Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Vyhlášky a nařízení »

Obecně závazné vyhlášky Města Hrádek nad Nisou

 

Obecně závazná vyhláška Města Hrádek nad Nisou č. 3/2014

o místním poplatku ze psů

 

Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou se na svém zasedání dne 17. 12. 2014, usnesením č. 10/275/ZM/14 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) 
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 


Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Město Hrádek nad Nisou touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
(2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Hrádek nad Nisou (dále jen „správce poplatku“). 


Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Hrádek nad Nisou. 
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 


Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. 
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.


Čl. 4
Ohlašovací povinnost

(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3) V ohlášení držitel psa uvede  
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku. 
(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 


Čl. 5
Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa 200,- Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč


Čl. 6 
Splatnost poplatku 

(1) Poplatek je splatný
a) nečiní-li více než 500,- Kč, nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku,
b) činí-li více než 500,- Kč ve dvou stejných splátkách, nejpozději 
do 31. května a do 30. září příslušného kalendářního roku,
c) jednorázově do 31. května příslušného kalendářního roku. 
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, 
je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.


Čl. 7
Osvobození a úlevy 

(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu , osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis . 

(2) Držiteli psa, který byl trvale označen čipem a evidován v evidenci trvale označených psů  na Městském úřadě v Hrádku nad Nisou se poskytuje úleva ve výši 200,- Kč v kalendářním roce, ve kterém byl pes trvale označen čipem a evidován a další úleva ve výši 200,- Kč v kalendářním roce následujícím po roce, kdy byl pes trvale označen čipem a evidován.


Čl. 8
Navýšení poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. 
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 


Čl. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2013 o místním poplatku ze psů ze dne 18. 12. 2013.


Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2015 . 


Bc. Josef Horinka v. r. 
starosta města


Pavel Farský v. r.  
místostarosta města 

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou