Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Rada města »

Usnesení

 

12. mimořádná schůze rady města 19. 12. 2018

datum zveřejnění: 7.1.2019 zdroj: Rada města

 

Soubor usnesení - 12mim/2018/RM - konečná (anonymizovaná) verze

 

* ANONYMIZOVANÁ VERZE *

 

Soubor usnesení – 12mim/2018/RM

Konáno dne: 19.12.2018

Rada města Hrádek nad Nisou

* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

 

 

12mim/103/RM/18 - Program 12. mimořádného jednání Rady města / Ostatní

Rada města schvaluje program 12. mimořádného jednání Rady města konaného dne 19.12.2018 včetně bodů projednaných přímo při jednání, na základě požadavků některého člena Rady města Hrádek nad Nisou.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Timulák Jiří

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

12mim/104/RM/18 - Dodatek č.1 SoD Oprava povrchu komunikace u ZŠ Donín v ul. Donínská, Hrádek n.N. / Smlouvy

Rada města po projednání:

1/

schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č.sml. 04/053/18 na akci pod názvem „Oprava povrchu komunikace u ZŠ Donín v ul. Donínská, Hrádek nad Nisou“, ze dne 06.12.2018 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1,IČ: 45274924,

předmět dodatku je specifikace méněprací, cena díla bude snížena o  73.118,00 Kč s DPH,( 60.428,10 Kč bez DPH) s tím, že výsledná cena  bude ponížena na částku 208.499,30 s DPH (172.313,47 bez DPH)

2/

ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění návrhu dodatku č. 1 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

12mim/105/RM/18 - Dodatek č.2 SoD č.04/011/18 Ul. Oldřichovská - kanalizace  pro řadové domy a oprava komunikace přilehlých uliček / Smlouvy

Rada města po projednání:

1/

schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev.č.sml. 04/011/18 na akci pod názvem Ul. Oldřichovská - kanalizace  pro řadové domy a oprava komunikace přilehlých uliček ze dne 16. 04. 2018 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou 1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o. se sídlem: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 49904884

předmětem dodatku č.2 je specifikace víceprací a méněprací, cena díla bude snížena o  205.108,61 s DPH (169.511,25 bez DPH)  s tím, že výsledná cena  bude ponížena na částku 4.098.190,25 s DPH ( 3.386.934,10 bez DPH).

2/

ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění návrhu dodatku č.1 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu a ukládá odboru OIaSM uveřejnit dodatek č. 1 na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Nývlt Pavel

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO


12mim/106/RM/18 - Dodatek č.1 – VZMR/2018/622 Polní oprava povrchu / Smlouvy

Rada města po projednání:

1/

schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č.sml. 04/046/18 na akci pod názvem „Oprava povrchu místní komunikace ul. Polní“, ze dne 16. 10. 2018 uzavřené mezi Městem Hrádek nad Nisou a firmou 1. jizerskohorská stavební společnost s.r.o., IČO: 49904884, se sídlem: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, předmět dodatku je specifikace víceprací a méněprací celková cena díla bude snížena o částku 787.726,08 Kč s DPH.

2/

ukládá odboru OIaSM dopracovat konečné znění návrhu dodatku č. 1 a pověřuje starostu města podpisem tohoto dokumentu a ukládá odboru OIaSM uveřejnit dodatek č. 1 na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Prchlík Vojtěch

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

12mim/107/RM/18 - Dodatky č.1 ke Smlouvám o dílo č. 04/044/18 a č. 04/045/18 – „Revitalizace alejí Žitavská a Uhelná“ / Smlouvy

Rada města po projednání:

1) schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 04/045/18 na akci s názvem „Stromy v Trojzemí - revitalizace aleje Žitavská a propagace přírodního dědictví“, uzavřené dne 29.11.2018 mezi Městem Hrádek nad Nisou a společností JIB s.r.o. IČ 28969472, se sídlem U Parku 2242, 250 01  Brandýs nad Labem, kterým dojde k prodloužení doby plnění z původního termínu 12/2018 na nový termín 03/2019 z důvodu pozdějšího podpisu smluv na základě znovu hodnocení nabídky doporučeného poskytovatelem dotace.

2) schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 04/044/18 na akci s názvem „Uhelná - Revitalizace aleje a úprava prostranství pro turisty“, uzavřené dne 29.11.2018 mezi Městem Hrádek nad Nisou a společností JIB s.r.o. IČ 28969472, se sídlem U Parku 2242, 250 01  Brandýs nad Labem, kterým dojde k prodloužení doby plnění z původního termínu 12/2018 na nový termín 03/2019 z důvodu pozdějšího podpisu smluv na základě znovu hodnocení nabídky doporučeného poskytovatelem dotace.

3) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění dodatků v souladu s předloženými návrhy a body 1) a 2) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tyto dodatky uzavřít a ukládá odboru OIaSM uveřejnit dodatky na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Termín: 9.1.2019

Zodpovědná osoba: Palas Jiří

Hlasování: Pro: 7 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: /

SCHVÁLENO

 

Ověřovatelé usnesení:

Josef Horinka, Pavel Farský

 

 

Poznámky:

- Soubor usnesení  uveřejněn v anonymizované podobě v souladu s ochranou osobních dat (text, resp. osobní data jsou částečně upravena, pseudo-anonymizována [např. prostřednictvím č. j. apod.], případně nahrazena symboly).

- Neanonymizována osobní data jsou zpracovávána (zaznamenána): u veřejně činných osob, funkcionářů či zaměstnanců veřejné správy (tj. např.: zastupitelů, úředníků obce a dalších úředních osob), kdy uvedené informace k těmto osobám (stejně jako jejich samotná přítomnost) na jednání rady města mají přímou souvislost s jejich úřední činností.

- Jednání rady města je neveřejné a usnesení v plné textové podobě je součástí zápisu ze schůze rady města v souladu s §101 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení).

 

 

Jiří Timulák, tajemník městského úřadu

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou