Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Zastupitelstvo města »

Usnesení

 

2. zasedání zastupitelstva města 15.2.2017

datum zveřejnění: 21.2.2017

 

Soubor usnesení - 2/ZM/2017 - konečná verze

 

Soubor usnesení - 2/ZM/2017
Konáno dne: 15.2.2017
Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

2/024/ZM/17 - Program 2. zasedání  Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2017  / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje program 2. zasedání  Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2017 včetně materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním Zastupitelstva města.
Termín: 15.2.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 13/ Proti: / Zdržel se: 1/p. Horák Nepřítomen:11/ p. Holata, Mgr. Jurková,
p. Kudláček, Ing. Mottl, MUDr. Pavlová, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop,  MUDr. Sekvard, p. Slezák, p. Vinklárek
SCHVÁLENO

2/025/ZM/17 - Návrhová komise / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ing. Radek Petr, p. Martin Půta a p. Miroslav Řezníček.
Termín: 15.2.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:11/ p. Holata, Mgr. Jurková,
p. Kudláček, Ing. Mottl, MUDr. Pavlová, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop,  MUDr. Sekvard, p. Slezák, p. Vinklárek
SCHVÁLENO

2/026/ZM/17 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení:p. Iva Červená a ThMgr. Hedvika Zimmermannová.
Termín: 15.2.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:11/ p. Holata, Mgr. Jurková,
p. Kudláček, Ing. Mottl, MUDr. Pavlová, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop,  MUDr. Sekvard, p. Slezák, p. Vinklárek
SCHVÁLENO

2/027/ZM/17 - Zapisovatelka zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje zapisovatelku zápisu p. Věru Blažkovou.
Termín: 15.2.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:11/ p. Holata, Mgr. Jurková,
p. Kudláček, Ing. Mottl, MUDr. Pavlová, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop,  MUDr. Sekvard, p. Slezák, p. Vinklárek
SCHVÁLENO

2/028/ZM/17 - Zápis z 1. Zastupitelstva města v roce 2017 / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje zápis z 1. Zastupitelstva města konaného dne 25.1.2017.
Termín: 15.2.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:11/ p. Holata, Mgr. Jurková,
p. Kudláček, Ing. Mottl, MUDr. Pavlová, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop,  MUDr. Sekvard, p. Slezák, p. Vinklárek
SCHVÁLENO

2/029/ZM/17 - Usnesení / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 1.2.2017 včetně přehledu o plnění usnesení z minulých jednání ZM.
Termín: 15.2.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:11/ p. Holata, Mgr. Jurková,
p. Kudláček, Ing. Mottl, MUDr. Pavlová, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop,  MUDr. Sekvard, p. Slezák, p. Vinklárek
SCHVÁLENO

2/030/ZM/17 - Zpráva starosty a místostarosty o činnosti / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a místostarosty města za období od 25.1.2017 do 15.2.2017.
Termín: 15.2.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:11/ p. Holata, Mgr. Jurková,
p. Kudláček, Ing. Mottl, MUDr. Pavlová, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop,  MUDr. Sekvard, p. Slezák, p. Vinklárek
SCHVÁLENO

2/031/ZM/17 - Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 3332 v k.ú. Václavice u HnN / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 3332, ostatní plocha, o výměře 137 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za účelem zajištění parkování z důvodu blízkosti autobusové zastávky a zachování veřejného parkování.
Termín: 15.2.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:11/ p. Holata, Mgr. Jurková,
p. Kudláček, Ing. Mottl, MUDr. Pavlová, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop,  MUDr. Sekvard, p. Slezák, p. Vinklárek
SCHVÁLENO

2/032/ZM/17 - Vrácení souboru pozemků p.č. 172 a p.č. 174 vše v k.ú. Václavice u HnN / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje navrácení pozemků p.č. 172, ostatní plocha, o výměře 762 m2 a p.č. 174, vodní plocha, o výměře 551 m2, vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou do vlastnictví ČR se kterými má právo hospodařit Státní pozemkový úřad IČ 1312774 se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 z důvodu nevyužitelnosti pro Město Hrádek nad Nisou s přihlédnutím k poloze a druhu uvedených pozemků.
Termín: 15.2.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:11/ p. Holata, Mgr. Jurková,
p. Kudláček, Ing. Mottl, MUDr. Pavlová, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop,  MUDr. Sekvard, p. Slezák, p. Vinklárek
SCHVÁLENO

2/033/ZM/17 - Smlouva o poskytnutí dotace LK na Silnici III/27110 Oldřichov na Hranicích / Dotace, příspěvky
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji (IČ: 70891508) z rozpočtu Města Hrádek nad Nisou na stavební akci „Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích - nezpůsobilé výdaje“ a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 15.2.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:11/ p. Holata, Mgr. Jurková,
p. Kudláček, Ing. Mottl, MUDr. Pavlová, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop,  MUDr. Sekvard, p. Slezák, p. Vinklárek
SCHVÁLENO

2/034/ZM/17 - Změna rozpočtu 2017 č. 1 / Změna rozpočtu
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města 2017 č. 1 ve výši 44.210.858,76Kč. Rozpočet města po 1. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový objem příjmů částkou 124.736.721,-Kč, celkový objem výdajů částkou 243.105.168,76Kč a salda ve výši 118.368.447,76Kč ve třídě financování.
Termín: 15.2.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:11/ p. Holata, Mgr. Jurková,
p. Kudláček, Ing. Mottl, MUDr. Pavlová, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop,  MUDr. Sekvard, p. Slezák, p. Vinklárek
SCHVÁLENO

2/035/ZM/17 - Žádost o dotaci z rozpočtu města - Římskokatolická farnost Hrádek nad Nisou / Dotace, příspěvky
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Římskokatolické farnosti Hrádek nad Nisou, IČ: 46745581, Liberecká 76, Hrádek nad Nisou ve výši 327.000Kč na rekonstrukci parku kolem kostela sv. Bartoloměje v Hrádku nad Nisou a restaurátorské práce.
Termín: 15.2.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:11/ p. Holata, Mgr. Jurková,
p. Kudláček, Ing. Mottl, MUDr. Pavlová, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop,  MUDr. Sekvard, p. Slezák, p. Vinklárek
SCHVÁLENO

2/036/ZM/17 - 17. změna územního plánu - revokace usnesení č.8/220/ZM/14 / Změna územního plánu
Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou po projednání ruší své usnesení č.8/220/ZM/14 ze dne 24.9.2014 a schvaluje usnesení ve znění:
Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou po projednání bere na vědomí zprávu o projednání návrhu zadání 17. změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou a upravené zadání 17. změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou,
1)schvaluje zadání 17. změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou, zpracované Ing. Milanem Radou, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí
2) a ukládá
Ing. Milanu Radovi, vedoucímu odboru stavebního a životní prostředí, aby zajistil zpracování návrhu 17.změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou.
Termín: 15.2.2017
Zodpovědná osoba: Rada Milan
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:11/ p. Holata, Mgr. Jurková,
p. Kudláček, Ing. Mottl, MUDr. Pavlová, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop,  MUDr. Sekvard, p. Slezák, p. Vinklárek
SCHVÁLENO

2/037/ZM/17 - Písemné informace  / Ostatní
Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí.
Termín: 15.2.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro:14/  Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:11/ p. Holata, Mgr. Jurková,
p. Kudláček, Ing. Mottl, MUDr. Pavlová, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop,  MUDr. Sekvard, p. Slezák, p. Vinklárek
SCHVÁLENO

2/038/ZM/17 - Zápis z jednání finančního výboru / Finanční výbor
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 13.2.2017.
Termín: 15.2.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:11/ p. Holata, Mgr. Jurková,
p. Kudláček, Ing. Mottl, MUDr. Pavlová, Mgr. Poláček, Mgr. Prchlíková, p. Prokop,  MUDr. Sekvard, p. Slezák, p. Vinklárek
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
p. Iva Červená, ThMgr. Hedvika Zimmermannová

 

Zápis (111 kB)   Zápis
(111 kB)

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou