Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městský úřad »

Finanční odbor »

Zprávy

 

INFORMACE FINANČNÍHO ODBORU

datum zveřejnění: 3.1.2019 zdroj: Finanční odbor

 

Úprava výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

V prosinci 2018 byla schválená Obecně závazná vyhláška Města Hrádek nad Nisou č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nově je v ní upravena výše místního poplatku, a to ve výši 650,- Kč/rok/poplatníka – podle místa přihlášení k trvalému pobytu. Splatnost poplatku do 30.6. příslušného kalendářního roku.

 

Úhradu můžete provádět bezhotovostním platebním převodem, bezhotovostně prostřednictvím bankovní karty na terminálu umístěném v pokladně Městského úřadu a v hotovosti na pokladně v podatelně Městského úřadu. 

 

Pro možnost identifikace platby bezhotovostním platebním převodem je nutné zadat variabilní symbol, který Vám bude zaslán na základě požadavku elektronickou poštou na adresu schneiderova@muhradek.cz.

  

Nezaplacené poplatky do konce příslušného kalendářního roku správce poplatku zvýší o polovinu výše poplatku.    

  

Úleva poplatníkům zaregistrovaným v Motivačním systému za uplynulý kalendářní rok bude odečtena z místního poplatku následujícího roku.  

 

Stanovení lhůty pro uplatnění nároku na osvobození nebo úlevu z místních poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

V souvislosti se změnou zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích s účinností od 1.7.2017, resp. od 1.1.2018, byla v Obecně závazné vyhlášce Města Hrádek nad Nisou č. 1/2018 stanovena lhůta 30.6. příslušného roku, do které je třeba uplatnit u správce daně nárok na osvobození nebo úlevu z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu automaticky zaniká (v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, § 14a odst. 4).

Pro bližší informace kontaktujte paní Evu Schneiderovou, tel. 482 411 453, e-mail: schneiderova@muhradek.cz.

 

 
 
            © 2000-2019 Město Hrádek nad Nisou