Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů povinného subjektu

 

Město Hrádek nad Nisou

 

1.

Úplný název a sídlo

 

 

 

 

Město Hrádek nad Nisou

 

se sídlem:

Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou  

 

2.

Důvod a způsob založení

 

 

 

 

Právní základ vyplývá  Ústavy České republiky (čl. 100) a dále ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Podle současné legislativy je město základním uzemním samosprávným společenstvím občanů, které má postavení právnické osoby (veřejnoprávní korporace), má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.


Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

 

Město je také sídlem pověřeného obecního úřadu, což je orgán města, který vykonává přenesenou působnost pro další obce ve správním obvodu (Obec Rynoltice a Obec Chotyně) a v rozsahu stanoveném zvláštními zákony. Přenesenou působností města se rozumí výkon státní správy na území města ve věcech, které jsou stanoveny platnou legislativou. 

 

3.

Popis organizační struktury

 

 

 

 

* Zastupitelstvo města a rada města

 

* Starosta města (místostarosta)

 

* Městský úřad 

(viz odkaz: organizační řád městského úřadu)  

 

* Městská policie   

 

* Iniciativní a kontrolní orgány zastupitelstva (výbory) 

 

* Iniciativní orgány rady města (komise)

 

* Jednotka požární ochrany

 

Dále je město zřizovatelem příspěvkových organizací a zakladatelem obecně prospěšných společností (viz tento odkaz - příspěvkové organizace nebo obecně prospěšné společnosti).

 

4.

Kontaktní spojení

 

 

4.1

Adresa 1:

(pro korespondenci)

Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou (kontaktní poštovní adresa)

4.2

Adresa 2:

(pro osobní návštěvu)

viz předchozí řádek (adresa úřadovny pro osobní návštěvu)

 

4.3

Úřední hodiny a otevírací doba:

Úřední doba   (městský úřad):

Pondělí a středa          --> 8:00 - 17:00 hodin

 

Otevírací doba podatelny

- pondělí a středa        --> 7:00 - 17:00

- úterý a čtvrtek          --> 7:00 - 15:00 

- pátek                         --> 7:00 - 14:00

4.4

Telefony

+420 482 411 411

4.5

Číslo faxu:

+420 482 411 499

4.6

Internetová adresa:

www.hradek.eu (alter.: www.hradek.cz)

4.7

Adresa e-podatelny:

podatelna@muhradek.cz 

(e-mail pro oficiální úřední podání - nutný elektronický podpis)

4.8

Ostatní e-maily:

mestohradek@muhradek.cz 

(e-mail pro běžnou komunikaci s úřadem)

4.9

Datová schránka:

4tkbw8g

 

5.

Žádosti o informace

 

 

5.1

Místo a způsob:

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního nebo jiného vhodného elektronického zařízení. Využít lze některý ze způsobů uvedených níže:

A) Písemné podání  na kontaktní adresu (viz bod 4.1 a 4.2):

Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou (poštou nebo osobním podáním do podatelny městského úřadu).

 

B) Elektronické „úřední a oficiální“ podání   na adresu elektronické podatelny (viz bod 4.7):

podatelna@muhradek.cz,

kdy musí být žádost opatřena elektronickým podpisem.

 

C) Elektronické „úřední a oficiální“ podání prostřednictvím  datové schránky (viz bod 4.9):

ID datové schránky je 4tkbw8g

 

D) Ústní podání   při osobní návštěvě (záznam do protokolu) na adrese pro osobní návštěvu (viz bod 4.1 a 4.2), nebo telefonicky (úřední záznam), vždy na příslušném odboru, případně v kanceláři tajemníka městského úřadu.

 

Nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně .

 

Žadatel musí postupovat v souladu s Pravidly pro  zajištění svobodného přístupu k informacím Město Hrádek nad Nisou, které jsou dostupné na tomto odkazu…

5.2

Lhůty vyřízení:

Žádost o informaci je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt a vztahují se na ni lhůty:

- výzva k doplnění žádosti                               - do 7 dní

- poskytnutí požadované informace               - do 15 dnů

- prodloužená lhůta                                        - do 25 dní

- zaplacení úhrady nebo zálohy                       - do 15 dnů

- podání odvolání                                            - do 15 dnů 

            (od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty)

- rozhodnutí povinným subjektem                 - do 15 dnů 

             (od předložení odvolání)

 

 

6.

Příjem žádostí a další podání

 

 

 

 

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání (podání) se podávají ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního nebo jiného vhodného elektronického zařízení. Využít lze některý ze způsobů uvedených níže:

A) Písemné podání  na kontaktní adresu (viz bod 4.1 a 4.2):

Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou (poštou nebo osobním podáním do podatelny městského úřadu).

 

B) Elektronické „úřední a oficiální“ podání   na adresu elektronické podatelny (viz bod 4.7):

podatelna@muhradek.cz,

kdy musí být žádost opatřena elektronickým podpisem.

 

C) Elektronické „úřední a oficiální“ podání prostřednictvím  datové schránky (viz bod 4.9):

ID datové schránky je 4tkbw8g

 

D) Ústní podání   při osobní návštěvě (záznam do protokolu) na adrese pro osobní návštěvu (viz bod 4.1 a 4.2), nebo telefonicky (úřední záznam), vždy na příslušném odboru.

 

E) Elektronické „běžné“ podání  na adresu všeobecné elektronické poštovní služby (viz bod 4.8):

mestohradek@muhradek.cz

 

Nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně .

 

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se vyřizují dle bodu 5. těchto povinně zveřejňovaných informací .

 

Prostřednictvím výše uvedených způsobu, resp. podání a na výše uvedených místech lze i obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech.

 

7.

Opravné prostředky

 

 

 

 

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

 

Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal a právo podat odvolání má účastník řízení, pokud zákon nestanoví jinak, nebo pokud se účastník řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal.

 

Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele.

 

Obecně musí mít odvolání předepsané náležitosti. Musí z něj být především patrné, kdo jej podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání  se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

 

Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pro odvolání proti rozhodnutím orgánů města, na něž se správní řízení nevztahuje, nejsou předepsány žádné náležitosti, neboť je zákon nestanoví.

 

Opravné prostředky lze podat při využití některých ze způsobů uvedených níže:

A) Písemné podání  na kontaktní adresu (viz bod 4.1 a 4.2):

Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou (poštou nebo osobním podáním do podatelny městského úřadu).

 

B) Elektronické „úřední a oficiální“ podání   na adresu elektronické podatelny (viz bod 4.7):

podatelna@muhradek.cz,

kdy musí být žádost opatřena elektronickým podpisem.

 

C) Elektronické „úřední a oficiální“ podání prostřednictvím  datové schránky (viz bod 4.9):

ID datové schránky je 4tkbw8g

 

D) Ústní podání   při osobní návštěvě (záznam do protokolu) na adrese pro osobní návštěvu (viz bod 4.1 a 4.2), vždy na příslušném odboru.

 

8.

Formuláře

 

 

 

 

 Vybrané formuláře jsou dostupné na tomto odkazu…

 

9.

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

 

 

 

 

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací) naleznete na Portálu veřejné správy ČR www.portal.gov.cz, konkrétně na tomto odkazu...

 

10.

Předpisy

 

 

10.1

Nejdůležitější používané předpisy:

- Ústava ČR (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.),

- zákon 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

- zákon 553/1991 Sb., o obecní policii,

- zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích,

- zákon 312/2002 Sb., o úřednících,

- zákon 500/2004 Sb., správní řád,

- zákon 200/1990 Sb., o přestupcích,

- zákon 634/2004 Sb., o správních poplatcích,

- zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

- zákon 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,

- zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník,

- zákon 262/2006 Sb., zákoník práce,

- zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

- zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),

- zákon 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci,

- zákon 140/1961 Sb., trestní zákon,

- zákon 141/1961 Sb. trestní řád,

- zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

- zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,

- zákon 563/1991 Sb., o účetnictví,

- zákon 159/2006 Sb., o střetu zájmů,

- zákon 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

vše ve znění pozdějších předpisů.

 

Právní předpisy týkající se náplně činnosti jednotlivých odborů, jsou k dispozici na odborech městského úřadu, stejně jako tak právní předpisy vydané v rámci věcné působnosti povinného subjektu. Dále jsou nejpoužívanější právní přepisy k dispozici na veřejně přístupných internetových stránkách - např.:  

portál veřejné správy

zakony.cz

zakonyprolidi.cz

aplikace Ministerstva vnitra ČR.

10.2

Vydané právní předpisy:

Vydané právní předpisy v rámci působnosti povinného subjektu jsou:

- Obecně závazné vyhlášky

- Nařízení města

 

Vydané právní předpisy jsou dostupné na odkazu: Vyhlášky a nařízení

 

11.

Seznamy hlavních dokumentů

 

 

11.1

Dokumenty strategické a programové povahy:

* Program rozvoje města Hrádek nad Nisou na 2017 – 2022 [2016]

 

* Hrádek 2015 - Rozvojový plán města na období 2005 – 2015 [2006]

 

* Adaptační strategie na změnu klimatu pro Hrádek nad Nisou [2015]

 

* Koncepce rozvoje cestovního ruchu [2007]

 

* Plán rozvoje nemotorové dopravy

 

* Koncepce prevence kriminality

 

* Územní plán

 

Dokumenty lze poskytnout po předchozí domluvě na jednotlivých odborech městského úřadu.

11.2

Rozpočet:

Informace k rozpočtu města lze nalézt na tomto odkazu…

Interaktivní rozklikávací rozpočet naleznete na tomto odkazu…

 

12.

Úhrady za poskytování informací

 

 

12.1

Sazebník úhrad za poskytování informace:

Aktuální sazebník je součástí platných Pravidel pro  zajištění svobodného přístupu k informacím Město Hrádek nad Nisou, které jsou dostupné na tomto odkazu…

 

Platby lze provést způsobem uvedeným dle bodu 15.

12.2

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

Nejsou k dispozici

 

 

13.

Výhradní licence - Licenční smlouvy

 

 

13.1

Výhradní licence:

Nejsou k dispozici a nebyly poskytnuty

13.2

Vzory licenčních smluv :

Nejsou k dispozici

 

14.

Výroční z podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

 

 

Vydané Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 jsou dostupné na tomto odkazu…

 

15.

Další informace organizace (povinného subjektu)

 

 

15.1

IČO:

00262854 (Identifikační číslo organizace)

15.2

DIČ:

CZ00262854 (Daňové identifikační číslo)

 

15.3

Bankovní spojení:

Případné platby lze poukázat na bankovní účet – spojení:

 

Číslo účtu:       984856329

kód banky:      0800    (Česká spořitelna, a.s.)

 

Variabilní symbol: pro získání správného variabilního symbolu k identifikaci platby je nutné kontaktovat příslušného správce poplatku.

 

Na pokladně městského úřadu je možné platit v hotovosti nebo prostřednictvím platebního terminálu přijímající platební karty.

15.4

Elektronická adresa podatelny

podatelna@muhradek.cz,

- podání musí být opatřeno elektronickým podpisem.

 

15.5

ID datové schránky

4tkbw8g

 

15.6

Ostatní prohlášení

Povinné údaje jsou k dispozici v sídle povinného subjektu v úředních hodinách a to zejména v kanceláři tajemníka městského úřadu, na úřední desce (při uveřejňování v souladu s právním řádem ČR) a jsou zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, kde jsou všeobecně přístupné na oficiálních webových stránkách města www.hradek.eu (podsekce >> městský úřad >> Informace podle zák. č. 106)

 

 

 

Aktualizováno k 07. 03. 2017

 

Jiří Timulák, tajemník městského úřadu

 

 

Povinně zveřejňované informace (aktualizace 07. 03. 2017) (213 kB)   Povinně zveřejňované informace (aktualizace 07. 03. 2017)
(213 kB)

Povinně zveřejňované informace (aktualizace 23. 03. 2015) (79 kB)   Povinně zveřejňované informace (aktualizace 23. 03. 2015)
(79 kB)