Program jednání
Zastupitelstvo města

Číslo: 2010/01/ZM
Termín Konání: 27.01.2010
Místo konání: Hrádek nad Nisou


Program:
1. Zahájení,volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Usnesení ze 10. řádného zastupitelstva města
3. Zpráva starosty a místostarosty o činnosti úřadu
4. Diskuse občanů
5. Majetkoprávní úkony a ostatní
5.1. Prodej p.p.č. 1498/15 k.ú. Hrádek nad Nisou
5.2. Prodej p.p.č. 100 k.ú. Hrádek nad Nisou
5.3. Prodej p.p.č. 1718/16 k.ú. Hrádek nad Nisou
5.4. Prodej p.p.č. 356/25 k.ú. Hrádek nad Nisou
5.5. Prodej spoluvlastnického podílu ve výši 78/239 k p.p.č. 1582/1 k.ú. Hrádek nad Nisou
5.6. Prodej p.p.č. 826 k.ú. Oldřichov na Hranicích
5.7. Prodej p.p.č. 45/2, 45/4, 45/5 a 1799/3 k.ú. Václavice u Hrádku nad Nisou
5.8. Prodej p.p.č. 1445 k.ú. Hrádek n/N a p.p.č. 261, p.p.č. 262 a p.p.č. 304 k.ú. Donín
5.9. Prodej p.p.č. 745/1, p.p.č. 746/1 a p.p.č. 747 k.ú. Hrádek nad Nisou
5.10. Žádost o splátkový prodej - Hana a Pavel Rotišovi
5.11. Žádost o splátkový prodej - Miloš Semecký
5.12. Revokace usnesení č. 10/ZM/426/09 ze dne 16. 12. 2009
5.13. Revokace usnesení č. 9/ZM/385/09 ze dne 25. 11. 2009
5.14. Doplnění Zásad prodeje pozemků v bodě 3.
5.15. Zveřejnění p.p.č. 1570, 1573/1, 1573/5 a 1573/6 k.ú. Václavice
5.16. Žádost o směnu pozemku – manželé Slezákovi
5.17. Stanovení ceny pro prodej p.p.č. 146 k.ú. Loučná
5.18. Stanovení ceny pro prodej části p.p.č. 196 k.ú. Loučná
5.19. Zveřejnění záměru směny pozemkové parcely č. 1544/6 k.ú. Hrádek nad Nisou
5.20 Revokace usnesení č. 7/284/ZM/09 ze dne 23. 9. 2009
6. Volba přísedících pro funkční období 2010-2014
7. Územní plán Hrádek nad Nisou
7.1 Změna č. 12 ÚPSÚ Hrádek nad Nisou
7.2 Změna č. 13 ÚPSÚ Hrádek nad Nisou
7.3 Žádosti o změnu ÚPSÚ Hrádek nad Nisou podané do konce roku 2009
7.4 Nový Územní plán Hrádek nad Nisou
8. Projekty města
8.1. Smlouva o dotaci – „Optimalizace přeshraniční spolupráce hasičů v městě Hrádku nad Nisou a Žitavě“
8.2. Projekt „Společná péče o seniory v české a německé části regionu Trojzemí“
8.3. Projekt regenerace sídliště - „RPS - Hrádek nad Nisou, Sídliště Liberecká II“
8.4. Projektový záměr – „Zateplení ZŠ T.G.M.“
8.5. Projektový záměr – „Zateplení MŠ Václavice“
8.6. Projekt – „Rekonstrukce mostu U Nývltů“
9. Projekt ZŠ Lidická - Schkola eko?logicky
10. Zpráva o činnosti Městské policie za rok 2009
11. Vlajka pro Tibet
12. Veřejná zakázka „Provedení archeologického výzkumu v rámci projektu Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou cz.1.13/2.2.00/09.00541“
13. Interpelace - Lokalita Dolní Suchá
14. Různé, org. záležitosti
14.1 Odvolání vedoucího odboru OIaSM - informace
14.2 Pojistné za 1.1.2007-30.6.2007
14.3 Zpráva kontrolního výboru ke kontrole čerpání reprefondu
15. Písemné informace