Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Zastupitelstvo města »

Usnesení

 

10. zasedání zastupitelstva města 13.12.2017

datum zveřejnění: 19.1.2018

 

Soubor usnesení - 10/ZM/2017 - konečná verze

 

Soubor usnesení - 10/ZM/2017
Konáno dne: 13.12.2017
Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

10/197/ZM/17 - Program 10. zasedání  Zastupitelstva města  / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje program 10. zasedání  Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2017 včetně materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním Zastupitelstva města.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 10/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Horák,
p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, ThMgr. Prchlíková, MUDr. Pavlová, MUDr. Sekvard,
p. Sklenář
SCHVÁLENO

10/198/ZM/17 - Návrhová komise / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Iva Červená, p. Jan Krečman a p. Karel Pokorný.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 10/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Horák,
p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, ThMgr. Prchlíková, MUDr. Pavlová, MUDr. Sekvard,
p. Sklenář
SCHVÁLENO

10/199/ZM/17 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovate zápisu ve složení: Ing. Jaromír Mottl a Mgr. Jaroslav Poláček.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:10/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Horák,
p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, ThMgr. Prchlíková, MUDr. Pavlová, MUDr. Sekvard,
p. Sklenář
SCHVÁLENO

10/200/ZM/17 - Zapisovatelka zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje zapisovatelku zápisu p. Věru Blažkovou.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:10/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Horák,
p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, ThMgr. Prchlíková, MUDr. Pavlová, MUDr. Sekvard,
p. Sklenář
SCHVÁLENO

10/201/ZM/17 - Zápis z 9. Zastupitelstva města  / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje zápis z 9. Zastupitelstva města konaného dne 22.11.2017.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:10/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Horák,
p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, ThMgr. Prchlíková, MUDr. Pavlová, MUDr. Sekvard,
p. Sklenář
SCHVÁLENO

10/202/ZM/17 - Usnesení / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 22.11.2017 včetně přehledu o plnění usnesení z minulých jednání ZM.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:10/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Horák,
p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, ThMgr. Prchlíková, MUDr. Pavlová, MUDr. Sekvard,
p. Sklenář
SCHVÁLENO

10/203/ZM/17 - Zpráva starosty a místostarosty o činnosti / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a místostarosty města za období od 22.11.2017 do 13.12.2017.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Horák,
p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, ThMgr. Prchlíková, MUDr. Pavlová, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

10/204/ZM/17 - Bezúplatný převod pozemku p.č. 437/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 1004991741 ze strany SPÚ, kdy na základě této smlouvy se nabyvatelem pozemku p.č. 437/1, zahrada, o výměře 842 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou stane Město Hrádek nad Nisou.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: 1/ MUDr. Sekvard Nepřítomen:8/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Horák,p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, ThMgr. Prchlíková, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

10/205/ZM/17 - Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1809 v k.ú. Hrádek nad Nisou     / Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1809, zahrada, o výměře cca 177 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou z důvodu přítomnosti aktivní záplavové zóny a zachování přístupu ke korytu vodního toku Lužické Nisy.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:7/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Horák,
p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, ThMgr. Prchlíková
SCHVÁLENO

10/206/ZM/17 - Změna rozpočtu města 2017 č. 10 / Změna rozpočtu
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje změnu rozpočtu města 2017 č. 10. Rozpočet města 2017 po změně č. 10 má stanoven celkový objem příjmů částkou 148.823.938,48 Kč, celkový objem výdajů částkou 267.192.386,24 Kč a salda ve výši 118.368.447,76 Kč ve třídě financování,
2) stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
a) přesuny mezi položkami v rámci zastupitelstvem schváleného rozpočtu města, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města (nezvyšuje se pouze celkový rozpočet výdajů města) v rámci rozpočtového roku nebo pokud je změna rozpočtově neutrální,
b) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků (dotací, limitů apod.) z jiných rozpočtů nebo do jiných rozpočtů (vratka dotací, limitů, apod.) za operace provedené do konce roku 2017.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Horák,
p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, ThMgr. Prchlíková, ThMgr. Zimmermannová
SCHVÁLENO

10/207/ZM/17 - Kontokorentní úvěr / Hospodaření města
Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o kontokorentním úvěru se společností Česká spořitelna, a.s. (IČ: 45244782) ve výši 6 mil. Kč, bez zajištění a se splatností do 31.12.2018 a pověřuje starostu města podpisem příslušné úvěrové smlouvy za schválených podmínek zastupitelstvem města.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Horák,
p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, ThMgr. Prchlíková, ThMgr. Zimmermannová
SCHVÁLENO

10/208/ZM/17 - Rozpočet města na rok 2018 / Rozpočet města
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Rozpočet města Hrádek nad Nisou na rok 2018. Rozpočet města má stanoven celkový objem příjmů částkou 175.448.550,- Kč, celkový objem výdajů částkou 259.384.299,- Kč a salda ve výši 83.935.749,- Kč ve třídě financování, které je tvořeno finančním přebytkem z minulých let.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Horák,
p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, ThMgr. Prchlíková, ThMgr. Zimmermannová
SCHVÁLENO

10/209/ZM/17 - Střednědobý výhled města 2018 - 2022 / Hospodaření města
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje střednědobý výhled města Hrádek and Nisou na období 2018 -2022.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Horák,
p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, ThMgr. Prchlíková, ThMgr. Zimmermannová ,
p. Červená
SCHVÁLENO

10/210/ZM/17 - Odpis pohledávky ZŠ Lidická / Příspěvkové organizace
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odpis pohledávky vůči příspěvkové organizací Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983003) ve výši 101.796.59 Kč.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Horák,
p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, ThMgr. Prchlíková, ThMgr. Zimmermannová ,
p. Červená
SCHVÁLENO

10/211/ZM/17 - OZV č. 3/2017 poplatek za odpady / Obecně závazné vyhlášky
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad Nisou č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Horák,
p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, ThMgr. Prchlíková, ThMgr. Zimmermannová ,
p. Červená
SCHVÁLENO

10/212/ZM/17 - OZV č. 4/2017 poplatek z ubytovací kapacity / Obecně závazné vyhlášky
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad Nisou č. 4/2017 o místním poplatku o místním poplatku z ubytovací kapacity.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Horák,
p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, ThMgr. Prchlíková, ThMgr. Zimmermannová ,
p. Červená
SCHVÁLENO

10/213/ZM/17 - OZV č. 5/2017 lázeňský nebo rekreační pobyt / Obecně závazné vyhlášky
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad Nisou č. 5/2017 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Horák,
p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, ThMgr. Prchlíková, ThMgr. Zimmermannová ,
p. Červená
SCHVÁLENO

10/214/ZM/17 - Poskytování odměn neuvolněným členům ZM a ostatním osobám za výkon ... / Ostatní
Zastupitelstvo města po projednání:
1)     BERE NA VĚDOMÍ vydání Nařízení vlády č. 318/2018 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů a novelu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kterými se určují nové podmínky pro stanovení výše odměn za výkon jednotlivých funkcí členů zastupitelstva, kdy tato legislativa nabývá účinnosti od 01. 01. 2018 a dále bere na vědomí předložený návrh „Pravidel pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva a ostatním osobám za výkon funkce v orgánech města Hrádek nad Nisou“ - interní ev. č. úřadu 23/003/2017.
2)     SCHVALUJE předložený návrh „Pravidel pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva a ostatním osobám za výkon funkce v orgánech města Hrádek nad Nisou“ - interní ev. č. úřadu 23/003/2017 (příloha podkladu důvodové zprávy tohoto usnesení), s účinností od 01. 01. 2018, kterými se:
   a)    STANOVUJÍ měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce v orgánech města v následujících částkách:
           I. člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1 000 Kč
          II. člen výboru/komise/zvláštního orgánu obce: 1 400 Kč
         III. předseda výboru/komise/zvláštního orgánu obce: 1 600 Kč
         IV. člen rady města: 5 000 Kč
   b)   STANOVUJÍ výše měsíčních peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce v následujících částkách:
          i. člen výboru/komise/zvláštního orgánu obce: 400 Kč
          ii. předseda výboru/komise/zvláštního orgánu obce: 600 Kč
   c)   STANOVUJE, že odměny a peněžní plnění budou poskytovány od 01. 01. 2018 a v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
   d)   STANOVUJÍ podmínky pro poskytování odměn a peněžitých plnění, které budou poskytovány v souladu s tímto předloženým návrhem „Pravidel pro poskytování odměn neuvolněným členům zastupitelstva a ostatním osobám za výkon funkce v orgánech města Hrádek nad Nisou“ - interní ev. č. 23/003/2017.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: 1/ Ing. Mottl Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Horák, p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, Mgr. Prchlíková, ThMgr. Zimmermannová ,
p. Červená
SCHVÁLENO

10/215/ZM/17 - Osadní výbor Václavice - doplnění člena výboru / Osadní výbory, komise
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje člena Osadníhio výboru Václavice, pana Zdeňka Přibyla, bytem Václavice 80; 46334 Hrádek nad Nisou.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Horák,
p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, ThMgr. Prchlíková, ThMgr. Zimmermannová ,
p. Červená
SCHVÁLENO

10/216/ZM/17 - Podání žádosti o dotaci - Rozšíření učeben ZŠ T.G.M.– přístavba / Dotace, příspěvky
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:
a) podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2018 z podprogramu 29821300 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst,  v rámci výzvy Ministerstva financí, na projekt „Rozšíření učeben přístavby ZŠ T.G.M. v Hrádku nad Nisou",
b) spolufinancování projektu „Rozšíření učeben přístavby ZŠ T.G.M. v Hrádku nad Nisou" ze strany města v případě získání podpory z Ministerstva financí.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Horák,
p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, ThMgr. Prchlíková, ThMgr. Zimmermannová ,
p. Červená
SCHVÁLENO

10/217/RM/17 - Písemné informace / Ostatní
Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Horák,
p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, ThMgr. Prchlíková, ThMgr. Zimmermannová ,
p. Červená
SCHVÁLENO

10/218/ZM/17 - Jednání Fondu rozvoje města  / Ostatní
 Zastupitelsto města po projednání:
1) bere na vědomí Zápis z jednání FRM ze dne 27.11.2017
2) bere na vědomí stav finančních protředků na účtu FRM ve výši 60 801 613,02 Kč
3) schvaluje předložený Program podpory FRM pro rok 2018 v souladu s doporučením Správní rady FRM a Rady města ( usnesení č. 20/957/RM/17) a v souladu s platnou legislativou
4) schvaluje předložené realizace projektů (úhrady i vratky), z účtu FRM pro roky 2017/2018/2019
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Horák,
p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, ThMgr. Prchlíková, ThMgr. Zimmermannová ,
p. Červená
SCHVÁLENO

10/219/ZM/17 - Jednání Fondu rozvoje Václavic a Uhelné / Ostatní
Zastupitelstvo města po projednání:
1) bere na vědomí Zápis z jednání FRVU ze dne 27.11.2017
2) bere na vědomí stav finančních prostředků na účtu FRVU ke dni 31.10.2017
3) schvaluje předložený Program podpory pro rok 2018 v souladu s doporučením Správní rady FRVU a Rady města (usnesení č. 20/956/RM/17) a v souladu s platnou legislativou
4) schvaluje:
a) dotaci z Programu podpory FRVU pro rok 2017 v částce 50 000,- Kč manželům Haně a Zdeňkovi Přibylovým, bytem Václavice č.p. 80, 463 34, Hrádek nad Nisou na "Domovní ČOV Ekocis" pro čištění odpadních vod z RD na p.p.č.190, 1167/2,2766,2888/1,3090/1 v katastrálním území Václavice u Hrádku nad Nisou
b) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Fondu rozvoje Václavic a Uhelné Města Hrádek nad Nisou manželům Haně a Zdeňku Přibylovým v souladu s Programem podpory pro rok 2017
5) schvaluje uvolnění finančních prostředků z účtu FRVU na účet Města Hrádek nad Nisou ve výši 699 530,- Kč na financování spoluúčasti projektu "Multifunkční sportovní hřiště ve Václavicích 2017" (dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 11.9.2017, č.sml.04/041/17).
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Horák,
p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, ThMgr. Prchlíková, ThMgr. Zimmermannová ,
p. Červená
SCHVÁLENO

10/220/ZM/17 - Odpis nedobytných pohledávek po zrušení Fondu rozvoje bydlení / Hospodaření města
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odpis (úplné vyřazení) nedobytných pohledávek z účetní evidence Města Hrádek nad Nisou v částce 87.051 Kč, vyplývajících ze smluv ev.č. 9801 a ev.č.200225, týkající se Fondu rozvoje bydlení.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Horák,
p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, ThMgr. Prchlíková, ThMgr. Zimmermannová ,
p. Červená
SCHVÁLENO

10/221/ZM/17 - Zápis z jednání finančního výboru / Finanční výbor
Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 12.12.2017.
Termín: 13.12.2017
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 16/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:9/ p. Holata, Mgr. Jurková, p. Horák,
p. Krejčík, p. Kudláček, p. Půta, ThMgr. Prchlíková, ThMgr. Zimmermannová ,
p. Červená
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
Ing. Jaromír Mottl, Mgr. Jaroslav Poláček

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou