Program jednání
Zastupitelstvo města

Číslo: 2010/07/ZM
Termín Konání: 15.09.2010
Místo konání: Hrádek nad Nisou


Program:
1. Zahájení,volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
2. Usnesení z 6. řádného, z 2. a 3. mimořádného zastupitelstva města
3. Zpráva starosty a místostarosty o činnosti úřadu
4. Diskuse občanů
5. Majetkoprávní úkony
5.1 Prodej p.p.č. 494/3 k.ú. Hrádek nad Nisou
5.2 Prodej p.p.č. 356/28 k.ú. Hrádek nad Nisou
5.3 Prodej podílu 3/4 p.p.č. 439/5 a podílu 3/4 p.p.č. 439/6 k.ú. Hrádek nad Nisou
5.4 Prodej p.p.č. 506/1 k.ú. Loučná
5.5 Prodej p.p.č. 506/7 k.ú. Loučná
5.6 Prodej p.p.č. 124/3 k.ú. Loučná
5.7 Prodej p.p.č. 9/4 k.ú. Dolní Suchá u Chotyně
5.8 Odkup pozemkové parcely č. 1762/2 a p.p.č. 1769/4 k.ú. Hrádek nad Nisou
5.9 Žádost o snížení kupní ceny p.p.č. 518/1 k.ú. Loučná
5.10 Žádost o prodej p.p.č. 1710 k.ú. Hrádek nad Nisou
5.11 Kupní smlouva - odkup pozemků p.p.č. 568/16 a 773/6 k.ú. Hrádek nad Nisou
5.12 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. 2872/ULB/2010
5.13 Revokace usnesení č. 6/293/ZM/10 ze dne 30. 6. 2010
5.14 Žádost o bezúplatný převod pozemku č. 265/2 k.ú. Dolní Sedlo
5.15 Prodej p.p.č. 215/2, p.p.č .215/3, p.p.č. 215/4 a p.p.č. 215/5 k.ú. Hrádek nad Nisou
5.16 Stanovení ceny pro prodej části p.p.č. 580 k.ú. Loučná
6. Povodně
7. 3. změna rozpočtu 2010
8. Návrh úvěrové smlouvy na rekonstrukci hasičského žebříku
9. Družstvo Nové bydlení
9.1 Nové Bydlení - stanovisko ve věci nepeněžitého vkladu
9.2 Nové Bydlení- info o stavu prodeje
10. Smlouva o dílo - údržba veřejné zeleně a komunikací
11. SMLOUVA o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
12. Obecně závazná vyhláška - poplatky za provoz hracích automatů
13. Výběrové řízení na velitele MP
14. Koncert pro Hrádek - 18.9.2010
15. Interpelace
16. Různé
16.1 Podnět na přezkum řízení - info
16.2 Odvolání členů krizového štábu
16.3 Projekt – Regenerace panelového sídliště, Liberecká II
16.4 Projekt – Digitální kino v Hrádku nad Nisou
17. Písemné informace