Obecně závazná vyhláška č. 4/1996

o stavební uzávěře na umisťování staveb skládek nebezpečných a zvlášť nebezpečných odpadů, včetně změn užívání stávajících staveb pro tyto účely na území města

 

Městská rada v Hrádku nad Nisou na základě zmocnění v § 33 odst. 3 zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zák. č. 103/1990 Sb. a zák. č. 262/1992 Sb. v souladu s § 25 a § 45 písm. l) zák. č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků na základě svého usnesení č. 29/96/169/MR ze dne 21.2.1996

vydává obecně závaznou vyhlášku

§1
Účel vyhlášky

Účelem vyhlášky je ochrana území před negativními účinky skládkování nebezpečného a zvlášť nebezpečného odpadu dle klasifikace v opatření FVŽP č. 69/1991 Sb., kterým se vyhlašuje Kategorizace a katalog odpadů.

§ 2
Rozsah působnosti

Stavební uzávěra reguluje umisťování skládek nebezpečných a zvlášť nebezpečných odpadů, včetně změny užívání stávajících staveb pro tyto účely na území Města Hrádek n.N., kterým se rozumí ktastrální území Hrádek n.N., Donín, Loučná, Oldřichov na Hr., Václavice, Uhelná, Dolní Suchá, Dolní Sedlo, Horní Sedlo.

§ 3
Vymezení pojmů

1) Odpadem zvláštním se pro tyto účely rozumí odpad zařazený do skupiny zvláštních odpadů dle Katalogu FVŽP č. 69/1991 Sb.

2) Odpadem nebezpečným se pro tyto účely rozumí odpad zařazený do skupiny bezpečných odpadů dle Katalogu FVŽP č. 69/1991 Sb.

3) Změnou užívání stavby se pro tyto účely rozumí činnost, uvedená v § 85 zák. č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zák. č. 103/1990 Sb. a č. 262/1992 Sb.

§ 4
Kontrola

Dodržováním této vyhlášky je pověřen Odbor životního prostředí a výstavby při MěÚ Hrádek n.N., který je pro výše uvedené území stavebním úřadem.

§ 5
Výjimky

Tato vyhláška platí na celém území def. v § 2 této vyhlášky a výjimka z ní není možná.

§ 6
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 8. března 1996.

 

V Hrádku nad Nisou dne 22. 3. 1996

 

František Špalek v.r.
zástupce starosty 

Ing. Milan Faltus v.r.
starosta města