ZŠ Lidická

 
   

ZŠ Lidická

 »
Informace pro žáky »

Zprávy »

Zprávy

 

Přijímací řízení na střední školy

datum zveřejnění: 13.5.2020 zdroj: ZŠ Lidická Hrádek nad Nisou

 

V letošním školním roce se změnily podmínky pro konání přijímacího řízení do maturitních oborů. Níže naleznete shrnutí průběhu přijímacího řízení do maturitních oborů ve školním roce 2019/2020 a termíny vyhlášení výsledků přijímacího řízení a na to navazující odevzdání zápisového lístku.

 

Jednotná přijímací zkouška se koná ve školním roce 2019/2020 pouze v jednom termínu. Uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí (v případě, že na přihlášce na prvním místě neuvedl žádnou školu nebo uvedl školu, na které se hlásí do učebního oboru, bude konat zkoušku na škole uvedené ve druhém pořadí).

 

Termín jednotné přijímací zkoušky vyhlásilo ministerstvo na pondělí 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělávání a úterý 9. června 2020 pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií.

 

Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut. Test z matematiky trvá 85 minut.

 

Pozvánku k přijímacímu řízení zašle ředitel školy uchazeči

·         nejpozději 5 pracovních dní přede dnem konání prvního termínu školní přijímací zkoušky v řádném termínu

·         nebo 5 pracovních dní přede dnem konáním prvního náhradního termínu školní příjímací zkoušky,

·         případně 10 pracovních dní před termínem jednotné přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška nekoná a uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.

Pozvánku zašle ředitel školy také na adresu elektronické pošty, pokud je uvedena na přihlášce.

 

Termíny konání školní přijímací zkoušky a jednotné přijímací zkoušky v řádném i náhradním termínu zveřejní ředitel školy způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Uchazeč koná školní přijímací zkoušku v prvním termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí, a ve druhém termínu na škole, kterou uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, pokud škola školní přijímací zkoušku vyhlásila.

Pro čtyřleté obory vzdělání, je stanoveno období od středy 3. do čtvrtka 4. června 2020, ve kterém ředitel školy stanoví první termín školní přijímací zkoušky – řádný termín. V období od pátku 5. do soboty 6. června 2020, ředitel školy stanoví druhý termín školní přijímací zkoušky – řádný termín.

 

Výsledky přijímacího řízení

Nejpozději do 16. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání a do17. června pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií (do 8 kalendářních dnů po termínu konání jednotné přijímací zkoušky) musí ředitel školy vyhlásit na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním číslem.

Uvedený termín zveřejnění výsledků platí jako nejzazší i u oborů vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky. 

 

Termín pro odevzdání zápisového lístku je jednotný a to do 23. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání.

Osmiletá gymnázia mají termín pro odevzdání zápisového lístku do 24. června 2020.

Termín 23. června 2020 platí jako nejzazší i pro obory vzdělání bez jednotné přijímací zkoušky. 

 

K náhradnímu termínu může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluvil písemně řediteli školy z řádného termínu. Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku ze zahraničí a další obtíže spojené s pandemií.

Termín pro odevzdání zápisového lístku při konání přijímací zkoušky v náhradním termínu je také pro všechny uchazeče jednotný: 3. července 2020.

 

Další kola se konají v souladu se stávající právní úpravou.

Termín pro odevzdání zápisových lístků je ovšem dle nové právní úpravy zkrácen také pouze na 5 pracovních dnů.

 

Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, vyjádří svou vůli být přijat na základě vydání nového rozhodnutí tak, že ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí podá řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí. Podat tuto žádost může pouze uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení, ale nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů. Pokud odevzdal uchazeč zápisový lístek na druhou školu a na základě nového rozhodnutí je přijat na školu první, je ředitel školy, na které odevzdal uchazeč zápisový lístek, povinen odevzdat uchazeči na jeho žádost zápisový lístek, pokud předloží nové rozhodnutí o přijetí. Uchazeč uplatní zápisový lístek na škole, která mu vydala nové rozhodnutí.

 

            Pokud uchazeč nebude přijat ani na jednu školu, je možnost podat si přihlášku do 2. kola přijímacího řízení . Nabídku škol naleznete na stránkách www.edulk.cz. Přihlášku opět vystaví základní škola. V případě potřeby se obraťte na kariérového poradce.

 

Odkaz:

https://www.edulk.cz/Přijímacířízení/Přehledpřijímacířízení.aspx?admissionType=none&studyType=st%c5%99edn%c3%ad%2cn%c3%a1stavbov%c3%a9

 

            Budete-li potřebovat další informace, zodpoví Vám je kariérový poradce, Mgr. Jitka Poláčková, na e-mailu: polackova@zslid.cz nebo na tel. č.: 775 859 764.

 

            Přejeme Vám hodně štěstí a klidu v tomto složitém období.

 

 
  zpět
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou