Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městská památková zóna »

Analytická část »

Analýza sociodemografických a ekonomických ukazatelů sídla

 

Populace

 

Demografický vývoj města v uplynulých 130 letech je zřejmý z připojených tabulek a grafů. Ty jsou rozděleny na vlastní město, tj. historický katastr Hrádku nad Nisou (Horního a Dolního města) a celou aglomeraci v rozsahu území, které dnes spravuje Město Hrádek nad Nisou (tj. včetně Donína, Loučné, Oldřichova na Hranicích, Dolního Sedla, Dolní a Horní Suché, Václavic a Uhelné).

Z hlediska vývoje počtu obyvatel Hrádek nad Nisou nijak výrazně nevybočuje z demografických charakteristik ostatních srovnatelných sídel v regionu. Nejvyššího počtu obyvatel tak dosahuje na přelomu 19. a 20. století v době kulminující industrializace oblasti, kdy ve vlastním městě žije 4 477 obyvatel a v celé aglomeraci 13 681 osob. Vysokých stavů dosahuje obyvatelstvo i roku 1930, po kterém přicházejí výrazné výkyvy způsobené II. světovou válkou a souvisejícími událostmi (odchod většiny Čechů do vnitrozemí v roce 1938, odvody německého obyvatelstva na bojiště, příchod značného množství říšských Němců a zejména válečných zajatců, pracovníků z východní Evropy a totálně nasazených do zdejších průmyslových závodů). Tyto události jsou po skončení války završeny odsunem Němců, což v důsledku znamená pokles obyvatelstva zhruba na polovinu, jak dokládá srovnání údajů z let 1930 a 1950. Úbytek obyvatelstva se přirozeně podstatně více dotkl venkovských obcí, tj. celé aglomerace. Nedostatečné dosídlení venkova bylo zapříčiněno řadou ekonomických vlivů a změn v celé společnosti. Přesto lze v následujících desetiletích sledovat postupný nárůst počtu obyvatel, který získává dynamiku zejména v 70. letech. Roku 1981 je tak předstižen předválečný stav a téměř dosaženo maxima z počátku 20. století ve městě, v celé aglomeraci se však kvůli procesu vylidňování venkova předválečného stavu již dosáhnout nepodaří, což názorně ilustruje přiložený graf. Zajímavé je, že zatímco v samotném městě lze po roce 1989 sledovat setrvalou stagnaci v počtu obyvatel, tak pokračující suburbanizace okolí Hrádku nad Nisou projevující se masivní výstavbou rodinných domků přináší po poklesu v 80. letech mírný nárůst počtu obyvatel okolních obcí.

ana_uk001.jpg


ana_uk002.jpg


Poměr pohlaví v populaci

ana_uk003.jpg 


Zaměříme-li se na věkovou strukturu obyvatelstva, tak naprostá většina se nachází v produktivním věku, tj. mezi 15 a 64 lety. Celkem se jedná o 5 251 obyvatel. Dosud převažuje skupina předproduktivní do 14 let nad skupinou v poproduktivním věku nad 65 let, avšak rozdíl je minimální. Při srovnání s údaji z roku 1991 a 2001 je patrný negativní trend nárůstu obyvatel v poproduktivním věku, zatímco počet obyvatel v předproduktivním věku stagnuje. Průměrný věk Hrádečana v roce 2011 je 39,9 let a setrvale roste.


ana_uk004.jpg

 

 
 
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou