ZŠ a MŠ Loučná
 
   

ZŠ a MŠ Loučná »

ZŠ Praktická »

 

O naší škole

 

O naší škole


Naše škola je zaměřena na rozvíjení osobnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s cílem uplatnění dosažených vědomostí, dovedností a návyků v praktickém životě. Jedná se zejména o žáky, jež trápí výukové problémy na základních školách.
K žákům je přistupováno zcela individuálně s ohledem na celkovou osobnost dítěte. Individuální přístup pedagogů je umožněn sníženým počtem žáků ve třídách.  Vysokou míru podpory každému jednotlivci nám umožňuje i přítomnost asistenta pedagoga, individuální vzdělávací plán, speciální pomůcky a vybavení.
 
Na prvním stupni se zaměřujeme na důkladné poznání malého žáčka, jeho adaptaci na nové prostředí, vytváření pozitivního vztahu ke školní práci, na podporu a rozvoj hygienických a pracovních návyků, komunikace a upevňování každého drobného pokroku.
 
Na druhém stupni se rozvíjí žáci v oblasti poznávací, sociální, emocionální i volní. Důraz se klade na pracovní dovednosti, motorické a tvořivé schopnosti, pozitivní vztah k pracovním činnostem, které dávají základ rozvoji schopností, zájmů a profesní orientaci.
 
Všichni pedagogové spolupracují s odborníky ze školských poradenských zařízeních, jako jsou PPP (Pedagogicko-psychologické poradny), SPC (Speciálně-pedagogické centrum).
 
Speciálně pedagogickou péči dále zajišťujeme pro žáky s tělesným a zrakovým postižením, s
těžšími vadami řeči a s poruchou autistického spektra formou individuální integrace v kmenových třídách s využitím individuálních vzdělávacích plánů, asistence pedagoga, úpravou hodinové dotace učebního plánu, speciálními pomůckami a vybavením.
 
Naší snahou je zavádění do běžné výuky kooperativní a projektové vyučování, rozvoj komunikace, týmové spolupráce a vlastního sebehodnocení. Nově je ve ŠVP zařazen Cizí jazyk – anglický jazyk  jako povinný předmět od 6. ročníku. Důraz je to klademe na konverzaci a odstranění zábran při komunikaci v cizí řeči.
Hlavním cílem naší školy je zařazení žáků mezi vrstevníky z jiných škol při nástupu na SOU.
 
Víme, že velký význam pro další vzdělávání, pracovní uplatnění i každodenní život mají výuka informatiky, proto se žáci postupně od 2. ročníku seznamují s využitím informačních a komunikačních technologií.
 
Za klíčové považujeme rozvoj praktických pracovních činností, které žák využije jednak v přípravě na povolání, ale především ve svém osobním životě při navazování partnerských vztahů, zabezpečení vlastní rodiny, péči o děti.
Velký důraz klademe na rodinnou a sexuální výchovu, péči o dítě a výchovu ke zdravému životnímu stylu.
 
Za podpory speciálně pedagogických metod cíleně navazujeme takové situace, ve kterých může žák zažít úspěch a radost z pochvaly. K tomu napomáhají jednotlivé úkoly, individuální přístup a důraz na rozvoj výchov – výtvarné, hudební, pracovní, tělesné a jejich vzájemného propojení.
Posílení žákova sebevědomí, pozitivní orientaci a účelné využívání volného času podporuje i práce v zájmových kroužcích, které naše škola nabízí.
 
Dlouhodobě se zaměřujeme na práci v oblasti prevence patologických jevů – každodenní práce s žákem, kterou nám umožňuje prostředí „rodinné školy“, dále jsou to granty, projekty, besedy, soutěže, přednášky, prožitkové semináře.
Žáci jsou do školy zařazováni na základě odborného pedagogicko – psychologického vyšetření. Ve školní budově je umístěn 1. i 2. stupeň základní školy praktické, speciální třída pro děti s kombinovanými vadami a autismem, školní družina, školní jídelna, tělocvična, pro dívky cvičná kuchyňka, pro chlapce dílna.

Vyučovací hodiny1. hodina 8:00 - 8:45
přestávka 10 minut
2. hodina 8:55 - 9:40
velká přestávka 20 minut
3. hodina 10:00 - 10:45
přestávka 10 minut
4. hodina 10:55 - 11:40
přestávka 10 minut
5. hodina 11:45 - 12:30
přestávka 5 minut
6. hodina 12:35 - 13:20
přestávka 5 minut
7. hodina 13:25 - 14:10
přestávka 5 minut
8. hodina 14:15 - 15:00


  
 
 
  
 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou