Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Vyhlášky a nařízení »

Obecně závazné vyhlášky Města Hrádek nad Nisou

 

Obecně závazná vyhláška Města Hrádek nad Nisou č. 3/2017

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 


Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou se na svém zasedání dne 13. 12. 2017, usnesením č. 10/211/ZM/17 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1)      Město Hrádek nad Nisou touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
(2)      Řízení o poplatcích vykonává Finanční odbor Městského úřadu v Hrádku nad Nisou (dále jen „správce poplatku“).[1]
 

Čl. 2
Poplatník

(1)      Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:
a)     fyzická osoba,
1.    která má ve městě trvalý pobyt,
2.    které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3.    která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4.    které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b)     fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2)      Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
 

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(1)      Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
(2)      Poplatník dle Čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresu pro doručování.
(3)      Poplatník dle Čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
(4)      Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
(5)      Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[3]
(6)      Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[4]
 

Čl. 4
Sazba poplatku

(1)      Sazba poplatku činí 600,- Kč a je tvořena:
a)      z částky 0,- Kč za kalendářní rok a
b)      z částky 600,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(2)      Rozúčtování skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
(3)      V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle Čl. 6 odst. 1 vyhlášky v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[5]
 

Čl. 5
Splatnost poplatku

(1)    Poplatek je splatný jednorázově v termínu nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.
(2)    Vznikne-li poplatková povinnost po 30. červnu příslušného kalendářního roku, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.
 

Čl. 6
Osvobození a úlevy

(1)      Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je[6]
a)     umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b)     umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c)     jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
d)     umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
(2)      Od poměrné části celkové roční výše sazby poplatku, odpovídající době splnění níže uvedených podmínek, se osvobozují poplatníci, kteří prokazatelně doloží, že:
a)      jsou ve výkonu vazby nebo výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody,
b)      jsou umístěni v léčebně pro dlouhodobě nemocné nebo jiném léčebném zařízení.
(3)      Od poplatku se osvobozují poplatníci, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 3 let věku.
 
(4)      Od poplatku se osvobozují poplatníci, zdržující se dlouhodobě mimo území České republiky, a to za podmínky, že délka jejich pobytu mimo území České republiky trvá nepřetržitě alespoň rok, přičemž osvobození se vztahuje na dobu jejich prokazatelného pobytu mimo území České republiky a kteří tuto skutečnost doloží.[7]
(5)      Úleva ve výši 50% poplatku se dále poskytuje poplatníkům, kteří v příslušném kalendářním roce prokáží, že za tento kalendářní rok zaplatili platbu za odvoz komunálního odpadu jiné obci nebo městu v České republice.[8]
(6)      Úleva ve výši 50% poplatku se dále poskytuje poplatníkům, kteří doloží, že jsou studentem do 26 let věku, který je ubytován po dobu svého studia na území jiného města.
(7)      Úleva se poskytuje poplatníkům zaregistrovaným v Motivačním systému,[9] kteří budou třídit a odevzdávat pytle, které budou po zvážení a zkontrolování započteny na konto poplatníka dle výše úlevy za kg dané komodity (PET lahve, papír). Načítání úlevy bude probíhat celý kalendářní rok a načítaná úleva bude odečtena ze sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů následující kalendářní rok, a to až do celé výše sazby poplatku.
 
Úleva, která bude odečtena, se stanovuje takto:
a)      za každý jeden kg papíru se sazba snižuje o 0,60 Kč,
b)      za každý jeden kg PET lahví se sazba snižuje o 1,40 Kč.
 
(8)      Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst. 1, 2, 4, 5, 6 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30. 6. kalendářního roku. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká[10]
 

Čl. 7
Navýšení poplatku

(1)      Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[11]
(2)      Nezaplacené poplatky do konce příslušného kalendářního roku správce poplatku zvýší o polovinu výše poplatku; toto zvýšení je příslušenstvím  poplatku.[12]
 

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1)      Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.[13]
(2)      V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.[14]
(3)      Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.[15]
 

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

(1)  Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 14. 12. 2016.
(2)  Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
 

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018[16].Bc. Josef Horinka v. r. 
starosta města


Pavel Farský v. r.  
místostarosta města 


[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“).

[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích.

[3] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích.

[4] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích.

[5] § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích.

[6] § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích.

[7] Doklad prokazující dlouhodobý pobyt mimo území České republiky.

[8] Dokladem se rozumí např. doklad o zaplacení poplatku za odpad nebo potvrzení od orgánu místní samosprávy, platná nájemní smlouva určující povinnost platit poplatek za odpad za konkrétního poplatníka apod..

[9] Motivační systém, motivační program – cílem je podpora třídění některých složek komunálního odpadu (PET lahve a papír) na území města Hrádek nad Nisou. Poplatníci, dle účinné OZV, mají možnost využít motivace v podobě získání úlevy na místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů popatku.

[10] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích.

[11] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích.

[12] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích.

[13] § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích.

[14] § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[15] § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[16] § 12 odst. 2 zákona o obcích


 

Příloha č. 1 (208 kB)   Příloha č. 1
(208 kB)

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou