Směrnice města - IP/1/2007

pro vyřizování žádostí o nájmy bytů postavených s dotací ze Státního fondu rozvoje bydlení pro příjmově vymezené osoby

 

Čl. I  Úvodní ustanovení

l.l. Touto směrnicí se ve smyslu příslušných  ustanovení  občanského zákoníku stanoví pravidla pro vyřizování žádostí o nájmy bytů v domě ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou
( dále jen Město)  postavených s použitím prostředků Státního fondu rozvoje bydlení pro příjmově vymezené osoby ( dále jen byty s dotací).

l.2. Pro účely pravidel přidělování se byty s dotací pro příjmově vymezené osoby rozumí nájemní byty v ulici 1. máje , Hrádek nad Nisou  postavené dle smlouvy o dílo č. 04/036/06 – výstavba 36 bytových jednotek , které zůstanou  trvale v majetku Města . Celkový počet bytových jednotek je 36. z toho 4 byty jsou určeny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace ( tj. zejména osobám postiženým pohybově, zrakově, sluchově, mentálně , osobám pokročilého věku apod) dále jen vymezené osoby.

1.3.. Nájemní vztahy k bytům s dotací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a touto směrnicí.

 

Čl. 2 Podávání žádostí

2.1. Ten, kdo se uchází o nájem bytu s dotací ( dále jen žadatel) , musí podat žádost na oddělení rozvoje a správy majetku Městského úřadu Hrádek nad Nisou. ( ORM)

2.2. Žádost může podat zletilý občan České republiky způsobilý k právním úkonům, který :

a) nemá uzavřený nájemní vztah k žádnému bytu ( tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti) 

b) nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému  domu, rodinnému domu  nebo bytu ani je neužívá právem odpovídajícím věcnému břemeni  (tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti)

c)  nemá vůči Městu žádné dluhy ( tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti )

d)  splňuje podmínky uvedené v čl. 5 této směrnice  ( výši příjmu)

podmínka uvedená pod písm, a ) nemusí být splněna, pokud se žadatel zaváže , že k datu uzavření nájemní smlouvy předá bytovou jednotku, kterou dosud užívá pronajímateli
( Městu)

 


Čl. 3  Evidence žádostí  a volných bytů  

3.1. Žádosti přijímá a eviduje odbor rozvoje města a správy majetku. Každé žádosti bude přiděleno evidenční číslo

3.2. Žadatel podává žádost na předepsaném formuláři. Změnu jakéhokoli údaje je žadatel povinen ohlásit do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo

3.2. Žadatel je povinen do 30 dnů po uplynutí  každého kalendářního roku potvrdit svoji žádost a platnost údajů v ní uvedených

3.4. Žádost se vyřadí z evidence :
a) je-li bytová situace žadatele vyřešena
b) nepotvrdil-li žadatel svoji žádost dle odst. 3.2.
c) zjistí-li se, že žadatel uvedl v žádosti nepravdivé údaje
d) jestliže žadatel odmítne přidělení bytu, který je pro něho přiměřený
e) jestliže žadatel neuzavře nájemní smlouvu
f) stane-li se žadatel dlužníkem města a dluh ve lhůtě stanovené městem neuhradí

3.5 ORM vyřadí žádost z evidence pouze po předchozím projednání v hodnotící komisi

3.6. O vyřazená žádosti bude žadatel písemně vyrozuměn.

3.7. Evidenci volných bytů vede ORM.


Č. 4 -  Stanovení pořadí žádosti  a přiřazování volných bytů

4.1. Evidované žádosti se seřadí ORM do pořadníku  , samostatně je veden pořadník pro byty určené pro vymezené osoby

4.2. Kritériem hodnocení je  :
- datum podání žádosti do příslušného pořadníků
- splnění podmínky výše příjmů
- zaměstnání resp. provozování podnikatelské činnosti v Hrádku nad Nisou
- trvalý pobyt žadatele v Hrádku nad Nisou
- závazek uvolnění jiného bytu ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou

4.3. V rámci pořadníku pracovnice ORM přiřadí jednotlivé žádosti k volným bytům a s doporučením  na uzavření nájemní smlouvy předloží soupis žádostí hodnotící komisi. 
4.4. O uzavření nájemní smlouvy rozhodne na základě doporučení komise rada města
4.5. Rada města může ve výjimečných případech rozhodnout o uzavření smlouvy  přímo.


Čl. 5 Nájemní smlouva, doba trvání nájmu a výše nájmu

5.1. Nájemní smlouva může být uzavřena s příjmově vymezenou  samostatně žijící osobou, která  p r o k á ž e , že průměrný měsíční příjem za poslední období ( 12 kalendářních měsíců) před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobku průměrné měsíční mzdy zveřejněné ČSÚ.

5.2. Nájemní smlouva může být uzavřena s osobou s dalšími členy domácnosti, která prokáže že průměrný měsíční příjem domácnosti za poslední období ( 12 kalendářních měsíců) před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1,5 násobku průměrné měsíční mzdy  zveřejněné ČSÚ.

Pokud bude smlouva o nájmu bytu uzavřena v období od 1.ledna do 30.června bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za předminulý kalendářní rok a pokud bude smlouva o nájmu uzavřena v období od 1. července do 31.prosince, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou mzdou za minulý kalendářní rok.

5.3. poté , co se žadatel prokazatelně dozvěděl o přidělení bytu je povinen ve lhůtě do 10 dnů předložit doklady osvědčující  rozhodující pro přidělení bytu , které potvrzoval čestným prohlášením ( výši rozhodného příjmu )

5.4. Nájemní smlouva  jejímž předmětem je byt  s dotací se uzavírá na dobu určitou 1 rok  Tato smlouva může být prodlužována vždy o další 1 rok za předpokladu, že nájemce plní povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy a byt  řádně užívá. Celková doba nájmu může činit  nejvýše 5  let. Při prodloužení nájemní smlouvy musí žadatel opět prokázat , že splňuje podmínky pro přidělení ( výši příjmu).

5.5. Nájemné z bytů určí rada města usnesením s ohledem na povinnost dodržet dotační podmínky Státního fondu rozvoje bydlení. Výše nájemného za 1 m2 bytu bude vyhlášen ihned po jeho schválení.

5.6. K výměně bytu  a podnájmu bytu nebo jeho části , ke kterému je uzavřena nájemní smlouva dle této směrnice  není dán souhlas.

 

Čl. 6 Byty pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (vymezené osoby)

6.1. Žádosti vymezených osob přijímá a eviduje ORM

6.2. Žádosti jsou vyřizovány individuelně po zhodnocení aktuálního zdravotního stavu žadatele s přihlédnutím k jeho sociálním a bytovým poměrům.

6.3. Před projednáním žádosti v komisi a radě města si ORM vyžádá doporučující stanovisko správního odboru event. osob (právnických , fyzických ) poskytujících péči., zejména Pečovatelské služby Hrádek nad Nisou


Čl. 7 Závěrečná ustanovení
 
7.1. Město zahájí vyřizování žádosti dle této směrnice od  1.4.2007
7.2. Tuto směrnici schválila Rada města Hrádek nad Nisou dne 28.2.2007
7.3. Členy domácnosti žadatele jsou osoby uvedené v ustanovení § 115 obč. zákoníku , tedy ti, kteří spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby

 

V Hrádku nad Nisou 9.3.2007