Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Zastupitelstvo města »

Usnesení

 

8. zasedání zastupitelstva města 25.10.2017

datum zveřejnění: 1.11.2017

 

Soubor usnesení - 8/ZM/2017 - konečná verze

 

Soubor usnesení - 8/ZM/2017
Konáno dne: 25.10.2017
Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

8/148/ZM/17 - Program 8. zasedání  Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou  / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje program 8. zasedání  Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2017 včetně materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním Zastupitelstva města.
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 7/ p. Červená, p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

8/149/ZM/17 - Návrhová komise / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Jaroslav Holata, Ing. Radek Petr a p. Petr Vinklárek.
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 7/ p. Červená, p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

8/150/ZM/17 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovate zápisu ve složení: p. Věra Baumgartnerová a p. Karel Pokorný.
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 7/ p. Červená, p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

8/151/ZM/17 - Zapisovatelka zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje zapisovatelku zápisu p. Věru Blažkovou.
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 7/ p. Červená, p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

8/152/ZM/17 - Zápis ze 7. Zastupitelstva města / Ostatní
Zastupitelstvoi města schvaluje zápis ze 7. Zastupitelstva města konaného dne 30.8.2017.
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 7/ p. Červená, p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

8/153/ZM/17 - Usnesení / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze 7. řádného zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 30.8.2017 včetně přehledu o plnění usnesení z minulých jednání ZM.
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:7/ p. Červená, p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

8/154/ZM/17 - Zpráva starosty a místostarosty o činnosti / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a místostarosty města za období od 30.8.2017 do 25.10.2017.
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:7/ p. Červená, p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

8/155/ZM/17 - Odkup části pozemku p.č. 1204/1 v k.ú. Oldřichov na Hranicích / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle důvodové zprávy a to k části pozemku p.č. 1204/1, ostatní plocha, komunikace o výměře, která bude upřesněna na základě zadaného geometrického plánu (cca 270 m2 z celkových 1 327 m2 ) v k.ú. Oldřichov na Hranicích dle důvodové zprávy, který je ve vlastnictví paní Juráskové Jaroslavy, bytem Oldřichov na Hranicích 154, 463 34 Hrádek nad Nisou a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 7/ p. Červená, p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

8/156/ZM/17 - Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 898/6 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání dle důvodové zprávy neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 898/6, trvalý travní porost, o výměře 328 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, z důvodu zajištění přístupu k sousednímu pozemku p.č. 902/1, který je ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou.
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 7/ p. Červená, p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

8/157/ZM/17 - Prodej části pozemku p.č. 279/1 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje prodej části pozemku p.č 279/1, trvalý travní porost, o výměře 1 000 m2 ( z pozemku p.č. 279/1 byl geometrickým plánem č. 623-147/2017 ze dne 6.9.2017 oddělen pozemek p.č. 279/3, který je předmětem prodeje) v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za nabídnutou cenu 243 Kč/m2 s DPH + 5 881 ( cena za vypracování geometrického plánu), tj.  za celkovou cenu 248 881 Kč, manželům JUDr. Soně Průšové a Ing. Josefu Průšovi, bytem U Potoka 193, 460 10  Liberec - Ostašov, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 7/ p. Červená, p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

8/158/ZM/17 - Žádost o bezúplatný převod pozemku  v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou  / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku  p.č. 2981, ostatní plocha, komunikace o výměře 3 101 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou užívaný jako komunikace, který je ve vlastnictví ČR a se kterými má právo hospodařit Státní pozemkový úřad IČ 1312774 se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3.  
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 7/ p. Červená, p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

8/159/ZM/17 - Prodej pozemku p.č. 363 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 363, trvalý travní porost, o výměře 1 179 m2 v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou, za cenu 50 Kč/m2 bez DPH, tj. za celkovou cenu 58 950 Kč, panu Vilému Mlejneckému, bytem Březová 15, 466 02  Jablonec nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 7/ p. Červená, p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

8/160/ZM/17 - Prodej pozemku p.č. 987/1 v k.ú. Oldřichov na Hranicích / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 987/1, zahrada, o výměře 778 m2 v k.ú. Oldřichov na Hranicích, za nabídnutou cenu 246 Kč/m2 s DPH, tj. za celkovou cenu 191 388 Kč s DPH, paní Ivetě Knapové, bytem Oldřichov na Hranicích 146, 463 34 Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, s tím, že k  pozemku bude zřízeno předkupní právo jako právo věcné ve prospěch Města Hrádek nad Nisou.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 7/ p. Červená, p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

8/161/ZM/17 - Bezúplatný převod pozemku p.č. 1784/4 v k.ú. Hrádek n.N. / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Prohlášení Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1s doručovací adresou Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové , které je jednou z podmínek k bezúplatnému převodu pozemku  p.č. 1784/4, ostatní plocha, komunikace, o výměře 794 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, který je ve vlastnictví ČR a se kterými má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1s doručovací adresou Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové.  
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: 1/ MUDr. Pavlová Nepřítomen:  6/ p. Červená, p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

8/162/ZM/17 - Předkupní právo p.p.č.1385, zahrada, Hrádek nad Nisou  / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemku p.č.1385 o výměře 555m2, zahrada v k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou na základě Dohody o zániku předkupního práva za úplatu ve výši 205543Kč vč.DPH s vlastníky pozemku p.p.č1385 v k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou a pověřuje starostu podpisem dohody.
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ p. Červená, p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

8/163/ZM/17 - Udělení Ceny Města Hrádek nad Nisou 2017 k výročí 28. října / Kultura
Zastupitelstvo města po projednání:
a) bere na vědomí návrh laureátů k udělení Ceny Města Hrádek nad Nisou 2017 k výročí dne 28. října,
b) schvaluje volbu tří laureátů,
c) pověřuje starostu města slavnostním předáním cen u příležitosti oslavy státního svátku dne 28. října 2017 v souladu s usnesením č. 11/269/ZM/16 ze dne 14.12.2016.
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:  6/ p. Červená, p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

8/164/ZM/17 - Udělení Ceny Města Hrádek nad Nisou 2017 k výročí dne 28.října / Kultura
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje udělení Ceny Města Hrádek nad Nisou pro rok 2017 k výročí dne 28. října  panu Ing. Milanu Faltusovi za dlouholetou činnost v oblasti rozvoje města.
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ p. Červená, p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

8/165/ZM/17 - Udělení Ceny Města Hrádek nad Nisou 2017 k výročí dne 28.října / Kultura
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje udělení Ceny Města Hrádek nad Nisou pro rok 2017 k výročí dne 28. října  panu Mgr. Václavu Havlovi za dlouholetou činnost v oblastech kultury, výchovy a vzdělávání -  oboru speciálního školství.
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ p. Červená, p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

8/166/ZM/17 - Udělení Ceny Města Hrádek nad Nisou 2017 k výročí dne 28.října / Kultura
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje udělení Ceny Města Hrádek nad Nisou pro rok 2017 k výročí dne 28. října  paní Mgr. Zdeně Vachkové za dlouholetou činnost v oblasti výchovy a vzdělávání,
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ p. Červená, p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

8/167/ZM/17 - Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko - Informace o činnosti / Ostatní
Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí Zápis z IV. jednání Členské schůze Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko za rok 2017 konané dne 19.9.2017.
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ p. Červená, p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

8/168/ZM/17 - Změna rozpočtu 2017 č.8 / Změna rozpočtu
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu rozpočtu města 2017 č. 8 ve výši 8.453.024,18 Kč. Rozpočet města po 8. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový objem příjmů částkou 145.285.745,98 Kč, celkový objem výdajů částkou 263.654.193,74 Kč a salda ve výši 118.368.447,76Kč ve třídě financování.
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ p. Červená, p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

8/169/ZM/17 - Dodatek smlouvy ke smlouvě o Obhospodařování investičních nástrojů / Smlouvy
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o obhospodařování investičních nástrojů a pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy.
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ p. Červená, p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

8/170/ZM/17 - Písemné informace / Ostatní
Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí.
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ p. Červená, p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková
SCHVÁLENO

8/171/ZM/17 - Zápis z jednání FRVU / Ostatní
Zastupitelstvo města po projednání:
1) bere na vědomí Zápis z jednání FRVU ze dne 16.10.2017
2) bere na vědomí stav finančních prostředků na účtu FRVU ke dni 30.9.2017
3) schvaluje uvolnění finančních prostředků z účtu FRVU ve výši 247 812,- Kč na financování víceprací projektu "Paměť v krajině Trojzemí Obnova a rekonstrukce kaple Uhelná"
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka
Hlasování: Pro: 20 / Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:5/ p. Červená, p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková
SCHVÁLENO

8/172/ZM/17 - Zápis z jednání finančního výboru / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 23.10.2017.
Termín: 25.10.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ p. Červená, p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, Mgr. Prchlíková
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
p. Věra Baumgartnerová, p. Karel Pokorný

 

Zápis (135 kB)
 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou