Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Investiční akce »

Přehled

 

ČOV Mš a hasičárna Václavice

 

Stručný popis
 a) rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území

Stavba bude umístěna v zastavěné části Hrádku n.N. – Václavic na levém břehu Václavického potoka v prostoru s rozptýlenou zástavbou objektů občanské vybavenosti, rodinných domů a objektů individuální rekreace.

Délka kanalizačních potrubí celkem : 119,0 m.

 

b) dosavadní využití a zastavěnost území

Pozemky dotčené stavbou : převážně se jedná o veřejné (městské) nezpevněné zatravněné plochy. Dotčena bude rovněž veřejná (městská) živičná vozovka a veřejný pozemek nezpevněného koryta Václavického potoka (správce toku Povodí Labe s.p. Hradec Králové).

 

c) údaje o ochraně území dle jiných právních předpisů (ochrana památek, záplavové území …)

Pro Václavický potok nebylo zatím záplavové území stanoveno. Část stavby je ale umístěna v rozlivu potoka zaznamenaném při povodni v roce 2012. Část stavby je umístěna v ochranném pásmu vrchního vedení VN 35 kV.

 

d) údaje o odtokových poměrech

Stavba ČOV a souvisejících kanalizačních potrubí je umístěna převážně na téměř rovných zatravněných pozemcích. V současné době srážkové vody odtékají volně po terénu nebo se vsakují.

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Návrh ČOV společné pro stávající objekty občanské vybavenosti (MŠ a SDH) s vypouštěním vyčištěných odpadních vod do vod povrchových není s ÚP města Hrádek n.N. v rozporu. V širším prostoru stavby není k dispozici žádná kanalizace, do které by bylo možné odpadní vody z uvedených objektů napojit. 

V navržené ČOV budou po uvedení do provozu čištěny splaškové odpadní vody produkované ve stávajících objektech občanské vybavenosti (mateřská školka a objekt SDH) v Hrádku n.N. – Václavicích. Splaškové odpadní vody budou čištěny na aerobní diskontinuální ČOV. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do vod povrchových – do Václavického potoka.

Navržená ČOV nahradí u obou napojených objektů stávající jímky odpadních vod – žumpy. Ty budou v rámci této stavby zrušeny. 

Stav
Podepsaná smlouva o dílo
Termíny
 zahájení 6.  2016
ukončení 8. 2016
Zhotovitel
  • AQUAFORM CZ s.r.o.
Technický dozor investora
  • realizuje se výběr
Další informace
  • výběrové řízení
  • projekt
Cena
  883 300,- Kč
Přidělené dotace
  0,00 Kč
Vícepráce
  0,00 Kč

 

 (68 kB)
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou