Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městská památková zóna »

Pasportace objektů »

Kulturní památky

 

Č.p. 123

 

KATALOGOVÝ LIST OBJEKTU - AREÁLU

Program regenerace MPZ Hrádek nad Nisou pro období 2013–2022

ulice/náměstí

Anglická ulice

kraj

Liberecký

obec

Hrádek nad Nisou

okres

Liberec

katastrální území

Hrádek nad Nisou 564095

ORP

Liberec

čp/če

123

parcela

 342/1

r. č. ÚSKP

18394/5-4309

plošná ochrana

MPZ

identifikační fotografie

123_001.jpg

poloha

Na křižovatce Anglické ulice a Horního náměstí.

stručná charakteristika

Patrový zděný dům na obdélném půdorysu kryje mansardová střecha s pálenými taškami bobrovkami. Střechu na severní a jižní straně doplňuje čtveřice vikýřů s pultovými stříškami. Jednotlivá průčelí opatřená hladkými omítkami člení lizénové rámce světlého odstínu doplněné při korunní římse jemným zubořezem a čabrakami. Při podélném severním průčelí obráceném do ulice nalezneme mírně zapuštěný hlavní vstup orámovaný pravoúhlým štukovým rámcem. Samotné novodobé dveře jsou přístupné po třech kamenných stupních. Po obou stranách vstupu se nacházejí dva ocelové výkladce a vchody do obchodů, které vnější podobu domu silně degradují. Okenní otvory lemují pravoúhlá pískovcová ostění. K jižnímu průčelí se přimyká záchodový rizalit, na který dále navazují přízemní provozní přístavby domu.

odhad datování a stavebního vývoje

Dům postavený na přelomu 18. a 19. století.

r. 2003–2004 PD na přístavbu prodejny ve dvorním traktu (ing. M. Čermák, P. Kudláček) – orgány PP zamítnuto.

památkové hodnocení

Objekt zapsán na ústřední seznam KP r. 1964 rozhodnutím ŠKK ONV v Liberci 26. 11. 64 čj. 63/64.

 

Hodnotný klasicistní objekt je svou hmotou, půdorysným usazením na parcele a stavebními konstrukcemi dokladem klasicistní, resp. pozdně barokní zástavby města.

doporučení k obnově a památkové rehabilitaci

-        Naléhavě nutná celková obnova střešního a fasádního pláště

-        Výměna střešní krytiny při zachování jejího typu a vikýřů s omítanými boky, opatřenými nátěrem v barvě fasády, doplnění volských ok v horní úrovni střechy

-        Oprava a nátěr fasády vápennou technologií s obnovením původní barevnosti (pískový okr v ploše, lomená bílá na plastických článcích)

-        Odstranění disproporčnosti fasády přízemí (náhrada levého novodobého výkladce se vstupem dřevěnou historizující analogií, odstranění pravého výkladce a nahrazení okenními otvory nebo rozšíření na velikost levého výkladce a opatření vývěsním štítem)

-        Výměna všech oken na objektu za nová dřevěná dvoukřídlá otvíravá členěná v horní třetině vnějšími příčníky, opatřená krycím nátěrem v odstínu slonové kosti

-        Odstranění novodobých utilitárních úprav ve dvorním průčelí (plastová okna, zazdívky, výdechy vzduchotechnicky atd.)

-        Odstranění oplechování mansardové římsy a její přiznání jako dřevěné opatřené ochranným nátěrem

-        Zachování fragmentu ohradní zdi při západním štítovém průčelí  

prameny a literatura

Městský úřad Hrádek nad Nisou, archiv stavebního úřadu

Magistrát města Liberec, archiv odboru ŽP, oddělení PP

Národní památkový ústav, ÚOP v Liberci, spisový archiv

Šternová, Petra (ed.) a kol.: Soupis nemovitých kulturních památek v Libereckém kraji. okres Liberec A-Le. Liberec 2010, s. 178.

 

 

další fotografická a plánová dokumentace


123_002.jpgr. 2013


123_003.jpgr. 2013


123_004.jpgr. 1938–1944

 

 
 
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou