Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Zastupitelstvo města »

Usnesení

 

4. zasedání zastupitelstva města 19.4.2017

datum zveřejnění: 24.4.2017

 

Soubor usnesení - 4/ZM/2017 - pracovní verze

 

Soubor usnesení - 4/ZM/2017
Konáno dne: 19.4.2017
Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

4/066/ZM/17 - Program 4. zasedání  Zastupitelstva města  / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje program 4. zasedání  Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2017 včetně materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním Zastupitelstva města.
Termín: 19.4.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová,  p. Kudláček, p. Krejčík
SCHVÁLENO

4/067/ZM/17 - Návrhová komise / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Petr Dlouhý, p. Jaroslav Holata a p. Karel Pokorný.
Termín: 19.4.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová,  p. Kudláček, p. Krejčík
SCHVÁLENO

4/068/ZM/17 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Věra Baumgartnerová a p. Milan Slezák.
Termín: 20.4.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová,  p. Kudláček, p. Krejčík
SCHVÁLENO

4/069/ZM/17 - Zapisovatelka zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje zapisovatelku zápisu p. Věru Blažkovou.
Termín: 19.4.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová,  p. Kudláček, p. Krejčík
SCHVÁLENO

4/070/ZM/17 - Zápis ze 3. Zastupitelstva města  / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje zápis ze 3. Zastupitelstva města konaného dne 29.3.2017.
Termín: 19.4.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová,  p. Kudláček, p. Krejčík
SCHVÁLENO

4/071/ZM/17 - Usnesení / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 29.232017 včetně přehledu o plnění usnesení z minulých jednání ZM.
Termín: 19.4.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová,  p. Kudláček, p. Krejčík
SCHVÁLENO

4/072/ZM/17 - Zpráva starosty a místostarosty o činnosti / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a místostarosty města za období od 29.3.2017 do 19.4.2017.
Termín: 19.4.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová,  p. Kudláček, p. Krejčík
SCHVÁLENO

4/073/ZM/17 - Prodej pozemku p.č. 67/4 v k.ú. Dolní Sedlo / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 67/4, ostatní plocha, o výměře 2 448 m2 v k.ú. Dolní Sedlo, za cenu 242 Kč/m2 s DPH, tj. za celkovou cenu 592 416 Kč s DPH, panu Jakubu Jurkovi, bytem Žitavská 204, 463 34  Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 19.4.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 21/ Proti:/  Zdržel se: 1/ p. Kudláček Nepřítomen: 3/ Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

4/074/ZM/17 - Prodej pozemku p.č. 1725 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje prodej pozemku 1725, zahrada, o výměře 753 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu 484 Kč/m2 s DPH, tj. za celkovou cenu 364 452 Kč s DPH, panu Pavlu Procházkovi, bytem Starý Dvůr 770, 463 34  Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 19.4.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/ Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, MUDr. Sekvard, p. Půta
SCHVÁLENO

4/075/ZM/17 - Zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 374/2 a st. 230 v k.ú. Oldřichov na Hranicích / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 374/2, zahrada, o výměře 839 m2  a pozemku st. 230, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 197 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 374/2 geometrickým plánem č. 213-599/2016 ze dne 5.5.2016), jehož součástí je stavba  čp.165 vše v k.ú. Oldřichov na Hranicích.
3) schvaluje návrh Dohody o zániku předkupního práva v souladu s bodem 2) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto Dohodu v souladu s bodem1) tohoto usnesení uzavřít.
Termín: 19.4.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/ Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, MUDr. Sekvard, p. Půta
SCHVÁLENO

4/076/ZM/17 - Most k naději - žádost o příspěvek / Sociální věci
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 22.755,- Kč Mostu k naději, z. s., P. Jilemnického 1929/9, Most, IČ: 63125137, zastoupeného ředitelem Lubomírem Šlapkou na poskytování terénních programů pro lidi ohrožené drogou, schvaluje znění darovací smlouvy a pověřuje starostu města jejím podpisem.
Termín: 19.4.2017
Zodpovědná osoba: Šalátová Jaroslava
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: 3/ p. Vinklárek, p. Kudláček, p. Krejčík Nepřítomen:  4/ Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, MUDr. Sekvard, p. Půta
SCHVÁLENO

4/077/ZM/17 - Náboženská obec Církve čsl. husitské v Hrádku n.Nisou–žádost o dotaci z rozpočtu / Dotace, příspěvky
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Náboženské obci Církve československé husitské v Hrádku nad Nisou, Lutherova 496, Hrádek nad Nisou, IČ: 66112184 ve výši 50.000Kč na opravy historické památky - Chrámu pokoje v Hrádku nad Nisou a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 19.4.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: 1/ ThMgr. Zimmermannová Nepřítomen: 4/ Mgr. Prchlíková,
p. Sklenář, MUDr. Sekvard, p. Půta
SCHVÁLENO

4/078/ZM/17 - Orel jednota Hrádek nad Nisou – poskytnutí dotace z rozpočtu města / Dotace, příspěvky
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Orlu jednotě Hrádek nad Nisou, IČ:71166921, U koupaliště 743, Hrádek nad Nisou ve výši 160.000Kč na úhradu nákladů na energie ve sportovním areálu jednoty Orel a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 19.4.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/ Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, MUDr. Sekvard, p. Půta
SCHVÁLENO

4/079/ZM/17 - Delegace na Valnou hromadu SVS a.s. / Ostatní
Zastupitelstvo města deleguje p. Josefa Horinku k účasti a k jednání na Valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČO 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550, konané dne 15.6.2017 od 10 hod v Krušnohorském divadle v Teplicích a opravňuje p. Josefa Horinku k jednání a hlasování na předmětné Valné hromadě.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/ Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, MUDr. Sekvard, p. Půta
SCHVÁLENO

4/080/ZM/17 - Změna rozpočtu 2017 č. 2 / Změna rozpočtu
Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města 2017 č. 2 ve výši 4.135.606,32Kč. Rozpočet města po 2. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový objem příjmů částkou 128.872.327,32Kč, celkový objem výdajů částkou 247.240.775,08Kč a salda ve výši 118.368.447,76Kč ve třídě financování.
Termín: 19.4.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 22/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3/ Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, p. Půta
SCHVÁLENO

4/081/ZM/17 - Písemné informace / Ostatní
Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí.
Termín: 12.4.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 22/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:3/ Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, p. Půta
SCHVÁLENO

4/082/ZM/17 - Český svaz chovatelů, z.s. – poskytnutí dotace z rozpočtu města / Dotace, příspěvky
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Českému svazu chovatelů, z.s., ZO Hrádek nad Nisou, 1. máje 232, Hrádek nad Nisou, IČ: 46747150 ve výši 80.000Kč na realizaci výměny elektrických rozvodů v domě chovatelů a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 19.4.2017
Zodpovědná osoba: Petrásková Kristýna
Hlasování: Pro: 22/ Proti: / držel se: / Nepřítomen:3/ Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, p. Půta
SCHVÁLENO

4/083/ZM/17 - Zápis z jednání finančního výboru / Finanční výbor
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 19.4.2017.
Termín: 19.4.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 22/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:3/ Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, p. Půta
SCHVÁLENO

4/084/ZM/17 - Podání žádosti - Mobilita - Kulturní dům, odstranění bariér / Dotace, příspěvky
Zastupitelstvu města po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury pod názvem „Hrádek nad Nisou, mobilita - Kulturní dům, odstranění bariér“ v rámci programu 13413 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, programu 134V131 „Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení“ o celkových předpokládaných nákladech na realizaci: 7 349 000,-Kč, předpokládaných uznatelných nákladech: 6 629 100,- Kč, požadované výše dotace: 4.640.370,- Kč,  výší spolufinancování ze strany žadatele 2.708.630,- Kč.
Termín: 19.4.2017
Zodpovědná osoba: Vinklárková Nikola
Hlasování: Pro: 22/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:3/ Mgr. Prchlíková, p. Sklenář, p. Půta
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
p. Věra Baumgartnerová, p. Milan Slezák

 

Zápis (98 kB)   Zápis
(98 kB)

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou