Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Hrádek nad Nisou »

Zastupitelstvo města »

Usnesení

 

5. zasedání zastupitelstva města 31.5.2017

datum zveřejnění: 14.6.2017

 

Soubor usnesení - 5/ZM/2017 - konečná verze

 

Soubor usnesení - 5/ZM/2017
Konáno dne: 31.5.2017
Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

5/085/ZM/17 - Program 5. zasedání Zastupitelstva města  / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje program 5. zasedání  Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2017 včetně materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním Zastupitelstva města.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:10/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Krejčík, p. Kudláček, MUDr. Pavlová, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Sekvard, Mgr. Poláček, p. Horák
SCHVÁLENO

5/086/ZM/17 - Návrhová komise / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Jan Krečman, p. Miroslav Řezníček a p. Jaroslav Sklenář.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:10/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Krejčík, p. Kudláček, MUDr. Pavlová, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Sekvard, Mgr. Poláček, p. Horák
SCHVÁLENO

5/087/ZM/17 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Iva Červená a Mgr. Hana Prchlíková.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:10/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Krejčík, p. Kudláček, MUDr. Pavlová, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Sekvard, Mgr. Poláček, p. Horák
SCHVÁLENO

5/088/ZM/17 - Zapisovatelka zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje zapisovatelku zápisu p. Věru Blažkovou.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:10/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Krejčík, p. Kudláček, MUDr. Pavlová, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Sekvard, Mgr. Poláček, p. Horák
SCHVÁLENO

5/089/ZM/17 - Zápis ze 4. Zastupitelstva města  / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje zápis ze 4. Zastupitelstva města konaného dne 19.4..2017.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 10/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Krejčík, p. Kudláček, MUDr. Pavlová, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Sekvard, Mgr. Poláček, p. Horák
SCHVÁLENO

5/090/ZM/17 - Usnesení / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 19.4.2017 včetně přehledu o plnění usnesení z minulých jednání ZM.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 10/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Krejčík, p. Kudláček, MUDr. Pavlová, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Sekvard, Mgr. Poláček, p. Horák
SCHVÁLENO

5/091/ZM/17 - Zpráva starosty a místostarosty o činnosti / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a místostarosty města za období od 19.4.2017 do 31.5.2017.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Krejčík, p. Kudláček, MUDr. Pavlová, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Sekvard, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

5/092/ZM/17 - Prodej p.p.č.1594/62 k.ú.Hrádek n.N., VGP CZ VI.,a.s. / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města pro projednání:
1) schvaluje prodej pozemku p. č. 1594/62, orná půda, o výměře 8 556 m2 v k. ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou, dle GP č. 1468-275/2016 ze dne 9. 1. 2017 za celkovou kupní cenu 4.141.104,-Kč vč. DPH společnosti VGP CZ VI., a.s., IČO 28742621, Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice u Jablonce n. Nisou s úhradou kupní ceny takto:
a) s vyrovnáním pohledávek a závazků obou stran do výše 400.000,-Kč na základě Dohody o zápočtu vzájemných pohledávek ze dne 19. 12. 2011 společnosti VGP CZ VI., a.s., IČO 28742621, Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice u Jablonce n. Nisou;
b) úhradou části kupní ceny 3.741.104,- Kč na Úschovný Účet, nejpozději do deseti (10) dnů ode dne uzavření kupní smlouvy u SPOLAK advokátní kancelář s.r.o., založená podle zákona o advokacii, IČO 287 03 448, se sídlem Liberec, Liberec V - Kristiánov, 8. března 21/13, PSČ 460 05;
2) schvaluje podmínku kupní smlouvy zřízení povinnosti pro VGP CZ VI., a.s., IČO 28742621, Jenišovice 59, 468 33 Jenišovice u Jablonce n. Nisou k uzavření smluv o zřízení věcných břemen - služebností s Městem Hrádek nad Nisou - prodloužení vodovodního řadu PEHD 100 v celkové délce 586,5m a splaškové kanalizace  na p.p.č.1594/1 a p.p.č. 1594/5 a s Českými drahami a.s. na zkapacitnění vodovodního řadu PEHD 160 na p.p.č.1598/1 a dále k předání příslušných geometrických plánů do 30.9.2017 pod smluvní pokutou 1000,-Kč za každý den prodlení s nesplněním byť jediné své této povinnosti.
3) ukládá Odboru OIaSM vypracovat konečné znění kupní smlouvy v souladu s jejím předloženým návrhem a bodem č.1)a 2) tohoto usnesení a pověřuje starostu města jejím  podpisem.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Krejčík, p. Kudláček, MUDr. Pavlová, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Sekvard, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

5/093/ZM/17 - Změna v Kupní smlouvě č. 02/057/13 / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání
1) schvaluje Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě č. 02/057/13, kterým dojde ke změně čl. VI. Změnou tohoto článku dochází k úpravě úhrady daně z nabytí nemovitosti ze strany prodávající na stranu kupující v souladu se zákonem č. 254/2016 Sb.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č.1 v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Krejčík, p. Kudláček, MUDr. Pavlová, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Sekvard, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

5/094/ZM/17 - Změna v Kupní smlouvě č. 02/051/13 / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání
1) schvaluje Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě č. 02/051/13, kterým dojde ke změně čl. V. Změnou tohoto článku dochází k úpravě úhrady daně z nabytí nemovitosti ze strany prodávající na stranu kupující v souladu se zákonem č. 254/2016 Sb.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č.1 v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Krejčík, p. Kudláček, MUDr. Pavlová, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Sekvard, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

5/095/ZM/17 - Změna v Kupní smlouvě č. 02/107/13 / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání
1) schvaluje Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě č. 02/107/13, kterým dojde ke změně čl. V. Změnou tohoto článku dochází k úpravě úhrady daně z nabytí nemovitosti ze strany prodávající na stranu kupující v souladu se zákonem č. 254/2016 Sb.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č.1 v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Krejčík, p. Kudláček, MUDr. Pavlová, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Sekvard, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

5/096/ZM/17 - Zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 85 a st. 470 v k.ú. Václavice u Hrádku nN / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemkům
p.č. 85, zahrada, o výměře 659 m2 a pozemku st. 470, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 21 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 85 geometrickým plánem č. 620-39/2017 ze dne 4.4.2017) vše v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Krejčík, p. Kudláček, MUDr. Pavlová, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Sekvard, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

5/097/ZM/17 - Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 354/1 v k.ú. Oldřichov na Hranicích / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č 354/1, orná půda, o výměře cca 5000 m2 z celkových 9774 m2 v k.ú. Oldřichov na Hranicích z důvodu uzavřené Dohody o společném postupu s vlastníkem sousedních pozemků.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Krejčík, p. Kudláček, MUDr. Pavlová, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Sekvard, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

5/098/ZM/17 - Vrácení souboru pozemků p.č. 172 a p.č. 174 vše v k.ú. Václavice u HnN / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků č. 3001991741 ze strany SPÚ, kdy na základě této smlouvy se nabyvatelem pozemků p.č. 172, ostatní plocha, o výměře 762 m2 a p.č. 174, vodní plocha, o výměře 551 m2 oba v k.ú. Václavice u Hrádku n/N stane ČR - Státní pozemkový úřad IČ 1312774 se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Krejčík, p. Kudláček, MUDr. Pavlová, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Sekvard, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

5/099/ZM/17 - Bezúplatný převod podílu k pozemku p.č. 422/3 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje podanou žádost o bezúplatný převod podílu o velikosti 3 k pozemku p.č. 422/3, ostatní plocha, ostatní komunikace,  o výměře 63 m2 v k.ú. Loučná ze dne 27.3.2015.
2) schvaluje návrh Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva podílu o velikosti 3/4 pozemku p.č. 422/3, ostatní plocha, z celkové výměry 63 m2 v k.ú. Loučná, který je ve vlastnictví České republiky a se kterým má právo hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00  Praha 2 včetně Doložky.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Krejčík, p. Kudláček, MUDr. Pavlová, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Sekvard, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

5/100/ZM/17 - Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1192 v k.ú. Oldřichov na Hranicích / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1192, ostatní plocha, komunikace, o výměře 205 m2 z celkových 1809 m2 v k.ú. Oldřichov na Hranicích, z důvodu zajištění veřejného přístupu k potoku a s ohledem na skutečnost, že druhem pozemku vedeným v katastru nemovitostí je ostatní plocha, komunikace.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Krejčík, p. Kudláček, MUDr. Pavlová, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Sekvard, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

5/101/ZM/17 - Termíny RM a ZM na druhé pololetí r. 2017 / Ostatní
Zastupitelstvo města po projednání:
1. bere na vědomí termíny Rady města na druhé pololetí r. 2017: 12.7., 2.8., 23.8., 13.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 6.12
2. schvaluje termíny Zastupitelstva města na druhé pololetí r. 2017: 30.8., 20.9., 25.10., 22.11., 13.12
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Blažková Věra
Hlasování: Pro:16/  Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Krejčík, p. Kudláček, MUDr. Pavlová, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Sekvard, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

5/102/ZM/17 - Změna rozpočtu 2017 č. 4 / Změna rozpočtu
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu rozpočtu města 2017 č. 4 ve výši 6.011.779,63Kč. Rozpočet města po 4. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový objem příjmů částkou 134.884.106,95Kč, celkový objem výdajů částkou 253.252.554,71Kč a salda ve výši 118.368.447,76Kč ve třídě financování.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: 1/ Mgr. Prchlíková Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Krejčík, p. Kudláček, MUDr. Pavlová, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Sekvard, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

5/103/ZM/17 - Zápis jednání Fondu rozvoje města  / Ostatní
Zastupitelstvo města po projednání:
1) bere na vědomí Zápis z jednání FRM ze dne 11.5.2017
2) bere na vědomí stav finančních prostředků na účtu FRM ke dni 30.4.2017
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Krejčík, p. Kudláček, MUDr. Pavlová, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Sekvard, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

5/104/ZM/17 - Zápis jednání Fondu rozvoje Václavic a Uhelné / Ostatní
Zastupitelstvo města po projednání:
1) bere na vědomí Zápis z jednání FRVU ze dne 11.5.2017
2) bere na vědomí stav finančních prostředků na účtu FRVU ke dni 30.4.2017
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Krejčík, p. Kudláček, MUDr. Pavlová, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Sekvard, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

5/105/ZM/17 - Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko - Informace o činnosti  / Ostatní
Zastupitelstvo  města po projednání bere na vědomí:
a/ Zápis z II. jednání Členské schůze Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko za rok 2016 konaného dne 18.4.2017,
b/ Závěrečný  účet Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko za rok 2016, schválený na jednání členské schůze Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko dne 18.4.2016.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Krejčík, p. Kudláček, MUDr. Pavlová, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Sekvard, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

5/106/ZM/17 - Žádost o dotaci z rozpočtu města – Klub horolezců Hrádek z.s. / Dotace, příspěvky
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Klub horolezců Hrádek z. s. , se sídlem Horolezecká 27, 463 34  Hrádek nad Nisou, IČ: 41326792 ve výši 77 836,00,-Kč na provedení zateplení fasády budovy, instalaci okapů a obrubníků kolem budovy, zakoupení kombinovaného bojleru na ohřev vody a pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: 1/ p. Vinklárek Nepřítomen: 9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Krejčík, p. Kudláček, MUDr. Pavlová, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Sekvard, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

5/107/ZM/17 - Schválení přijetí dotace z OPŽP – Regenerace parku u ZŠ T.G.M. / Dotace, příspěvky
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020 na projekt „Regenerace parku u ZŠ T. G. M.“ ve výši 724 459,20,-Kč a zajištěném spolufinancování ve výši 482 972,80,-Kč v souladu s Registrací akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Krejčík, p. Kudláček, MUDr. Pavlová, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Sekvard, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

5/108/ZM/17 - Schválení přijetí dotace z MV-Rekonstrukce střešního pláště hasičské zbrojnice / Dotace, příspěvky
Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z Ministerstva vnitra, Program 01424 Dotace pro jednotky SDH obcí na projekt „014D242007039 Hrádek nad Nisou - Rekonstrukce střešního pláště hasičské zbrojnice“ ve výši 938 718,00,-Kč a zajištěném spolufinancování ve výši 938 718,00,-Kč v souladu s vydaným  Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Matušková Jana
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Krejčík, p. Kudláček, MUDr. Pavlová, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Sekvard, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

5/109/ZM/17 - Paměť v krajině Trojzemí - Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze stát.rozpočtu / Dotace, příspěvky
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu  Paměť v krajině Trojzemí, realizovaného  v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020, ve výši 253 176,30 Kč, tj. max. 9 376,90 EUR, při kurzu 27 Kč/EUR.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Krejčík, p. Kudláček, MUDr. Pavlová, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Sekvard, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

5/110/ZM/17 - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace - Vybudování dětské skupiny  / Dotace, příspěvky
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje, v souladu s důvodovou zprávou, právní akt - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnut dotace, vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj dne 23.3.2017, v rámci projektu Vybudování dětské skupiny v Hrádku nad Nisou, o celkových způsobilých výdajích 8 815 537 Kč a výši dotace 7 933 983,30 Kč.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Krejčík, p. Kudláček, MUDr. Pavlová, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Sekvard, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

5/111/ZM/17 - Písemné informace / Ostatní
Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí.
Termín: 31.5.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Krejčík, p. Kudláček, MUDr. Pavlová, p. Prokop, p. Půta, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
p. Iva Červená, Mgr. Hana Prchlíková

 

Zápis (149 kB)   Zápis
(149 kB)

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou