Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Zastupitelstvo města »

Usnesení

 

3. zasedání zastupitelstva města 29.3.2017

datum zveřejnění: 5.4.2017

 

Soubor usnesení - 3/ZM/2017 - konečná verze

 

Soubor usnesení - 3/ZM/2017
Konáno dne: 29.3.2017
Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

3/039/ZM/17 - Program 3. zasedání  Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou  / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje program 3. zasedání  Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2017 včetně materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním Zastupitelstva města.
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 8/ p. Farský, p. Krejčík, Kudláček, p. Půta,
p. Sklenář, MUDr. Sekvard, Ing. Petr, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

3/040/ZM/17 - Návrhová komise / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Ladislava Jurková, p. Tomáš Prokop, p. Petr Vinklárek.
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 8/ p. Farský, p. Krejčík, Kudláček, p. Půta,
p. Sklenář, MUDr. Sekvard, Ing. Petr, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

3/041/ZM/17 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Jaromír Mottl a Mgr. Jaroslav Poláček.
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/ p. Farský, p. Krejčík, Kudláček, p. Půta,
p. Sklenář, MUDr. Sekvard, Ing. Petr, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

3/042/ZM/17 - Zapisovatelka zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje zapisovatelku zápisu p. Věru Blažkovou.
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/ p. Farský, p. Krejčík, Kudláček, p. Půta,
p. Sklenář, MUDr. Sekvard, Ing. Petr, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

3/043/ZM/17 - Zápis z 2. Zastupitelstva města  / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje zápis z 2. Zastupitelstva města konaného dne 15.2.2017.
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/ p. Farský, p. Krejčík, Kudláček, p. Půta,
p. Sklenář, MUDr. Sekvard, Ing. Petr, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

3/044/ZM/17 - Usnesení / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 15.2.2017 včetně přehledu o plnění usnesení z minulých jednání ZM.
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/ p. Farský, p. Krejčík, Kudláček, p. Půta,
p. Sklenář, MUDr. Sekvard, Ing. Petr, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

3/045/ZM/17 - Zpráva starosty a místostarosty o činnosti / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a místostarosty města za období od 15.2.2017 do 29.3.2017.
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:7/ p. Farský, p. Krejčík, Kudláček, p. Půta,
p. Sklenář, MUDr. Sekvard, Ing. Petr
SCHVÁLENO

3/046/ZM/17 - Prezentace - knihovna / Projekty
Zastupitelstvo města bere na vědomí prezentaci  k projektu knihovna Hrádek nad Nisou na Horním náměstí společností Projektový ateliér David, s.r.o., Ruprechtická 199/122, 460 14, Liberec.
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:7/ p. Farský, p. Krejčík, Kudláček, p. Půta,
p. Sklenář, MUDr. Sekvard, Ing. Petr
SCHVÁLENO

3/047/ZM/17 - Nabídka zhodnocování finančních prostředků města Hrádek nad Nisou / Hospodaření města
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje, na základě Smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů, svěření peněžních prostředků bance Česká spořitelna, a.s. (IČ: 45244782) ve výši 15.000.000,-Kč na konzervativní smíšené portfolio s očekávaným středním výnosem (na základě aktuálních tržních podmínek a expertních očekávání činí portfolio +1,6% p.a.) k datu 1.4.2017 a pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: 2/ Mgr. Prchlíková, Ing. Petr Nepřítomen: 6/ p. Farský,
p. Krejčík, Kudláček, p. Půta, p. Sklenář, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

3/048/ZM/17 - Dražba souboru pozemků v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) bere na vědomí dražební vyhlášku o dobrovolné elektronické dražbě pozemků p.č. 1914/2, ostatní plocha, o výměře 427 m2 , p.č. 1926/1, vodní plocha, o výměře 29 116 m2, p.č. 1926/4, vodní plocha, o výměře 2 691 m2 , p.č. 1941/1, trvalý travní porost, o výměře 3 135 m2 , p.č. 2011/2, ostatní plocha, o výměře 251 m2 , p.č. 2974/8, ostatní plocha, komunikace, o výměře 88 m2 , p.č. 2974/9, ostatní plocha, komunikace, o výměře 86 m2 vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
2) schvaluje účast na elektronické dražbě pozemků p.č. 1914/2, ostatní plocha, o výměře 427 m2 , p.č. 1926/1, vodní plocha, o výměře 29 116 m2, p.č. 1926/4, vodní plocha, o výměře 2 691 m2 , p.č. 1941/1, trvalý travní porost, o výměře 3 135 m2 , p.č. 2011/2, ostatní plocha, o výměře 251 m2 , p.č. 2974/8, ostatní plocha, komunikace, o výměře 88 m2 , p.č. 2974/9, ostatní plocha, komunikace, o výměře 86 m2 vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za účelem jejich získání do majetku města. Pozemky budou draženy dne 26.4.2017 a to jako celek, kdy nejnižší podání je stanoveno ve výši 600 000 Kč se stanovením dražební jistoty 60 000 Kč, která je splatná do doby zahájení dražby a dále výši minimálních příhozů stanovených na 10 000 Kč.
3) pověřuje Radu města stanovením maximální možné částky, která bude v elektronické veřejné dražbě Sp.zn. 015/EX 906/16-50 dne 26.4.2017 nabídnuta za nemovitosti uvedené v bodě 1) tohoto usnesení.
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: 2/ MUDr. Sekvard, p. Horák Nepřítomen: 5/ p. Farský, p. Krejčík, Kudláček, p. Půta, p. Sklenář
SCHVÁLENO

3/049/ZM/17 - Odstoupení od Kupní smlouvy  na prodej p.p.č. 67/4 v k.ú. D. Sedlo  / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje odstoupení pana Kysilky od Kupní smlouvy včetně jejích dodatků k pozemku p.č. 67/4, ostatní plocha, o výměře 2 448 m2 v k.ú. Dolní Sedlo.
2) schvaluje vrácení zaplacené jistoty ve výši 59 242 Kč z důvodu zamítavého stanoviska bank při poskytnutí hypotečního úvěru, kdy důvodem je sjednané předkupní právo ve prospěch Města Hrádek nad Nisou.
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:5/ p. Farský, p. Krejčík, Kudláček, p. Půta,
p. Sklenář
SCHVÁLENO

3/050/ZM/17 - Žádost o bezúplatný převod pozemku  v k.ú. Dolní Sedlo  / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku  p.č. 1/6, ost. plocha, komunikace o výměře 125 m2 v k.ú. Dolní Sedlo užívaný jako komunikace, který je ve vlastnictví ČR a se kterými má právo hospodařit Státní pozemkový úřad IČ 1312774 se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.  
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:5/ p. Farský, p. Krejčík, Kudláček, p. Půta,
p. Sklenář
SCHVÁLENO

3/051/ZM/17 - Žádost o bezúplatný převod souboru pozemků  v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod souboru pozemků p.č. 28/38, ost. plocha, komunikace o výměře 517 m2, p.č. 28/51, ost. plocha, komunikace, o výměře 34 m2 , p.č. 59/3, ost. plocha, komunikace o výměře 312 m2 , p.č. 502/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 181 m2, p.č. 594/4, ost. plocha, komunikace, o výměře 296 m2, p.č. 599/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 95 m2, p.č. 662, ost. plocha, komunikace, o výměře 360 m2 , vše v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně užívaných jako komunikace, které jsou ve vlastnictví ČR a se kterými má právo hospodařit Státní pozemkový úřad IČ 1312774 se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.  
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:5/ p. Farský, p. Krejčík, Kudláček, p. Půta,
p. Sklenář
SCHVÁLENO

3/052/ZM/17 - Žádost o bezúplatný převod souboru pozemků  v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod souboru pozemků p.č. 455/2, ost. plocha, komunikace o výměře 1 346 m2, p.č. 455/3, ost. plocha, komunikace, o výměře 1 209 m2 , p.č. 461, ost. plocha, komunikace o výměře 577 m2, p.č. 472, ost. plocha, komunikace, o výměře 257 m2, p.č. 735/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 318 m2, p.č. 737/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 2 678 m2, p.č. 739/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 435 m2, p.č. 743/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 87 m2 , p.č. 821/1, ost. plocha, komunikace o výměře 1 382 m2, p.č. 821/5, ost. plocha, komunikace, o výměře 86 m2 , p.č. 885/1, ost. plocha, komunikace o výměře 969 m2 , p.č. 917, ost. plocha, komunikace, o výměře 987 m2, p.č. 929, ost. plocha, komunikace, o výměře 1 189 m2, p.č. 1029/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 324 m2, p.č. 1030, ost. plocha, komunikace, o výměře 2 498 m2 vše v k.ú. Loučná užívaných jako komunikace, které jsou ve vlastnictví ČR a se kterými má právo hospodařit Státní pozemkový úřad IČ 1312774 se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.  
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ p. Farský, p. Krejčík, Kudláček, p. Půta,
p. Sklenář
SCHVÁLENO

3/053/ZM/17 - Žádost o bezúplatný převod souboru pozemků  v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod souboru pozemků p.č. 1098/2, ost. plocha, komunikace o výměře 671 m2, p.č. 1505, ost. plocha, komunikace, o výměře 708 m2 , p.č. 1578, ost. plocha, komunikace o výměře 1 031 m2, p.č. 1605, ost. plocha, komunikace, o výměře 955 m2, p.č. 1693/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 2 931 m2, p.č. 1693/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 30 m2, vše v k.ú. Hrádek nad Nisou užívaných jako komunikace, které jsou ve vlastnictví ČR a se kterými má právo hospodařit Státní pozemkový úřad IČ 1312774 se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.  
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:5/ p. Farský, p. Krejčík, Kudláček, p. Půta,
p. Sklenář
SCHVÁLENO

3/054/ZM/17 - Žádost o bezúplatný převod souboru pozemků  v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod souboru pozemků p.č. 104/2, ost. plocha, komunikace o výměře 130 m2, p.č. 278/2, trvalý travní porost, o výměře 26 m2 , p.č. 989/6, ost. plocha, komunikace o výměře 937 m2, p.č. 1561/3, ost. plocha, komunikace, o výměře 356 m2, p.č. 2799, ost. plocha, komunikace, o výměře 350 m2, p.č. 2806/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 1 208 m2, p.č. 2850/3, ost. plocha, komunikace, o výměře 6 671 m2, p.č. 2859/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 6 899 m2 , p.č. 2929/2, ost. plocha, komunikace o výměře 1 118 m2, p.č. 2986, ost. plocha, komunikace, o výměře 239 m2 , p.č. 2989, ost. plocha, komunikace o výměře 485 m2 , p.č. 2990/1, ost. plocha, komunikace, o výměře 9 m2, p.č. 2990/2, ost. plocha, komunikace, o výměře 16 m2, p.č. 2990/3, ost. plocha, komunikace, o výměře 18 m2, p.č. 3302, ost. plocha, komunikace, o výměře 1 283 m2 vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou užívaných jako komunikace, které jsou ve vlastnictví ČR a se kterými má právo hospodařit Státní pozemkový úřad IČ 1312774 se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.  
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:5/ p. Farský, p. Krejčík, Kudláček, p. Půta,
p. Sklenář
SCHVÁLENO

3/055/ZM/17 - Podání žádost o majetkové narovnání – pozemky ŘSD pod cyklostezkou  / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání
1) Revokuje usnesení č. 6/134/ZM/14 ze dne
2) schvaluje podání žádosti o majetkové vypořádání pozemků pod cyklostezkou, p.č. 164/13, ost. plocha, komunikace o výměře 11 m2 , p.č. 164/14, ost. plocha, komunikace o výměře 84 m2 a p.č. 164/15, ost. plocha, komunikace o výměře 513 m2 vše v k.ú. Hrádek nad Nisou které jsou ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390 se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha - Nusle.
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:5/ p. Farský, p. Krejčík, Kudláček, p. Půta,
p. Sklenář
SCHVÁLENO

3/056/ZM/17 - Smlouva o převodu pozemků ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Hrádek n. N. / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvu města po projednání schvaluje návrh Darovací smlouvy na převod pozemků p.č. 1543/1, ostatní plocha, o výměře 4 158 m2 a p.č. 1543/2, ostatní plocha, o výměře 10 m2  (pozemek rozdělen dle GP č. 1451-199/2016 ze dne 15.8.2016 ), p.č. 1547 ostatní plocha, o výměře 94 m2 , p.č. 1608/3 ostatní plocha - komunikace, o výměře 242 m2 , p.č. 1610 ostatní plocha - komunikace, o výměře 976 m2, p.č. 1542/2, orná půda, o výměře cca 452 m2 (pozemek oddělen dle GP č. 1451-199/2016 ze dne 15.8.2016 z pozemku p.č. 1542), p.č. 1609/6, orná půda, o výměře 7 m2(pozemek oddělen dle GP č. 1451-199/2016 ze dne 15.8.2016 z pozemku p.č. 1609/3) vše v k.ú. Hrádek nad Nisou, které jsou ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Hrádek nad Nisou, se sídlem Liberecká 76, 46334 Hrádek nad Nisou a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:5/ p. Farský, p. Krejčík, Kudláček, p. Půta,
p. Sklenář
SCHVÁLENO

3/057/ZM/17 - Prodej pozemku p.č. 654/7 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání
1) schvaluje prodej pozemku 654/7, trvalý travní porost, o výměře 147 m2 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně za celkovou cenu 7 350 Kč, manželům Leovi a Věře Tóthovým, bytem U Bažin 305, 463 34  Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:5/ p. Farský, p. Krejčík, Kudláček, p. Půta,
p. Sklenář
SCHVÁLENO

3/058/ZM/17 - Smlouva k odkupu pozemků v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
 Zastupitelstvu města po projednání:
1) schvaluje návrh Kupní smlouvy na odkup pozemků p.č. 1068/2, trvalý travní porost, o výměře 76 m2 , p.č. 1071, trvalý travní porost, o výměře 109 m2, p.č. 1795/2, orná půda, o výměře 13 998 m2, p.č. 1795/3, orná půda, o výměře 13 210 m2,  vše v k.ú. Hrádek nad Nisou za cenu 190 Kč/m2 t. j. za celkovou kupní cenu 5 204 670 Kč, které jsou ve vlastnictví paní Zlesákové Jitky, bytem Perlová 236/13, 460 01 Liberec 2 a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
2) schvaluje financování odkupu pozemků z FRM v souladu s bodem  1) tohoto usnesení.
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:5/ p. Farský, p. Krejčík, Kudláček, p. Půta,
p. Sklenář
SCHVÁLENO

3/059/ZM/17 - Žádost o příspěvek - Hospic sv. Zdislavy Liberec / Sociální věci
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 37.925,- Kč Hospicu sv. Zdislavy, o.p.s., IČO 287 00 210, se sídlem Pod Perštýnem 321/0, Liberec IV - Perštýn 14, zastoupeného Ing. Taťánou Janouškovou, ředitelkou, na podporu provozu hospicové péče, schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:5/ p. Farský, p. Krejčík, Kudláček, p. Půta,
p. Sklenář
SCHVÁLENO

3/060/ZM/17 - Plán odpadového hospodářství města Hrádek n.N. / Hospodaření města
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Plán odpadového hospodářství města Hrádek nad Nisou, který zpracovala společnost ISES, s.r.o., IČ 64583988, IČ: 64583988, sídlo: M.J. Lermontova 25, 160 00, Praha 6 .
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:5/ p. Farský, p. Krejčík, Kudláček, p. Půta,
p. Sklenář
SCHVÁLENO

3/061/ZM/17 - Podání žádosti: Interreg V-A ČR-P: Kolem kolem Jizerek / Projekty
Zastupitelstvo města po projednání:
a) schvaluje podání projektové žádosti Kolem kolem Jizerek v programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko v celkové výši nákladů na akci 129,820,32Eur;
b) schvaluje zajištění spolufinancování projektu ve výši 10% z uznatelných nákladů;
c) schvaluje Dohoda o spolupráci partnerů (CZ a PL).
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:5/ p. Farský, p. Krejčík, Kudláček, p. Půta,
p. Sklenář
SCHVÁLENO

3/062/ZM/17 - Nová vizuální podoba loga města / Ostatní
Zastupitelstvo města po projednání:
a) bere na vědomí záměr města vytvořit novou vizuální identitu Města Hrádku nad Nisou;
b)  bere na vědomí hlasování veřejnosti k nové podobě zjednodušeného znaku;
c) schvaluje návrh velkého zjednodušeného znaku Města Hrádku nad Nisou blíže specifikovaného v příloze důvodové zprávy;
d) schvaluje návrh malého loga Města Hrádku nad Nisou uvedeného pod hlasovacím číslem 1  a blíže specifikovaného v příloze důvodové zprávy;
e) schvaluje návrh ikonografie specifikované v příloze důvodové zprávy;
f) pověřuje odbor ODK zajištěním dopracování grafického manuálu v souladu s tímto usnesením, který bude následně schvalován v Zastupitelstvu města Hrádku nad Nisou.
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:5/ p. Farský, p. Krejčík, Kudláček, p. Půta,
p. Sklenář
SCHVÁLENO

3/063/ZM/17 - ZŠ Lidická, Hrádek n/N - projekt Řemesla v Trojzemí - podání žádosti o dotaci   / Projekty
Zastupitelstvo města po projednání:
a) bere na vědomí předložený projektový záměr, rozpočet, návrh předfinancování a financování projektu a podání žádosti o dotaci projektu Základní školy Lidická, Školní ul. 325, Hrádek n/N, pod názvem Řemesla v Trojzemí, do operačního programu Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 - 2020,
b) schvaluje projektový záměr a podání žádosti o dotaci projektu Základní školy Lidická, Školní ul. 325, Hrádek n/N pod, názvem Řemesla v Trojzemí, do operačního programu Přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 - 2020, v souladu s přílohou důvodové zprávy,
c) schvaluje zajištění předfinancování a spolufinacování projektu Řemesla v Trojzemí ze strany Města Hrádek n/N, v souladu s přílohou důvodové zprávy a ukládá odboru ODK v součinosti s odborem FO zajistit předložení změny rozpočtu pro rok 2017.
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:6/ p. Farský, p. Krejčík, Kudláček, p. Půta,
p. Sklenář, p. Červená
SCHVÁLENO

3/064/ZM/17 - OZV - obecně závazná vyhláška č. 2/2017 - o nočním klidu / Obecně závazné vyhlášky
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje a vydává Obecně závaznou vyhlášku Města Hrádek nad Nisou č. 2/2017 o nočním klidu.
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:6/ p. Farský, p. Krejčík, Kudláček, p. Půta,
p. Sklenář, p. Červená
SCHVÁLENO

3/065/ZM/17 - Písemné informace / Ostatní
Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí.
Termín: 29.3.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:6/ p. Farský, p. Krejčík, Kudláček, p. Půta,
p. Sklenář, p. Červená
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Ing. Jaromír Mottl, Mgr. Jaroslav Poláček

 

Zápis (172 kB)   Zápis
(172 kB)

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou