Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

11. mimořádná schůze rady města 28. 11. 2018

datum zveřejnění: 30.11.2018 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 11mim/2018/RM - pracovní (anonymizovaná) verze

 

* ANONYMIZOVANÁ VERZE *

 

Soubor usnesení - 11mim/2018/RM

Konáno dne: 28. 11.2018

Mimořádná Rada města Hrádek nad Nisou

* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

 

 

11mim/090/RM/18 - Program 11. mimořádného jednání Rady města / Ostatní

Rada města schvaluje program 10. mimořádného jednání Rady města konaného dne 24.10.2018 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Timulák Jiří

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

11mim/091/RM/18 - Čerpání rezervního fondu Pečovatelská služba / Ostatní

Rada města po projednání schvaluje čerpání rezervního fondu organizace Pečovatelská služba Hrádek nad Nisou, příspěvková organizace (IČ: 71177248) v celkové maximální výši 450.000,- Kč na úhradu mzdových nákladů organizace.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

11mim/092/RM/18 - Směrnice rady města – Inventarizace / Ostatní

Rada města po projednání schvaluje:

 

1) Směrnici Města Hrádek nad Nisou č. IP/4/2018 - „K provádění inventarizace majetku a závazků Města Hrádek nad Nisou a jím zřízených příspěvkových organizací, a to s účinností 29.11.2018,

 

2) Plán inventur na rok 2018 s platností od 28.11.2018.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

11mim/093/RM/18 - Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 04/034/18 – „Částečná oprava CAS 32 T 815“ / Smlouvy

Rada města po projednání:

 

1) schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 04/034/18 na akci s názvem „Částečná oprava CAS 32 T 815“, uzavřené dne 05.09.2018 mezi Městem Hrádek nad Nisou a společností ANZA, s.r.o., IČ 42937256, se sídlem Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice, kterým dojde k prodloužení termínu realizace zakázky z původní termínu 30.11.2018 na nový termín 26.12.2018 z důvodu rozsáhlejší a složitější opravy podvozkové části vozidla.

 

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění dodatku č.1 v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít a ukládá odboru OIaSM uveřejnit Dodatek č.1 na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Jirotková Simona

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

 

 

11mim/094/RM/18 - Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 04/037/18 – „Hrádek nad Nisou – víceúčelové hřiště sídliště Pod tratí – opakované zadání“ / Smlouvy

Rada města po projednání:

1) schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 04/037/18 na akci s názvem „Hrádek nad Nisou - víceúčelové hřiště sídliště Pod tratí - opakované zadání“, uzavřené dne 27.09.2018 mezi Městem Hrádek nad Nisou a společností Profil Plus s.r.o., IČO 43225110, se sídlem Dlouhý Most 15, 463 12  Dlouhý Most, kterým dojde k prodloužení termínu realizace zakázky z původní termínu 12.11.2018 na nový termín 17.05.2018 z důvodu přepracování projektové dokumentace.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění dodatku č.1 v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít a ukládá odboru OIaSM uveřejnit Dodatek č.1 na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

11mim/095/RM/18 - Dodatek č.1 SoD 04/013/18 - Hrádek n.N. - Zvýšená bezpečnost u ZŠ Donín / Smlouvy

Rada města po projednání:

a/ schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č.sml. 04/013/18 na akci pod názvem Hrádek nad Nisou - Zvýšená bezpečnost u ZŠ Donín, která je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury“, ze dne 30.04.2018 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ : 49904884, předmět dodatku je specifikace nepředvídatelných víceprací a méněprací, přičemž celková cena díla bude ponížena o částku 200.359,18 Kč s DPH (165.586,10 Kč bez DPH) celková cena díla upravená dodatkem č. 1  činí 1.262.063,86Kč s DPH. (1.043.027,99 bez DPH)

b/ ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění návrhu dodatku č. 1 v souladu s podmínkami poskytovatel dotace

c/ pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu a ukládá odboru OIaSM uveřejnit dodatek č. 1 na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

11mim/096/RM/18 - Dodatek č.1 SoD 04/014/18 Přechod pro chodce ul. Donínská, Hrádek nad Nisou / Smlouvy

Rada města po projednání:

a/ schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č.sml. 04/013/18 na akci pod názvem Přechod pro chodce ul. Donínská, Hrádek nad Nisou, která je financována z rozpočtu města Hrádek nad Nisou“, ze dne 30.04.2018 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ : 49904884

b/ ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění návrhu dodatku č. 1

c/ pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu a ukládá odboru OIaSM uveřejnit dodatek č. 1 na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

11mim/097/RM/18 - Dodatek č. 1 Prodloužení vodovodu a vod.přípojky pro čp 13,136,280 / Smlouvy

Rada města po projednání:

1/

schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č.sml. 04/049/18 na akci pod názvem „Hrádek nad Nisou - Donínská ulice - prodloužení vodovodu a vodovodní přípojky pro č.p.136, 13, 280“, ze dne 27.09.2018 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou Jostav spol. s.r.o., IČO: 47785233, se sídlem: Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou, předmět dodatku je specifikace víceprací a méněprací celková cena díla bude snížena o částku 65.754,08 Kč s DPH.

2/

 ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění návrhu dodatku č. 1 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu a ukládá odboru OIaSM uveřejnit dodatek č. 1 na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

11mim/098/RM/18 - Oprava povrchu komunikace u ZŠ Donín v ul. Donínská / Majetkoprávní operace

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí podanou nabídku a vítězné pořadí uvedené v Zápisu o vyhodnocení pověřenou osobou a schvaluje přidělení zakázky s názvem " Oprava povrchu komunikace u ZŠ Donín v ul. Donínská, Hrádek nad Nisou " firmě EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Město,EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec  za nabídkovou  cenu 232.741,57,- Kč bez DPH, 281.617.29,- Kč vč. DPH

2) schvaluje výběr zhotovitele akce s názvem " Oprava povrchu komunikace u ZŠ Donín v ul. Donínská,Hrádek nad Nisou" v souladu s čl. 6,odst.4 písm.c směrnice IP/1/2017 (Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) ze dne 21. 06. 2017

3) pověřuje odbor OIaSM projednat s vítězným uchazečem konečný návrh smlouvy o dílo, starostu města podpisem jejího konečného znění a ukládá odboru OIaSM uveřejnit smlouvu na profilu zadavatele

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

11mim/099/RM/18 - Oprava ekvitermní regulace topných větví - Sokolovna / Opravy - majetek

Rada města po projednání:

1) bere na vědomí cenovou nabídku  - úprava o opravu ekvitermní regulace topných větví v areálu „Sokolovna“, Legionářská 269, Hrádek nad Nisou od firmy Regula Term družstvo,IČO: 00526975, Anglická 121, Hrádek nad Nisou za cenu celkem 102291Kč vč. DPH,

2) schvaluje přidělení zakázky v souladu s čl. 6, odst.4)  písm.c) směrnice IP/1/2017 (Postupy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) ze dne 21. 6. 2017, schválenou usnesením číslo 11/496/RM/17, firmě Regula Term družstvo, IČO:00526975, Anglická 121, Hrádek nad Nisou za cenu celkem 102.291Kč vč. DPH a ukládá OIaSM vystavit objednávku na tuto zakázku.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

11mim/100/RM/18 - Revokace usnesení a SoD - servisní správa IS | AUTOCONT-2019  / Ostatní

Rada města po projednání:

I.   REVOKUJE své usnesení č. 9/888/RM/18 ze dne 21. 11. 2018, kterým se zajišťovala servisní správa části informačního systému města, a to z důvodu špatně doložených podkladů společnosti, které jsou dány záměnou údajů transformace společnosti AutoCont CZ a.s. (IČO: 47676795) a společnosti AUTOCONT a. s. (IČO: 04308697) v roce 2018

II.   BERE NA VĚDOMÍ nabídku ve formě návrhu Smlouvy o dílo na podporu Informačního systému od firmy AUTOCONT a.s., na servisní správu infrastruktury informačního systému, kterým dochází k zajištění správy pro rok 2019, kdy firma:

     a) přebírá úplnou správu nad serverovým řešením a potřebnou infrastrukturou, resp. vyjmenovaných prvků informačního systému (tj. např.: testování, synchronizace, monitoring stavu a problémů, čištění dat apod.) za fixní cenu 13.310 Kč/měsíc vč. platné DPH (11.000 Kč bez DPH/měsíc);

     b) poskytuje garanci doby zásahu na vyjmenovaných prvcích na 4 hod. za fixní cenu 1.089 Kč/měsíc vč. platné DPH (900 Kč bez DPH/měsíc);

     c) zajišťuje servisní práce (formou servisních návštěv) u objednatele v rozsahu 6 hodin měsíčně pro servis zařízení, implementaci software i hardware, školení a odborné konzultace za fixní cenu 5.082 Kč/měsíc vč. platné DPH (4.200 Kč bez DPH/měsíc) a zajišťuje další zásahy nad rámec domluvených rozsahů v souladu s nabídkovou cenou v případě požadavku ze strany objednatele.

III.   SCHVALUJE uzavření Smlouvy o dílo na podporu informačního systému - servisní správa infrastruktury IS, která je přílohou podkladu usnesení, v souladu s článkem 6. směrnice č. IP/1/2017, z důvodu uzavření smlouvy na dobu určitou a z důvodu uvedených v důvodové zprávě, zejména specifičnosti a složitosti informačního systému se kterým má vybraná firma zkušenosti, a to se společností AUTOCONT a.s. (IČO: 04308697), na dobu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019, za měsíční cenu 19.481 Kč vč. platné DPH (tj. 16.100,- Kč bez DPH) dle fixních částí cen stanovených smlouvou a pověřuje starostu města jejím podpisem.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Timulák Jiří

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

11mim/101/RM/18 - Nákup licencí pro servery města – AUTOCONT / Ostatní

Rada města po projednání:

I.   BERE NA VĚDOMÍ nabídku PN00445718-6 od společnosti AUTOCONT a.s. (IČ: 04308697), na zakoupení Licencí pro serverové řešení města (Licence serverový OS Win, Licence SQL a licence Exchange), kdy je plánováno do roku 2020 modernizovat informační technologii serverového řešení.

II.   SCHVALUJE

   a)   uzavření objednávky, případně smlouvy v souladu s článkem 6. směrnice č. IP/1/2017, z důvodu provedení průzkumu trhu a podání vhodné nabídky od spolupracující společnosti a z důvodu uvedených v důvodové zprávě, zejména specifičnosti pořizovaných licencí,

   b)   uzavření objednávky, případně smlouvy na zakoupení Licencí pro serverové řešení města (Licence serverový OS Win, Licence SQL a licence Exchange) dle nabídky č. PN00445718-6, která je přílohou podkladu usnesení, se společností AUTOCONT a.s. (IČ: 04308697), za cenu v místě i čase obvyklou, tj. 585.608,00 Kč s DPH (483.973,36 Kč bez DPH),

III.   UKLÁDÁ odboru KÚ uzavřít objednávku, kdy POVĚŘUJE tajemníka městského úřadu jejím podpisem, nebo na základě dohody se společností AUTOCONT a. s. vypracovat smlouvu v souladu s tímto usnesením a POVĚŘUJE starostu města jejím podpisem.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Timulák Jiří

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

11mim/102/RM/18 - Dodatek č. 4 ke smlouvě na spisovou službu – VERA / Smlouvy

Rada města po projednání:

I.   BERE NA VĚDOMÍ nabídku ve formě návrhu Dodatku číslo 4 ke smlouvě (naše ev. č. 11/127/09), ze dne 5. 8. 2009, na pořízení aplikačního software - spisová služba, uzavřené s firmou VERA, spol. s r. o., se sídlem Lužná 2; Praha 6 - Vokovice, IČO: 62587978, na doplnění systému spisové služby o aplikaci VAS aplikační server včetně specifikace roční technické podpory, kdy aplikace umožňuje konvertovat výstupy do legislativopu požadovaných formátů, zejména PDF/A, a to za cenu

II.   SCHVALUJE uzavření Dodatku číslo 4 ke smlouvě (naše ev. č. 11/127/09), ze dne 5. 8. 2009, na pořízení aplikačního software - spisová služba, uzavřené se společností VERA, spol. s r. o., se sídlem Lužná 2; Praha 6 - Vokovice, IČO: 62587978, na doplnění systému spisové služby o aplikaci VAS aplikační server včetně specifikace roční technické podpory, a to za cenu 19.027,25 Kč s platnou DPH (15.725 Kč bez DPH) za pořízení aplikace a 4.477 Kč s platnou DPH (3.700 Kč bez DPH) za roční technickou podporu, kdy se tuto částku navýší roční technická podpora dle uzavřené smlouvy a dřívějších dodatků.

III.   UKLÁDÁ odboru KÚ dopracovat Dodatek č. 4 ke smlouvě (naše ev. č. 11/127/09), ze dne 5. 8 2018, který je přílohou podkladu k usnesení a POVĚŘUJE starostu města jeho podpisem.

Termín: 12.12.2018

Zodpovědná osoba: Timulák Jiří

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

 

Ověřovatelé usnesení:

Josef Horinka, Pavel Farský

 

 

 

Poznámky:

- Soubor usnesení  uveřejněn v anonymizované podobě v souladu s ochranou osobních dat (text, resp. osobní data jsou částečně upravena, pseudo-anonymizována [např. prostřednictvím č. j. apod.], případně nahrazena symboly).

- Neanonymizována osobní data jsou zpracovávána (zaznamenána): u veřejně činných osob, funkcionářů či zaměstnanců veřejné správy (tj. např.: zastupitelů, úředníků obce a dalších úředních osob), kdy uvedené informace k těmto osobám (stejně jako jejich samotná přítomnost) na jednání rady města mají přímou souvislost s jejich úřední činností.

- Jednání rady města je neveřejné a usnesení v plné textové podobě je součástí zápisu ze schůze rady města v souladu s §101 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení).

 

 

Jiří Timulák, tajemník městského úřadu

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou