Hrádek nad Nisou

 
   

Hrádek nad Nisou

 »
ZŠ Lidická »

Informace pro rodiče »

Zprávy

 

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

datum zveřejnění: 4.5.2020 zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou

 

Informujeme o pravidlech vzdělávání žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

 

Směrnice vychází z dokumentu MŠMT OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 (dále jen Dokument MŠMT).

   

  1. Úvod

Tento dokument upřesňuje podmínky stanovené v Dokumentu MŠMT související s přítomností žáků 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020

 

  1. Příprava před otevřením školy – žáci 1. stupně.

 

-          Třídní učitelé zajistí do 12. 5. 2020 odeslání dokumentů zákonným zástupcům  a nahlásí do 18. 5. 2020 počty žáků, kteří budou od 25. 5. 2020 školu navštěvovat, řediteli školy. Zákonný zástupce je podle Dokumentu MŠMT povinen vyjádřit zájem o docházku žáka do školy do 18. 5. 2020. Žáci, jejichž rodiče se do 18. 5. nevyjádří, nebudou do výuky zapojeni.

-          Třídní učitel odešle rodičům:

o   Tento dokument

o   Čestné prohlášení a seznámení

o   Dokument MŠMT

o   Dotazník

 

  1. Organizace činnosti – pokračování ve výuce s osobní přítomností žáků

 

-     Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze

žáky jedné třídy nebo jednoho ročníku.

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi podle Dokumentu MŠMT.

-          Složení skupin je neměnné po celou dobu do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

-          Výuka bude probíhat každý den 3 -4 vyučovací hodiny od 7:55 do max. 11:35.

-          Rozvrh hodin bude stanoven nejpozději 22. 5. 2020 a zveřejněn na webu školy www.zslid.cz a v Teams jednotlivých tříd.

-          Pokud to bude možné, budou výuku realizovat třídní učitelé a další učitelé, kteří v daném ročníku učí.

-          Žáci budou vpuštěni do školy jen s čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

-          Nepřítomnost přihlášených žáků musí zákonní zástupce omlouvat ihned, aby bylo možné vyloučit šíření nemoci. Při absenci delší než 3 dny škola vyzve zákonného zástupce ke zdůvodnění absence a podání informace, zda bude žák nadále do školy docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

-          Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.

-          Ranní družina není poskytována.

-          Výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná.

 

 

  1. Příchod ke škole a pohyb před školou

 

-          Škola organizuje shromažďování osob před školou od 7:35. Paní školnice zajistí, že se žáci budou chovat tak, jak je uvedeno v Dokumentu MŠMT.

-          Učitelé zajistí shromáždění žáků, před vstupem žáků do školy, po skupinách, tak jak budou následně žáci ve třídách. Pak převedou učitelé žáky do šaten a následně do tříd.

-          Po ukončení vyučování odvedou učitelé žáky do šaten a zajistí plynulý odchod žáků ze školy nebo předají žáky osobám zajišťujícím doprovod do školní jídelny a provoz školní družiny.

-          Provoz školní družiny bude zajištěn max. do 16:00 hodin, to nevylučuje vyzvednutí dítěte ze ŠD po obědě nebo v dřívějších odpoledních hodinách. Osobám, které budou vyzvedávat dítě ze ŠD, nebude vstup do budovy umožněn. Komunikace, související s vyzvednutím dítěte ze ŠD,  bude probíhat pomocí školní telefonní sítě (tzv. domofon).

-          Úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se v tomto případě nehradí (nejedná se o školní družinu). Pro zařazení žáka do skupiny není rozhodující, zda je za běžné situace zapsán do školní družiny.

 

  1. Vstup do budovy školy

 

-          Vstup do budovy je umožněn pouze žákům.

-          Všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách školy roušky nebo jiné ochranné prostředky vyššího zabezpečení.

-          Každý žák musí mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček na uložení roušky.

-          Žáci se budou pohybovat jen ve vymezeném prostoru školy – hlavní budova.

-          Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 

  1. Činnost v budově školy

 

-          Neprodleně po příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce.

-          Toalety budou vybaveny mýdlem v dávkovači, dávkovačem dezinfekce a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Stejně budou vybaveny učebny.

-          Žákům nebude umožněna návštěva toalety o přestávce, ale jen o hodinách.

-          Dohled o přestávce zajistí nepedagogičtí zaměstnanci školy.

-          Vždy před opuštěním třídy si všichni žáci nasadí roušky.

-          V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

-          Při sejmutí roušky ji každý ukládá do sáčku.

-          Škola zajistí takové rozmístění lavic, aby byly splněny podmínky Dokumentu MŠMT.

-          Po každém vzdělávacím bloku si žáci umyjí a dezinfikují ruce ve třídě.

-          Minimálně 1x ve vyučovací hodině se musí větrat min. 5 minut.

-          Škola vede evidenci o docházce žáků.

-          Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

-          Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, musí se umístit do samostatné místnosti (učebna 7. A) a vedení školy bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáci opustí školu a dokončí denní aktivity mimo školu s povinným nošením roušky. Škola zajistí bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

-          Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáci pak dokončí denní aktivity mimo školu s povinným nošením roušky.

 

 

 

  1. Rizikové skupiny

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

     4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),

     b) při protinádorové léčbě,

     c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

     5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

     6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

     7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

 

 

 

 

 

 (248 kB)  (66 kB)
 
  zpět
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou