Program jednání
Zastupitelstvo města

Číslo: 2010/05/ZM
Termín Konání: 19.05.2010
Místo konání: Hrádek nad Nisou


Program:
1. Zahájení,volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Složení slibu člena zastupitelstva
3. Usnesení ze 4. řádného zastupitelstva města
4. Zpráva starosty a místostarosty o činnosti úřadu
5. Diskuse občanů
6. Majetkoprávní úkony
6.1 Koupě nemovitosti-rozšíření multifunkčního centra
6.2 Prodej p.p.č. 116 k.ú. Loučná
6.3 Prodej p.p.č. 146 k.ú. Loučná
6.4 Nabídka na odkoupení pozemku - Faltejskovi
6.5 Žádost o přezkoumání prodeje p.p.č. 157/1 k.ú. Loučná
6.6. Smlouva o budoucím uzavření kupní smlouvy
6.7. Zveřejnění p.p.č. 779 a p.p.č. 778 k.ú. Loučná
6.8. Prodej p.p.č. 579 k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou
6.9. Nabídka k odkoupení budovy bez č.p. v areálu Kristýna
7. Projekty města
7.1. Projekt – Celoroční zpřístupnění turisticky významného místa – Bod Trojzemí
7.2. Projekt – Znovu podání projektů do OPŽP (Městský park a park v Oldřichově n. H.)
7.3. Projekt – Vytvoření stabilního systému primární prevence kriminality na místní úrovni
7.4. Projekt – Společná cyklotrasa Lužickými a Žitavskými horami
7.5. Projekt – Digitální kino v Hrádku nad Nisou
8. Grantový fond města - Programu obnovy nemovitého majetku
9. Stanovení počtu zastupitelů pro období 2010 až 2014
10. 1. změna rozpočtu 2010
11. Bydlení Šestajovice
12. Vyhodnocení výběrového řízení
12.1 Vyhodnocení VŘ Zateplení MŠ Donín č.p. 36
12.2 Vyhodnocení VŘ Instalace solárních soustav na objektu MŠ a šaten fotbalového hřiště
13. JŘBU Revitalizace historického centra v Hrádku nad Nisou
14. Návrhy smluv při rozvoji průmyslové zóny v Hrádku n.N.
15. Změna územního plánu č.15
16. Družstvo Nové Bydlení - prodej bytových jednotek ve Starém Dvoře
17. Interpelace
17.1 Interpelace p. Krejčíka - Prověřování klientů pobírajících sociální dávky
17.2 Interpelace p. Krejčíka - Odůvodnění odvozu vytěžených kostek
18. Různé, org.záležitosti
18.1 Kontrolní výbor - informace o činnosti
18.2 Kmetiněvská výzva
18.3 Změna tajemníka správní rady FRM
18.4 Žádost a prosba podnikatelů z Hrádku nad Nisou
18.5 Termíny RM a ZM
18.6 Žádost o nákup vozidla pro SDH města Hrádek nad Nisou
19. Písemné informace