Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Zastupitelstvo města »

Usnesení

 

9. zasedání zastupitelstva města 23.11.2017

datum zveřejnění: 27.11.2017

 

Soubor usnesení - 9/ZM/2017 - konečná verze

 

Soubor usnesení - 9/ZM/2017
Konáno dne: 23.11.2017
Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *


9/173/ZM/17 - Program 9. zasedání  Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou  / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje program 9. zasedání  Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2017 včetně materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním Zastupitelstva města.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 8/ p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, Mgr. Poláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, p. Červená
SCHVÁLENO

9/174/ZM/17 - Návrhová komise / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: Mgr. Hana Prchlíková, p. Miroslav Řezníček a p. Milan Slezák.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/ p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, Mgr. Poláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, p. Červená
SCHVÁLENO

9/175/ZM/17 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovate zápisu ve složení: Mgr. Ladislava Jurková a ThMgr. Hedvika Zimmermannová.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/ p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, Mgr. Poláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, p. Červená
SCHVÁLENO

9/176/ZM/17 - Zapisovatelka zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje zapisovatelku zápisu p. Věru Blažkovou.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/ p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, Mgr. Poláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, p. Červená
SCHVÁLENO

9/177/ZM/17 - Zápis z 8. Zastupitelstva města  / Ostatní
Zastupitelstvoi města schvaluje zápis z 8. Zastupitelstva města konaného dne 25.10.2017.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/ p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, Mgr. Poláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, p. Červená
SCHVÁLENO


9/178/ZM/17 - Usnesení / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze 7. řádného zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 25.10.2017 včetně přehledu o plnění usnesení z minulých jednání ZM.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/ p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, Mgr. Poláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, p. Červená
SCHVÁLENO

9/179/ZM/17 - Zpráva starosty a místostarosty o činnosti / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a místostarosty města za období od 25.10.2017 do 22.11.2017.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: Nepřítomen:8/ p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, Mgr. Poláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, p. Červená
SCHVÁLENO

9/180/ZM/17 - Prodej vodohospodářské infrastruktury "Hrádek nad Nisou - lokalita "Starý Dvůr" - vodovod a kanalizace I. etapa 24+3 b.j."  / Majetkoprávní operace
Zastupitelsvo města po projednání:
1/ schvaluje Zápis o předání a převzetí stavby LI 020 027 v rámci předání stavby "Starý Dvůr" - vodovod a kanalizace I. etapa 24+3 b.j." včetně části "C"- "Hrádek nad Nisou Starý Dvůr - Luční ulice, splašková kanalizace",
2/ schvaluje prodej výše uvedené vodohospodářské infrastruktury ve Starém Dvoře  dle předloženého návrhu znění podmínek kupní smlouvy mezi Městem Hrádek nad Nisou, IČO: 00262854 a společností SVS a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099469 za celkovou kupní smlouvu 673.000,-Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Jirkalová Zdeňka Ing.
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/ p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, Mgr. Poláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, p. Červená
SCHVÁLENO

9/181/ZM/17 - Prodej pozemku p.č. 252 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 252, zahrada, o výměře 241 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, za nabídnutou cenu 375 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 90 375 Kč s DPH, panu Miroslavu Marečkovi, bytem Rousovická 188, 277 31 Velký Borek, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, s tím, že k  pozemku bude zřízeno předkupní právo jako právo věcné ve prospěch Města Hrádek nad Nisou.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/ p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, Mgr. Poláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, p. Červená
SCHVÁLENO

9/182/ZM/17 - Prodej části pozemku p.č. 1166 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje prodej pozemku p.č 1166/2, ostatní plocha, o výměře cca 117 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 1066 dle geometrického plánu č. 564-137/2017 ze dne 10.8.2017) v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, za cenu 65 Kč/m2 + 5 567 Kč (náklady na vypracování geometrického plánu), tj. za celkovou kupní cenu 13 172 Kč, manželům Janě a Václavu Mulačovým, bytem K Rybníku 157, 463 34 Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15 s tím že pozemek je zatížen věcnými břemeny vyznačenými geometrickými plány a to pro ČEZ Distribuci a.s. a Českou telekomunikační infrastrukturu a.s.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/ p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, Mgr. Poláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, p. Červená
SCHVÁLENO

9/183/ZM/17 - Prodej pozemku p.č. 1105/13 v k.ú. Hrádek nad Nisou  / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 1105/13, zahrada, o výměře 25 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu 484 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu 12 100 Kč s DPH, panu Miloši Skočejovi, bytem Liberecká 614, 463 34 Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/ p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, Mgr. Poláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, p. Červená
SCHVÁLENO

9/184/ZM/17 - Prodej pozemku p.č. 44/2 a 46/6 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání odkládá projednání prodeje pozemku p.č. 44/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 201 m2 a pozemku p.č. 46/6, ostatní plocha, o výměře 23 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 46/5 dle geometrického plánu č. 1480-26/2017 ze dne 16.3.2017) v k.ú. Hrádek nad Nisou, za cenu 487 Kč/m2 s DPH, tj. za celkovou kupní cenu 109 088 Kč s DPH, panu Radku Svatošovi, bytem Lékárnická 108, 463 34 Hrádek nad Nisou do doby zajištění podrobné právní analýzy postupu prodeje včetně závěrečného doporučení v této věci a ukládá odboru OIaSM uvedenou právní analýzu zajistit.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: 1/ p. Dlouhý Nepřítomen: 8/ p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, Mgr. Poláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, p. Červená
SCHVÁLENO

9/185/ZM/17 - Zrušení předkupního práva k pozemkům p.č. 6/2, p.č. 7 a st. 198 v k.ú. Dolní Sedlo a pozemku p.č. 1067/1 v k.ú Donín u Hrádku nN / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 6/2, trvalý travní porost, o výměře 1064 m2, k pozemku p.č. 7, zahrada, o výměře 924 m2   a st. 198, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 93 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 6/2 a z pozemku p.č. 7 dle  geometrického plánu č. 207-111/2017) vše v k.ú. Dolní Sedlo a dále k pozemku p.č. 1067/1, zahrada, o výměře 120 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/ p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, Mgr. Poláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, p. Červená
SCHVÁLENO

9/186/ZM/17 - Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1156 v k.ú. Donín u HnN / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1156, ostatní plocha, o výměře cca 1180 m2 z celkových 2 364 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou, z důvodu chybějícího vypořádaní majetkoprávních vztahů a přístupu s vlastníkem pozemku p.č. 384/2. 
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/ p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, Mgr. Poláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, p. Červená
SCHVÁLENO

9/187/ZM/17 - 17. změna územního plánu / Změna územního plánu
Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou po projednání bere na vědomí zprávu o projednání návrhu 17. změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou a návrh 17. změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou,
1) vydává 17. změnu územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou, zpracovanou SAUL s.r.o. Liberec, U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí,
2) bere na vědomí, že k návrhu 17. změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou nebyly uplatněny námitky,
3) vydává opatření obecné povahy Města Hrádek nad Nisou č. 1 /2017, kterou se mění Územní plán sídelního útvaru Hrádek nad Nisou vydaný obecně závaznou Vyhláškou č.19/98/208/MZ, kde jsou vymezeny kategorie ploch s rozdílným způsobem využití (funkční využití ploch) a specifikovány regulativy funkčního a prostorového uspořádání území o vyhlášení závazné části územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí
a ukládá Ing. Milanu Radovi, aby zajistil činnosti pořizovatele vyplývající ze schválení 17. změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou a aby tuto 17. změnu územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou, vydanou formou opatření obecné povahy, oznámil ve smyslu ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Rada Milan
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/ p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, Mgr. Poláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, p. Červená
SCHVÁLENO

9/188/ZM/17 - Termíny RM a ZM na první pololetí r.2018 / Ostatní
Zastupitelstvo města po projednání:
1. bere na vědomí termíny Rady města: 10.1., 17.1., 14.2., 7.3., 21.3., 11.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6.
2. schvaluje termíny Zastupitelstva města: 24.1., 21.2., 28.3., 18.4., 30.5., 27.6
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Blažková Věra
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/ p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, Mgr. Poláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, p. Červená
SCHVÁLENO

9/189/ZM/17 - Návrh rozpočtu města 2018 / Rozpočet města
Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh Rozpočtu města Hrádek nad Nisou pro rok 2018.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/ p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, Mgr. Poláček, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, p. Červená
SCHVÁLENO

9/190/ZM/17 - Změna rozpočtu 2017 č.9 / Změna rozpočtu
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu rozpočtu města 2017 č. 9 ve výši 1.256.192,50 Kč. Rozpočet města po 9. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový objem příjmů částkou 146.541.938,48 Kč, celkový objem výdajů částkou 264.910.386,24 Kč a salda ve výši 118.368.447,76Kč ve třídě financování.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:6/ p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, Mgr. Poláček, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

9/191/ZM/17 - Návratná finanční výpomoc ZŠ Lidická / Příspěvkové organizace
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983003) ve výši 4.584.392,- Kč.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:5/ p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

9/192/ZM/17 - Podání žádostí o dotaci a financování projektů - SEN MÚ Hrádek n/N / Dotace, příspěvky
Zastupitelstvo města po projednání a v souladu s důvodovou zprávou schvaluje:
a)  záměr projektu "5_1a_Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Hrádek nad Nisou", podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, předfinancování a  financování projektu z rozpočtu města, při celkových nákladech projektu   6.062.294 Kč a výši dotace 2.458.263 Kč.
b) záměr projektu "5_1b_Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu Hrádek nad Nisou", podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, předfinancování a  financování projektu z rozpočtu města, při celkových nákladech projektu 3.119.836 Kč a výši dotace 1.172.586,80 Kč.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:5/ p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

9/193/ZM/17 - Podání žádostí o dotaci a financování projektu ZŠ T.G.Masaryka – fotovoltaika / Dotace, příspěvky
Zastupitelstvo města po projednání, v souladu s důvodovou zprávou, schvaluje:
záměr projektu "Instalace fotovoltaického systému na střechu ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou", podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, předfinancování a  financování projektu z rozpočtu města, při celkových nákladech projektu 1.259.126 Kč a výši dotace 445.541.20 Kč.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:5/ p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

9/194/ZM/17 - Podání žádostí o dotaci a financování projektu ZŠ T.G.M. – vzduchotechnika / Dotace, příspěvky
Zastupitelstvo města po projednání, v souladu s důvodovou zprávou, schvaluje
záměr projektu "Instalace systému nuceného větrání s rekuperací do učeben a dílen ZŠ T.G.Masaryka v Hrádku nad Nisou", podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, předfinancování a  financování projektu z rozpočtu města, při celkových nákladech projektu 8.212.656 Kč a výši dotace 5.743.947,30 Kč.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:5/ p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, Mgr. Poláček
SCHVÁLENO

9/195/ZM/17 - Písemné informace / Ostatní
Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:4/ p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta
SCHVÁLENO

9/196/ZM/17 - Zápis z jednání finančního výboru / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 20.11.2017.
Termín: 22.11.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:4/ p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Mgr. Ladislava Jurková, ThMgr. Hedvika Zimmermannová

 

Zápis (145 kB)
 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou