Program jednání
Zastupitelstvo města

Číslo: 2010/03/ZM
Termín Konání: 24.03.2010
Místo konání: Hrádek nad Nisou


Program:
1. Zahájení,volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Usnesení ze 2. řádného a 1. mimořádného zastupitelstva města
3. Zpráva starosty a místostarosty o činnosti úřadu
4. Diskuse občanů
5. Majetkoprávní úkony
5.1. Zveřejnění prodeje čp.215 - Koník
5.2. Prodej bytové jednotky č.652/18 o velikosti 1+1
5.3. Prodej p.p.č. 636/1 a 637/1 k.ú. Loučná
5.4. Prodej p.p.č. 1673/11 k.ú. Hrádek nad Nisou
5.5. Prodej p.p.č. 611/2 k.ú. Hrádek nad Nisou
5.6. Prodej p.p.č. 640 k.ú. Hrádek nad Nisou
5.7. Prodej p.p.č. 378/2 k.ú. Hrádek nad Nisou
5.8. Odkup p.p.č. 677/6 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou
5.9. Odkup p.p.č. 399/4 a p.p.č. 364/10 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou
5.10. Odkup p.p.č. 408/5 k.ú. Hrádek nad Nisou
5.11. Stanovení ceny pro prodej p.p.č. 1295 k.ú. Hrádek nad Nisou
5.12. Žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně
5.13. ARMEX Oil, s.r.o. - Ujištění o trvání podnikatelského záměru
6. Projekty
6.1. Projekt – Hrádecký divadelní podzim 2010
6.2. Projekt – Rekonstrukce automobilového žebříku AZ 30 IFA
6.3. Projekt – Záchranný archeologický průzkum Horního náměstí a přilehlých částí města Hrádku nad Nisou
6.4. Projekt – Partnerství bez hranic
6.5. Projekt – Podpora rozvoje mezigenerační sportovní činnosti v RegionuTrojzemí
6.6. Projekt – Hasiči Hrádek n.N. – Žitava 2010
6.7. Projekty podané do programu OPŽP
7.1 Vícepráce-cyklostezka Dělnický dům-Luční
7.2 Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo- park Žitavská
8. Investiční záměr "Knihovna" v rámci projektu objektu Brána Trojzemí
9. Interpelace
9.1 Interpelace p. Krejčíka -Informace o průběhu prací na ulici Žitavská
9.2 Požární nádrž - SDH Dolní Sedlo
9.3 Postup úředníků při předávání úkolů ing. Bohaty
9.4 Dopravní značení v Hrádku nad Nisou
9.5 Personální postup - výpověď
10. Různé, org. záležitosti
10.1 Jmenování nového vedoucího OIaSM - info
10.2. Pravidla pro činnost osadních výborů
10.3. Smlouva o spolupráci - nádrž Dolní Sedlo
11. Písemné informace
11.5. Informace k pojistnému za období 1.1.2007 – 30.6.2007