Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Vyhlášky a nařízení »

Obecně závazné vyhlášky Města Hrádek nad Nisou

 

Obecně závazná vyhláška Města Hrádek nad Nisou č. 4/2017

o místním poplatku z ubytovací kapacity

 


Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou se na svém zasedání dne 13. 12. 2017 usnesením č. 10/212/ZM/17 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1)         Město Hrádek nad Nisou touto vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).
2)         Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]
 

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

1)         Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.[2]
2)         Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
 

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

1)         Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu
2)         V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede[3]
a)      jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b)      čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c)      další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
3)         Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[4]
4)         Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]
5)         Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu.[6]
 

Čl. 4
Sazba poplatku

Sazba poplatku za každé využité lůžko a den 6,- Kč.
 

Čl. 5
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný čtvrtletně, vždy nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí.

 
Čl. 6
Osvobození

Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.[7]
 

Čl. 7
Navýšení poplatku

1)         Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[8]
2)         Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[9] 

Čl. 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška Města Hrádek nad Nisou č. 5/2014 o místním poplatku z ubytovací kapacity ze dne 17. 12. 2014.
 

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018[10].


Bc. Josef Horinka v. r. 
starosta města


Pavel Farský v. r.  
místostarosta města [1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[6] § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích

[7] § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[8] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[10] § 12 odst. 2 zákona o obcích 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou