Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Zastupitelstvo města »

Usnesení

 

7. zasedání zastupitelstva města 30.8.2017

datum zveřejnění: 7.9.2017

 

Soubor usnesení - 7/ZM/2017 - konečná verze

 

Soubor usnesení - 7/ZM/2017
Konáno dne: 30.8.2017
Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

7/134/ZM/17 - Program 7. zasedání  Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou  / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje program 7. zasedání  Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2017 včetně materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním Zastupitelstva města.
Termín: 30.8.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 11/ MUDr. Sekvard, p. Vinklárek, p. Sklenář, p. Řezníček, Ing.Petr, p. Krejčík, p. Holata, Mgr. Prchlíková, ThMgr. Zimmermannová, p. Kudláček, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

7/135/ZM/17 - Návrhová komise / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Ladislava Jurková, Ing. Jaromír Mottl a p. Milan Slezák.
Termín: 30.8.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:11/ MUDr. Sekvard, p. Vinklárek, p. Sklenář, p. Řezníček, Ing.Petr, p. Krejčík, p. Holata, Mgr. Prchlíková, ThMgr. Zimmermannová, p. Kudláček, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

7/136/RM/17 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Petr Dlouhý a p. Tomáš Prokop.
Termín: 30.8.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:11/ MUDr. Sekvard, p. Vinklárek, p. Sklenář, p. Řezníček, Ing.Petr, p. Krejčík, p. Holata, Mgr. Prchlíková, ThMgr. Zimmermannová, p. Kudláček, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

7/137/ZM/17 - Zapisovatelka zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje zapisovatelku zápisu p. Věru Blažkovou.
Termín: 30.8.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:11/ MUDr. Sekvard, p. Vinklárek, p. Sklenář, p. Řezníček, Ing.Petr, p. Krejčík, p. Holata, Mgr. Prchlíková, ThMgr. Zimmermannová, p. Kudláček, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

7/138/ZM/17 - Zápis z 6. Zastupitelstva města / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje zápis z 6. Zastupitelstva města konaného dne 28.6.2017 a z 1.mim. Zastupitelstva města konaného dne 26.7.2017.
Termín: 30.8.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:11/ MUDr. Sekvard, p. Vinklárek, p. Sklenář, p. Řezníček, Ing.Petr, p. Krejčík, p. Holata, Mgr. Prchlíková, ThMgr. Zimmermannová, p. Kudláček, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

7/139/ZM/17 - Usnesení / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 28.6.2017 včetně přehledu o plnění usnesení z minulých jednání ZM a z 1.mimořádného zasedání Zastupitelstva města konaného dne 26.7.2017.
Termín: 30.8.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 14/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:11/ MUDr. Sekvard, p. Vinklárek, p. Sklenář, p. Řezníček, Ing.Petr, p. Krejčík, p. Holata, Mgr. Prchlíková, ThMgr. Zimmermannová, p. Kudláček, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

7/140/RM/17 - Zpráva starosty a místostarosty o činnosti / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a místostarosty města za období od 28.6.2017 do 30.8.2017.
Termín: 30.8.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ MUDr. Sekvard, p. Vinklárek, p. Sklenář, p. Řezníček, Ing.Petr, p. Krejčík, p. Holata, Mgr. Prchlíková, ThMgr. Zimmermannová
SCHVÁLENO

7/141/ZM/17 - Prodej pozemku p.č. 1105/12 v k.ú. Hrádek nad Nisou  / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 1105/12, zahrada, o výměře 25 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu 484 Kč/m2 s DPH), tj. za celkovou cenu 12 100 Kč, paní Haně Pokorné, bytem Liberecká 660, 463 34  Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 30.8.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 9/ MUDr. Sekvard, p. Vinklárek, p. Sklenář, p. Řezníček, Ing.Petr, p. Krejčík, p. Holata, Mgr. Prchlíková, ThMgr. Zimmermannová
SCHVÁLENO

7/142/ZM/17 - Přijetí daru – část pozemku p.č. 59/8 v k.ú. Dolní Sedlo / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje přijetí daru části pozemku p.č. 59/8, trvalý travní porost, o výměře, která bude upřesněna na základě zadaného geometrického plánu, v k.ú. Dolní Sedlo, který je ve vlastnictví pana Lukáše Navrátila, trvale bytem Nová Loučná 171, 463 34 Hrádek nad Nisou.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Darovací smlouvy v souladu s vypracovaným geometrickým plánem a v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 30.8.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 9/ MUDr. Sekvard, p. Vinklárek, p. Sklenář, p. Řezníček, Ing.Petr, p. Krejčík, p. Holata, Mgr. Prchlíková, ThMgr. Zimmermannová
SCHVÁLENO

7/143/ZM/17 - Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 107/2 v k.ú. Loučná a p.p.č.  29 v k.ú. Donín u Hrádku nN / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 107/2, zahrada, o výměře 138 m2 v k.ú. Loučná a pozemku p.č. 29, ostatní plocha, komunikace, o výměře 94 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, z důvodu možného budoucího záměru Města Hrádek nad Nisou.
Termín: 30.8.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ MUDr. Sekvard, p. Vinklárek, p. Sklenář, p. Řezníček, Ing.Petr, p. Krejčík, p. Holata, Mgr. Prchlíková, ThMgr. Zimmermannová
SCHVÁLENO

7/144/ZM/17 - Přijetí daru –pozemek p.č. 589/2 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje přijetí daru a to pozemku 589/2, ostatní plocha, komunikace, o výměře 8 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 589, zahrada, o výměře 603 m2 geometrickým plánem č. 1466-288/2016 schváleného dne 16.12.2016) v k.ú. Hrádek nad Nisou, který je ve vlastnictví manželů Markéty a Milana Slezákových, trvale bytem Generála Svobody 282, 463 34 Hrádek nad Nisou.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Darovací smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 30.8.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: 1/ p. Slezák Nepřítomen: 9/ MUDr. Sekvard, p. Vinklárek, p. Sklenář, p. Řezníček, Ing.Petr, p. Krejčík, p. Holata, Mgr. Prchlíková, ThMgr. Zimmermannová
SCHVÁLENO

7/145/ZM/17 - Rozpočtová změna města za rok 2017 č.7 / Změna rozpočtu
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu rozpočtu města 2017 č. 7 ve výši 5.795.684,85Kč. Rozpočet města po 7. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový objem příjmů částkou 136.832.721,80Kč, celkový objem výdajů částkou 255.201.169,56Kč a salda ve výši 118.368.447,76Kč ve třídě financování.
Termín: 30.8.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 10/ MUDr. Sekvard, p. Vinklárek, p. Sklenář, p. Řezníček, Ing.Petr, p. Krejčík, p. Holata, Mgr. Prchlíková, ThMgr. Zimmermannová, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

7/146/ZM/17 - Písemné informace / Ostatní
Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí.
Termín: 30.8.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 8/ MUDr. Sekvard, p. Vinklárek, p. Sklenář, p. Řezníček, Ing.Petr, p. Krejčík, p. Holata, Mgr. Prchlíková
SCHVÁLENO

7/147/ZM/17 - Zápis z jednání finančního výboru / Finanční výbor
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 28.8.2017.
Termín: 30.8.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 8/ MUDr. Sekvard, p. Vinklárek, p. Sklenář, p. Řezníček, Ing.Petr, p. Krejčík, p. Holata, Mgr. Prchlíková
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
p. Petr Dlouhý, p. Tomáš Prokop

 

Zápis (92 kB)
 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou