Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Zastupitelstvo města »

Usnesení

 

6. zasedání zastupitelstva města 28.6.2017

datum zveřejnění: 11.7.2017

 

Soubor usnesení - 6/ZM/2017 - konečná verze

 

Soubor usnesení - 6/ZM/2017
Konáno dne: 28.6.2017
Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

6/112/ZM/17 - Program 6. zasedání  Zastupitelstva města  / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje program 6. zasedání  Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2017 včetně materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním Zastupitelstva města.
Termín: 28.6.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:11/ p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Půta, MUDr. Sekvard, p. Vinklárek, Mgr. Poláček, p. Pokorný, MUDr. Pavlová, p. Slezák, p. Horák
SCHVÁLENO

6/113/ZM/17 - Návrhová komise / Návrhová komise
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Věra Baumgartnerová, p. Jaroslav Holata a Ing. Jaromír Mottl.
Termín: 28.6.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:11/ p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Půta, MUDr. Sekvard, p. Vinklárek, Mgr. Poláček, p. Pokorný, MUDr. Pavlová, p. Slezák, p. Horák
SCHVÁLENO

6/114/ZM/17 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Ladislava Jurková a ThMgr. Hedvika Zimmermannová.
Termín: 28.6.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:11/ p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Půta, MUDr. Sekvard, p. Vinklárek, Mgr. Poláček, p. Pokorný, MUDr. Pavlová, p. Slezák, p. Horák
SCHVÁLENO

6/115/ZM/17 - Zapisovatelka zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje zapisovatelku zápisu p. Věru Blažkovou.
Termín: 28.6.2017
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:11/ p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Půta, MUDr. Sekvard, p. Vinklárek, Mgr. Poláček, p. Pokorný, MUDr. Pavlová, p. Slezák, p. Horák
SCHVÁLENO

6/116/ZM/17 - Zápis z 5. Zastupitelstva města / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje zápis ze 4. Zastupitelstva města konaného dne 31.5.2017 ověřený ověřovateli p. Ivou Červenou a Mgr. Hanou Prchlíkovou.
Termín: 28.6.2017
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:11/ p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Půta, MUDr. Sekvard, p. Vinklárek, Mgr. Poláček, p. Pokorný, MUDr. Pavlová, p. Slezák, p. Horák
SCHVÁLENO

6/117/ZM/17 - Usnesení / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 31.5.2017 včetně přehledu o plnění usnesení z minulých jednání ZM.
Termín: 28.6.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:11/ p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Půta, MUDr. Sekvard, p. Vinklárek, Mgr. Poláček, p. Pokorný, MUDr. Pavlová, p. Slezák, p. Horák
SCHVÁLENO

6/118/ZM/17 - Zpráva starosty a místostarosty o činnosti / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a místostarosty města za období od 31.5.2017 do 28.6.2017.
Termín: 28.6.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Půta, MUDr. Sekvard, p. Vinklárek, Mgr. Poláček, p. Pokorný, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

6/119/ZM/17 - Prodej části pozemku p.č. 41/8 v k.ú. Donín u HnN  / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 41/8, ostatní plocha, o výměře 23 m2 z celkové výměry 367 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 41/1 dle geometrického plánu č. 560-46/2017 ze dne 31.3.2017) v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, za cenu 50 Kč/m2 + 2747 Kč (poměrné náklady na vypracování geometrického plánu), tj. za celkovou cenu 3 897 Kč, panu Ladislavu Šrajerovi, bytem Donínská 265, 463 34  Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 28.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/ p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Půta, MUDr. Sekvard, p. Vinklárek, Mgr. Poláček, p. Pokorný
SCHVÁLENO

6/120/ZM/17 - Prodej pozemku p.č. 41/7 v k.ú. Donín u HnN  / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 41/7, ostatní plocha, o výměře 124 m2 z celkové výměry 367 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 41/1 dle geometrického plánu č. 560-46/2017 ze dne 31.3.2017) v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, za cenu 50 Kč/m2 + 2748 Kč (poměrné náklady na vypracování geometrického plánu), tj. za celkovou cenu 8 948 Kč, panu Pavlovi Uhlovi, bytem Donínská 219, 463 34  Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 28.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: 1/ p. Pokorný Nepřítomen:7/ p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Půta, MUDr. Sekvard, p. Vinklárek, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

6/121/ZM/17 - Prodej části pozemků p.č. 353/1, p.č. 545/1 a p.č. 545/2  vše v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 353/11, trvalý travní porost, o výměře 10 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 353/1 geometrickým plánem č. 487-27/2017 ze dne 28.2.2017), pozemku p.č. 545/3, ostatní plocha, o výměře 41 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 545/1 geometrickým plánem č. 487-27/2017 ze dne 28.2.2017) a pozemku p.č. 545/4, ostatní plocha, o výměře 10 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 545/2 geometrickým plánem č. 487-27/2017 ze dne 28.2.2017) vše v k.ú. Loučná, za cenu 300 Kč/m2 bez DPH + 5 543 Kč (náklady na vypracování geometrického plánu), tj. za celkovou cenu 23 843 Kč, manželům Kateřině a Petrovi Štokovým, bytem U Koruny 329, 463 34  Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15 s tím, že se pozemek 353/11 je určen výhradně k realizaci zeleně.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 28.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:7/ p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Půta, MUDr. Sekvard, p. Vinklárek, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

6/122/ZM/17 - Prodej části pozemku p.č. 46/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 46/5, ostatní plocha, o výměře 143 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 46/1 geometrickým plánem č. 1480-26/2017 ze dne 16.3.2017) v k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu 484 Kč/m2 s DPH + 5 495 Kč (náklady na vypracování geometrického plánu), tj. za celkovou cenu 74 707 Kč, panu Romanu Svatošovi, bytem Lékárnická 108, 463 34  Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, s tím, že se uvedený pozemek nachází v památkové zóně.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 28.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:7/ p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Půta, MUDr. Sekvard, p. Vinklárek, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

6/123/ZM/17 - Zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 139/1, p.č. 139/3 a p.č. 139/4 v k.ú. Donín u Hrádku nN / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemkům
p.č. 139/1, zahrada, o výměře 860 m2, p.č. 139/3, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 120 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 139/1 geometrickým plánem č. 522-64/2015 ze dne 2.9.2015) a p.č. 139/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 32 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 139/1 geometrickým plánem č. 522-64/2015 ze dne 2.9.2015) vše v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou.
Termín: 28.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:7/ p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Půta, MUDr. Sekvard, p. Vinklárek, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

6/124/ZM/17 - Dodatek ke Kupní smlouvě č. 02/012/15 / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání
1) schvaluje Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě č. 02/012/15, kterým dojde k přechodu práv v souvislosti se změnou subjektu ve smlouvě.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č.1 v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 28.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:7/ p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Půta, MUDr. Sekvard, p. Vinklárek, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

6/125/ZM/17 - Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 1784/4 v k.ú. Hrádek n.N. / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) revokuje usnesení Zastupitelstva města č. 4/75/ZM/14 ze dne 23.4.2014
2) schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku  p.č. 1784/4, ostatní plocha, komunikace, o výměře 794 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, který je ve vlastnictví ČR a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1s doručovací adresou Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové.  
Termín: 28.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:6/ p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Půta, MUDr. Sekvard, p. Vinklárek
SCHVÁLENO

6/126/ZM/17 - Změna v Kupní smlouvě č. 02/7/2017 / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání
1) schvaluje Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě č. 02/7/2017, kterým dojde k doplnění čl. IV. o způsobu úhrady kupní ceny a o informaci, že koupě výše uvedeného  pozemku bude částečně hrazena z hypotečního úvěru a doplnění čl. V. o souhlas Města Hrádek nad Nisou s podpisem Zástavní smlouvy.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č.1 v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 28.6.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen::6/ p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Půta, MUDr. Sekvard, p. Vinklárek
SCHVÁLENO

6/127/ZM/17 - Závěrečný účet města za rok 2016 a řádná účetní závěrka za rok 2016 / Hospodaření města
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje Závěrečný účet města Hrádek nad Nisou za rok 2016 včetně Zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Hrádek nad Nisou za rok 2016 bez výhrad,
2) schvaluje účetní závěrku Města Hrádek nad Nisou za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016.
Termín: 28.6.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:6/ p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Půta, MUDr. Sekvard, p. Vinklárek
SCHVÁLENO

6/128/ZM/17 - Změna rozpočtu 2017 č. 6 / Změna rozpočtu
Zastupitelstvo města po projednání změnu rozpočtu města 2017 č. 6 ve výši -3.847.070,-Kč. Rozpočet města po 6. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový objem příjmů částkou 131.037.036,95Kč, celkový objem výdajů částkou 249.405.484,71Kč a salda ve výši 118.368.447,76Kč ve třídě financování.
Termín: 28.6.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: 1/p. Vinklárek Nepřítomen:5/ p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Půta, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

6/129/ZM/17 - Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace - Kultur. dům, odstranění bariér / Dotace, příspěvky
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje právní akt - Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace, vydaný Ministerstvem kultury 12.6.2017, v rámci projektu "Hrádek nad Nisou, mobilita - Kulturní dům, odstranění bariér", o celkových  nákladech 7 349 000 Kč a výši dotace 4 640 370 Kč.
Termín: 28.6.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:5/ p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Půta, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

6/130/ZM/17 - Dohoda o budoucí spolupráci na rozvoji Destinace Lužické hory / Kultura
Zatupitelstvo města po projednání:
a) schvaluje předložený návrh Dohody o budoucí spolupráci na rozvoji Destinace Lužické hory se společným destinačním fondem mezi městem Hrádek nad Nisou a Svazkem obcí Novoborska, náměstí Míru1, 473 01 Nový Bor, IČ: 68955057,
b) ukládá oddělení ODK dopracovat (aktualizovat) návrh Dohody o budoucí spolupráci na rozvoji Destinace Lužické hory se společným destinačním fondem a pověřuje starostu města podpisem této Dohody.
Termín: 28.6.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:5/ p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Půta, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

6/131/ZM/17 - Písemné informace / Ostatní
Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí.
Termín: 28.6.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:4/ p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Půta
SCHVÁLENO

6/132/ZM/17 - Zápis z jednání finančního výboru / Finanční výbor
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 26.6.2017.
Termín: 28.6.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:4/ p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Půta
SCHVÁLENO

6/133/ZM/17 - Návratná finanční výpomoc ZŠ Lidická / Příspěvkové organizace
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983003) ve výši 429.216,-Kč.
Termín: 28.6.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:4/ p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, p. Půta
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Mgr. Ladislava Jurková, ThMgr. Hedvika Zimmermannová

 

Zápis (135 kB)   Zápis
(135 kB)

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou