Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Vyhlášky a nařízení »

Obecně závazné vyhlášky Města Hrádek nad Nisou

 

Obecně závazná vyhláška Města Hrádek nad Nisou č. 2/2015

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

 

Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou se na svém zasedání dne 27. 05. 2015 usnesením č. 5/107/ZM/15 usneslo vydat v souladu s ustanovením § 10 písm. a), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 
 

Čl. 1
Úvodní ustanovení 
  
(1)  Cílem této vyhlášky je vymezit některá místa veřejného prostranství města Hrádek nad Nisou, v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje[1]) a tím vytvořit opatření směřující k ochraně před následnými škodami a újmami způsobenými požíváním alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích na zájmech chráněných městem Hrádek nad Nisou jako územním samosprávným celkem, a to zejména s ohledem na mladou generaci.
(2)  Konzumace alkoholických nápojů se považuje za činnost, která může narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
 

Čl. 2
Vymezení pojmu 
 
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržnice, chodníky, veřejná zeleň, parky, sportoviště, dětské koutky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.[2])
 

Čl. 3
Omezení činnosti

Na území města Hrádek nad Nisou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na  veřejných prostranstvích vymezených v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
 

Čl. 4
Výjimky

(1)    Zákaz stanovený v Čl. 3 této vyhlášky se nevztahuje na prostory zahrádek a předzahrádek umístěných na veřejných prostranstvích u provozoven restaurací, kaváren a cukráren.
(2)    Zákaz stanovený v Čl. 3 této vyhlášky se nevztahuje na silvestrovské oslavy, které se konají v noci ze dne 31. prosince na 1. ledna každého roku od 14.00 hodin 31. prosince do 03.00 hodin 1. ledna.
(3)    Zákaz stanovený v Čl. 3 této vyhlášky se nevztahuje na Divadelní slavnosti, Letní slavnosti, poutě a festivaly, Benefice a benefiční koncerty, Masopusty, Maškarní průvody, Pálení čarodějnic, Dožínkové slavnosti Zahrádkářské výstavy, Myslivecké dny, Mikulášské trhy, Vánoční trhy, Řemeslné trhy, Farmářské trhy.
 

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

(1)    Zrušuje se Obecně závazná vyhláška města Hrádek nad Nisou č. 1/2012 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství města Hrádek nad Nisou, ze dne 22. února 2012.
(2)    Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.
 
 
 
 
Bc. Josef Horinka v. r. 
starosta města


Pavel Farský v. r.  
místostarosta města 

 

 
 
Zveřejnění vyhlášky včetně příloh na úřední desce >>>

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou