Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Investiční akce »

Přehled

 

„Obnova mostu v ulici Na Hrázi, Hrádek nad Nisou"

ozsah a podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky a požadavků zadavatele je uvedena v projektové dokumentaci „Hrádek nad Nisou, Obnova mostu v ulici Na Hrázi“, zpracované AF-CITYPLAN s.r.o. v únoru 2015, zodpovědný projektant Ing. Igor Bálik, sídlem Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1,

 

Stručný popis
 Řešený objekt se nachází v Hrádku nad Nisou, ulici Na hrázi.

Jedná se o obnovu mostu v ulici Na hrázi v požadovaných pracích a dodávkách:

  • S ohledem na špatný stavební stav mostu je navržena jeho obnova spočívající v demolici stávající trámové konstrukce mostu, v demolici jednoho křídla a v následné výstavbě nové deskové konstrukce mostu včetně příslušenství.

Nový most je navržen jako desková konstrukce o jednom kolmém poli s rozpětím 7,50 m. Vlastní nosnou konstrukci tvoří monolitická železobetonová deska konstrukční výšky 0,50 m a šířky 4,50 m. Nosná konstrukce mostu je na obou krajních opěrách uložena na integrovaných úložných prazích. Spodní stavba je ponechána, dojde doplnění a hloubkovému přespárování zdiva. Jedno křídlo bude vybudováno nové gabionové. Šířka mostního otvoru zůstává je tedy 3,50 m, výška je zvětšena z 2,09 m na 2,42 m. Každý integrovaný úložný práh je založen na 5 mikropilotách délky 10 m. Délka kořene bude minimálně 6,00 m.

Izolace mostu je navržená celoplošná, přetažená na rub úložných prahů. Na obou okrajích mostu jsou navrženy monolitické železobetonové římsy s odrazným obrubníkem.

Jako záchytné zařízení na mostě bude na obou římsách mostu osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní.

Plocha pod mostem zpevněna kamennou dlažbou do betonu zakončenou příčnými prahy s betonu.

  • Přeložka vodovodu
Stav
Termíny
 Dokončení díla 4.3.2016
Zhotovitel
  • Brex s.r.o.
Technický dozor investora
  • IBR Consulting
Další informace
  • výběrové řízení
  • projekt
Cena
  2765594,34 Kč
Přidělené dotace
  0,00 Kč
Vícepráce
  0,00 Kč

 

Původní stav (192 kB)
 (98 kB)
 (97 kB)
 (122 kB)
 (108 kB)
Nový stav (148 kB)
 (148 kB)
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou