/m2 s DPH, tj. za celkovou kupní cenu 194 590 Kč s DPH, žadateli s podanou vyšší nabídkou pod č.j. 7674/2018, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, s tím, že k části pozemku je uzavřen nájemní vztah s účinností do 31.12.2018 a také s tím, že se pozemek nachází v památkové zóně.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/823/RM/18 - Prodej souboru pozemků v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí informaci OIaSM o otvírání obálek ze dne 15.10.2018.

2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 518/1, zahrada, o výměře 176 m2, pozemku p.č. 519, zahrada, o výměře 540 m2 a pozemku p.č. 520, orná půda, o výměře 890 m2 vše v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, za účelem výstavby rodinného domu, za cenu nabídnutou v obálkové metodě 624 Kč/m2 s DPH, tj. za celkovou kupní cenu 1 002 144 Kč s DPH, žadateli s podanou nejvyšší nabídkou pod č.j.7261/2018, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, s tím, že k pozemkům bude zřízeno předkupní právo jako právo věcné ve prospěch Města Hrádek nad Nisou.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/824/RM/18 - Prodej pozemku p.č. 515 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí informaci OIaSM o otvírání obálek ze dne 15.10.2018.

2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 515, zahrada, o výměře 308 m2  v k.ú. Loučná, za cenu nabídnutou v obálkové metodě 300,18 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 92 455 Kč bez DPH, žadateli s podanou nabídkou pod č.j. 7198/2018, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/825/RM/18 - Prodej pozemku p.č. 264/2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1 bere na vědomí informaci OIaSM o otvírání obálek ze dne 15.10.2018.

2) ukládá odboru OIaSM dále jednat s žadatelem o prodeji pozemku p.č. 264/2, trvalý travní porost, o výměře 164 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za minimální cenu 200 Kč/m2 bez DPH, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, s tím, že se výše uvedený pozemek nachází v přítomnosti významného krajinného prvku a  podmínky pro případné další využití (např.: umístění stavby) musí být projednány s dotčenými orgány státní správy (např. Povodí Labe s. p., atd.).

 

 

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/826/RM/18 - Změna ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/023/18 / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/023/18 uzavřenou dne 15.8.2018 na pronájem části pozemku p.č. 1083/17, zahrada, o výměře 615 m2 z celkových 7 876 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k úpravě užívání uvedené části pozemku a to dočasným umístěním oplocení propachtované části pozemku po dobu trvání smlouvy s tím, že bude zachován stejný typ oplocení jako u sousedních pronajatých částí uvedeného pozemku - tj. železné sloupky a pletivo.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/827/RM/18 - Pacht části pozemku p.č. 1083/17 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje pacht části pozemku p.č. 1083/17, zahrada, o výměře 620 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za účelem zřízení zahrady, žadateli pod č.j. 5319/2018, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, tj. za 3 Kč/m2/rok na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Pachtovní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení s účinností od 1.12.2018 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

18/828/RM/18 - Zveřejnění záměru změny ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/035/14 / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) revokuje usnesení Rady města č. 14/682/RM/18 v bodě 2) a 3)

2) schvaluje zveřejnění záměru změny ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/035/14 na pronájem části pozemku p.č. 345, zahrada, o výměře 293 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku, kterou dojde k úpravě výměry pronajaté části pozemku z původní 293 m2 na budoucích 172 m2 a tím k úpravě výše nájemného a také k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.12.2018 do 30.11.2023.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

18/829/RM/18 - Žádost o bezúplatný převod pozemku  p.č. 1608/1 v k.ú. HnN  / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání

1) bere na vědomí zprávu odboru OIaSM o užívání pozemku p.č. 1608/1, ost. plocha, komunikace o výměře 691 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.

2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod pozemku  p.č. 1608/1, ostatní plocha, komunikace o výměře 691 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou užívaný jako komunikace, který je ve vlastnictví ČR a se kterými má právo hospodařit Státní pozemkový úřad IČ 1312774 se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3. 

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

18/830/RM/18 - Žádost o pronájem pozemků v k.ú. Dolní Sedlo - hasiči / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání

1) bere na vědomí zprávu odboru OIaSM o průběhu bezúplatného převodu pozemku p.č. 73/1, trvalý travní porost, o výměře 7 363 m2 v k.ú. Dolní Sedlo.

2) souhlasí s podáním žádosti o pronájem pozemku p.č. 73/4, trvalý travní porost, o výměře 1 202 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 73/1 geometrickým plánem č. 222-174/2018 ze dne 19.9.208) a pozemku 73/3, trvalý travní porost, o výměře 85 m2 v k.ú. Dolní Sedlo, ve vlastnictví České republiky, se kterými je příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad, IČ 1312774 se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3. 

3) ukládá odboru OIaSM jednat s vlastníkem pozemku p.č. 73/2, trvalý travní porost, o výměře 1 886 m2 za účelem založení nájemního vztahu k uvedenému pozemku.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

18/831/RM/18 - Prodej pozemku p.č. 96/1, p.č. 95 a pp.č. 94/1 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit žádost o prodloužení doby splatnosti kupní ceny vyplývající z Kupní smlouvy č. 02/010/18.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

18/832/RM/18 - Zveřejnění záměru změny ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/076/14 a č. 13/010/14 / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí žádosti č.j. 878/2018 a č.j. 957/2018 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/076/14 a č. 13/010/14.

2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/076/14 uzavřenou dne 10.3.2014 na pronájem části pozemku p.č. 44/2, zastavěná ploch a nádvoří, o výměře 51 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k úpravě výměry pronajaté části pozemku a tím i výše nájemného a také k úpravě doby trvání nájmu a to s účinností do 30.6.2019.

3) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. 13/010/14 uzavřenou dne 23.1.2014 na pronájem části pozemku p.č. 44/2, zastavěná ploch a nádvoří, o výměře 150 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, kterou dojde k úpravě výměry pronajaté části pozemku a tím i výše nájemného a také k úpravě doby trvání nájmu a to s účinností do 30.6.2019.

4) ukládá odboru OIaSM jednat o narovnání majetkoprávních vztahů v souladu s vypracovaným geometrickým plánem č. 1535-139/2018 ze dne 20.6.2018.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

18/833/RM/18 - Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1105/11 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1105/11, zahrada, o výměře 25 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za minimální cenu 484 Kč/m2 s DPH, formou obálkové metody , dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

18/834/RM/18 - Směna pozemků v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Kultura

Rada města po projednání:

1) revokuje usnesení Rady města č. 7/293/RM/17 v bodě 3) ze dne 12.4.2017

2) schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků p.č. 663/4, ostatní plocha, o výměře 44 m2  z celkových 3 476 m2, p.č. 648/4 - ostatní plocha, o výměře 16 m2 z celkových 534 m2, p.č. 27/2 - ostatní plocha, o výměře 19 m2 (pozemek p.č. 663/4 oddělen z pozemku p.č. 663/1, pozemek p.č. 648/4 oddělen z pozemku p.č. 648/1 a pozemek p.č. 27/2 oddělen z pozemku p.č. 27, vše  geometrickým plánem č. 584-135/2018 ze dne 16.8.2018), vše v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou a ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou za pozemek p.č. 3/3 - ostatní plocha, komunikace, o výměře 35 m2 z celkových 285 m2 (pozemek p.č. 3/3 oddělen z pozemku p.č. 3 geometrickým plánem č. 584-135/2018 ze dne 16.8.2018) v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou ve vlastnictví žadatele, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15 s tím, že pozemky jsou zatíženy infrastrukturou avšak nezapsanou v katastru nemovitostí jako věcné břemeno. A také s tím, že rozdíl cen směňovaných pozemků bude 0 Kč a náklady na vypracovaný geometrický plán budou účastníci hradit rovným dílem.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

18/835/RM/18 - Prodej části pozemku p.č. 509 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí žádost č. 6041 ze dne 24.8.2018 o prodej části pozemku p.č. 509, zahrada, o výměře cca 537 m2 z celkových 1481 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou

2) nedoporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p.č. 509, zahrada, o výměře cca 537 m2 z celkových 1481 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou z důvodu budoucího záměru Města Hrádek nad Nisou.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

18/836/RM/18 - Zveřejnění záměru propachtovat pozemek p.č. 902/1 v k.ú. Donín u HnN / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí žádost č.j. 6125 ze dne 30.8.2018 na propachtování pozemku p.č. 902/1, zahrada, o výměře 789 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou.

2) schvaluje zveřejnění záměru propachtovat část pozemku p.č. 902/1, zahrada, o výměře 574 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, za účelem zřízení zahrady, za cenu dle „Ceníku nájemného za pronájem pozemku“, schváleného Radou města dne 22.8.2013 usnesením č. 15/741/RM/13, za minimální cenu 3 Kč/m2/rok, na dobu určitou 5-ti let, se splatností vždy do 31.05. kalendářního roku.

Termín: 21.11.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

 

Ověřovatelé usnesení:

Josef Horinka, Pavel Farský

 

 

 

Poznámky:

- Soubor usnesení  uveřejněn v anonymizované podobě v souladu s ochranou osobních dat (text, resp. osobní data jsou částečně upravena, pseudo-anonymizována [např. prostřednictvím č. j. apod.], případně nahrazena symboly).

- Jednání rady města je neveřejné a usnesení v plné textové podobě je součástí zápisu ze schůze rady města v souladu s §101 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení).

 

 

Jiří Timulák, tajemník městského úřadu

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou