Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Zastupitelstvo města »

Usnesení

 

1. zasedání zastupitelstva města 24.1.2018

datum zveřejnění: 9.3.2018

 

Soubor usnesení - 1/ZM/2018 - konečná verze

 

Soubor usnesení - 1/ZM/2018
Konáno dne: 24.1.2018
Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou
* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 *

01/001/ZM/18 - Program 1. zasedání  Zastupitelstva města  / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje program 1. zasedání  Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2018 včetně materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním Zastupitelstva města.
Termín: 24.1.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 10/ p. Krejčík, p. Kudláček, Ing. Petr,
Mgr. Prchlíková, p. Půta, p. Sklenář, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, Mgr. Jurková,
p. Horák
SCHVÁLENO

01/002/ZM/18 - Návrhová komise / Návrhová komise
Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Věra Baumgartnerová, p. Jaroslav Holata a p. Petr Vinklárek.
Termín: 24.1.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:10/ p. Krejčík, p. Kudláček, Ing. Petr,
Mgr. Prchlíková, p. Půta, p. Sklenář, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, Mgr. Jurková,
p. Horák
SCHVÁLENO

01/003/ZM/18 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovate zápisu ve složení: p. Petr Dlouhý a p. Tomáš Prokop.
Termín: 24.1.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:10/ p. Krejčík, p. Kudláček, Ing. Petr,
Mgr. Prchlíková, p. Půta, p. Sklenář, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, Mgr. Jurková,
p. Horák
SCHVÁLENO

01/004/ZM/18 - Zapisovatelka zápisu / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje zapisovatelku zápisu p. Věru Blažkovou.
Termín: 24.1.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:10/ p. Krejčík, p. Kudláček, Ing. Petr,
Mgr. Prchlíková, p. Půta, p. Sklenář, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, Mgr. Jurková,
p. Horák
SCHVÁLENO

01/005/ZM/18 - Zápis z 10. Zastupoitelstva města 2017 / Ostatní
Zastupitelstvo města schvaluje zápis z 10. Zastupitelstva města konaného dne 13.12..2017.
Termín: 24.1.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:10/ p. Krejčík, p. Kudláček, Ing. Petr,
Mgr. Prchlíková, p. Půta, p. Sklenář, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, Mgr. Jurková,
p. Horák
SCHVÁLENO

01/006/ZM/18 - Usnesení / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 13.12.2017 včetně přehledu o plnění usnesení z minulých jednání ZM.
Termín: 24.1.2018
Zodpovědná osoba: Timulák Jiří
Hlasování: Pro: 15/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:10/ p. Krejčík, p. Kudláček, Ing. Petr,
Mgr. Prchlíková, p. Půta, p. Sklenář, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová, Mgr. Jurková,
p. Horák
SCHVÁLENO

01/007/ZM/18 - Zpráva starosty a místostarosty o činnosti / Ostatní
Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a místostarosty města za období od 13.12.2017 do 24.1.2018.
Termín: 24.1.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/ p. Krejčík, p. Kudláček, Ing. Petr,
Mgr. Prchlíková, p. Půta, p. Sklenář, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

01/008/ZM/18 - Prodej pozemku p.č. 1331 v k.ú. Hrádek nad Nisou/ Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje prodej pozemku p.č. 1331, zahrada, o výměře 1 801 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou, za nabídnutou cenu 367 Kč/m2 bez DPH, tj. za cenu 799 770 Kč s DPH + 4 235  Kč  - náklady na vypracování znaleckého posudku, tj. za celkovou kupní cenu 804 005 Kč s DPH, manželům Kristýně a Janu Tučaniovým, bytem Tanvaldská 375, 463 11 Liberec 30, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15, s tím, že k  pozemku bude zřízeno předkupní právo jako právo věcné ve prospěch Města Hrádek nad Nisou.
 
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 24.1.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/ p. Krejčík, p. Kudláček, Ing. Petr,
Mgr. Prchlíková, p. Půta, p. Sklenář, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

01/009/ZM/18 - Prodej části pozemku p.č. 2792/5 v k.ú. Václavice u Hrádku nN/ Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje prodej části pozemku p.č. 2792/5, ostatní plocha, komunikace, (z pozemku p.č. 2792/5 byl dle geometrického plánu č. 624-52/2017 ze dne 5.9.2017 oddělen pozemek 2792/7, ostatní plocha, komunikace, o výměře 93 m2) v k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou za cenu 4 650 Kč + 8 687  Kč  - náklady na vypracování znaleckého posudku a geometrického plánu, tj. za celkovou kupní cenu 13 337 Kč, panu Ing. Petru Grofovi, bytem Václavice 268, 463 34 Hrádek nad Nisou, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
 
Termín: 24.1.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 17/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:8/ p. Krejčík, p. Kudláček, Ing. Petr,
Mgr. Prchlíková, p. Půta, p. Sklenář, MUDr. Sekvard, MUDr. Pavlová
SCHVÁLENO

01/010/ZM/18 - Odkup části pozemku p.č. 1204/1 v k.ú. Oldřichov na Hranicích/ Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje návrh Kupní smlouvy, kdy na základě této smlouvy se nabyvatelem pozemku p.č. 1204/4, ostatní plocha, komunikace, o výměře 267 m2 ( pozemek oddělen z pozemku p.č. 1204/1 geometrickým plánem č. 221-212/2017 ze dne 7.12.2017) v k.ú. Oldřichov na Hranicích, který je ve vlastnictví paní Jaroslavy Juráskové, trvale bytem Oldřichov na Hranicích 154, 463 34 Hrádek nad Nisou, stane Město Hrádek nad Nisou.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 24.1.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:7/ p. Krejčík, p. Kudláček, Ing. Petr,
Mgr. Prchlíková, p. Půta, p. Sklenář, MUDr. Sekvard
SCHVÁLENO

01/011/ZM/18 - Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1567/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou/ Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1567/1, orná půda, o výměře 1257 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
Termín: 24.1.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:6/ p. Krejčík, p. Kudláček, Ing. Petr,
Mgr. Prchlíková, p. Půta, p. Sklenář
SCHVÁLENO

01/012/ZM/18 - Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1571/1 v k.ú. Hrádek nad Nisou/ Majetkoprávní operace
Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1571/1, orná půda, o výměře 373 m2 v k.ú. Hrádek nad Nisou.
Termín: 24.1.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:6/ p. Krejčík, p. Kudláček, Ing. Petr,
Mgr. Prchlíková, p. Půta, p. Sklenář
SCHVÁLENO

01/013/ZM/18 - Změna v Kupní smlouvě č. 02/103/13 / Smlouvy
Zastupitelstvo města po projednání:
1) schvaluje Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě č. 02/103/13, kterým dojde ke změně čl. VI. Kupní smlouvy. Změnou tohoto článku dochází k úpravě úhrady daně z nabytí nemovitosti ze strany prodávající na stranu kupující v souladu se zákonem č. 254/2016 Sb.
2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Dodatku č. Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tento dodatek uzavřít.
Termín: 24.1.2018
Zodpovědná osoba: Bartošová Monika
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:6/ p. Krejčík, p. Kudláček, Ing. Petr,
Mgr. Prchlíková, p. Půta, p. Sklenář
SCHVÁLENO

01/014/ZM/18 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o Obhospodařování investičních nástrojů / Smlouvy
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o obhospodařování investičních nástrojů a pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy.
Termín: 24.1.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:7/ p. Krejčík, p. Kudláček, Ing. Petr,
Mgr. Prchlíková, p. Půta, p. Sklenář, p. Slezák
SCHVÁLENO

01/015/ZM/18 - Rozpočtová změna města za rok 2017 č.11 / Změna rozpočtu
Zastupitelstvo města bere na vědomí 11. změnu rozpočtu města 2017. Rozpočet města po 11. rozpočtové změně 2017 má stanoven celkový objem příjmů částkou 150.136.595,12 Kč, celkový objem výdajů částkou 268.505.042,88 Kč a salda ve výši 118.368.447,76 Kč ve třídě financování.
Termín: 24.1.2018
Zodpovědná osoba: Solnařová Iva
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:7/ p. Krejčík, p. Kudláček, Ing. Petr,
Mgr. Prchlíková, p. Půta, p. Sklenář, p. Slezák
SCHVÁLENO

01/016/ZM/18 - Změna územního plánu č. 18.a / Změna územního plánu
Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou po projednání bere na vědomí zprávu o projednání návrhu 18.a změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou a návrh 18.a změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou,
1) vydává 18.a změnu územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou, zpracovanou SAUL s.r.o. Liberec, U Domoviny 491/1, 460 01 Liberec 4, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí,
2) bere na vědomí, že k návrhu 18.a změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou nebyly uplatněny námitky,
3) vydává opatření obecné povahy Města Hrádek nad Nisou č. 1 /2018, kterou se mění Územní plán sídelního útvaru Hrádek nad Nisou vydaný obecně závaznou Vyhláškou č.19/98/208/MZ, kde jsou vymezeny kategorie ploch s rozdílným způsobem využití (funkční využití ploch) a specifikovány regulativy funkčního a prostorového uspořádání území o vyhlášení závazné části územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou, ve znění přílohy č. 1 tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí
a ukládá
Ing. Milanu Radovi, pořizovateli, aby zajistil činnosti pořizovatele vyplývající ze schválení 18.a změny územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou a aby tuto 18.a změnu územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou, vydanou formou opatření obecné povahy, oznámil ve smyslu ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění.
Termín: 24.1.2018
Zodpovědná osoba: Rada Milan
Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:6/ p. Krejčík, p. Kudláček, Ing. Petr,
Mgr. Prchlíková, p. Půta, p. Sklenář
SCHVÁLENO

01/017/ZM/18 - Písemné informace / Ostatní
Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí.
Termín: 24.1.2018
Zodpovědná osoba: Horinka Josef
Hlasování: Pro: 18/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen:7/ p. Krejčík, p. Kudláček, Ing. Petr,
Mgr. Prchlíková, p. Půta, p. Sklenář, p. Baumgartnerová
SCHVÁLENO

Ověřovatelé usnesení:
p. Petr Dlouhý, p. Tomáš Prokop

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou