Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Finanční odbor »

Poplatky

 

Poplatek za svoz komunálního odpadu

 


Obecně závazná vyhláška Města Hrádek nad Nisou č 3/2017

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 
Částka za osobu  600,- Kč/rok – podle místa přihlášení k trvalému pobytu. 
Splatnost poplatku do 30.6. příslušného kalendářního roku.
 
Úhradu můžete provádět bezhotovostním platebním převodem, bezhotovostně prostřednictvím bankovní karty na terminálu umístěném v pokladně Městského úřadu a v hotovosti na pokladně v podatelně Městského úřadu. 
 
Pro možnost identifikace platby bezhotovostním platebním převodem je nutné zadat variabilní symbol, který Vám bude zaslán na základě požadavku elektronickou poštou na adresu schneiderova@muhradek.cz.
  
Nezaplacené poplatky do konce příslušného kalendářního roku správce poplatku zvýší o polovinu výše poplatku.    
  
Úleva poplatníkům zaregistrovaným v Motivačním systému za uplynulý kalendářní rok bude odečtena z místního poplatku následujícího roku.  
 

Stanovení lhůty pro uplatnění nároku na osvobození nebo úlevu z místních poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

V souvislosti se změnou zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích s účinností od 1.7.2017, resp. od 1.1.2018, byla v Obecně závazné vyhlášce Města Hrádek nad Nisou č. 3/2017 stanovena lhůta 30.6. příslušného roku,do které je třeba uplatnit u správce daně nárok na osvobození nebo úlevu z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem (pro nárok vzniklý po 30. 6. příslušného roku platí dle zákona lhůta 15 dnů ode dne vzniku nároku), nárok na osvobození nebo úlevu automaticky zaniká (Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, § 14a odst. 4).

Pro bližší informace kontaktujte paní Evu Schneiderovou, tel. 482 411 453, e-mail: schneiderova@muhradek.cz.


Finanční odbor 

 

 
 
            © 2000-2018 Město Hrádek nad Nisou