Hrádek nad Nisou

 
  zpět

Hrádek nad Nisou

 »
Městská památková zóna »

Analytická část »

Analýza sociodemografických a ekonomických ukazatelů sídla

 

Socioekonomická sféra

 

Pokud se týká počtu domů, stojí za povšimnutí jednak výrazné nárůsty jejich počtu v letech 1880–1910, kopírující růst počtu obyvatel, dále poměrně výrazný pokles v 50. letech 20. století, způsobený rozsáhlými demolicemi neobývaných objektů na přelomu 50. a 60. let, což se dotklo zejména venkovských obcí (Václavice, Oldřichov na Hranicích a další). V 70. letech dochází vlivem rozmachu rodinné a bytové výstavby ke skokovému nárůstu. Údaje z roku 2011 pak odrážejí výše zmíněný proces suburbanizace s masivní výstavbou rodinných domků v poslední dekádě.

ana_uk005.jpg


Ekonomická aktivita obyvatelstva, nezaměstnanost

Vývoj křivky nezaměstnanosti v období 2003–2011 je zřejmý z následujícího grafu. Po poklesu v roce 2007 na hodnotu pouhých 6,3 % přichází během dvou let nárůst téměř na dvojnásobek, na 11,9 % roku 2009. Křivka nezaměstnanosti od té doby opět klesá a blíží se hodnotám z let 2003–2006, oscilujícím kolem 9 %.

ana_uk006.jpg


Ekonomické subjekty na území města

Podle Registru ekonomických subjektů je v Hrádku nad Nisou zaregistrováno k  30. dubnu 2013 celkem 2 022 subjektů. Z toho činí:

Právnické osoby

Společnost s ručením omezeným

131

Zahraniční osoba

63

Sdružení

59

Společenství vlastníků

27

Organizační jednotky sdružení

25

Akciové společnosti

12

Příspěvková organizace

8

Družstva

5

Obecně prospěšné společnosti

4

Honební společenstva

2

Veřejné obchodní společnosti

1

Státní podniky

1

Politické strany

1

Obec

1

Odštěpný závod

1Český statistický úřad zaznamenává k roku 2012 v Hrádku nad Nisou celkem 1 911 registrovaných ekonomických subjektů. Z toho 1 504 činí fyzické osoby a 407 právnické osoby.


Ekonomické subjekty podle právní formy v roce 2012

Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona

1 458

Obchodní společnosti

150

Fyzické osoby podnikající dle jiných zákonů

34

Samostatně hospodařící rolníci

12

Družstva

5Ekonomické subjekty podle počtu pracovníků v roce 2012

Rozmezí

Počet

Bez zaměstnanců

530

1–5

91

6–9

17

10–19

12

20–24

3

25–49

6

50–99

3

100–199

1

200–249

0

250–499

1

500–999

1Ekonomické subjekty podle odvětví v roce 2010
(uvedena odvětví, ve kterých působí více než 20 osob)

Stavebnictví

372

Maloobchod

355

Velkoobchod

167

Ostatní podnikatelské činnosti

137

Ubytování, stravování

113

Výroba kovových konstrukcí

80

Ostatní činnosti

66

Činnosti v oblasti nemovitostí

65

Činnosti odborových, profesních a podobných organizací

58

Rekreační, kulturní a sportovní zařízení

41

Zemědělství, myslivost a související činnosti

39

Zpracování dřeva

38

Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin

27Z výše uvedených tabulek vyplývá, že v Hrádku nad Nisou mezi právnickými osobami výrazně dominují osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, které nemají dalších zaměstnanců. Druhá nejpočetnější je skupina nejmenších firem zaměstnávajících maximálně 5 osob. Ekonomické subjekty s více než 100 zaměstnanci zde působí pouze tři. Z hlediska odvětvové struktury převažuje stavebnictví a sektor služeb.Občanská vybavenost a infrastruktura

Vybraná zařízení základní municipální vybavenosti

Zařízení                                                                                                                      Počet

Kultura

Veřejná knihovna včetně poboček                                                                                    1

Stálé kino                                                                                                                                 -

Muzeum                                                                                                                                    -

Galerie                                                                                                                                      -

Ostatní kulturní zařízení                                                                                                       4

Středisko pro volný čas dětí a mládeže                                                                            2

Sakrální stavba                                                                                                                        2

Hřbitov                                                                                                                                      4

Školství

Mateřská škola                                                                                                                       4

Základní škola (1. - 5. ročník)                                                                                               1

Základní škola (1. - 9. ročník)                                                                                               3

Střední škola                                                                                                                            -

Základní umělecká škola                                                                                                      -

Sociální oblast

Dům s pečovatelskou službou                                                                                             2

Domov důchodců                                                                                                                   1

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež                                                                         -

Sport

Koupaliště a bazény (venkovní i krytý)                                                                             1

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem)                                                                      5

Tělocvičny vč. školních                                                                                                          5

Stadion otevřený                                                                                                                    2

Ostatní zařízení pro tělovýchovu                                                                                       4

Zdravotnictví

Nemocnice                                                                                                                               -

Detašované zařízení ambulantního zařízení                                                                    -

Detašované pracoviště nemocnice                                                                                    -

Detašované pracoviště stř. záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci          1

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé                                                 3

Detašované pracoviště dtto                                                                                                1

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost                                        2

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa                                              3

Samostatná ordinace praktického lékaře – gynekologa                                               1

Samostatná ordinace lékaře specialisty                                                                           1

Ostatní samostatná zařízení                                                                                                1

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení

Zařízení lékárenské péče                                                                                                      2


 

 
 
            © 2000-2020 Město Hrádek nad Nisou