Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Naše město »

Projekty - přehled »

Přehled

 

Hrádek nad Nisou: Terénní pracovník 2016

Hlavním cílem terénní práce je včasné podchycení sociálního vyloučení ohrožených skupin či jednotlivců ve svěřené oblasti. Dalším cílem práce terénního pracovníka (dále jen TP) je jeho individuální přístup k jednotlivým klientům, a to tak, aby byla navázána důvěra v poskytovanou službu.

 

Číslo projektu
 TP160044
Termín realizace projektu
 1.1.2016 - 21.12.2016
Vedení projektu
 Město Hrádek nad Nisou
Partneři
 
Financování projektu
 Úřad vlády ČR
Webová presentace projektu
 
Informace projektu
 Město Hrádek nad Nisou podává žádost po první zkušenosti se zavedením pozice terénní pracovník v r. 2015. V předešlém roce se v rámci této pozice podařilo na celém území města Hrádek nad Nisou především zmonitorovat aktuální situaci 17 rodin a 45 osob ohrožených sociálním vyloučením, a navázat s nimi kontakty. TP se podařilo navázat kontakty s neziskovými organizacemi, které působí na území města Hrádek nad Nisou (NZDM Vagón při Maják o.p.s., Terénní práce a dluhová poradna při Člověk v tísni o.p.s., D.R.A.K. o.s.), které aktivně pracují s cílovou skupinou. Mezi TP a D.R.A.K. o.s. se uskutečňují pravidelné schůzky, při nichž pracovníci řeší aktuální situaci klientů v rámci sociálně aktivizační služby pro rodiny. Podařilo se také navázat spolupráci se všemi MŠ a ZŠ na území města Hrádek nad Nisou, TP dochází do škol a s řediteli či výchovnými poradci aktivně řeší záškoláctví dětí a případné dluhy klientů vůči školám. TP se při své činnosti v r. 2015 podařilo v pěti případech stabilizovat docházku dětí do školy a ve dvou případech pomohl s doučováním dětí. TP také navázal spolupráci s OSPOD Magistrátu města Liberec, kdy tuto spolupráci je potřeba nadále rozvíjet.

Služeb TP využívaly převážně početné romské rodiny s dětmi, osoby bez přístřeší.

Zájem klientů TP byl nejvíce o doprovod na Úřad práce, kde TP asistoval během konzultace s úředníky či při vyplňování žádostí o dávky hmotné nouze. S rodinami TP také kromě pomoci se zajištěním základních životních potřeb řešil hledání odpovídajícího bydlení, či hledání zaměstnání. TP se podařilo vstoupit v jednání s významným zaměstnavatelem v obci, přičemž bylo možné dle dohody s uživatelem služby využít účast TP při vstupním pohovoru. Dvěma klientům se za pomoci TP podařilo najít zaměstnání v hlavním pracovním poměru. TP řešil potíže s pronajímáním bytů romským občanům a v neposlední řadě dluhové záležitosti klientů.
Radou města Hrádek nad Nisou je zřízena sociální a bytová komise, která se pravidelně setkává a iniciuje řešení sociálních záležitosti. Členy této komise jsou zástupci správního a sociálního odboru, městské policie, pracovníka, který spravuje městský bytový fond, pracovníka Úřadu práce a zástupce základních škol. Zasedání komise se pravidelně jako host účastní místostarosta města, terénní pracovník je jako host zván na jednání podle potřeby. 

Za přínos považujeme to, že ze strany romských občanů byl TP přijat velmi kladně, tito klienti velmi brzy po zavedení této služby, začali sami TP vyhledávat jak v terénu, tak v kanceláři městského úřadu. Převážnou část klientů TP vyhledal či oslovil v terénu.  Část klientů upřednostňuje projednání svých záležitostí v prostorách městského úřadu.

Pro období roku 2016 očekáváme zachování terénní práce na obci s tím, že práci TP bude vykonávat stejná osoba jako v r. 2015. Současná TP si s klienty vybudovala vzájemnou důvěru.

Z dosavadní činnosti TP vyvstala potřeba práce se seniory, a proto se v roce 2016 TP zaměří také na pomoc seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Pomoc bude spočívat zejména v pomoci řešení jejich bydlení, zprostředkování kontaktů na sociální služby či možnosti získání sociálních dávek. Z depistážní činnosti TP vyvstala také potřeba práce s matkami samoživitelkami, kdy TP bude nápomocen při umístění dětí do předškolního zařízení, při získání sociálních dávek, či při zprostředkování sociální služby, zejména v případech dětí se zdravotním postižením.
Tiskové zprávy
 
Aktuality
 Projekt byl předčasně ukončen ke dni 30. 8. 2016.

cz_urad_vlady_logo_2016.jpg 

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou