Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

19. schůze rady města 21. 11. 2018

datum zveřejnění: 30.11.2018 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 19/2018/RM - pracovní (anonymizovaná) verze

 

* ANONYMIZOVANÁ VERZE *

 

Soubor usnesení - 19/2018/RM

Konáno dne: 21.11.2018

Rada města Hrádek nad Nisou

* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

 

 

19/837/RM/18 - Program 19. řádného jednání Rady města / Ostatní

Rada města schvaluje program 19. řádného jednání Rady města konaného dne 21.11.2018 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Timulák Jiří

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

19/838/RM/18 - Zápis a usnesení RM / Ostatní

Rada města po projednání:

a) schvaluje zápis z 18. řádného jednání Rady města konaného dne 7.11.2018

b) bere na vědomí plnění usnesení z 18. řádného jednání Rady města konaného dne 7.11.2018

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Vinšová Andrea

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

19/839/RM/18 - Zpráva o činnosti městské policie za měsíc říjen 2018 / Městská policie

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za měsíc říjen 2018.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Krňáková Iva

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

19/840/RM/18 - Zápis likvidační komise / Osadní výbory, komise

Rada města bere na vědomí informaci o vyřazení majetku města navrženého likvidační komisí ze dne 15.11.2018 v celkové hodnotě 235.023,59 Kč.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Blažková Věra

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

19/841/RM/18 - Čerpání rezervního fondu MŠ Oldřichovská / Školství

Rada města po projednání schvaluje čerpání rezervního fondu organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Oldřichovská ul. 462, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983143) v celkové maximální výši 190,- Kč na činnost logopedické poradny při mateřské školce.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

19/842/RM/18 - Čerpání rezervního fondu ZŠ TGM / Školství

Rada města po projednání schvaluje čerpání rezervního fondu organizace Základní škola T.G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983011) v celkové maximální výši 26.733,- Kč na úhradu dodavatelské faktury za vybavení do školní kuchyně.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 6 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 1

SCHVÁLENO

 

19/843/RM/18 - Změna rozpočtu města 2018 č.10 / Změna rozpočtu

Rada města po projednání:

1) schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace. (IČ: 70983127) na základě schválené změny rozpočtu města 2018 č. 10,

2) schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983003) na základě schválené změny rozpočtu města 2018 č. 10,

3) schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola, Hrádek nad Nisou, Oldřichovská ul. 462, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983143) na základě schválené změny rozpočtu města 2018 č. 10,

4) doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu rozpočtu města 2018 č. 10. Rozpočet města 2018 po změně č. 10 má stanoven celkový objem příjmů částkou 180.367.477,22 Kč, celkový objem výdajů částkou 321.003.226,22 Kč a salda ve výši 140.635.749,- Kč ve třídě financování.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/844/RM/18 - Odpis pohledávek za místními poplatky / Ostatní

Rada města bere na vědomí odpis nedobytných pohledávek místních poplatků:

1) za psem ve výši 4.834,- Kč,

2) za odpadem ve výši 174.391,74 Kč,

3) za přestupky správního odboru ve výši 45.300,- Kč,

4) za přestupky městské policie ve výši 38.500,- Kč,

z účetní evidence města Hrádek nad Nisou.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/845/RM/18 - Hrádek nad Nisou – víceúčelové hřiště sídliště Pod tratí – přijetí dotace z MV / Dotace, příspěvky

Rada města po projednání schvaluje přijetí dotace z Ministerstva vnitra, Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 na projekt „Hrádek nad Nisou - víceúčelové hřiště sídliště Pod tratí“ ve výši 300 000 Kč a zajištěném spolufinancování ve výši 1 724 313 Kč v souladu s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna) ze dne 5. 11. 2018.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Matušková Jana

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/846/RM/18 - Žádost o dotaci z rozpočtu města – FK Slovan Hrádek nad Nisou / Dotace, příspěvky

Rada města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s., se sídlem Rynoltická 333, 463 34  Hrádek nad Nisou ve výši 20 000 Kč na „Úhradu nákladů spojených s přípravou a podáním žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce a modernizace fotbalového stadionu FK SLOVAN Hrádek nad Nisou 1910 z.s.“ a pověřuje místostarostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Matušková Jana

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/847/RM/18 - Žádost o dotaci z rozpočtu města–Římskokatolická farnost–Oprava úžlabí / Dotace, příspěvky

Rada města po projednání schvaluje:

a) poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou, se sídlem Liberecká 76, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 46745581 ve výši 50 000 Kč na zajištění „Havarijní opravy úžlabí střechy kostela sv. Bartoloměje“,

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Matušková Jana

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/848/RM/18 - Schválení Komisí rady města pro období 2018 – 2022 včetně Jednacího řádu / Osadní výbory, komise

Rada města po projednání:

a) schvaluje návrh vnitřní směrnice pod názvem: Jednací řád komisí Města Hrádek nad Nisou pro období 2018 - 2022,

b) zřizuje pro období 2018 - 2022 následující komise:

·        Komisi sociální a bytovou

·        Komisi pro občanské záležitosti

·        Komisi životního prostředí

·        Komisi pro dopravu

·        Komisi pro městskou památkovou zónu

·        Názvoslovnou komisi

·        Komisi pro prezentaci a média

·        Komisi přeshraniční spolupráce

a v souladu s předloženým návrhem jmenuje předsedy a členy těchto komisí, vyjma Komise pro městskou památkovou zónu.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Matušková Jana

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/849/RM/18 - Odměna řediteli Brány Trojzemí, p.o. / Ostatní

Rada města po projednání schvaluje vyplacení odměny ve výši jednonásobku stanoveného měsíčního platu řediteli Brány Trojzemí, příspěvková organizace, IČO 01851969.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Matušková Jana

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/850/RM/18 - Školství - DDM Drak - odměna / Ostatní

Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce Domu dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 70983224, ve výši 20.000 Kč.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/851/RM/18 - Školství - MŠ Donín - odměna / Školství

Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce Mateřské školy, Hrádek nad Nisou - Donín, Rybářská 36, příspěvková organizace, IČ 70983208, ve výši 25.000 Kč.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/852/RM/18 - Školství - MŠ Liberecká - odměna / Školství

Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce Mateřské školy, Hrádek nad Nisou, Liberecká 607, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 70983135, ve výši 28.000 Kč.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/853/RM/18 - Školství - MŠ Oldřichovská - odměna / Školství

Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce Mateřské školy, Hrádek nad Nisou, Oldřichovská ul. 462, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 70983143, ve výši 20.000 Kč.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/854/RM/18 - Školství - ZŠ T.G.M. - odměna / Školství

Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce T.G. Masaryka, Hrádek nad Nisou Komenského 478, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 70983011, XXX XXXXX, ve výši 30.000 Kč.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/855/RM/18 - Školství - ZŠ Lidická - odměna / Školství

Rada města schvaluje vyplacení odměny řediteli Základní školy Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace, IČ 70983003, ve výši 30.000 Kč.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: 1 / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/856/RM/18 - Školství - ZŠ Donín - odměna / Školství

Rada města schvaluje vyplacení odměny řediteli Základní školy, Hrádek nad Nisou - Donín, Donínská 244, příspěvková organizace, IČ 70983119, ve výši 20.000 Kč.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/857/RM/18 - Školství - ZŠ a MŠ Loučná - odměna / Školství

Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce Základní školy a Mateřské školy, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace, IČ 70983127, ve výši 25.000 Kč.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/858/RM/18 - Pečovatelská služba - odměna / Ostatní

Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce Pečovatelské služby Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace, IČ 71177248, ve výši 35.000 Kč.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/859/RM/18 - Návrh dodatku ke smlouvě – ČEZ připojení Domov seniorů v ulici Oldřichovská / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení výrobny k distribuční soustavě do napěťové hladiny NN uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4121339814 mezi Městem Hrádek nad Nisou a společností ČEZ Distribuce, IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín v rámci akce FVE výrobny pro budoucí Domov seniorů v ulici Oldřichovská a pověřuje starostu města podpisem.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Jirotková Simona

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/860/RM/18 - Znovuhodnocení VZMR/2018/625 Revitalizace alejí Žitavská a Uhelná / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí znovu hodnocení nabídky provedené hodnotící komisí, které je zaznamenáno v Protokole o jednání hodnotící komise č.1 ze dne 08.11.2018 a č.2 ze dne 15.11.2018 pro veřejnou zakázku malého rozsahu ev.č. VZMR/2018/625 s názvem „Stromy v Trojzemí - revitalizace aleje Žitavská a propagace přírodního dědictví“ a „Uhelná - Revitalizace aleje a úprava prostranství pro turisty“ - Opakované zadání.

2) schvaluje vítězného účastníka v souladu s hodnocením hodnotící komise pro realizaci veřejné zakázky vedené zadavatelem pod ev.č. VZMR/2018/625 s názvem „Stromy v Trojzemí - revitalizace aleje Žitavská a propagace přírodního dědictví“ a „Uhelná - Revitalizace aleje a úprava prostranství pro turisty“ - Opakované zadání a schvaluje vítězného účastníka (dodavatele), resp. schvaluje nejvhodnější nabídku společnosti JIB s.r.o. IČ 28969472, se sídlem U Parku 2242, 250 01  Brandýs nad Labem, za celkovou cenu 1 123 656,60 (928 641,82 Kč bez DPH) dle podané nabídky.

3) pověřuje odbor OIaSM dopracovat a projednat s vítězným účastníkem konečný návrh smlouvy v souladu s podmínkami zadávacího řízení a podmínkami poskytovatele dotace, a dále pověřuje starostu města podpisem konečného znění smlouvy a ukládá odboru OIaSM provést zveřejnění uzavřené smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Jirotková Simona

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/861/RM/18 - Vypsání VZMR/2018/632 „Knihovna Hrádek nad Nisou – Interiér“ / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje vypsání veřejné zakázky malého rozsahu, vedenou pod evidenčním číslem VZMR/2018/632 pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „Knihovna Hrádek nad Nisou - Interiér“, v souladu se směrnicí IP/1/2017.

2) schvaluje předložený návrh znění podmínek zadávací dokumentace, výzvy pro podání nabídek a návrh SoD na veřejnou zakázku malého rozsahu, vedenou pod evidenčním číslem VZMR/2018/632, pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „Knihovna Hrádek nad Nisou - Interiér“ a pověřuje starostu města podpisem konečného znění zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek.

3) stanovuje v rámci výše uvedené zakázky komisi pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek, a to ve složení: Mgr. Josef Horinka, Jiří Palas, Ing. Simona Jirotková; náhradníci: Pavel Farský, Pavel Nývlt, Bc. Vojtěch Prchlík.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Jirotková Simona

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/862/RM/18 - Školská rada ZŠ Loučná / Školství

Rada města bere na vědomí složení školské rady ZŠ Loučná, Hartavská 220, Hrádek nad Nisou,  IČO 70983127 - zástupce pedagogických pracovníků XXX Hrabarová, zástupce zákonných zástupců žáků XXX Halbich, zástupce zřizovatele XXX Krejčík.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/863/RM/18 - Plán zimní údržby 2018-2019 Města Hrádek nad Nisou / Ostatní

Rada města po projednání schvaluje předložený Plán zimní údržby 2018 - 2019 pro město Hrádek nad Nisou mimo komunikaci ve Václavicích od skály směr na Uhelnou, od váhy směr Pekařka a ukládá odboru OIaSM jeho zveřejnění na stránkách města včetně podání informace do Zastupitelstva města.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Olša Josef

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/864/RM/18 - Návrh smlouvy na nadstandard dle PDOÚ pro rok 2019 / Doprava

Rada města po projednání:

1) neschvaluje návrh smlouvy na nastandartní služby pro rok 2019 dle předložených dokumentů z důvodů navýšení platby

2) ukládá místostarostovi města znovuprojednání návrhu smlouvy s KÚLK a KORID LK

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Olša Josef

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/865/RM/18 - Dodatek_č. _1_Ul_Jílová_Zl_Výšina / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1/

schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č.sml. 04/018/18 na akci pod názvem „Ul. Jílová, Zl. Výšina - kanalizace a oprava povrchu komunikace“, ze dne 26. 3. 2018 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou 1. jizerskohorská stavební společnost s.r.o., IČO: 49904884, se sídlem: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, předmět dodatku je specifikace víceprací a méněprací celková cena díla bude snížena o částku 775.827,69 Kč s DPH.

2/

ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění návrhu dodatku č. 1 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu a ukládá odboru OIaSM uveřejnit dodatek č. 1 na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Prchlík Vojtěch

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/866/RM/18 - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ZŠ TGM - učebny / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1/

schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci pod názvem ze dne 21. 11. 2017 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou XXX Hochman, se sídlem: Lužická 102, 463 34, Hrádek nad Nisou - Dolní Sedlo IČ: 01913026, předmět dodatku je upřesnění názvů jednotlivých projektů v souladu s poskytovatelem dotací.

2/

ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění návrhu dodatku č. 1 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu a ukládá odboru OIaSM uveřejnit dodatek č. 1 na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Palas Jiří

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/867/RM/18 - Výběr zhotovitele PD „Stadion FK Slovan" / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

a/

schvaluje výběr zhotovitele vypracování dokumentace v rozsahu DSP, DPS a pro získání dotace na akci „Rekonstrukce a modernizace fotbalového stadionu FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 z.s.“ v souladu s čl. 6 směrnice IP/1/2017, je navržen zhotovitel XXX Novotný, a bere na vědomí podanou nabídku, která odpovídá ceně v daném místě a čase obvyklé ověřené kvalifikovaným posouzením.

b/

schvaluje přidělení zakázky na vyhotovení projektové dokumentace v rozsahu DSP, DPS a pro získání dotace na akci „Rekonstrukce a modernizace fotbalového stadionu FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 z.s.“ firmě XXX Novotný, IČO: 490 80 300 za nabídkovou cenu 190.938,00Kč včetně DPH (157.800,00 Kč bez DPH) a pověřuje odbor OIaSM vystavením objednávky vybranému zhotoviteli.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Palas Jiří

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/868/RM/18 - VZMR/2018/633 "Hrádek nad Nisou, koupaliště Kristýna - plovárna" / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání

1/schvaluje zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběr zhotovitele akce s názvem „Hrádek nad Nisou, koupaliště Kristýna - plovárna“ vedené po evidenčním číslem VZMR/2018/633

2/schvaluje návrh zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Hrádek nad Nisou, koupaliště Kristýna - plovárna“ vedenou po evidenčním číslem VZMR/2018/633 a ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění zadávacích podmínek a starostu města jejich podpisem

3/ ustanovuje v rámci výše uvedené veřejné zakázky komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:

1. Mgr. Josef Horinka (starosta města), 2. Jiří Palas (referent odboru OIaSM), 3. Petr Dlouhý (radní města)

Náhradníci - 1. Pavel Farský (místostarosta města), 2. Simona Jirotková (vedoucí oddělení investic), 3. Jaroslav Poláček (radní města)

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Palas Jiří

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/869/RM/18 - Smlouva o zřízení služebnosti na p.p.č. 458/5 k.ú. Dolní Sedlo / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) schvaluje zřízení  služebnosti  na p.p.č. 458/5  v k.ú. Dolní Sedlo, obec Hrádek nad Nisou. Služebnost  zakládá právo uložení vrchního kabelu NN a právo vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním vrchního kabelu NN na pozemku p.č. 458/5 v  k.ú. Dolní Sedlo. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje po dobu životnosti inž. sítě  pro: ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV,  úplatně za cenu 4500 Kč bez DPH,

2) schvaluje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi smluvními stranami : ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV, zast. společ.ELMOS Liberec s.r.o., se sídlem: Ševčíkova 982, 460 06 Liberec  IČO: 47780126 (strana oprávněná ze služebnosti) a Město Hrádek nad Nisou (strana povinná ze služebnosti) - úplatně dle GP č. 216-13706/2017  za cenu 4500 Kč bez DPH,

3) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o zřízení služebnosti.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/870/RM/18 - Návrh na prohlášení na kulturní památku – Centrální hřbitovní kříž / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit souhlas s podáním návrhu na prohlášení - Centrální hřbitovní kříž na p.p.č. 867 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou za kulturní památku.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/871/RM/18 - Souhlas se vstupem na pozemek p.č. 1258/1 k.ú. Oldřichov na Hranicích / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1/ bere na vědomí žádost ve věci souhlasu se vstupem na pozemek za účelem provedení průzkumných vrtů Turów II. etapa průzkumná - doplnění monitorovacích vrtů a zajištění geologických dat v příhraničním území Hrádku nad Nisou a Frýdlantska,

2/ souhlasí se vstupem na pozemek p.č. 1258/1 k.ú. Oldřichov na Hraních ve vlastnictví města s realizací průzkumných vrtů, za následujících podmínek:

a/ předmětný pozemek bude po dokončení stavby bezodkladně uveden do původního stavu -  povrch dostatečně zhutněn, urovnán a oset travní směsí

3)  a pověřuje starostu podpisem souhlasu se vstupem na pozemek za účelem provedení průzkumných vrtů.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/872/RM/18 - Vstup a uložení sítí -  el. přípojky pro vlastníka p.p.č. 1154/41 k.ú.  Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1/ bere na vědomí žádost   ve věci souhlasu s uložením el. přípojky do pozemku p.č. 1151/2 v k.ú.  Hrádek nad Nisou  a vyjádření se k existenci zařízení ve správě města pro potřebu územního souhlasu a zajištění povolení realizace stavby „el. přípojky pro p.p.č.  1154/41 k.ú. Hrádek nad Nisou“,

2/ souhlasí se vstupem na pozemek p.č. 1151/2 k.ú. Hrádek nad Nisou ve vlastnictví města a realizací stavby výše uvedené dle doložené PD,  za následujících podmínek:

a/ předmětný pozemek bude po dokončení stavby bezodkladně uveden do původního stavu, bez porušení asfaltového povrchu,  povrch dostatečně zhutněn, urovnán a oset travní směsí

3) schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu „el. přípojky k p.p.č. 1154/41“ na p.p.č. 1151/2 v k.ú.  Hrádek nad Nisou  mezi smluvními stranami Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) a Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o. IČ: 62743325, se sídlem Budyšínská 1294, 460 01 Liberec (budoucí oprávněný ze služebnosti) - úplatně za cenu 250,- Kč/bm bez DPH,

4) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/873/RM/18 - Vstup a uložení sítí -  el. přípojky pro vlastníka p.p.č. 1331 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1/ bere na vědomí žádost   ve věci souhlasu s uložením el. přípojky do pozemku p.č. 253 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou  a vyjádření se k existenci zařízení ve správě města pro potřebu územního souhlasu a zajištění povolení realizace stavby „el. přípojky pro p.p.č. 1331 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou“,

2/ souhlasí se vstupem na pozemek p.č. 253 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou ve vlastnictví města a realizací stavby výše uvedené dle doložené PD,  za následujících podmínek:

a/ předmětný pozemek bude po dokončení stavby bezodkladně uveden do původního stavu, bez porušení asfaltového povrchu, bude obnovena část dlažebních kostek a zbývající povrch dostatečně zhutněn, urovnán a oset travní směsí

3) schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu „el. přípojky k p.p.č. 1331“ na p.p.č. 253 v k.ú. Donín  u Hrádku nad Nisou  mezi smluvními stranami Město Hrádek nad Nisou (budoucí povinný ze služebnosti) a Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o. IČ: 62743325, se sídlem Budyšínská 1294, 460 01 Liberec (budoucí oprávněný ze služebnosti) - úplatně za cenu 250,- Kč/bm bez DPH,

4) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Černohorská Naděžda

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/874/RM/18 - Prodej pozemků p.č. 887 a p.č. 1122/1 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace

1) bere na vědomí informaci OIaSM o otvírání obálek ze dne 12.11.2018.

2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej pozemků p.č. 887, ostatní plocha, komunikace, o výměře 3 268 m2  a p.č. 1122/1, orná půda, o výměře 544 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, panu Honkovi, tedy žadateli s podanou nabídkou pod č.j. 8012/2018, za cenu nabídnutou v obálkové metodě 25,50/m2 bez DPH, tj. za celkovou kupní cenu 97 206 Kč bez DPH, za účelem zemědělského využití a případný budoucí přístup k pastvinám, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/875/RM/18 - Prodej části pozemku p.č. 67/3 v k.ú. Dolní Sedlo / Majetkoprávní operace

1) bere na vědomí informaci OIaSM o otvírání obálek ze dne 12.11.2018.

2) doporučuje Zastupitelstvu města schválit prodej části p.č. 67/3, zahrada, o výměře 1 330 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 67/3 geometrickým plánem č. 227-227/2018 ze dne 23.10.2018) v k.ú. Dolní sedlo, panu Hochmanovi, tedy žadateli s podanou nabídkou pod č.j. 8009/2018, za cenu nabídnutou v obálkové metodě 255/m2 s DPH + 5 445 Kč - náklady na vypracovaný geometrický plán, tj. za celkovou kupní cenu 344 595 Kč s DPH za účelem výstavby rodinného domu, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15 s tím, že k pozemku bude zřízeno předkupní právo jako právo věcné ve prospěch Města Hrádku nad Nisou.

Termín: 5.12.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/876/RM/18 - Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 81 v k.ú. Václavice u HnN / Majetkoprávní operace

1) bere na vědomí žádost č.j. 5178 ze dne 19.7.2018 na prodej pozemku p.č. 81, ostatní plocha, o výměře 340 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou s tím, že stávající prostor pro umístění nádob na separovaný odpad zůstane ve vlastnictví Města hrádek nad Nisou.

2) souhlasí se zadáním geometrického plánu na oddělení část pozemku v souladu s bodem 1)  a dle návrhu žadatele a ukládá odboru OIaSM jeho zajištění.

3) schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku části p.č. 81, ostatní plocha, o výměře která bude upřesněna na základě vypracovaného geometrického plánu ,v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za účelem údržby, za minimální cenu 200 Kč/m2 bez DPH + náklady na vypracování geometrického plánu, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, formou obálkové metody.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/877/RM/18 - Dohoda o změně hranic obcí / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání doporučuje Zastupitelstvu města schválit návrh Dohody o změně hranic obcí, kdy Město Hrádek nad Nisou majetek nepozbývá ani nenabývá, pouze souhlasí se změnou hranice obcí tak, že objekt stálého lehkého opevnění, ke kterému má právo hospodařit Ministerstvo obrany, se nadále bude nacházet v k.ú. Jitrava.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

 

19/878/RM/18 - Zveřejnění záměru změny ve smlouvě č. 13/003/18 / Majetkoprávní operace

1) bere na vědomí žádost č.j. 8097 ze dne 14.11.2017 o změnu ve smlouvě č.13/003/18 k pozemkům p.č. 969/3, zahrada, o výměře 825 m2 a p.č. 970/5, zahrada, o výměře 846 m2  oba v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, kterou dojde k úpravě výše nájemného z původních 5 013 Kč/rok na současných 5 293 Kč/rok.

2) schvaluje zveřejnění záměru změny v Pachtovní smlouvě č. 13/003/18 k pozemkům p.č. 969/3, zahrada, o výměře 825 m2 a pozemek p.č. 970/5, zahrada, o výměře 846 m2  oba v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, kterou dojde k úpravě výše nájemného z původních 5 013 Kč/rok na současných 5 293 Kč/rok.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/879/RM/18 - Zveřejnění záměru změny ve smlouvě č. 13/048/13 / Majetkoprávní operace

1) bere na vědomí žádost č.j. 8125 ze dne 15.11.2017 o změnu ve smlouvě č.13/048/13 k pozemkům p.č. 969/2, zahrada, o výměře 839 m2 a p.č. 970/4, zahrada, o výměře 829 m2  oba v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, kterou dojde k úpravě výše nájemného z původních 5 004 Kč/rok na současných 5 181 Kč/rok.

2) schvaluje zveřejnění záměru změny v Pachtovní smlouvě č. 13/048/18 k pozemkům p.č. 969/2, zahrada, o výměře 839 m2 a p.č. 970/4, zahrada, o výměře 829 m2  oba v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, kterou dojde k úpravě výše nájemného z původních 5 004 Kč/rok na současných 5 181 Kč/rok.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/880/RM/18 - Ukončení Pachtovní smlouvy č. 13/006/13  / Majetkoprávní operace

1) bere na vědomí žádost č.j. 7706 ze dne 29.10.2018 na ukončení Pachtovní smlouvy č. 13/006/13 včetně všech jejích dodatků.

2) schvaluje ukončení Pachtovní smlouvy č. 13/006/13 uzavřené dne 21.1.2013 včetně všech jejích dodatků, na pronájem části pozemku p.č. 1472/1, zahrada, o výměře 517 m2 z celkových 9 688 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.

3) ukládá odboru OIaSM vypracovat Dohodu o ukončení Pachtovní smlouvy ke dni předání pozemku Městu Hrádek nad Nisou v souladu s bodem 2) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto dohodu uzavřít.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/881/RM/18 - Zveřejnění záměru změny ve smlouvě č. 13/090/14 / Majetkoprávní operace

1) bere na vědomí žádost č.j. 5737 ze dne 13.8.2018 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/090/14 uzavřené dne 22.9.2003.

2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku č. č. 13/090/14 uzavřené dne 22.9.2003 včetně všech jejích dodatků na pronájem části pozemku p.č. 1192, ostatní plocha, komunikace, o výměře 78 m2 z celkových 1 809 m2 v k.ú. Oldřichov na Hranicích, kterou dojde k úpravě doby trvání nájmu s účinností od 1.1.2019 do 31.12.2023 s tím, že pachtýřem budou oba žadatelé.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/882/RM/18 - Zveřejnění záměru změny ve smlouvě č. 13/034/14 / Majetkoprávní operace

1) bere na vědomí žádost č.j. 6448 ze dne 10.9.2018 na změnu ve Smlouvě o nájmu pozemku č. 13/034/14.

2) schvaluje zveřejnění záměru změnit Smlouvu o nájmu pozemku  č. 13/034/14 na pronájem části pozemku p.č. 206/1, zahrada, o výměře 680 m2 z celkových 3 049 m2 v k.ú. Václavice Hrádku nad Nisou, kterou dojde k úpravě výše uvedené smlouvy, kdy spolupachtýřem se stane vnuk žadatelky.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/883/RM/18 - Odkup pozemků v k.ú. Oldřichov na Hranicích / Majetkoprávní operace

1) bere na vědomí stanovisko společnosti ZAPA beton a.s. IČO 25137026 se sídlem Vídeňská 495, 142 00 Praha - Písnice k odkupu  pozemků p.č. 1206, ostatní plocha, komunikace, o výměře 396 m2 a p.č. 463/4, ostatní plocha, o výměře 303 m2, z celkové výměry 2 805 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 463/3 geometrickým plánem č. 219-198/2017 ze dne 19.10.2017) vše v k.ú. Oldřichov na Hranicích.

2) ukládá odboru OIaSM zajistit znalecký posudek za účelem stanovení ceny pro prodej pozemků v souladu s bodem1) tohoto usnesení.

3) ukládá odboru OIaSM vypracovat návrh kupní smlouvy v souladu s bodem 1)a 2) tohoto usnesení.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/884/RM/18 - Změna smlouvy Jednota bratrská, Maják o.p.s / Smlouvy

Rada města po projednání schvaluje změnu smlouvy o společném nájmu nebytových prostor ze dne 14.1.2018 v budově  čp. 138, Václavská, Hrádek nad Nisou (areál Bekon), kdy změna spočívá k prodloužení doby nájmu od 1.1.2019 do 31.12.2019 za stejných podmínek smlouvy pro církevní organizaci Jednota bratrská Hrádek nad Nisou, IČO: 03965058, Václavská 138, Hrádek nad Nisou za účelem volnočasových klubu pro děti a mládež a setkávání dospělých při sborových shromážděních a akcích a pro obecně prospěšnou společnost MAJÁK o.p.s., IČO: 25405276, Konopná 776/8, 46014 Liberec 14 za účelem poskytování preventivních, sociálních a poradenských služeb nízkoprahového klubu, zařízení pro děti a mládež navázaných na volnočasové aktivity.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/885/RM/18 - Zveřejnění záměru prodeje pozemků v Průmyslové zóně v Hrádku n.N. / Majetkoprávní operace

Rada města Hrádek nad Nisou po projednání důvodové zprávy:

I. BERE NA VĚDOMÍ výsledek Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o koupi pozemků v Průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou - interně označované jako PZ NISA3POINT zveřejněné záměrem prodeje  - pod č.j. OIaSM/6215/2018-KAM, kdy nebyla podána žádná nabídka,

II. DOPORUČUJE zastupitelstvu města ukončit veřejnou soutěž specifikovanou dle bodu I. tohoto usnesení a zveřejnit  nový záměr prodeje - uzavření smlouvy o koupi prostřednictvím Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o koupi pozemků v Průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou (interně označované jako „PZ NISA3point“) za stejných podmínek, při jiné nabídkové ceně, stanovené dle znaleckého posudku,

III.SCHVALUJE, na základě doporučení dle bodu II. tohoto usnesení, předložení návrhu k vyhrazení pravomoci pro rozhodování v samostatné působnosti obce zastupitelstvu města, a to podle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., obecního zřízení, ve věci:

a) prodeje pozemků v Průmyslové zóně v Hrádku nad Nisou interně označované jako „PZ NISA3point“, včetně

b) schválení prostupu při a po zveřejnění záměru prodeje, odlišného od „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 26. 9. 2012 usnesením č. 8/285/ZM/12, když ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku budou prodány pozemky:

· p. č. 354/1, orná půda, o výměře 9 774 m2,

· p. č. 354/7, orná půda, o výměře 14 211 m2 a

· p. č. 354/10, orná půda, o výměře 2 857 m2, vše v k. ú. Oldřichov na Hranicích, zapsané na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3

SCHVÁLENO

 

19/886/RM/18 - Návrh výměny plakátovacích ploch společnosti RENGL s.r.o. / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí návrh společnosti RENGL s.r.o., IČ: 25420160 se sídlem Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec, na výměnu (6ks)  na území města Hrádek nad Nisou dle předloženého návrhu na náklady firmy RENGL s.r.o. bez zatížení rozpočtu města.

2) schvaluje výměnu (6ks) plakátovacích ploch(Donínskáx Turistická (trafika), DonínskáxŽelezná (MHD u mostu), Dolní suchá (u prodejny), václavice u čp.100(v zatáčce), Václavice (MHD točna), LipováxNová Loučná)  na území města Hrádek nad Nisou dle předloženého návrhu na náklady firmy RENGL s.r.o. IČ: 25420160 se sídlem Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec dle předloženého návrhu na náklady firmy RENGL s.r.o. bez zatížení rozpočtu města;

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/887/RM/18 - Termíny RM a ZM na první pololetí r. 2019 / Ostatní

 Rada města po projednání:

I. schvaluje plán činnosti - termíny jednání Rady města Hrádek nad Nisou na první pololetí r. 2019:

9.1., 23.1., 6.2., 20.2., 13.3. 20.3., 3.4., 17.4., 15.5., 22.5., 5.6., 19.6.

II. bere na vědomí navrhovaný plán činnosti - termíny zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou na první pololetí r. 2019:

30.1., 27.2., 27.3., 24.4., 29.5., 26.6.

III. schvaluje, že v potvrzených termínech zasedání zastupitelstva města se budou automaticky konat i jednání rady města před zastupitelstvem, nebude-li takové jednání rady města odvoláno.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Vinšová Andrea

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/888/RM/18 - SoD – servisní správa IS – AutoCont CZ na rok 2019 / Ostatní

Rada města po projednání:

I.   BERE NA VĚDOMÍ nabídku ve formě návrhu Smlouvy o dílo na podporu Informačního systému od firmy AutoCont CZ a.s., na servisní správu infrastruktury informačního systému, kterým dochází k zajištění správy pro rok 2019, kdy firma:

     a) přebírá úplnou správu nad serverovým řešením a potřebnou infrastrukturou, resp. vyjmenovaných prvků informačního systému (tj. např.: testování, synchronizace, monitoring stavu a problémů, čištění dat apod.) za fixní cenu 13.310 Kč/měsíc vč. platné DPH (11.000 Kč bez DPH/měsíc);

     b) poskytuje garanci doby zásahu na vyjmenovaných prvcích na 4 hod. za fixní cenu 1.089 Kč/měsíc vč. platné DPH (900 Kč bez DPH/měsíc);

     c) zajišťuje servisní práce (formou servisních návštěv) u objednatele v rozsahu 6 hodin měsíčně pro servis zařízení, implementaci software i hardware, školení a odborné konzultace za fixní cenu 5.082 Kč/měsíc vč. platné DPH (4.200 Kč bez DPH/měsíc) a zajišťuje další zásahy nad rámec domluvených rozsahů v souladu s nabídkovou cenou v případě požadavku ze strany objednatele.

II.   SCHVALUJE uzavření Smlouvy o dílo na podporu informačního systému - servisní správa infrastruktury IS, která je přílohou podkladu usnesení, v souladu s článkem 6. směrnice č. IP/1/2017, z důvodu uzavření smlouvy na dobu určitou a z důvodu uvedených v důvodové zprávě, zejména specifičnosti a složitosti informačního systému se kterým má vybraná firma zkušenosti, a to se společností AutoCont CZ a.s. (IČ:47676795), na dobu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, za měsíční cenu 19.481 Kč vč. platné DPH (tj. 16.100,- Kč bez DPH) dle fixních částí cen stanovených smlouvou a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Timulák Jiří

Hlasování: Pro: 5 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 2

SCHVÁLENO

 

19/889/RM/18 - Program 9. řádného jednání Zastupitelstva města / Ostatní

Rada města po projednání schvaluje program 9. řádného jednání Zastupitelstva města konaného dne 28.11. 2018.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Blažková Věra

Hlasování: Pro: 4 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3

SCHVÁLENO

 

 

Ověřovatelé usnesení:

Josef Horinka, Pavel Farský

 

 

 

Poznámky:

- Soubor usnesení  uveřejněn v anonymizované podobě v souladu s ochranou osobních dat (text, resp. osobní data jsou částečně upravena, pseudo-anonymizována [např. prostřednictvím č. j. apod.], případně nahrazena symboly).

- Neanonymizována osobní data jsou zpracovávána (zaznamenána): u veřejně činných osob, funkcionářů či zaměstnanců veřejné správy (tj. např.: zastupitelů, úředníků obce a dalších úředních osob), kdy uvedené informace k těmto osobám (stejně jako jejich samotná přítomnost) na jednání rady města mají přímou souvislost s jejich úřední činností.

- Jednání rady města je neveřejné a usnesení v plné textové podobě je součástí zápisu ze schůze rady města v souladu s §101 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení).

 

 

Jiří Timulák, tajemník městského úřadu

 

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou