Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Zprávy »

iHrádecko »

Internetové Hrádecko

 

17. Novoroční přátelské setkání ke vzdělávání v Trojzemí

autor: Jiří Týř datum zveřejnění: 26.1.2017 zdroj: iHrádecko

 

Na hrádecké Kristýně o vzdělávání  a přeshraniční spolupráci.

 

TROJZEMÍ NISA - HRÁDEK NAD NISOU – LIBERECKÝ KRAJ
V sobotu 14. ledna 2017 se uskutečnilo na hrádecké Kristýně nedaleko trojmezního styku tří hranic 17. novoroční  setkání  přátel vzdělávání k neformální diskusi o spolupráci ve vzdělávání v Libereckém kraji a v Trojzemí Nisa.
 
Devatenáct pedagogů, politiků a dalších přátel vzdělávání z Libereckého kraje a česko-německo-polského Trojzemí se sešlo tradičně začátkem ledna na hrádecké Kristýně k neformální diskusi o spolupráci v technickém vzdělávání.
 
 
Při  novoročním přání, přípitku a přivítání účastníků ocenil místostarosta Hrádku nad Nisou  Pavel  Farský tradici novoročních setkání přátel vzdělávání pro spolupráci obcí s Libereckým krajem v oblasti vzdělávání a pro navazování kontaktů přinášejících inspiraci pro spolupráci organizací a jednotlivců:
 
V roce 2001 se na Kristýně poprvé sešli pedagogové čtyř okresů nového Libereckého kraje na mezinárodním semináři Prevence v Trojzemí k diskusi o spolupráci při prevenci sociálně patologických jevů. V roce 2003 se opět na Kristýně setkali přátelé Lužických Srbů v rámci projektu Lužice a EU.  Od roku 2005 se účastníci setkání věnovali Centru vzdělanosti Libereckého kraje, zahájení spolupráce českých a polských středních odborných škol v Trojzemí a spolupráci marienthalskou vzdělávací agenturou Pontes. V roce 2012 se na hradu Grabštejně uskutečnila konference ke kvalitě vzdělávání. V roce 2013 na ni navázala konference o technickém vzdělávání v Euroregionu NISA a technické vzdělávání bylo tématem i v následujících létech.
 
Tématem letošního setkání byla spolupráce organizací při vzdělávání lidí v období takzvané čtvrté průmyslové revoluce spojené s rozšířením robotizace ve výrobě a s rozvojem komunikačních technologií včetně internetu, což ovlivní život lidí.
 
V obecném úvodu k diskusi připomněl Jiří Týř, organizátor setkání, že technika a technologie významně ovlivňovaly život lidí už od pravěku, ale teprve například knihtisk a zdokonalená dělba práce jako základ sériové výroby vytvořily podmínky pro mechanizaci a automatizaci výroby nejprve prostřednictvím parních a elektrických zařízení a jednoduchých počítačů. Teprve pak přišla průmyslová robotizace s roboty zapojenými i do počítačové sítě. Jejich širší využití se zejména v Německu označuje jako Průmysl 4.0 a bude stejně jako u předchozích změn ovlivňovat práci a život lidí. Proto se hovoří také o Společnosti 4.0 Vzdělávání 4.0 . V Libereckém kraji bychom tedy měli přemýšlet i o tom, jak to bude vypadat Liberecký kraj 4.0, a to nejen ve vzdělávání lidí.
 
Následovala neformální diskuse, v níž zazněly například tyto postřehy a názory:
 
·         Jaroslav Semerád, nový ředitel Liberecké Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické má v robotizaci dlouhodobé zkušenosti s dobrými výsledky. Zřejmě i proto se SPŠSE Liberec právě stává takzvaným Centrem odborného vzdělávání, které bude ve spolupráci s Libereckým krajem nadstandardně vybaveno i pro to, aby škola mohla ještě lépe dávat své vybavení a zkušenosti k dispozici i ostatním školám. SPSŠE také dlouhodobě spolupracuje s Technickou univerzitou Liberec a i ona má přesto, že je to prestižní škola, někdy problém získat dost učitelů technických předmětů zejména z důvodu malých platů ve školství.
·         Luděk Vele, operní pěvec, chotyňský patriot a patron hradu Grabštejn poznamenal, že kultura a školství strádají podobně a potřebovaly by větší rozpočtové peníze na vybavení i platy lidí.  Nadto ještě někdy vzniká zmatek v důsledku příliš častých ideově pojatých koncepčních a organizačních změn, takže udržitelnost dobrých myšlenek je někdy obtížná. Ocenil také přístup Libereckého kraje zachování umělecko průmyslové sklářské školy v Kamenickém Šenově.
·         Michael Canov, starosta Chrastavy a nově zvolený senátor Parlamentu ČR, nejprve zavzpomínal, jak učil v Chrastavě a pak v libereckém gymnáziu chemii. K současným změnám ve školství poznamenal, že jsou zejména ze strany ministerstva školství na jakémsi obtížně pochopitelném ideologickém základě zaváděny i takové změny, které školství samotnému ani budoucímu uplatnění žáků příliš neprospívají. Příkladem může být takzvaná inkluze postižených žáků ze speciálních do běžných škol, která je jednou z věcí, které mnohdy zbytečně zatěžují veřejné školy a zřejmě vedou i ke zvětšování zájmu o soukromé školy.
·         Zdeněk Krabs, ředitel Liberecké střední odborné školy Na Bojišti, připomenul, že techniku nestačí jen mít k dispozici. Lidé ji musejí umět pochopit a dobře ji používat. Právě takové lidi jeho škola, za účinné pomoci Libereckého kraje, připravuje. Zájmově se v jeho škole věnují například i rekonstrukcím historických vozidel. Není to ale snadné, protože příprava učitelů pro technické obory na pedagogických fakultách po nástupu takzvaných rámcových vzdělávacích programů prakticky zanikla a z většiny základních škol zmizely i dílny, které už se asi ve všech ZŠ nepodaří vbrzku obnovit. Přes důraz na techniku nesmíme zapomínat ani na výchovu lidí ke vzájemné spolupráci, poznamenal závěrem.
·         Josef Šorm, emeritní ředitel SPŠSE Liberec, která v závěru minulého školního roku vydala almanach školy s přehledem absolventů, poznamenal, že SPŠSE dlouhodobě spolupracuje i se zaměstnavateli a zajímá se o další osud svých absolventů, kteří jsou úspěšní i při vysokoškolském studiu. Závěrem ale potvrdil i doprovodná slova své manželky, že se nemá zapomínat ani na klasické řemeslné dovednosti, ke kterým se asi i po nástupu robotizace budou lidé vracet.
·         Bývalý učitel jedné základní školy a poté dlouholetý pracovník pedagogického centra v Liberci  a Centra vzdělanosti Libereckého kraje Vladimír Cvrček se přiznal, že ve věci vzdělávání učitelů podle nového Kariérního řádu učitelů je „mírný optimistický pesimista“. Zdůraznil, že nejlépe to fungovalo, když se zkušení učitelé starali v tzv. metodických kabinetech o své kolegy. Tohle bychom na Liberecku mohli možná zase „pilotně“ zkusit. Ale nejspíš by z toho byl nový dotovaný projekt podléhající různým nařízením odjinud, což není legrace.
·         Vojtěch Pražma spolumajitel závodu MODELÁRNA LIAZ a vysokoškolský  učitel na ČVUT Praha, uvedl, že v USA a Německu probíhá snaha o návrat outsorcované výroby zpět. V Čechách je riziko, že část outsorscované výroby se vrátí rovněž zpět. Neboť technologie výroby P.4 vytvoří nadbytek výrobních kapacit  zvláště v zemích, které dostatečně neinvestují do nových technologii. Nevýhodou struktury průmyslu v ČR je, že je převážně subdodavatelská.  Je třeba s nastupující revoluci P.4  vytvořit samostatně obchodovatelné výrobky a vytvořit kvalitní trh práce. Potřebujeme kreativní vysoce kvalifikované zaměstnance. K tomu však naše školy a zvláště vysoké školy zatím své absolventy příliš dobře nepřipravují.
 
·          Eva Bartoňová, historicky první radní Libereckého kraje, a potom i náměstkyně v ministerstvu školství a v Českém statistickém úřadu, uvedla, že úroveň projednávání věcí na centrální úrovni je mnohdy problematická. Týká se to například vzdělávacích programů pro žáky i učitele včetně takzvaného společného vzdělávání zredukovaného zatím na odborně i administrativně náročnou inkluzi postižených dětí do běžných škol. Týká se to i změn ve financování regionálního školství, které byly v MŠMT připraveny už před 10 léty, ale schváleny nejsou ještě dnes. V kraji jsou i specifické problémy, například se sklářskými školami, které po oživení sklářství znovu ožívají, protože se kraji podařilo je udržet. Mělo by být méně politických požadavků na rázné změny ve školství a mělo by se lépe navazovat na dobrou práci politických předchůdců. Politické změny za každou cenu a bez návaznosti na předchozí dobrou práci mají mnohdy pochybnou účelnost a účinnost. Problémy jsou i na vysokých školách. V nich je sice hodně studentů, ale někteří z nich odcházejí už před ukončením studia, protože nacházejí i tak práci u firem. Tato její slova potvrdil Jan Bartoň, vysokoškolský učitel, poznatkem, že o společensky motivovaných kampaních rozhodují dost často lidé bez potřebného odborného zázemí a tedy i bez porozumění věci.


·         Regina Gellrich , bývalá ředitelka marienthalské vzdělávací agentury Pontes, která uskutečnila hodně významných přeshraničních vzdělávacích projektů i Centrem vzdělanosti Libereckého kraje, musela po neudělení dalších dotací přejít z Žitavy a Marienthalu na školský úřad ve Zhořelci, kde pokračuje v práci na jazykovém vzdělávání  dětí především předškolního věku. Potvrdila, že i v Německu teď probíhá velmi intenzivní diskuse o průmyslové orientaci a o vztahu odborného a společenského vzdělávání. I v Německu se dnes projevuje menší zájem o technické obory a přeceňuje se technický a společenský vliv nových médií. Kultura vzdělávání přitom klesá, roste agresivita dětí a digitalizace způsobila i jejich menší zájem o knihy a kulturu mezilidských vztahů. Tyto nedostatky ve společenské výchově dětí je dobře napravovat už v předškolním věku i jako součást jejich jazykového vzdělávání. Na její slova navázala Věra Týřová, která s agenturou Pontes jako hrádecká učitelka němčiny několik let spolupracovala a teď už jen zájmově učí ty, kteří mají o němčinu opravdový zájem. Konec dotací znamenal nejen konec česko-německé spolupráce, ale postihlo to i česko-německo-polskou spolupráci třeba i u týmů, které se předtím poznaly v projektech Sokrates.
·         Josef  Růžička, bývalý velitel grabštejnské vojenské posádky, účastník česko-polských studijních výměn mezi středoškoláky liberecké Střední školy strojní, stavební a dopravní a Střední elektrotechnické školy při turowské elektrárně, seznámil přítomné s poznatkem, že v důsledku rozdílné kvality základních škol dochází někdy i ke stěhování celé rodiny, aby se děti dostaly do lepší školy. Podpořil také požadavek, aby české školství připravovalo  absolventy škol pro práci ve výrobních závodech s vysokou přidanou hodnotou.
·         Tomáš Princ byl 26 let ředitelem liberecké Střední školy strojní, stavební, která je druhá největší v kraji. Jeho bývalá škola je vedle maturitních oborů zaměřena a dobře vybavena i pro řadu učebních oborů, na které nelze zapomínat. Je proto dobře, že SŠSSD bude jedním z osmi Center odborného vzdělávání v kraji. SŠSSD také organizovala česko-polské studijní výměny a podílela se na rekonstrukci hradu Grabštejna podobně jako škola Z. Krabse.
·         Za nemocného ředitele Centra vzdělanosti Libereckého kraje Martina Ditricha, seznámil přítomné  se situací v CVLK Jiří Týř.  CVLK vzniklo v roce 2005 jako zařízení pro další vzdělávání učitelů (DVPP) a ostatní dospělé populace v kraji. Po několika létech jeho existence však postupně přestaly být centrálně vypisovány projekty, které by mohlo CVLK samostatně realizovat. Podle poslední informace se má o celé DVPP starat centrálně Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV) přes své krajské pobočky. I z tohoto důvodu zatím nelze v kraji zřídit metodické kabinety pro učitele. V současnosti je CVLK partnerem v jednom přeshraničním projektu a partnerem v projektu Operačního programu zaměstnanost starajícím se o nezaměstnané ve věku 15 až 24 let. Další projektové příležitosti mohou vzniknout z krajských akčních plánů OP Věda, výzkum vzdělávání (OP VVV).
·         Na dosavadní diskusi a situaci v DVPP navázal Jiří Týř :
-          Na jedné straně zaměstnavatelé straně říkají, že potřebují exaktně vzdělané tvořivé lidi, aby se národní ekonomika mohla rozvíjet. Mnozí vzdělávací aktivisté ale na druhé straně požadují tzv. svobodné školní vzdělávání respektující především aktuální potřeby dítěte, přičemž své ideje nejsou schopni nebo ochotni reálně dovést k uspokojení potřeb zaměstnavatelů ani k možnostem učitelů, kteří pracují v rozpočtově podfinancovaných základních a středních školách. Zdá se, že MŠMT ČR je pod vlivem vzdělávacích aktivistů a uplatňuje jakýsi IDEOvě  dogmaTICKÝ  (IDEOTICKÝ) přístup zdůrazňující sociální stránku práce škol na úkor kvality vzdělávání.  Slovo idiot je podle Wikipedieodvozeno z řeckého idiōtēs, které znamenalo "soukromník" a v městských státech antického Řecka označovalo muže, kteří se starali jen o své soukromé záležitosti a vyhýbali se účasti na veřejných věcech. Později se toto slovo stalo lékařským a pak i urážlivým označením lidí s nízkou inteligencí. Pro lidi, kteří ideově dogmaticky (ideoticky) prosazují z hlediska veřejného zájmu ne dobře uskutečnitelné změny, se proto dnes nabízí používat slovo IDEOT.
-          Vzdělávací ideoti sice hovoří o potřebě technického vzdělávání, ale dobré podmínky pro něj z dnešních podfinancovaných a v průměru více než 85procentně zfeminizovaných základních škol téměř zmizely. Vzdělávací ideoti dnes hovoří o svobodném vzdělávání a lepší humanitní výchově, ale jak tyto věci mají vypadat, aby tím neutrpěla kvalita výuky  neřekli. Vyhověním jejich požadavků se posiluje sociální úloha škol na úkor kvality vzdělávání.
-          Liberecký kraj je dnes po Praze v kvalitě vzdělávání druhým nejlepším krajem v Česku. Jde o to, abychom se tohoto postavení ideoticky nezbavili například tím, že opomineme spolupráci škol s Technickou univerzitou Liberec, se zaměstnavateli a dalšími organizacemi.
 
·         Lukáš Peticha, jablonecký poslanec a člen sněmovního ústavního výboru, seznámil přítomné se svým názorem na přístup sněmovny ke školským věcem:
- Na školství je mnoho různých a mnohdy protichůdných požadavků z mnoha stran. Jednota názoru není přitom mnohdy ani v samotném sněmovním školském výboru. Nutně tedy dochází k tomu, že sněmovna jako celek neřeší mnohdy odbornost, ale řeší hlavně schůdnost návrhů. U některých věcí přitom zůstává rozum stát. Například požadavek tzv. inkluze nepochází z MŠMT a její zavedení je důsledkem nátlaku vzdělávacích aktivistů a důsledek rozhodnutí Evropského soudního dvora. Pojem ideot se proto zdá být pojem přiléhavý.
- V parlamentu funguje Česko-německá parlamentní skupina a z její práce je zřejmé, že i v Německu jsou podobné problémy jako u nás. Řeší se problémy dalšího vývoje vzdělávání, problémy motivace dětí, integrace cizinců. I v Německu se stát snaží přimět zaměstnavatele k většímu zapojení do systému vzdělávání včetně vzdělávání cizinců.


·         Radní Libereckého kraje pro školství Petr Tulpa nejprve zareagoval na diskusi poznámkou, že rozpor mezi výkonnostním požadavkem na kvalitu vzdělávání a společensko výchovnou a sociální úlohou škol je do značné míry i problém filosofický. Je na něj proto potřebné eticky pohlížet a respektovat přitom reálné podmínky a potřeby škol, rodičů a zaměstnavatelů a možnosti kraje. Potom informoval o konkrétních problémech, záměrech a opatřeních kraje:
- Kurikulární reforma prostřednictvím systému RVP/ŠVP byla reformou neúspěšnou. Nepřinesla očekávanou tvořivost a volnost učitelům ani žákům a dril ve školách pokračuje mnohdy i při výuce nepříliš potřebných věcí.
- Technické vzdělávání je jednou ze systémových priorit kraje a kraj v návaznosti na dosavadní aktivity uskuteční další opatření k jeho posilování. Dosud nedořešenými problémy jsou například mzdy učitelů a otázka případného přistoupení na duální systém, tedy na lepší spolupráci škol se zaměstnavateli.
- Liberecký kraj projektuje a zrealizuje vybudování celkem osmi Center odborného vzdělávání umístěných po dvou ve vybraných středních školách ve čtyřech okresech kraje tak, aby centra byla optimálně využívána co nejvíce školami. Centra jsou zaměřena například na sklářství, strojírenství, stavebnictví a služby.
- Centrum vzdělanosti Libereckého kraje je už delší dobu objektivně v jakémsi útlumu způsobeném tím, že CVLK nemá optimální přístup k centrálně udělovaným dotacím a také tím, že se mu v konkurenci ostatních vzdělavatelů, kteří přímo oslovují i ředitele škol, dosud nepodařilo dostatečně zaujmout předpokládanou širokou cílovou skupinu. O DVPP se má starat stát a kraj to za něj naplno dělat nemůže. Kraj proto řeší otázku jeho další existence.
- Problémem je účelnost dosavadního rovnoměrného udělování stipendií jen u některých učebních oborů. Ředitelé SŠ dostanou pravomoc k jejich udělování podle skutečných potřeb školy a žáků.
- Připravují se nové projekty pro spolupráci kraje se základními školami. Pokračovat budou projekty spolupráce základních i středních škol s Technickou univerzitou Liberec a se zaměstnavateli mj. i v rámci tzv. Paktu zaměstnanosti a ve spolupráci s Tripartitou. Významnými aktivitami zůstane veletrh vzdělávání EDUCA a Dětská univerzita v TUL.
- Vztah školního vzdělávání ke kultuře jako takové i k mezilidským vztahům je rovněž problémem, který je nutné řešit, a to i z hlediska vztahu k hodnotám a autoritám.


Celkové vyznění diskuse na setkání je možné shrnout takto:
 
Podle Kompetenčního zákona je za školské koncepce, za jejich realizaci a za koordinaci působení jednotlivých aktérů vzdělávání odpovědné především ministerstvo školství. Liberecký kraj má poslání, povinnost a možnost pečovat co nejlépe o školství v kraji, což vedle zajištění základního fungování škol obnáší i potřebu dobré koordinace spolupráce všech aktérů vzdělávání v Libereckém kraji. Tuto úlohu kraj systematicky plní ve spolupráci se sociálními partnery škol s cílem udržet a zlepšovat kvalitu vzdělávání a posilovat přitom i společenskou roli škol a jejich partnerů.    
 
Partnery letošního novoročního setkání na Kristýně byli Josef Horinka, starosta Hrádku nad Nisou a Petr Tulpa, radní pro školství Libereckého kraje,
 Hrádek n. N., 14.1.2017
 
 
Kontakt:  Jiří Týř, Hrádek n. N., Nisou, tel. 603 162 337, e-mail: tyrjir@gmail.com
 
ODKAZY:
 
Chtít, umět a moci - http://www.dts.cz/cgi-bin/dts/dts.fcgi?stranka=3&kategorie=6&akce=clanek&id=26&jmeno=&heslo=
 
Prevence v Trojzemí - (nejen) tisková zpráva
http://www.dts.cz/cgi-bin/dts/dts.fcgi?stranka=3&kategorie=6&akce=clanek&id=32&jmeno=&heslo=
 
HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU LUŽICE A EU
http://www.dts.cz/cgi-bin/dts/dts.fcgi?stranka=3&kategorie=9&akce=clanek&id=241&jmeno=&heslo=
 
Euroregion Nisa: Výjezdní zasedání podvýboru VEI - Lužice a EU
http://www.dts.cz/cgi-bin/dts/dts.fcgi?stranka=3&kategorie=9&akce=clanek&id=242&jmeno=&heslo=
 
Koncepce vzdělávání v Libereckém kraji s ohledem na technické vzdělávání
http://www.pontes-pontes.eu/fileadmin/userfiles/files_de_neu/Veranstaltungen/140812_ppt_Tyr_EK_2014.pdfhttp://
 

Deutsch:
 
Wollen, Können, Dürfen
http://www.dts.cz/cgi-bin/dts/dts.fcgi?stranka=3&kategorie=6&akce=clanek&id=51&jmeno=&heslo=
 
Prävention im Dreiländereck - (nicht nur) Pressemitteilung
http://www.dts.cz/cgi-bin/dts/dts.fcgi?stranka=3&kategorie=6&akce=clanek&id=52&jmeno=&heslo=


EUROREGION NISA/ NEISSE/ NYSA - "Die Lausitz und die EU"
http://www.dts.cz/cgi-bin/dts/dts.fcgi?stranka=3&kategorie=9&akce=clanek&id=245&jmeno=&heslo=

 

17. Novoroční přátelské setkání ke vzdělávání v Trojzemí  (175 kB)
17. Novoroční přátelské setkání ke vzdělávání v Trojzemí  (201 kB)
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou