Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Zastupitelstvo města »

Usnesení

 

10. zasedání zastupitelstva města 19.12.2018

datum zveřejnění: 7.1.2019

 

Soubor usnesení - 10/ZM/2018 - pracovní (anonymizovaná) verze

 

* ANONYMIZOVANÁ VERZE

 

Soubor usnesení - 10/ZM/2018

Konáno dne: 19.12.2018

Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou

* Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 

 

 

10/198/ZM/18 - Program 10. zasedání Zastupitelstva města / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou v roce 2018 včetně materiálů k projednání dle seznamu předloženého přímo na místě před jednáním Zastupitelstva města.

Termín: 19.12.2018

Zodpovědná osoba: Horinka Josef

Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ p. Baumgartnerová, p. Půta, p. Řípa, p. Slezák, p. Sklenář, MUDr. Pavlová

SCHVÁLENO

 

10/199/ZM/18 - Návrhová komise / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Pavel Jindra, p. Václav Růžička a p. Petr Vinklárek.

Termín: 19.12.2018

Zodpovědná osoba: Horinka Josef

Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ p. Baumgartnerová, p. Půta, p. Řípa, p. Slezák, p. Sklenář, MUDr. Pavlová

SCHVÁLENO

 

10/200/ZM/18 - Ověřovatelé zápisu / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: p. Petr Dlouhý a p. Stanislav Dlouhý.

Termín: 19.12.2018

Zodpovědná osoba: Horinka Josef

Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ p. Baumgartnerová, p. Půta, p. Řípa, p. Slezák, p. Sklenář, MUDr. Pavlová

SCHVÁLENO

 

10/201/ZM/18 - Zapisovatelka zápisu / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje jako zapisovatelku p. Věru Blažkovou.

Termín: 19.12.2018

Zodpovědná osoba: Horinka Josef

Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ p. Baumgartnerová, p. Půta, p. Řípa, p. Slezák, p. Sklenář, MUDr. Pavlová

SCHVÁLENO

 

10/202/ZM/18 - Zápis z 9. zastupitelstva města / Ostatní

Zastupitelstvo města schvaluje zápis z 9. Zastupitelstva města konaného dne 28.11.2018.

Termín: 19.12.2018

Zodpovědná osoba: Horinka Josef

Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ p. Baumgartnerová, p. Půta, p. Řípa, p. Slezák, p. Sklenář, MUDr. Pavlová

SCHVÁLENO

 

10/203/ZM/18 - Usnesení / Ostatní

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou konaného dne 28.11.2018 včetně přehledu o plnění usnesení z minulých jednání Zastupitelstva města Hrádek nad Nisou.

Termín: 19.12.2018

Zodpovědná osoba: Timulák Jiří

Hlasování: Pro: 19/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 6/ p. Baumgartnerová, p. Půta, p. Řípa, p. Slezák, p. Sklenář, MUDr. Pavlová

SCHVÁLENO

 

10/204/ZM/18 - Zpráva starosty a místostarosty o činnosti / Ostatní

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou zprávu o činnosti starosty a místostarosty města za období od 28.11.2018 do 19.12.2018.

Termín: 19.12.2018

Zodpovědná osoba: Horinka Josef

Hlasování: Pro: 20/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 5/ p. Baumgartnerová, p. Půta, p. Řípa, p. Slezák, p. Sklenář

SCHVÁLENO

 

10/205/ZM/18 - Zásah do krajinného rázu Hrádecka- Větrný park Václavice (změna smlouvy) / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou:

(A.)   SCHVALUJE revokaci svého usnesení č. 07/139/ZM/18, které přijalo na svém sedmém (7.) zasedání dne 29. srpna 2018;

(B.)   SCHVALUJE, v souladu s výhradou věci k rozhodování podle ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., obecního zřízení, a usnesení č. 06/118/ZM/18 část A, změnu textu smlouvy o platbě za zásah (větrnými elektrárnami) do krajinného rázu Hrádecka v oblasti Václavic a Uhelné, která mimo jiné tvoří přílohu důvodové zprávy k tomuto usnesení a je uzavírána se společností EEH s.r.o. (IČO 272 74 446);

(C.)   POVĚŘUJE starostu města podpisem schváleného (po změně) a doplněného textu Smlouvy o platbě za zásah do krajinného rázu Hrádecka se společností EEH s.r.o. (IČO 272 74 446).

Termín: 19.12.2018

Zodpovědná osoba: Timulák Jiří

Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/ p. Baumgartnerová, p. Půta, p. Řípa, p. Slezák

SCHVÁLENO

 

10/206/ZM/18 - Pozemky Legionářská - SOBS a budoucí úschově kupní ceny / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání:

(A.) SCHVALUJE uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a budoucí úschově kupní ceny s Bytovým družstvem Nový Hrádek, IČO 074 73 630, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova 2738/16, PSČ 702 00, to vše co do části souboru nemovitých věcí, pozemku p. č. 744/1-zahrada o výměře 318 m2, pozemku p. č. 745/1-ostatní plocha o výměře 702 m2, pozemku p. č. 746/1-ostatní plocha o výměře 2 270 m2, pozemku p. č. 747-ostatní plocha o výměře 151 m2, pozemku p. č. 1380/2-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2, to vše v katastrálním území Hrádek nad Nisou, části obce Hrádek nad Nisou a obci Hrádek nad Nisou, zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, na LV č. 1 pro vlastníka město, za podmínek, které jsou obsaženy v textu smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o budoucí úschově kupní ceny, která tvoří přílohu důvodové zprávy k tomuto usnesení;

(B.) POVĚŘUJE starostu města uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o budoucí úschově kupní ceny podle části (A.) tohoto usnesení.

Termín: 19.12.2018

Zodpovědná osoba: Karlíková Miroslava

Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/ p. Baumgartnerová, p. Půta, p. Řípa, p. Slezák

SCHVÁLENO

 

10/207/ZM/18 - Sejmutí předkupního práva z pozemků p.č. 971/1 a p.č. 971/2 v k.ú. Loučná / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 971/1, zahrada, o výměře 1 937 m2 a k pozemku p.č. 971/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 30 m2 vše v k.ú. Loučná.

Termín: 19.12.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/ p. Baumgartnerová, p. Půta, p. Řípa, p. Slezák

SCHVÁLENO

 

10/208/ZM/18 - Sejmutí předkupního práva z pozemků p.č. 65 v k.ú. Donín u HnN / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vzdání se předkupního práva k pozemku p.č. 65, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 198 m2 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou.

 

Termín: 19.12.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 20/ Proti: 1/ p. Dlouhý P. Zdržel se: / Nepřítomen: 4/ p. Baumgartnerová, p. Půta, p. Řípa, p. Slezák

SCHVÁLENO

 

10/209/ZM/18 - Prodej části pozemku p.č. 2774 a části pozemku p.č. 31 v k.ú. Václavice u Hrádku nN / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání:

1) schvaluje prodej pozemku p.č. 2774/2, ostatní plocha, o výměře 6 m2 a p.č. 31/2, trvalý travní porost, o výměře 155 m2  (pozemek p.č. 2774/2 oddělen z pozemku p.č. 2774 a pozemek p.č. 31/2 oddělen z pozemku p.č. 31 geometrickým plánem č. 649-164/2018 ze dne 10.8.2018) oba v k.ú Václavice u Hrádku nad Nisou, za celkovou kupní cenu 14 613 Kč bez DPH, žadateli č.j. 2097, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 19.12.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/ p. Baumgartnerová, p. Půta, p. Řípa, p. Slezák

SCHVÁLENO

 

10/210/ZM/18 - Prodej části pozemku p.č. 305 v k.ú. Hrádek nN / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání:

1) schvaluje prodej pozemku p.č. 305/2, ostatní plocha, o výměře 66 m2 (pozemek oddělen z pozemku p.č. 305 geometrickým plánem č. 1513-254/2017 ze dne 12.3.2018) v k.ú. Hrádek nad Nisou, žadateli pod č.j. 4689, za cenu 484 Kč/m2 s DPH + 5 590 Kč (náklady na vypracování geometrického plánu), tj. za celkovou kupní cenu 37 534 Kč s DPH, dle „Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou“ ve znění změny schválené Zastupitelstvem města dne 16.12.2015 usnesením č. 11/238/ZM/15.

2) ukládá odboru OIaSM vypracovat konečné znění Kupní smlouvy v souladu s předloženým návrhem a bodem 1) tohoto usnesení a pověřuje starostu města tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 19.12.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/ p. Baumgartnerová, p. Půta, p. Řípa, p. Slezák

SCHVÁLENO

 

10/211/ZM/18 - Úprava směnné smlouvy k  pozemkům v k.ú. Hrádek nad Nisou / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání:

1) revokuje usnesení č. 08/155/ZM/18 v bodě 2) ze dne 26.9.2018.

2) schvaluje upravené znění Směnné smlouvy s ohledem na legislativu související s účetnictvím obce a pověřuje starostu města takto tuto smlouvu uzavřít.

Termín: 19.12.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/ p. Baumgartnerová, p. Půta, p. Řípa, p. Slezák

SCHVÁLENO

 

10/212/ZM/18 - Odstoupení od Kupní smlouvy č. 02/010/18 / Majetkoprávní operace

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odstoupení od Kupní smlouvy č. 02/010/18 na základě zápisu pořízeného mezi kupujícím a prodávajícím v souladu s čl. IV odst. 3 uvedené Kupní smlouvy, který tvoří přílohu k tomuto usnesení a to na prodej pozemku p.č. 96/1, zahrada, o výměře 1 127 m2 , pozemku p.č. 95, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 57 m2  a pozemku p.č. 94/1, zahrada, o výměře 674 m2.vše v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou.

Termín: 19.12.2018

Zodpovědná osoba: Bartošová Monika

Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/ p. Baumgartnerová, p. Půta, p. Řípa, p. Slezák

SCHVÁLENO

 

10/213/ZM/18 - Kontokorentní úvěr / Smlouvy

Zastupitelstvo města po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru se společností Česká spořitelna, a.s. (IČ: 45244782) ve výši 6 mil. Kč, bez zajištění a se splatností do 31.12.2019 a pověřuje starostu města podpisem úvěrové smlouvy za přeložených podmínek.

Termín: 19.12.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/ p. Baumgartnerová, p. Půta, p. Řípa, p. Slezák

SCHVÁLENO

 

10/214/ZM/18 - Střednědobý výhled města 2020 - 2021 / Hospodaření města

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje střednědobý výhled města Hrádek nad Nisou na období 2020 -2021.

Termín: 19.12.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/ p. Baumgartnerová, p. Půta, p. Řípa, p. Slezák

SCHVÁLENO

 

10/215/ZM/18 - Rozpočet města na rok 2019 / Rozpočet města

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Rozpočet města Hrádek nad Nisou na rok 2019. Rozpočet města má stanoven celkový objem příjmů částkou 200.052.340,- Kč, celkový objem výdajů částkou 297.399.334,- Kč a salda ve výši 97.346.994,- Kč ve třídě financování.

Termín: 19.12.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/ p. Baumgartnerová, p. Půta, p. Řípa, p. Slezák

SCHVÁLENO

 

10/216/ZM/18 - Změna rozpočtu města 2018 č.11 / Rozpočet města

Zastupitelstvo města po projednání:

1) schvaluje změnu rozpočtu města 2018 č. 11. Rozpočet města 2018 po změně č. 11 má stanoven celkový objem příjmů částkou 180.420.427,22 Kč, celkový objem výdajů částkou 321.056.176,22 Kč a salda ve výši 140.635.749,- Kč ve třídě financování,

2) stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

a) přesuny mezi položkami v rámci zastupitelstvem schváleného rozpočtu města, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města (nezvyšuje se pouze celkový rozpočet výdajů města) v rámci rozpočtového roku nebo pokud je změna rozpočtově neutrální,

b) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků (dotací, limitů apod.) z jiných rozpočtů nebo do jiných rozpočtů (vratka dotací, limitů, apod.) za operace provedené do konce roku 2018.

Termín: 19.12.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/ p. Baumgartnerová, p. Půta, p. Řípa, p. Slezák

SCHVÁLENO

 

10/217/ZM/18 - OZV č. 1/2018 Odpady / Obecně závazné vyhlášky

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad Nisou č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Termín: 19.12.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 18/ Proti: 3/ p. Dlouhý S., p. Krečman, Ing. Petr Zdržel se: / Nepřítomen: 4/ p. Baumgartnerová, p. Půta, p. Řípa, p. Slezák

SCHVÁLENO

 

10/218/ZM/18 - OZV č. 2/2018 automaty / Obecně závazné vyhlášky

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Hrádek nad Nisou č. 2/2018 o regulaci provozování hazardních her na území města Hrádek nad Nisou.

Termín: 19.12.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/ p. Baumgartnerová, p. Půta, p. Řípa, ThMgr. Zimmermanová

SCHVÁLENO

 

10/219/ZM/18 - Návratná finanční výpomoc ZŠ Lidická / Příspěvkové organizace

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Hrádek nad Nisou Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou, Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková organizace (IČ: 70983003) ve výši 373.244,- Kč na předfinancování projektu „Dětská univerzita Trojzemí“.

Termín: 19.12.2018

Zodpovědná osoba: Solnařová Iva

Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/ p. Baumgartnerová, p. Půta, p. Řípa, ThMgr. Zimmermanová

SCHVÁLENO

 

10/220/ZM/18 - Jednání Fondu rozvoje města / Ostatní

Zastupitelstvo města po projednání a v souladu s doporučením Správní rady Fondu rozvoje města (dále jen FRM) a doporučením Rady města ( usnesení č. 20/935/RM/18

1) bere na vědomí zápis z jednání FRM ze dne 3.12.2018

2) bere na vědomí stav finančních prostředků na účtu FRM ve výši 46 373 565,50 Kč

3) bere na vědomí rezignaci pana Jana Bílého a odvolává jej z funkce člena Správní rady FRM ke dni 1.11.2018

4) bere na vědomí rezignaci paní Ivy Solnařové a odvolává ji z funkce člena Správní rady FRM ke dni 31.12.2018

5) schvaluje za nového člena Správní rady FRM pana Luboše Blažeje

6) potvrzuje za členy Správní rady FRM: pana Tomáše Prokopa jako Předsedu Správní rady FRM, pana Petra Faltuse, pana Davida Gottsteina a pana Milana Slezáka jako členy Správní rady FRM a stanovuje tak složení Správní rady FRM v novém počtu 5 členů.

7) bere na vědomí návrhy Programu podpory FRM pro rok 2019 a návrh na nové znění Statutu FRM, kdy ukládá tajemnici Správní rady FRM předložit materiály ke konečnému schválení v lednu 2019.

Termín: 19.12.2018

Zodpovědná osoba: Doleželová Lenka

Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/ p. Baumgartnerová, p. Půta, p. Řípa, ThMgr. Zimmermanová

SCHVÁLENO

 

10/221/ZM/18 - Písemné informace / Ostatní

Zastupitelstvo města bere písemné informace na vědomí.

Termín: 19.12.2018

Zodpovědná osoba: Horinka Josef

Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/ p. Baumgartnerová, p. Půta, p. Řípa, ThMgr. Zimmermanová

SCHVÁLENO

 

10/222/ZM/18 - Pravidla pro činnost osadních výborů - IP/1/2018 - změna / Osadní výbory, komise

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změnu interního předpisu Pravidla pro činnost osadních výborů č. IP/1/2018, respektive změnu čl.2, odst. 2, kdy se maximální počet členů osadního výboru mění z 5 členů na 7. 

Termín: 19.12.2018

Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.

Hlasování: Pro: 21/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 4/ p. Baumgartnerová, p. Půta, p. Řípa, ThMgr. Zimmermanová

SCHVÁLENO

 

10/223/ZM/18 - Osadní výbory  - období 2019 - 2022 / Osadní výbory, komise

Zastupitelstvo města po projednání:

1) zřizuje Osadní výbor v části města Václavice a určuje počet jeho členů na 7 členů ve složení: p. Petr Housa, p. Tomáš Housa, p. Jaroslav Lhoták st., p. Iva Červená, p. Alena Peichlová, p. Radek Petr, p. Jiří Svoboda

2) zřizuje Osadní výbor v části města Oldřichov na Hranicích a určuje počet jeho členů na 3 členy ve složení: p.Vladimír Šíma, p.Vladislav Řípa, p. Milan Míka,

3) zřizuje Osadní výbor v části města Dolní Suchá a určuje počet jeho členů na 7 členů ve složení: p. Petr Dolák, p. Vladimír Hornych, p. Eva Hornychová, p. Alexandr Erbert, p. Josef Moc, P. Jindřich Kuneš, p. David Musil,

4) zřizuje Osadní výbor v části města Uhelná a určuje počet jeho členů na 5 členů ve složení: p. Dan Gabryš, p. Petr Pleskač, p. Petr Slavík, p. Roman Sedláček, p. Milan Starec,

5) volí předsedu Osadní výboru v části města Václavice paní Ivu Červenou,

6) volí předsedu Osadní výboru v části města Oldřichov na Hranicích pana Vladislava Řípu,

7) volí předsedu Osadní výboru v části města Dolní Suchá pana Davida Musila,

8) volí předsedu Osadní výboru v části města Uhelná pana Romana Sedláčka.

Termín: 19.12.2018

Zodpovědná osoba: Davidová Jana Ing.

Hlasování: Pro: 22/ Proti: / Zdržel se: / Nepřítomen: 3/ p. Baumgartnerová, p. Půta, p. Řípa

SCHVÁLENO

 

 

Ověřovatelé usnesení:

Určený zastupitel p. Petr Dlouhý a p. Stanislav Dlouhý

 

 

 

 

Poznámky:

- Soubor usnesení  uveřejněn v anonymizované podobě v souladu s ochranou osobních dat (text, resp. osobní data jsou částečně upravena, pseudo-anonymizována [např. prostřednictvím č. j. apod.], případně nahrazena symboly).

- Neanonymizována osobní data jsou zpracovávána (zaznamenána): u veřejně činných osob, funkcionářů či zaměstnanců veřejné správy (tj. např.: zastupitelů, úředníků obce a dalších úředních osob), kdy uvedené informace k těmto osobám (stejně jako jejich samotná přítomnost) na jednání příslušného orgánu města mají přímou souvislost s jejich úřední činností.

- Jednání zastupitelstva města je veřejné a usnesení v plné textové podobě je součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva města města v souladu s § 95 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení).

 

 

Jiří Timulák, tajemník městského úřadu

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou