ZŠ a MŠ Loučná

 
   

ZŠ a MŠ Loučná

 »
ZŠ Praktická »

Zprávy »

Zprávy

 

ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU ZŠ zřízené podle §16 ods.9 školského zákona a DO 1.ROČNÍKU ZŠ SPECIÁLNÍ

datum zveřejnění: 19.3.2020 zdroj: Základní škola praktická Loučná

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, MŠMT dnes vydalo opatření, které se týká zápisů do 1. tříd Základních škol. Zápis, který byl pro všechny hrádecké školy plánovaný na 3. 4. 2020, se neuskuteční v takovém rozsahu, jak je obvyklé. Zápis bude probíhat od 1. 4. do 30. 4. 2020, a to pouze distančně (vzdáleně, dálkově) předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte, včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení, bez přítomnosti dětí.

 

Prosím všechny rodiče, zákonné zástupce, kteří již mají doporučení z PPP nebo SPC, aby mě kontaktovali  na tel. čísle 728 853 209, kde dohodneme další kroky a postupy! 

 

 

Podání žádosti 

 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. 

 

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

 

1. do datové schránky školy  - obdb4g

 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu zvs.hradek@tiscali.cz

 

3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace, Hartavská 220, Hrádek nad Nisou, 463 34

 

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. 

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 

· jméno a příjmení žadatele (dítěte), 

 

· datum narození, 

 

· místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

 

· označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),

 

· podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

 

 S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat: 

 

· jméno a příjmení tohoto zástupce, 

 

· místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. 

 

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. 

 

Sdělení uvedená v Informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce ze dne 16. 12. 2016, čj. MSMT-27988/2016 lze využít přiměřeně vzhledem k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a vyhlášení nouzového stavu vládou ČR.

Pevné zdraví a klidné dny

Mgr. Bc. Božena Látová

 

 
  zpět
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou