Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Zastupitelstvo města »

Usnesení

 

1. zasedání zastupitelstva města 25.1.2017

datum zveřejnění: 6.2.2017

 

Soubor usnesení - 1/ZM/2017 - konečná verze

 

Soubor usnesení - 1/ZM/2017
Konáno dne: 25.1.2017
Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

1/001/ZM/17 - Program 1. zasedání  Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2017  / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje program 1. zasedání  Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2017 včetně materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním Zastupitelstva města.
Termín: 25.1.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/p. Červená, p. Horák, p. Holata, p. Sklenář,
p. Vinklárek,p. Kudláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, p. Půta
SCHVÁLENO

1/002/ZM/17 - Návrhová komise / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Jan Krečman, Mgr. Hana Prchlíková a p. Milan Slezák.
Termín: 25.1.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/p. Červená, p. Horák, p. Holata, p. Sklenář,
p. Vinklárek,p. Kudláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, p. Půta
SCHVÁLENO

1/003/ZM/17 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Václav Krejčík a p. Petr Dlouhý.
Termín: 25.1.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/p. Červená, p. Horák, p. Holata, p. Sklenář,
p. Vinklárek,p. Kudláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, p. Půta
SCHVÁLENO

1/004/ZM/17 - Zapisovatelka zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje zapisovatelku zápisu p. Věru Blažkovou.
Termín: 25.1.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/p. Červená, p. Horák, p. Holata, p. Sklenář,
p. Vinklárek,p. Kudláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, p. Půta
SCHVÁLENO

1/005/ZM/17 - Zápis z 11. Zastupitelstva města / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje zápis z 11. Zastupitelstva města konaného dne 14.12.2016.
Termín: 25.1.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/p. Červená, p. Horák, p. Holata, p. Sklenář,
p. Vinklárek,p. Kudláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, p. Půta
SCHVÁLENO

1/006/ZM/17 - Usnesení / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 11.  řádného zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 14.12.2016 včetně přehledu o plnění usnesení z minulých jednání ZM.
Termín: 25.1.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/p. Červená, p. Horák, p. Holata, p. Sklenář,
p. Vinklárek,p. Kudláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, p. Půta
SCHVÁLENO

1/007/ZM/17 - Zpráva starosty a místostarosty o činnosti / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a místostarosty města za období od 14.12.2016 do 25.1.2017.
Termín: 25.1.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/p. Červená, p. Horák, p. Holata, p. Sklenář,
p. Vinklárek,p. Kudláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, p. Půta
SCHVÁLENO

1/008/ZM/17 - Prodej vodohospodářské infrastruktury "Hrádek nad Nisou - lokalita "Starý dvůr" - vodovod a kanalizace I. etapa 24+3 b,j," / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1/ schvaluje Zápis o předání a převzetí stavby LI 020 027 Hrádek n. N. - vodovod a kanlizace pro 24 b.j. Starý Dvůr,
2/ schvaluje uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu podmínek na prodej vodohospodářské infrastruktury s názvem. "Hrádek nad Nisou - lokalita "Starý dvůr" - vodovod a kanalizace I. etapa 24+3 b.j." za celkovou kupní cenu 673.000,- Kč mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 a společností Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469 se sídlem, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Termín: 25.1.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/p. Červená, p. Horák, p. Holata, p. Sklenář,
p. Vinklárek,p. Kudláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, p. Půta
SCHVÁLENO

1/009/ZM/17 - Odkup pozemku p.č. 193 a pozemku 85/2 vše v k.ú. Václavice u HNN / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města  po projednání:
1) schvaluje odkup pozemků p.č. 193, zahrada, o výměře 541 m2 a pozemek 85/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2, jehož součástí je stavba bez čp./če, jiná stavba vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, které jsou ve vlastnictví paní Karin Tůmové, za celkovou kupní cenu 200 000 Kč a náklady spojené s převodem nemovitostí, které činí 3 980 Kč  z účtu FRVÚ.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 25.1.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: 1/ Ing. Mottl Nepřítomen:9/p. Červená, p. Horák, p. Holata,
p. Sklenář, p. Vinklárek,p. Kudláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, p. Půta
SCHVÁLENO

1/010/ZM/17 - Zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 923/9 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města schvaluje vzdání se  předkupního práva na pozemek p.č. 923/9, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 115 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
Termín: 25.1.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: 1/p. Horinka  Nepřítomen:8/p. Červená, p. Horák, p. Holata,
p. Sklenář, p. Vinklárek,p. Kudláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

1/011/ZM/17 - Prodej pozemku p.č. 636/1 v k.ú. Oldřichov na Hranicích / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 636/1, zahrada, o výměře 339 m2 v k.ú. Oldřichov na Hranicích za celkovou cenu 21 100 Kč, paní Ibolya Kokish-Melnyk, bytem Oldřichov na Hranicích 133, 463 34  Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 25.1.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/p. Červená, p. Horák, p. Holata, p. Sklenář,
p. Vinklárek,p. Kudláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

1/012/ZM/17 - Zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 1697/1 a p.č. 1697/2 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města schvaluje vzdání se  předkupního práva na pozemky p.č. 1697/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 76 m2 a p.č. 1697/1, zahrada, o výměře 512 m2, vše  v k.ú. Hrádek nad Nisou.
Termín: 25.1.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/p. Červená, p. Horák, p. Holata, p. Sklenář,
p. Vinklárek,p. Kudláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

1/013/ZM/17 - Prodej pozemku p.č. 1727 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 1727, zahrada, o výměře 765 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu 484 Kč/m2 Kč s DPH, tj. za celkovou cenu 370 260 Kč s DPH, panu Pavlu Procházkovi, bytem Žitavská 673, 463 34  Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 25.1.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/p. Červená, p. Horák, p. Holata, p. Sklenář,
p. Vinklárek,p. Kudláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

1/014/ZM/17 - Rekonstrukce učeben  ZŠ Lidická  - žádost o dotaci / Dotace, příspěvky
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci ZŠ Lidická, Školní 325, Hrádek nad Nisou na projekt "Rekonstrukce učeben pro výuku AJ, NJ a přírodních věd na ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou", v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 47.výzvy, v předpokládané výši celkových nákladů max. 8,3 mil Kč
b) zajištění spolufinancování projektu v předpokládané výši max. 900 000 Kč z rozpočtu města, a to za předpokladu schválení dotace a provedení změny rozpočtu pro rok 2017.
Termín: 25.1.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/p. Červená, p. Horák, p. Holata, p. Sklenář,
p. Vinklárek,p. Kudláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

1/015/ZM/17 - Rekonstrukce učebny ZŠ TGM - žádost o dotaci / Dotace, příspěvky
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci ZŠ TGM, Komenského 478, Hrádek nad Nisou na projekt "Rekonstrukce jazykové učebny ZŠ TGM v Hrádku nad Nisou", v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 47.výzvy, v předpokládané výši celkových nákladů max. 7,7 mil Kč
b) zajištění spolufinancování projektu v předpokládané výši max. 800 000 Kč z rozpočtu města, a to za předpokladu schválení dotace a provedení změny rozpočtu pro rok 2017.
Termín: 25.1.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/p. Červená, p. Horák, p. Holata, p. Sklenář,
p. Vinklárek,p. Kudláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

1/016/ZM/17 - Nástavba odborných učeben - ZŠ Lidická v Hrádku n/N / Dotace, příspěvky
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci pro ZŠ Lidická, Školní 325, Hrádek nad Nisou na projekt "Nástavba odborných učeben  - ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou", v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 47.výzvy, v předpokládané výši celkových nákladů max. 17,7 mil Kč, za předpokladu schválení dotace a provedení změny rozpočtu pro rok 2017.
Termín: 25.1.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/p. Červená, p. Horák, p. Holata, p. Sklenář,
p. Vinklárek,p. Kudláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

1/017/ZM/17 - Vyhlášení Dotačního programu města Hrádek nad Nisou 2017 / Dotace, příspěvky
Zastupitelstvo města po projednání:
a) schvaluje znění Dotačního programu Města Hrádek nad Nisou pro rok 2017 vč. jednotlivých výzev k podání žádosti o poskytnutí dotace,
b) jmenuje hodnotitelskou komisi ve složení: Pavel Farský, Mgr. Ladislava Jurková, Mgr. Jaroslav Poláček, Mgr. Hana Prchlíková, Miroslav Řezníček, Václav Krejčík, ThMgr. Hedvika Zimmermannová, Petr Dlouhý
c) schvaluje vzorový text veřejnoprávních smluv o poskytnutí účelové dotace z Dotačního programu Města Hrádek nad Nisou pro rok 2017 dle přílohy.
Termín: 25.1.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:7/p. Červená, p. Horák, p. Holata, p. Sklenář,
p. Vinklárek,p. Kudláček, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

1/018/ZM/17 - Změna rozpočtu 2016 č. 7 / Změna rozpočtu
Zastupitelstvo města bere na vědomí změnu rozpočtu města 2016 č. 7.
Termín: 25.1.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:7/p. Červená, p. Horák, p. Holata, p. Sklenář,
p. Vinklárek,p. Kudláček, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

1/019/ZM/17 - Vlajka pro Tibet / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje připojení Města Hrádek nad Nisou k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet", která proběhne 10.3.2017.
Termín: 25.1.2017
Zodpovědná osoba: Blažková Věra
Hlasování: Pro: 15/ Proti: 1/p. Krejčík Zdržel se: 2/ Mgr. Poláček, p. Řezníček Nepřítomen: 7/
p. Červená, p. Horák, p. Holata, p. Sklenář, p. Vinklárek,p. Kudláček, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

1/020/ZM/17 - Písemné informace / Ostatní
Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí.
Termín: 25.1.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:7/p. Červená, p. Horák, p. Holata, p. Sklenář,
p. Vinklárek,p. Kudláček, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

1/021/ZM/17 - OZV - stanovení školských obvodů / Obecně závazné vyhlášky
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad Nisou č. 1/2017, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských a základních škol v Hrádku nad Nisou.
Termín: 25.1.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:6/p. Červená, p. Horák, p. Holata, p. Sklenář,
p. Vinklárek,p. Kudláček
SCHVÁLENO

1/022/ZM/17 - Pokyny pro zpracovatele nového územního plánu / Změna územního plánu
Zastupitelstvo Města Hrádek nad Nisou schvaluje předložené pokyny pro zpracovatele nového územního plánu a pověřuje Ing. Milana Radu a paní Marcelu Novákovou (za pořizovatele) a pana starostu a místostarostu (za objednatele) projednáním souladu návrhu se stavem v území a očekávanými záměry po jednotlivých katastrálních územích na podkladu problémového výkresu se zpracovatelem firmou HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 457 97 170.
Termín: 25.1.2017
Zodpovědná osoba: Rada Milan
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/p. Červená, p. Horák, p. Holata, p. Sklenář,
p. Vinklárek
SCHVÁLENO

1/023/ZM/17 - Žádost o příspěvek - Domov sv. Vavřince  / Sociální věci
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí daru ve výši 30.000 Kč Oblastní charitě Liberec, Uhlířská 424/7, Liberec, IČ: 26520699, zastoupené ředitelem Bc. Františkem Sehořem, a to na  na náklady spojené s provozem Domova pokojného stáří - Domova sv. Vavřince v Chrastavě, schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.  
Termín: 25.1.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/p. Červená, p. Horák, p. Holata, p. Sklenář,
p. Vinklárek
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
p. Václav Krejčík, p. Petr Dlouhý

 

Zápis (130 kB)   Zápis
(130 kB)

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou